Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

NN 137/2008 (26.11.2008.), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

3855

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93) ministar kulture Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih projekata i akcija, te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu.

POSTUPAK IZBORA PROGRAMA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 2.

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi se putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske što ga raspisuje Ministarstvo kulture (u daljnjem tekstu: Poziv).

Članak 3.

Poziv se objavljuje u javnim glasilima i na web-stranici Ministarstva kulture i otvoren je najmanje mjesec dana od dana objave.

Poziv se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca srpnja za sljedeću proračunsku godinu.

Članak 4.

Pravo podnošenja programa na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potpore za programe koji se odnose na knjigu i nakladništvo mogu se dodijeliti i fizičkim i pravnim osobama koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga. Navedeni programi se prethodno prijavljuju Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Članak 5.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) s obrazloženjem zahtjeva i sa svim prilozima navedenim u prijavnici odnosno Pozivu. Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, u uredima državne uprave županija nadležnima za kulturu ili na web-stranici Ministarstva kulture.

Prijavnice je potrebno ispuniti i na internetskim stranicama Ministarstva kulture, ako podnositelj prijave ima za to tehničkih mogućnosti.

Uz prijavu za programe digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe treba dodatno ispuniti Plan prijedloga projekta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Članak 6.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provode kulturna vijeća i stručna povjerenstva za:

1. glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,

2. dramske umjetnosti,

3. knjigu i nakladništvo,

4. likovne umjetnosti,

5. nove medijske kulture,

6. međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije,

7. kulturno-umjetnički amaterizam,

8. informatizaciju,

9. investicije i

10. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i nematerijalne kulturne baštine.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga za djelatnosti za koje je prema posebnom zakonu osnovano stručno vijeće (Hrvatsko muzejsko vijeće, Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, Hrvatsko knjižnično vijeće i Hrvatsko arhivsko vijeće) provodi nadležno stručno vijeće.

Stručno vrednovanje programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe provodi Vijeće projekta »Hrvatska kulturna baština«.

Članak 7.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga vijeća i povjerenstva iz članka 6. ovoga Pravilnika primjenjivat će sljedeće temeljne kriterije:

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,

2. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta,

3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje,

4. ekonomičnost i dugoročnost programa,

5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u međunarodne kulturne mreže i projekte,

6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.,

7. promicanje programa za djecu i mlade,

8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom,

9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa,

10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te

11. financijska potpora iz drugih izvora.

Vijeća i povjerenstva će utvrditi posebne kriterije za vrednovanje programa, te ih objaviti na web-stranici Ministarstva kulture.

UTVRĐIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 8.

Nakon provedenog postupka vrednovanja prijedloga, vijeća i povjerenstva dostavljaju ministru kulture svoj prijedlog. Prijedlog mora sadržavati popis programa čije se financiranje predlaže s prijedlogom iznosa financijske potpore.

Članak 9.

Ministar kulture će razmotriti prijedloge iz članka 8. ovoga Pravilnika te donijeti o njima odluku. Podnositelji prijedloga programa bit će obaviješteni o donsenoj odluci.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« br. 7/01, 60/01 i 135/06).

Članak 11.

Ovaj pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 612-01/08-01/0129

Urbroj: 532-10-01/10-08-01

Zagreb, 10. studenoga 2008.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.