Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proiz­vodnji vina

NN 137/2008 (26.11.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proiz­vodnji vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3851

Na temelju članka 14., 16., 25., 29., i 31. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O PROIZVODNJI VINA

Članak 1.

U Pravilniku o proizvodnji vina (»Narodne novine« br. 2/05) članak 6. mijenja se i glasi: »Ukupni sadržaj sumpornog dioksida u vinima, osim kod pjenušavih, gaziranih i specijalnih vina u prometu ne smije biti veći od:

– 160 mg/L kod crnih vina;

– 210 mg/L kod ružičastih i bijelih vina.

Iznimno od stavka 1. ovog članka ukupni sadržaj sumpornog dioksida kod vina s ostatkom šećera većim od 5 g/L, izraženo kao invertni šećer, može biti:

– 210 mg/L kod crnih vina;

– 260 mg/L kod ružičastih i bijelih vina;

– 300 mg/L kod vina s oznakom kasna berba;

– 350 mg/L kod vina s oznakom izborna berba;

– 400 mg/L kod vina s oznakom izborna berba bobica, izborna berba prosušenih bobica i ledeno vino.«

Članak 2.

U članku 33. stavku 4. iza riječi: »sadržaj sumpornog dioksida smije iznositi do 250 mg/L« briše se zarez i stavlja točka, a riječi: »od čega slobodnog sumpornog dioksida do 20 mg/L.« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/33
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 24. studenoga 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.