Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa

NN 137/2008 (26.11.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3856

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« br. 140/05.), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENEMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA NACIONALNE INVENTURE ŠUMSKIH RESURSA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa (»Narodne novine«, broj 53/06.) u članku 3. stavku 1. riječ: »petnaest« se briše, a umjesto nje dodaje se riječ: »deset«. U stavku 2. riječ: »dvije« se briše, a umjesto nje dodaje se riječ: »tri«. Briše se tekst stavka 3. i dodaje se novi stavak koji glasi:«Podaci i rezultati nacionalne inventure vrijede od 31. prosinca zadnje godine inventarizacije šuma.«.

Članak 2.

U članku 5. briše se tekst stavka 1. i umjesto njega dodaje se novi stavak koji glasi: »Na satelitskim snimkama provodi se potpuna prostorna razdioba i klasifikacija zemljišta.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 6. iza riječi: »izmjera« brišu se riječi: »se vrši«, a umjesti njih dodaju se riječi: »provodi se«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. iza riječi » u šumi« brišu se riječi: »mjerit će se i procjenjivati«, a umjesto njih se dodaju riječi: »mjere se i procjenjuju«.

Članak 5.

U članku 8. briše se tekst stavka 2., a dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Podaci su organizirani u bazi podataka na način da se rezultati i informacije mogu prikazati za definirane kategorije (Republika Hrvatska, županija, Uprava šuma Podružnica i stratumi)«. U stavku 3. brišu se riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva«, a umjesto njih se dodaju riječi: »ministarstvo nadležno za poslove šumarstva«.

Članak 6.

Naslov između članaka 8. i 9. umjesto: »PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE« sada glasi: »PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA«.

Članak 7.

Članak 9. briše se u cijelosti, a članak 10. mijenja broj u članak 9.

Članak 8.

Obrasci tiskani u Prilogu 1-3 Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa (»Narodne novine«, broj 53/06.) zamijenjuju se novim obrascima koji su tiskani u prilozima 1-3 ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/13

Urbroj: 538-07-08-2

Zagreb, 11. studenoga 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1

Obrazac OT-IŠ

A) Identifikacija i položaj trakta Terenski obrazac: OT-IŠ

(1) Broj trakta

(4) Broj Upr. šuma

(7) Projektirane

koordinate

x

(2) Oblast

(5) Broj županije

y

(3) Broj karte

(6) Broj gosp. jed.

(8) Stvarne

koordinate (GPS)

x

y

B) Podaci o terenskoj radnoj grupi

(9) Broj grupe

(10) Vođa grupe

Potpis:

C) Datum i vrijeme snimanja D) Kategorije zemljišta i linijski objekti

(11) Datum

d

m

g

d

m

g

Kategorija

% površ. trakta

(13) Šuma

(12) Vrijeme snimanja

sat

minuta

sat

minuta

(14) Ostalo šumsko zemljište (grmolika, zakržlj. veget, zemljište u zarašćivanju)

(12a) Odlazak

(12b) Početak

(15) Ekstenzivni pašnjak

(12c) Završetak

(16) Drugo nešumsko zemljište (urbano, poljoprivredno, močvare, vode, stijene,..)

(12d) Povratak

(17) Linijski objekti (dalekovodi, ceste)

E) Skica trakta i mjerenja 2

3

4

1

F) Putevi i ceste u funkciji gospodarenja šumom

Obilježja puta

Kategorije

Šifra kategorije

(18) Broj puta

Jedinstvena oznaka (broj) puta

Traktna linija

Traktna linija u smjeru:

1: 1-2; 2: 2-3; 3: 3-4; 4: 4-1

(19) Tip puta

1 - šuma s jedne strane prometnice

2 - šuma s obje strane prometnice

Udaljenost u m od početne točke na traktnoj liniji

Udaljenost na traktnoj liniji od početne točke linije (središte plohe) do točke gdje put sječe traktnu liniju (sredina puta)

(20) Kategorija puta

1 - Kamionski put – moguća upotreba čitavu godinu

2 - Kamionski put – nije moguća upotreba čitavu godinu

3 - Traktorska vlaka, izgrađena

(21) Širina puta

1 - vlaka, cesta širine 2 - 3 m

2 - cesta širine 3 – 6 m

3 - cesta širine > 6 m

(22) Kolovoz

0 - nema (zemlje)

1 - stabiliziran

2 - izgrađen (asfalt, beton,…)

(23) Stanje puta

0 - bez oštećenja

1 - lakše oštećen

2 - znatno oštećen, potreban popravak

(24) Uzdužni nagib

Nagib u postotcima (%)

(25) Dužina puta

Dužina puta kroz traktnu površinu u 10 m

PRILOG 2

Obrazac OP-IŠ

A) Identifikacija i položaj plohe Terenski obrazac: OP-IŠ

(1) Broj trakta

(4) Projektirane koordinate

x

(5) Stvarne koordinate

x

(2) Stratum

y

y

(3) Broj plohe

B) Podaci o terenskoj radnoj grupi

(6) Broj grupe

(7) Vođa grupe

Potpis:

C) Datum i vrijeme snimanja D) Osiguranje plohe

(8) Datum

d

m

g

d

m

g

(10) Točka 1

(10 a) Azimut

(10 b) Udaljenost

(10 c) Opis

(9) Vrijeme snim.

sat

minuta

sat

minuta

(11) Točka 2

(11a) Azimut

(11 b) Udaljenost

(11 c) Opis

(9a) Početak

(9b) Završetak

(12) Točka 3

(12a) Azimut

(12 b) Udaljenost

(12 c) Opis

E) Zamj. središte F) Vlasništvo i elem. gosp. G) Dostupnost i status plohe H) Elementi staništa

(13) Odstupanje od zamj. sred.

Varijable

šfr.

(19)Dostupn.

(21)Nadmorska visina (m)

(22)Nagib (˚)

(23)Ekspoz. (˚)

(24)Reljef (˚)

(25)Dubina tla

(14)Vlasništvo

(20)Status p.

%

(13a) Azimut

(15)Ogranič. ekspl.

(20a) R3,5 m

(16)Tehnika ekspl.

(20b) R 7 m

(26) Degradacija tla

(27)Erozjja

(28)Otpad

u šumi

(13b)Udaljenost

(17)Udaljenost privl

(20c) R 13 m

(26a) listinac

(26b)humus

(26c)kamenit.

(18)Namjena šume

(20d) R 20 m

I) Elementi sastojine

Element sastojine

Kategorija

Šifra

(29) Postanak sastojine

1- visoke, 2- srednja šuma, 3- panjače, 4- plantaže, 5- kulture

(30) Uzgojni oblik

1- jednodobne, 2 - raznodobne, 3- prijelazni oblici

(31) Starost

u 10 godina

(32) Strukturni oblik

1 - jednodobna jednoetažna, 2 - jednodobna dvoetažna, 3 - preborna stablimična, 4 - preborna grupimična, 5 - stablimično grupimična, 6 - prašuma

(33) Stadij razvitka

1- mlade sastojine, 2 - letvik, 3- stadij odraslih stabala, 4- srednjodobne sastojine, 5- starije sastojine, 6 – stare sastojine, 7 - panjače < 10 cm, 8 - panjače 10-20 cm, 9 – panjače > 20 cm, 10 - šikara, šibljak, 11 – makija garig

(34) Smjesa

1 čiste - bjelogorica, 2- mješovite bjelogorične, 3 - mješovite bjelog-crnog., 4 - čiste crnogorica, 5 - mješovite cnog.

(35) Sklop

1 - potpun sklop, 2 - nepotpun sklop, 3 - rijedak sklop, 4 - progaljen sklop

(36) Kakvoća sastojine

1 - vrlo dobre kakvoće, 2 - dobre kakvoće, 3 - srednje kakvoće, 4 - loše kakvoće

(37) Prizemna vegetacija

1 - nema, 2 - rijetka, 3 - srednje gusta, 4 - gusta

(38) Štete u šumi

(38a) Abiotske

1 - vjetroizvale, 2 - požar, 3 - mraz, 4 - tuča, 5 - abiotske - ostalo

(38b) Biotske

1 - insekti , 2 - bolesti, 3 - divljač, 4 - biotske-ostalo,

(38c) Utjecaj čovjeka

1 - eksploatacija, 2 - drugo

(39) Prirodnost

1 - prašume, 2 - gospodarene šume s prirodnom obnovom, 3 - gosp. šume s potpomognutom obnovom, 4 - kulture

(40) Homogenost plohe

1 - sastojina na plohi, 2. - dvije ili više sastojina, 3. - nehomogena sastojinska struktura

(41) Sloj grmlja

1 - nema, 2 - rijedak, 3 - srednje gust, 4 - gust

J) Stanje i struktura obnove sastojine

(42)Pomlađena površina (u 10%)

(43)Nastanak

(44)Smjesa

(45) Udio glavne vrste

(46)Kakvoća

(47) Uzrok oštećenja

(48) Stupanj oštećenosti (u 10 %)

(45a) Vrsta (šifra)

(47a)I.

(47b)II.

šifra

(45b) Postotni udio (%)

šifra

K) Tanka stabla (ispod taksacijske granice)

(49) I. debljinski razred (1-3.9 cm)

(50) II. debljinski razred (4-6.9 cm)

(51) III. debljinski razred (7-9.9 cm)

(49a)Vrsta drveća

(49b)Broj stabala

(49c)Srednja visina (m)

(50a)Vrsta drveća

(50b)Broj stabala

(50c)Srednja visina (m)

(51a)Vrsta drveća

(51b)Broj stabala

(51c)Srednja visina (m)

Osiguranje plohe OP-IŠ

Osiguranje plohe

Točka 1

Azimut

Udalj. (m)

Točka 2

Azimut

Udalj. (m)

Točka 3

Azimut

Udalj. (m)

opis

opis

opis

PRILOG 3

Obrazac OS-IŠ

A) Identifikacija plohe na kojoj se mjere stabla Terenski obrazac: OS-IŠ

(1) Broj trakta

(2) Broj plohe

(3) Datum

B) Izmjera varijabli stabala i panjeva

(4) Redni broj stabla/panja

(5) Vrsta drveća

(6) Način postanka

(7) Azimut

(8) Horizontalna udaljenost

(9) Nagib

(10) Visina stabla

(11) Prsni promjer

stabla/promjer panja

(12) Opseg

(13) Debljina kore

(14) Socijalni položaj

stabla

(15) Kakvoća stabla

(16) Oštećenost debla

(17) Oštećenost

krošnje

(18) Osutost krošnje

(19) Status stabla/ panja

šifra

(°)

m

(°)

m

cm

cm

mm

šifra

Stabla:

Panjevi:

C) Mrtva ležeća stabla

Debljinski razred (promjer na 1,3 m)

Raspadnutost

Tvrdo

Tvrdo i početak raspadanja na kori i vanjskom dijelu

Raspadnuto trulo drvo više od 50 %

a) bjelogorica

b) crnogorica

c) bjelogorica

d) crnogorica

e) bjelogorica

f) crnogorica

broj stabala

(20) 5 – 10 cm

(21) 10 – 20 cm

(22) 20 – 30 cm

(23) 30 – 50 cm

(24) >d 50 cm

Nacrt plohe OS-IŠ

Površine krugova

3,5 m – 38,48 m2

7,0 m – 153, 94 m2

13,0 m – 530,93 m2

Polumjer

plohe

Status 1

(%)

Status 2

(%)

Sastojina

1

2

Starost

R=3,5 m

R=7 m

R=13 m

R=20 m

20,0 m – 1256,64 m2

Površine isječaka

r – 3,5 m = 3,21 m2

r – 7,0 m = 9,62 m2

r – 13,0 m = 31,41 m2

r – 20,0 m = 360,48 m2