Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom

NN 134/2008 (19.11.2008.), Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3793

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine« broj 79/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za medicinu rada i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG STANJA, DIJAGNOSTIČKIM POSTUPCIMA KOD SUMNJE NA POSTOJANJE PROFESIONALNIH BOLESTI UZROKOVANIH AZBESTOM TE MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE PROFESIONALNE BOLESTI UZROKOVANE AZBESTOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način praćenja zdravstvenog stanja radnika profesionalno izloženih azbestu, dijagnostički postupci kod sumnje na postojanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom te mjerila za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom.

Članak 2.

Obvezni preventivni zdravstveni pregled radnika profesionalno izloženih azbestu obavlja se svake tri godine.

Obvezni preventivni zdravstveni pregled radnika profesionalno izloženih azbestu sastoje se najmanje od:

– kliničkog pregleda,

– radne anamneze,

– spirometrije,

– radiološke snimke pluća i poplućnice učinjene po preporukama Međunarodne organizacije rada (u daljnjem tekstu: MOR),

Uz postupke iz stavka 2. ovoga članka ovisno o indikaciji provodi se i dodatna obrada koja može obuhvatiti:

– CT visoke rezolucije (HRCT),

– spiroergometrijsko testiranje,

– biopsiju pluća i/ili pleure,

– difuzijski kapacitet,

– plinske analize arterijske krvi.

Članak 3.

Praćenje zdravstvenog stanja radnika profesionalno izloženih azbestu provode doktori specijalisti medicine rada u zdravstvenoj ustanovi, odnosno trgovačkom društvu koje obavlja djelatnost medicine rada ili specijalisti medicine rada u privatnoj praksi uključeni u mrežu ugovornih subjekata medicine rada kao i u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima i kod zdravstvenih radnika privatne prakse uključenih u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu.

Subjekti iz stavka 1. ovoga članka provode i dijagnostičke postupke kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovane azbestom.

Članak 4.

Nakon provedenih dijagnostičkih postupaka iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, subjekti iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaju nalaz, mišljenje i ocjenu o postojanju ili nepostojanju profesionalne bolesti uzrokovane azbestom i stanje funkcije dišnog sustava sukladno članku 7. Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu.

II. MJERILA ZA PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH BOLESTI

1. Mjerila za priznavanje profesionalne azbestoze

Članak 5.

Mjerila za priznavanje profesionalne azbestoze su:

1. Pozitivna radna anamneza – dokazan rad na radnom mjestu na kojem je zbog tehnološkog procesa radnik izložen djelovanju azbesta.

2. Vrijeme latencije – vrijeme od početka izloženosti azbestu do postavljanja sumnje na azbestozu – najmanje 10 godina.

3. Stupanj izloženosti:

a) kumulativna izloženost viša od 25 (kumulativna izloženost jest umnožak broja vlakana u mililitru zraka i broja godina izloženosti azbestu) (npr. 1 vlakno u mililitru zraka tijekom 25 godina ili 5 vlakana u mililitru zraka tijekom 5 godina ili 25 vlakana u mililitru zraka tijekom 1 godine)

ili

b) izloženost koncentracijama azbesta koja prelazi najmanje peterostruko sada važeću razinu maksimalno dopustive koncentracije (u daljnjem tekstu: MDK) tijekom najmanje 6 mjeseci, odnosno izloženost koncentracijama koje prelaze važeću MDK, ali manje nego peterostruko tijekom najmanje 5 godina, s tim da kumulativna izloženost ne prelazi 25

ili

c) svaka valjano dokazana izloženost azbestu (nadležna inspekcijska služba, potvrda poslodavca, podaci o tehnološkom procesu) smatra se izloženošću iznad važeće maksimalno dopuštene koncetracije ukoliko nemarnošću poslodavca nije mjerena koncentracija azbesta u radnom prostoru za koji se znalo da je azbest u njemu prisutan zbog radnog procesa.

Broj čestica azbesta utvrđuje se brojanjem čestica prikupljenih na mambranskom filtru u jednom vidnom polju mikroskopa s faznim kontrastom.

4. Duljina izloženosti – kontinuirana ili diskontinuirana izloženost dulja od 6 mjeseci, osim u slučajevima kada kumulativna izloženost u kraćem vremenu iznosi 25 vlakana po ml/zraka/preračunata na godinu – potvrda tvrtke.

5. Pozitivan radiološki nalaz

a) na radiološkoj snimci pluća učinjenoj po preporukama Međunarodne organizacije rada i očitanoj u uporedbi s radiološkim setom MOR-a, jasno vidljive morfološke promjene ekvivalentne fibrozi plućnog parenhima (prožetost najmanje kategorije 1) u najmanje donjim plućnim poljima obostrano,

b) na CT-u visoke rezolucije dokazane nepravilne sjene subpleuralno, parahilarno, peribronhijalno ili difuzna zadebljanja alveolarnih septa koje odgovaraju plućnoj fibrozi.

6. Patohistološki nalaz koji potvrđuje fibrozu plućnog parenhima uz obvezno prisustvo 2 azbestna tjelešaca u okolnom plućnom parenhimu.

7. Diferencijalna dijagnoza – diferencijalno-dijagnostički su isključene ostale bolesti koje mogu izazvati fibrozu plućnog parenhima, uključujući i pušenje.

Radiološki nalaz iz stavka 1. točke 5. ovoga članka očitava specijalist radiologije služeći se pri očitavanju radiološke snimke obvezno s radiološkim setom MOR-a, te snimku klasificira prema klasifikaciji MOR-a ili je opisuje na način da je razvidno da li se radi o urednom nalazu (kategorija 0) ili o promjenama u plućnom parenhimu koje se morfološki smatraju ekvivalentom fibroze (kategorije 1, 2 ili 3 prožetosti parenhima).

Ostale diferencijalno-dijagnostičke bolesti iz stavka 1. točke 7. ovoga članka isključuje ili potvrđuje svojim nalazom i mišljenjem specijalist uže specijalnosti pulmologije koji obvezno prilaže i preslike učinjenih funkcionalnih testiranja i laboratorijskih nalaza, kao i podatke o pušačkoj navici uz obvezno mišljenje o utjecaju pušenja kako na radiološke promjene tako i na plućnu funkciju.

Za priznavanje profesionalne azbestoze plućnog parenhima obvezno je ispuniti mjerila: vrijeme latencije iz stavka 1. točke 2., stupanj izloženosti iz stavka 1. točke 3 a), ili 3 b) ili 3 c), radiološke promjene iz stavka 1. točke 5 a) ili 5 b) ili patohistološki nalaz iz stavka 1. točke 6. i diferencijalnu dijagnozu iz stavka 1. točke 7. ovoga članka.

2. Mjerila za priznavanje azbestom profesionalno uzrokovanih plakova i/ili kalcifikata poplućnice

Članak 6.

Mjerila za priznavanje azbestom profesionalno uzrokovanih plakova i/ili kalcifikata poplućnice su:

1. Pozitivna radna anamneza – dokazan rad na radnom mjestu na kojem je zbog tehnološkog procesa radnik izložen djelovanju azbesta.

2. Vrijeme latencije – vrijeme koje je proteklo od početka izloženosti azbestu do pojave promjena:

a) najmanje 15 godina za plakove

b) najmanje 20 godina za kalcifikate

3. Duljina izloženosti – dokaz o posrednoj ili neposrednoj izloženosti azbestu na radnom mjestu tijekom najmanje 6 mjeseci,

4. Pozitivan radiološki nalaz

a) na posterio-anteriornoj i/ili kosoj radiološkoj snimci pleure učinjenoj po preporukama MOR-a jasno vidljivi obostrani pleuralni (parijetalna pleura) ili dijafragmalni plakovi i/ili kalcifikati (oznake pl i/ili pc) – duljina na torakalnom zidu najmanje preko ¼ torakalnog zida obostrano; minimalna širina > 3 mm ili

b) na CT-u visoke rezolucije jasno vidljiva zadebljanja ili kalcifikati parijetalne pleure ili dijafragme obostrano.

5. Diferencijalna dijagnoza – diferencijalno – dijagnostički su isključene ostale bolesti pleure ili dijafragme u kojih se nalaze jednake radiološke promjene.

Diferencijalno-dijagnostički ostale bolesti isključuje ili potvrđuje svojim nalazom i mišljenjem specijalist uže specijalnosti pulmologije.

Za priznavanje azbestom uzrokovanih plakova poplućnice obvezno je ispuniti mjerila za pozitivnu radnu anamnezu iz stavka 1. točke 1., vrijeme latencije iz stavka 1. točke 2.a), duljinu izloženosti iz stavka 1. točke 3., radiološke promjene iz stavka 1. točke 4.a) ili 4.b) i diferencijalnu dijagnozu iz stavka 1. točke 5. ovoga članka.

Za priznavanje kalcifikata poplućnice uzrokovanih azbestom obvezno je ispuniti mjerila za pozitivnu radnu anamnezu iz stavka 1. točke 1., vrijeme latencije iz stavka 1. točka 2.b), duljinu izloženosti iz stavka 1. točke 3, radiološke promjene iz stavka 1. točke 4. a) ili 4. b) i diferencijalnu dijagnozu iz stavka 1. točke 5. ovoga članka.

3. Mjerila za priznavanje profesionalnog difuznog zadebljanja poplućnice

Članak 7.

Mjerila za priznavanje profesionalnog difuznog zadebljanja poplućnice su:

1. Pozitivna radna anamneza – dokazan rad na radnom mjestu na kojem je zbog tehnološkog procesa radnik izložen djelovanju azbesta.

2. Vrijeme latencije – vrijeme koje je proteklo od početka izloženosti azbestu do pojave promjena:

− najmanje 15 godina,

3. Duljina izloženosti – dokaz o posrednoj ili neposrednoj izloženosti azbestu na radnom mjestu kontinuirano ili diskontinuirano tijekom najmanje 6 mjeseci,

4. Pozitivan radiološki nalaz:

a) rtg nalaz – obostrana difuzna zadebljanja visceralne pleure

ili

b) na CT-u visoke rezolucije vidljiva difuzna obostrana zadebljanja pleure

5. Diferencijalno dijagnostički isključiti ostale bolesti visceralne poplućnice.

Za priznavanje azbestom uzrokovanog obostranog zadebljanja pleure obvezno je ispuniti mjerila iz stavka 1. točke 1., 2.. i 3., točke 4.a) ili 4. b) i točke 5. ovoga članka.

Za priznavanje azbestom uzrokovanog difuznog jednostranog difuznog zadebljanja poplućnice kao posljedice preboljelog izljeva poplućnice potrebno je ispuniti mjerila za benigni izljev poplućnice.

4. Mjerila za priznavanje azbestom uzrokovanog kroničnog profesionalnog izljeva poplućnice

Članak 8.

Mjerila za priznavanje azbestom uzrokovanog kroničnog profesionalnog izljeva su:

1. Pozitivna radna anamneza – dokazan rad na radnom mjestu na kojem je zbog tehnološkog procesa radnik izložen djelovanju azbesta.

2. Vrijeme latencije – vrijeme koje je proteklo od početka izloženosti azbestu do pojave izljeva, najmanje 5 godina.

3. Duljina izloženosti – dokaz o posrednoj ili neposrednoj izloženosti azbestu na radnom mjestu kontinuirano ili diskontinuirano tijekom najmanje 6 mjeseci

4. Pozitivan radiološki nalaz (radiološka snimka ili UZV ili CT) – dokaz o postojanju pleuralnog izljeva,

5. Diferencijalna dijagnoza – negativan citološki nalaz izljeva poplućnice tj. nalaz kojim se nije uspjelo utvrditi drugi uzrok izljeva (negativna diferencijalna dijagnoza) i to u periodu kroz najmanje godinu dana od dana utvrđivanja izljeva.

Za priznavanje azbestom uzrokovanog kroničnog izljeva poplućnice obvezno je ispuniti sva navedena mjerila.

5. Mjerila za priznavanje azbestom uzrokovanog malignog mezotelioma

Članak 9.

Mjerila za priznavanje azbestom uzrokovanog malignog mezotelioma su:

1. Pozitivna radna anamneza – dokazan rad na radnom mjestu na kojem je zbog tehnološkog procesa radnik izložen djelovanju azbesta.

2. Vrijeme latencije – vrijeme koje je proteklo od početka izloženosti azbestu do pojave mezotelioma – najmanje 10 godina.

3. Duljina izloženosti – najmanje 6 mjeseci kontinuirano ili diskontinuirano,

4. Pozitivan radiološki nalaz – na radiološkoj snimci i/ili CT-u, odnosno drugim radiološkim tehnikama, utvrđene morfološke promjene koje upućuju na mezoteliom.

5. Pozitivan patohistološki nalaz – dokazan maligni mezoteliom seroznih membrana.

6. Diferencijalno dijagnostički isključiti benigne mezoteliome.

Za priznavanje azbestom uzrokovanog mezotelioma obvezno je ispuniti sva mjerila ovoga članka.

6. Mjerila za priznavanje azbestom uzrokovanog profesionalnog karcinoma pluća

Članak 10.

Mjerila za priznavanje azbestom uzrokovanog profesionalnog karcinoma pluća su:

1. Pozitivna radna anamneza – dokazan rad na radnom mjestu na kojem je zbog tehnološkog procesa radnik izložen djelovanju azbesta.

2. Vrijeme latencije – vrijeme koje je proteklo od početka izloženosti azbestu do pojave karcinoma – najmanje 10 godina

3. Duljina izloženosti – najmanje 6 mjeseci kontinuirano ili diskontinuirano

4. Pozitivan radiološki nalaz – na radiološkoj snimci i/ili CT-u, odnosno drugim radiološkim tehnikama, utvrđene morfološke promjene koje upućuju na karcinom.

5. Patohistološki dokazan malignom bronha i/ili pluća.

Za priznavanje azbestom uzrokovanih karcinoma bronha obvezno je ispuniti sva mjerila ovoga članka.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/54

Urbroj: 534-07-08-1

Zagreb, 6. studenoga 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.