Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ustanove koje provode stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika

NN 135/2008 (21.11.2008.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ustanove koje provode stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3828

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI USTANOVE KOJE PROVODE STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SIGURNOSNIH SAVJETNIKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati ustanove koje provode stručno osposobljavanje, stupanj i vrsta stručne spreme predavača koji osposobljavaju sigurnosne savjetnike za prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom i/ili unutarnjim plovnim putovima (u daljnjem tekstu: savjetnici).

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju i uvjeti za dobivanje ovlasti za ustanove koje provode stručno osposobljavanje (u daljnjem tekstu: ustanove).

Članak 2.

Stručno osposobljavanje savjetnika mogu obavljati ustanove kojima je djelatnost obrazovanje, a udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i kojima nije dodatna djelatnost prijevoz, proizvodnja ili rukovanje opasnim tvarima, koji nemaju obveza zaposlenja sigurnosnog savjetnika osim obveze prema ovom Pravilniku.

Članak 3.

Ustanove iz članka 2. ovog Pravilnika moraju raspolagati:

1. odgovarajućim prostorom za izvođenje teorijske nastave;

2. tehničkom opremom, nastavnim pomagalima i učilima za izvođenje teorijske i praktične nastave;

3. kvalificiranim stručnim predavačima odgovarajuće stručne spreme i obrazovnog stupnja za izvođenje nastave.

Članak 4.

(1) Odgovarajućim prostorom za izvođenje teorijske nastave smatra se zatvorena učionica ili učionice za najmanje 25 polaznika sa stolovima i stolicama odgovarajuće veličine i namještajem za pohranu opreme, nastavnih pomagala i literature.

(2) Slobodan prostor učionica smije se koristiti isključivo za potrebe nastave.

Članak 5.

(1) Osim opreme navedene u članku 4. ovoga Pravilnika za izvođenje teorijske nastave, tehničkom opremom učionica smatraju se ploča s pisalom, dodatna podloga za skiciranje s pisalom, računalo s projekcijskim uređajem, video projektor i televizijski uređaj te druga audiovizuelna sredstva i oprema prema potrebi nastave, polaznika i predavača.

(2) Nastavnim pomagalima i učilima za izvođenje teorijske nastave smatraju se sheme i crteži o teorijskom i praktičnom dijelu nastave (struktura ADR, ADN, i/ili RID Sporazuma, vrste opasnih tvari, vrste opasnosti, obilježavanje vozila, pakovanja, identifikacijski brojevi opasnih tvari, gašenje požara, vrste protupožarnih aparata i dr.), obvezna i dodatna oprema za vozila/plovila kojima se prevoze opasne tvari, obrasci prijevozne dokumentacije posade, tereta i vozila/plovila.

(3) Obvezna literatura koju moraju posjedovati ustanove koje stručno osposobljavaju savjetnike su ADR, ADN i/ili RID Sporazum s prilozima i dodacima u izvornom te prijevod na hrvatskom jeziku, te sve važeće zakonske i podzakonske propise vezane uz prijevoz opasnih tvari prema grani prijevoza za koju se osposobljavaju savjetnici.

(4) Za potrebe kvalitetnog praćenja predavanja, osposobljavanja i polaganja ispita svakom kandidatu za osposobljavanje mora biti osiguran prijevod ADR, ADN i/ili RID sporazuma s prilozima i dodacima na hrvatski jezik, te literatura prilagođena predavanjima u obliku skripti, priručnika, knjiga, preslika predavanja ili sl. što ostaje u vlasništvu kandidata.

(5) Sva nastavna pomagala, stručna i znanstvena literatura te izvodi zakonskih odredbi moraju biti važeći i pratiti razvoj sustava i zakonodavstva prijevoza opasnih tvari cestom, željeznicom i/ili unutarnjim plovnim putovima u svim dijelovima.

Članak 6.

(1) Ovlaštene ustanove za stručno osposobljavanje savjetnika moraju imati osiguranog najmanje jednog djelatnika sa završenim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prometne ili strojarske struke i položenim ispitom za sigurnosnog savjetnika na području odgovarajuće grane prijevoza.

(2) Predavač mora na stručan i kvalitetan način prenijeti potrebna znanja kandidatima osposobljavanja.

(3) Za potrebe predavanja uz osigurane predavače iz stavka 1. ovog članka, ustanova, prema potrebi može osigurati više djelatnika sa završenim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prometne (cestovnog, željezničkog i/ili unutarnje plovidbe), kemijske, strojarske ili pravne struke za određena područja prijevoza opasnih tvari.

Članak 7.

Za dobivanje odobrenja za obavljanje stručnog osposobljavanja savjetnika potrebno je ministarstvu nadležnom za obrazovanje uz zahtjev priložiti:

– potvrdu o upisu u sudski registar

– dokaz o prostoru iz članka 4. ovog Pravilnika

– izjavu o posjedovanju tehničke opreme, nastavnih pomagala, učila i literature iz članka 5. ovog Pravilnika

– dokaz da ima osiguranu najmanje jednu osobu iz članka 6. ovog Pravilnika

– prijedlog nastavnog plana i programa, sustava praćenja važećih propisa prijevoza opasnih tvari, usavršavanja predavača i periodičnih provjera predavanja, sukladno obvezama o osposobljavanju savjetnika navedenih u ugovorima iz članka 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari.

Članak 8.

(1) O zahtjevu za dobivanje ovlasti za obavljanje stručnog osposobljavanja savjetnika odlučuje ministar nadležan za obrazovanje po prijedlogu povjerenstva iz stavka 3. ovog članka.

(2) O prijedlogu nastavnog plana i programa za osposobljavanje savjetnika iz članka 7. podstavak 5. ovog Pravilnika odlučuju članovi povjerenstva iz stavka 3. ovog članka uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

(3) Povjerenstvo čine najmanje tri člana.

(4) Najmanje jedan član povjerenstva iz stavka 3. ovog članka mora imati položen ispit za sigurnosnog savjetnika za granu prijevoza za koju će ustanova osposobljavati sigurnosne savjetnike.

(4) Povjerenstvo imenuje ministar nadležan za obrazovanje, i to dva člana na prijedlog ministara nadležnog za promet i jednog člana iz redova ministarstva nadležnog za obrazovanje.

(5) Član povjerenstva ministarstva nadležnog za obrazovanje je i predsjednik povjerenstva.

Članak 9.

Članovi povjerenstva iz članak 8. stavak 3. ovog Pravilnika, pregledom prostora navedenog u članku 4. ovog Pravilnika utvrđuju da li ustanove udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom o čemu sačinjavaju zapisnik.

Članak 10.

O prestanku djelovanja ustanove za osposobljavanje savjetnika voditelj ili vlasnik ustanove mora o tome obavijestiti ministarstvo nadležno za promet i ministarstvo nadležno za obrazovanje koje donosi rješenje o prestanku važenja ovlaštenja za tu ustanovu, koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

Popis ovlaštenih ustanova temeljem ovog Pravilnika objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (»Narodne novine«, broj 144/05).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/48

Urbroj: 530-07-08-01

Zagreb, 30. listopada 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.