Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o klasifikaciji voda

NN 137/2008 (26.11.2008.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o klasifikaciji voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3843

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95 i 150/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2008. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KLASIFIKACIJI VODA

Članak 1.

U Uredbi o klasifikaciji voda (»Narodne novine«, broj 77/98), u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi: »Ovom Uredbom određuju se vrste voda za sve površinske vode, osim prijelaznih i priobalnih voda.«.

Stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. podstavak a) mijenja se i glasi: »Pokazatelji za klasifikaciju voda su: fizikalno-kemijski pokazatelji, pokazatelji režima kisika, hranjive tvari i biološki pokazatelj.«.

Stavak 1. podstavak b) briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi: »Dopuštene granične vrijednosti pokazatelja za pojedine vrste voda određene su u tablici 1., kako slijedi:

Tablica 1.

POKAZATELJI

mjerna jedinica

I. vrsta

II. vrsta

III. vrsta

IV. vrsta

V. vrsta

FIZIKALNO-KEMIJSKI

pH

8,5 – 6,5

6,5 – 6,3

8,5 – 9,0

6,3 – 6,0

9,0 – 9,3

6,0 – 5,3

9,3 – 9,5

<5,3

>9,5

Alkalitet *

mg CaCO3/l

>200

200 – 100

100 – 20

20 – 10

<10

Električna vodljivost

µScm-1

<500

500 – 700

700 – 1000

1000 – 2000

>2000

REŽIM KISIKA

Otopljeni kisik

mgO2/l

>7

7 – 6

6 – 4

4 – 3

<3

Zasićenje kisikom tekućice:

stajaćice:

– epilimnij

– hipolimnij

%

80 – 110

90 – 110

90 – 70

70 – 80

110 – 120

70 – 90

110 – 120

70 – 50

50 – 70

120 – 140

50 – 70

120 – 130

50 – 30

20 – 50

140 – 150

30 – 50

130 – 150

30 – 10

<20

>150

<30

>150

<10

KPK -Mn

mgO2/l

<4

4 – 8

8 – 15

15 – 30

>30

BPK5

mgO2/l

<2

2 – 4

4 – 8

8 – 15

>15

HRANJIVE TVARI

Amonij

mgN/l

<0,10

0,10 – 0,25

0,25 – 0,60

0,60 – 1,50

>1,50

Nitriti

mgN/l

<0,01

0,01 – 0,03

0,03 – 0,10

0,10 – 0,20

>0,20

Nitrati

mgN/l

< 0,5

0,5 – 1,5

1,5 – 4,0

4,0 – 10,0

>10,0

Ukupni dušik

mgN/l

<1,0

1,0 – 3,0

3,0 – 10,0

10,0 – 20,0

>20,0

Ukupni fosfor

tekućice:
stajaćice:

mgP/l

<0,10

<0,01

0,10 – 0,25

0,01 – 0,025

0,25 – 0,60

0,025 – 0,06

0,60 – 1,5

0,06 – 0,15

>1,5

>0,15

BIOLOŠKI

P-B indeks saprobnosti

1,0 – 1,8

1,8 – 2,3

2,3 – 2,7

2,7 – 3,2

3,2 – 4,0

Opaska: Mjerodavna vrijednost pokazatelja koja je na granici dopuštene vrijednosti za određenu vrstu vode pripisuje se lošijoj vrsti vode.

* Ne odnosi se na krške vode.«

Tablica 2. s opaskom briše se.

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

Ocjena kakvoće voda prema sadržaju opasnih tvari obavlja se prema propisu koji određuje koje se tvari i u kojim koncentracijama smatraju opasnim tvarima u vodama.«.

Članak 5.

U članku 5. tablica 3. mijenja se i glasi:

»Tablica 3.

POKAZATELJI

MJERNE JEDINICE

METODE ODREĐIVANJA

FIZIKALNO-KEMIJSKI

pH

HRN ISO 10523:1998

Alkalitet

mgCaCO3/l

HRN EN ISO-1:1998

Električna vodljivost

µScm-1

HRN EN 27888:2008

REŽIM KISIKA

Otopljeni kisik

mgO2/l

HRN EN 25813:2003

HRN EN 25814:1998

Zasićenje kisikom

%

računski

KPK-Mn

mgO2/l

HRN EN ISO 8467:2001

BPK5

mgO2/l

HRN EN 1899-1:2004

HRN EN 1899-2:2004

HRANJIVE TVARI

Amonij

mgN/l

HRN ISO 5664:1998

HRN ISO 7150-1:1998

HRN EN ISO 14911:2001

Nitriti

mgN/l

HRN EN 26777:1998

HRN EN ISO 10304-1:1998

Nitrati

mgN/l

HRN ISO 7890-1:1998

HRN ISO 7890-3:1998

HRN EN ISO 10304-1:1998

Ukupni dušik

mgN/l

HRN ISO 5663:20001 + (NO2-N+NO3-N)

HRN EN ISO 11905-1:2001

HRN EN 12260:2008

Ukupni fosfor

mgP/l

HRN ISO 6878:2001

BIOLOŠKI

P-B indeks saprobnosti

indikatorske vrste organizama prema Weglu

«

Članak 6.

U članku 6. stavak 1. briše se.

Točka A mijenja se i glasi:

»Određivanje stupnja trofije u kopnenim stajaćicama navodi se u tablici 4. kako slijedi:

Tablica 4.

POKAZATELJI

mjerna jedinica

OLIGOTROFAN

MEZOTROFAN

UMJRENO EUTROFAN

EUTROFAN

HIPERTROFAN

Prozirnost

m

>5

1 – 5

0,5 – 1

<0,5

<0,5

Klorofil α +

µg/l

<2,5

2,5 – 10

10 – 30

>30

*

Ukupni fosfor

mgP/l

<0,01

0,01 – 0,04

0,04 – 0,1

>0,1

>0,1

Opaska: * U hipertrofnoj zoni prisutne su rijetke planktonske alge zbog nepovoljnih prilika za njihov razvoj.

+Vrijednosti pokazatelja odnose se na godišnju maksimalnu vrijednost, a vrijednosti ostalih pokazatelja na godišnji medijan.«.

Točka B briše se.

Članak 7.

Članak 7. briše se.

Članak 8.

U članku 8. stavku 2. riječi: »više od dvanaest« zamjenjuju se riječima: »dvanaest i više«, a riječi: »i biotičkog indeksa« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 9.

Članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi: »Za pokazatelje režima kisika, za hranjive tvari i za biološke pokazatelje, vrsta vode se određuje na temelju najnepovoljnije mjerodavne vrijednosti jednog od pokazatelja i prikazuje se numerički u tablici, a grafički na zemljovidu u boji i to:

– za I. vrstu plavo,

– za II. vrstu zeleno,

– za III. vrstu žuto,

– za IV. vrstu narančasto i

– za V. vrstu crveno.«.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 10.

Dosadašnji članak 9. postaje članak 10., a članak 10. postaje članak 11.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/08-01/02

Urbroj: 5030116-08-1

Zagreb, 21. studenoga 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.