Pravilnik o izmjeni Pravilnika o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina

NN 137/2008 (26.11.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,RADA I PODUZETNIŠTVA

3847

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine« broj 107/07), ministar nadležan za gospodarstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IMENIKU AGENATA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o imeniku agenta posredovanja u prometu nekretnina (»Narodne novine« broj 56/08), u članku 4. točka 4. mijenja se i glasi:

»Podaci o agentu: ime, prezime, stručna sprema, datum polaganja ispita za agenta.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/105
Urbroj: 526-05-01-02/1-08-2
Zagreb, 5. studenoga 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipi. ing., v. r.