Pravilnik o načinu provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika

NN 135/2008 (21.11.2008.), Pravilnik o načinu provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3827

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE I SADRŽAJU ISPITA, TE IZGLEDU I ROKU VALJANOSTI UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI SIGURNOSNOG SAVJETNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način provedbe i sadržaj ispita, te izgled i rok valjanosti Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, željezničkom prometu i prometu unutarnjim plovnim putovima (u daljnjem tekstu: Uvjerenje).

Članak 2.

Sigurnosni savjetnik za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, željezničkom prometu i prometu unutarnjim plovnim putovima (u daljnjem tekstu: savjetnik) nakon stručnog osposobljavanja ili tečaja obnove znanja može pristupiti provjeri znanja (u daljnjem tekstu: ispit) pred ispitnim povjerenstvom prema odredbama ugovora iz članka 3. stavak 1., 2. i/ili 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Ispitno povjerenstvo iz članka 2. ovog Pravilnika čine po dva člana povjerenstva iz cestovnog prometa, željezničkog prometa, te prometa unutarnjim plovnim putovima.

(2) Povjerenstvo za pojedine ispite čine Predsjednik i dva člana iz stavka 1. ovog članka. Predsjednik povjerenstva za pojedine ispite mora biti iz prometne grane za koju kandidat polaže ispit.

(3) Ukoliko kandidat polaže ispit za više prometnih grana, predsjednik povjerenstva za pojedine ispite se određuje dogovorom članova ispitnog povjerenstva tih prometnih grana. Povjerenstvo za pojedine ispite ima tajnika iz ustanove ovlaštene za provedbu osposobljavanja, koji obavlja administrativne poslove za ispitno povjerenstvo.

(4) Imenovani predsjednik Ispitnog povjerenstva i članovi istog, mogu biti samo osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim za osobe koje imaju položen ispit za sigurnosnog savjetnika.

Članak 4.

Prijava za polaganje ispita sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta, te naznaku programa po kojem kandidat polaže ispit.

Članak 5.

Ustanove koje obavljaju stručno osposobljavanje po Programu navedenom u ugovorima iz članka 3. stavak 1., 2. i/ili 3. Zakona, dužne su voditi evidenciju i čuvati prema važećim propisima sljedeću dokumentaciju: popis polaznika stručnog osposobljavanja (matična knjiga, zapisnik o polaganju ispita i popis izdanih uvjerenja).

Članak 6.

Prije polaganja ispita, predsjednik ispitnog povjerenstva provjerava identitet kandidata za savjetnika, te da li su u prijavi za ispit navedeni svi podaci iz članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Ispit se provodi prema odredbama ugovora iz članka 3. stavak 1., 2. i/ili 3. Zakona.

(2) Ispit se sastoji od pismenog dijela. Svaki kandidat odgovara na najmanje 25 pisanih pitanja u roku od najmanje 45 minuta. Pitanja imaju različiti stupanj težine ovisno o stručnom osposobljavanju savjetnika iz članka 2. ovog Pravilnika.

(3) Skupinu pitanja (u daljnjem tekstu: upitnik) za svaki pojedini ispit sastavlja ispitno povjerenstvo.

(4) Svaki upitnik mora imati svoju oznaku.

(5) Oznaka upitnika sadrži oznaku ustanove koja je osposobljavala savjetnika, tekuću godinu, redni broj ispita tekuće godine i oznaku grane prometa.

Članak 8.

(1) Upitnik s obavljenih ispita postaje sastavni dio kataloga pitanja koji se objavljuje na web-stranici ministarstva nadležnog za promet.

(2) Upitnik kao dio kataloga pitanja mora biti javno objavljen i dostupan najmanje godinu dana.

Članak 9.

Ispitno povjerenstvo ocjenjuje cjelokupni uspjeh kandidata za savjetnika na ispitu ocjenom »zadovoljava« ili »ne zadovoljava«.

Članak 10.

(1) Smatra se da je ispit za kandidata uspješno položen s ocjenom »zadovoljava«, ako kandidat sakupi više od 75% bodova navedenih uz pojedina pitanja na ispitu.

(2) U slučaju da kandidat skupi manje od 75% bodova navedenih uz pojedina pitanja na ispitu, Ispitno povjerenstvo takav uspjeh ocjenjuje »ne zadovoljava«.

Članak 11.

(1) O tijeku ispita vodi se zapisnik.

(2) U zapisnik se unose sljedeći podaci: sastav Ispitnog povjerenstva, ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta, te naznaka programa po kojem se polaže ispit, oznaka upitnika prema kojem je kandidat odgovarao i odluka povjerenstva o uspjehu.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik i svi nazočni članovi Povjerenstva.

Članak 12.

(1) Kandidat koji ispit ne položi prvi puta, može pristupiti polaganju ispita još jednom bez ponovnog osposobljavanja u roku najmanje 15 dana od dana prethodnog polaganja, a prema rasporedu ispita Povjerenstva ministarstva nadležnog za promet.

(2) Iznimno, iz objektivnih razloga, Ispitno povjerenstvo može na zahtjev kandidata odobriti ponovljeno polaganje ispita u roku kraćem od onog navedenog u stavku 1. ovog članka.

Članak 13.

(1) Kandidatu koji je uspješno položio ispit iz članka 2. ovog Pravilnika, izdaje se Uvjerenje.

(2) Uvjerenje izdaje ustanova koja je organizirala osposobljavanje, a potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva i tajnik ispitnog povjerenstva pred kojim je kandidat uspješno položio ispit.

Članak 14.

(1) Sadržaj i oblik Uvjerenja u prilogu je ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio. (Prilog 1).

(2) Uvjerenje se izdaje na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 15.

Uvjerenje se izdaje se s rokom valjanosti od pet godina.

Članak 16.

Ukoliko savjetnik zadovolji na ispitu tijekom godine koja prethodi roku valjanosti prethodnog uvjerenja, valjanost uvjerenja koje se izdaje počinje s danom prestanka valjanosti prethodnog uvjerenja.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (»Narodne novine«, broj 144/05).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/49

Urbroj: 530-07-08-01

Zagreb, 30. listopada 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog
savjetnika za prijevoz opasnih tvari

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari
Certificate of training as safety adviser for the transport of dangerous goods

Uvjerenje br.:

Certificate No.

Oznaka države koja izdaje uvjerenje:

Distinguishing sign of the State issuing the certificate

Prezime:

Surname

Ime(na):

Forename(s)

Datum i mjesto rođenja:

Date and place of birth

Državljanstvo:

Nationality

Potpis vlasnika:

Signature of holder

Vrijedi do............... za poduzeća koja prevoze opasne tvari i obavljaju utovar i istovar.

Valid until............... for undertakings which transport dangerous goods and for undertakings which carry out related loading or unloading

☐ cestom ☐ željeznicom ☐ unutarnjim plovnim putovima

by road by rail by inland waterway

Izdao:

Issued by

Datum: ..................................... Potpis: .............................................

Date Signature

Produljeno do: ......................... Produljeno od:.................................

Extended until Extended by

Datum: ....................................... Potpis: .............................................

Date Signature