Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

NN 138/2008 (28.11.2008.), Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3877

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« 158/2003, 79/07) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene i nazivi

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju postupci za stavljanje tlačne opreme i sklopova te jednostavnih tlačnih posuda (u daljnjem tekstu opreme pod tlakom) u uporabu te postupci i rokovi pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u uporabi.

(2) Nazivi koji se upotrebljavaju u smislu odredaba ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Oprema pod tlakom« je sva ona oprema na koju se odnose;

– Pravilnik o tlačnoj opremi

– Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

2. »Vlasnik« je fizička ili pravna osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja je vlasnik opreme pod tlakom i koja je odgovorna za provedbu zahtjeva iz ovoga Pravilnika.

3. »Korisnik« je fizička ili pravna osoba koja za svoje potrebe upotrebljava opremu pod tlakom u svrhu za koju je namijenjena.

4. »Stručno tijelo« je fizička ili pravna osoba osposobljena za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom niske razine opasnosti prema uvjetima iz članka 4. ovoga Pravilnika.

5. »Agencija za opremu pod tlakom« (OPT-AGENCIJA) je ustanova osnovana za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti prema članku 5. ovoga Pravilnika.

6. »Evidencija opreme pod tlakom« je popis opreme pod tlakom visoke razine.

7. »Inspekcijsko tijelo« je tijelo državne uprave koje u okviru svog djelokruga provodi nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika.

8. »Dokumentacija opreme pod tlakom« je skup dokumenata koji sadrži isprave vezane za ocjenu sukladnosti, evidencijski list opreme pod tlakom, očevidnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom, tehničku dokumentaciju opreme pod tlakom i po potrebi projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline u kojoj se oprema pod tlakom nalazi.

(3) Ako su vlasnik i korisnik opreme pod tlakom različite osobe, uvjeti i odgovornosti vezani uz korištenje opreme pod tlakom moraju biti utvrđeni ugovorom.

Razvrstavanje opreme pod tlakom

Članak 2.

(1) Oprema pod tlakom se, obzirom na opasnosti po zdravlje i sigurnost ljudi te, gdje je to primjereno, domaćih životinja, okoliša ili imovine, razvrstava u dvije razine opasnosti;

– Oprema pod tlakom niske razine opasnosti

– Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti

(2) Razvrstavanje opreme pod tlakom koja se po prvi puta stavlja u uporabu provodi se prema vrsti opreme pod tlakom, grupi fluida te radnih i konstrukcijskih karakteristika u skladu sa zahtjevima propisanim u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Oprema pod tlakom kompletirana za uporabu mora imati naznačenu razinu opasnosti u uputama za uporabu.

(4) U uputama za rad opreme iz stavka 3. ovoga članka moraju biti navedene obveze vlasnika/korisnika ovisno o razini opasnosti predmetne opreme pod tlakom.

Obveze vlasnika/korisnika opreme pod tlakom

Članak 3.

(1) Oprema pod tlakom niske razine opasnosti

1. Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom niske razine opasnosti odgovoran je u cijelosti za njezin siguran rad tijekom vijeka uporabe. Vlasnik/korisnik mora provoditi ili dati provesti preglede i ispitivanja u vremenskim razmacima koje je propisao proizvođač opreme i voditi pisanu evidenciju o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom.

2. Evidencija o pregledima i ispitivanjima mora se po zahtjevu dati na uvid inspekcijskim tijelima. Cjelokupna dokumentacija za opremu pod tlakom mora se čuvati do njezinog konačnog stavljanja van uporabe.

3. Vlasnik/korisnik nije dužan obavijestiti OPT-AGENCIJU o stavljanju u uporabu opreme pod tlakom niske razine opasnosti.

4. Kad vlasnik i korisnik nisu iste osobe, vlasnik opreme pod tlakom mora osigurati da korisnik razumije zahtjeve vezane za njezino ispravno i sigurno korištenje. Primjerak tehničke dokumentacije koja se odnosi na sigurno korištenje i održavanje opreme pod tlakom vlasnik mora dostaviti korisniku prije početka njezinog korištenja.

(2) Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti

1. Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti odgovoran je za njezin siguran rad tijekom uporabe.

2. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je OPT-AGENCIJI dati zahtjev za prvi pregled opreme pod tlakom prije njezinog stavljanja u uporabu. Zahtjevu za prvi pregled prilažu se:

– Isprave o sukladnosti opreme pod tlakom s bitnim sigurnosnim zahtjevima iz jednog od pravilnika navedenih u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika

– Tehnička dokumentacija dobivena od proizvođača predmetne opreme pod tlakom

– Projektna dokumentacija tehnološke cjeline u kojem se predmetna oprema pod tlakom nalazi

3. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je sklopiti s OPT – AGENCIJOM ugovor o obavljanju periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema zahtjevima iz ovoga Pravilnika.

4. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je u roku od osam dana od dana stavljanja opreme pod tlakom u uporabu dostaviti prijavu OPT-AGENCIJI o stavljanju u uporabu opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

5. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je u roku od osam dana prijaviti OPT-AGENCIJI svaku promjenu podataka iz evidencijskog lista opreme pod tlakom.

6. Vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je u slučaju promjene korisnika, novom korisniku predati svu dokumentaciju predmetne opreme pod tlakom.

7. Rok za periodički pregled započinje teći danom stavljanja predmetne opreme pod tlakom u uporabu.

8. Prijave iz točaka 4 i 5 ovoga stavka dostavljaju se na obrascu danom u Dodatku IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

9. Kad vlasnik i korisnik nisu iste osobe, vlasnik opreme pod tlakom mora osigurati da korisnik razumije zahtjeve vezane za ispravno i sigurno korištenje opreme pod tlakom. Primjerak tehničke dokumentacije koja se odnosi na sigurno korištenje i održavanje opreme pod tlakom vlasnik mora dostaviti korisniku prije početka njezinog korištenja.

10. Oprema pod tlakom ne smije se staviti u uporabu prije nego što je obavljen i ovjeren prvi pregled prema članku 6., stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Ugradnja opreme pod tlakom može se izvršiti samo na osnovi projektne dokumentacije tehnološke cjeline u čijem sastavu se oprema nalazi. Dokumentacija mora sadržavati:

– Razvrstavanje opreme pod tlakom u odgovarajuću razinu opasnosti

– Izvedbenu shemu tehnološke cjeline s tokovima i parametrima radnih fluida

– Dimenzije cjevovoda i ugrađene opreme i armature s nazivnim otvorima, nazivnim tlakovima i temperaturama

– Podatke o tlačnom i sigurnosnom priboru.

(4) Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom visoke i niske razine opasnosti dužan je voditi skupni popis opreme pod tlakom u svom vlasništvu.

Tijela za preglede opreme pod tlakom

Članak 4.

(1) Stručno tijelo za preglede opreme pod tlakom (u daljnjem tekstu stručno tijelo) je fizička odnosno pravna osoba osposobljena za provođenje periodičkih pregleda opreme pod tlakom niske razine opasnosti.

1. Stručna fizička osoba za periodičke preglede je vlasnik/korisnik odnosno zaposlenik kod vlasnika/korisnika opreme pod tlakom osposobljena za obavljanje tih poslova.

2. Stručna pravna osoba za periodičke preglede je trgovačko društvo registrirano i osposobljeno za obavljanje pregleda i ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

(2) Kriteriji kojima mora zadovoljiti stručno tijelo dani su važećim zakonskim propisom iz područja zaštite na radu.

(3) Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom može po vlastitom izboru i na vlastitu odgovornost odabrati stručno tijelo za periodičke preglede opreme pod tlakom niske razine opasnosti.

Članak 5.

(1) Ovlašteno tijelo za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti je OPT– AGENCIJA.

(2) OPT-AGENCIJA mora svoje zadaće obavljati u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Nadzor nad radom OPT- AGENCIJE provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(4) OPT-AGENCIJA može obavljati poslove stručnog tijela iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Prilikom pregleda opreme pod tlakom, OPT-AGENCIJA mora provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za rad predmetne opreme pod tlakom propisani od strane proizvođača i oni iz projektne dokumentacije tehnološke cjeline, te u kolikoj mjeri eventualna odstupanja utječu na ispunjavanje bitnih sigurnosnih zahtjeva propisanih za tu opremu.

(2) Nakon svakog pregleda koji je zadovoljio zahtjevima ovoga Pravilnika OPT – AGENCIJA ovjerava očevidnik pregleda opreme pod tlakom iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika i sastavlja zapisnik o provedenim radnjama uz koji prilaže nalaze i rezultate provedenih radnji. Ukoliko su uz pregled rađena ispitivanja ista moraju biti navedena u zapisniku i dokumentirana. Ispitivanja mogu provoditi samo osposobljene stručne institucije pod nadzorom OPT-AGENCIJE i treće prepoznate organizacije.

(3) Ukoliko OPT-AGENCIJA prilikom pregleda utvrdi nedostatke na opremi pod tlakom o tome putem zapisnika obavješćuje vlasnika/korisnika koji je dužan te nedostatke ukloniti.

(4) Ako vlasnik/korisnik opreme pod tlakom ne otkloni utvrđene nedostatke, OPT – AGENCIJA mora o tome obavijestiti Ministarstvo i nadležno inspekcijsko tijelo.

(5) U slučaju ugrožavanja sigurnosti ljudi, materijalnih dobara i okoliša nadležno inspekcijsko tijelo mora zabraniti uporabu predmetne opreme pod tlakom i po potrebi zahtijevati izvanredni pregled.

(6) Smatra se da je oprema pod tlakom sigurna za rad kad se pregledom i ispitivanjima potvrde bitni sigurnosni zahtjevi iz pravilnika navedenih u članku 1., stavku 2., točka 1. ovoga Pravilnika i zahtjevi iz projektne dokumentacije tehnološke cjeline.

II. OPREMA POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI

Prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Članak 7.

(1) Prvi pregled, u okviru postupka puštanja opreme pod tlakom u rad, obavlja OPT – AGENCIJA.

Tom prilikom OPT- AGENCIJA mora provjeriti sljedeće:

– Isprave o sukladnosti opreme pod tlakom s bitnim sigurnosnim zahtjevima i tehničku dokumentaciju za predmetnu opremu dostavljenu od proizvođača.

– Ispunjenje zahtjeva za postavljanje, puštanje u rad, uporabu i održavanje predmetne opreme pod tlakom.

– Sukladnost postavljanja opreme pod tlakom sa zahtjevima proizvođača.

– Sukladnost sigurnosnog pribora sa zahtjevima proizvođača.

– Projektnu dokumentaciju za postrojenje u čijem je sastavu oprema pod tlakom, osim za opremu kompletiranu za uporabu.

(2) Ukoliko OPT- AGENCIJA prilikom prvog pregleda utvrdi nedostatke na opremi pod tlakom ili na tehnološkoj cjelini kojeg je ona dio, o tome pismeno obavješćuje vlasnika/korisnika koji je dužan te nedostatke ukloniti.

(3) Kad je prvi pregled zadovoljio, OPT- AGENCIJA potvrđuje vlasniku/korisniku prvi pregled ovjerom očevidnika prema članku 6., stavku 2. ovoga Pravilnika.

(4) Kad je oprema pod tlakom sastavljana na mjestu postavljanja i sastavljanje nije bilo pod nadzorom tijela za ocjenu sukladnosti, vlasnik je dužan za prvi pregled osigurati svu potrebnu dokumentaciju i ispitne izvještaje na osnovi kojih se može utvrditi zadovoljavanje bitnih sigurnosnih zahtjeva iz Pravilnika o tlačnoj opremi navedenog u članku 1., stavku 2., točka 1. ovoga Pravilnika.

Evidencija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Članak 8.

(1) Evidenciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti vodi OPT- AGENCIJA.

(2) OPT-AGENCIJA po primitku evidencijskog lista, tj. prijave o početku uporabe pojedine opreme pod tlakom, dodjeljuje istoj evidencijski broj i upisuje ju u Evidenciju opreme pod tlakom. Evidencijski broj OPT- AGENCIJA dostavlja vlasniku.

(3) U slučaju opravdane sumnje da oprema pod tlakom visoke razine opasnosti ugrožava zdravlje ljudi i, gdje je to primjereno, domaćih životinja, imovine i okoliša vlasnik je dužan na zahtjev OPT-AGENCIJE, dostaviti sve tražene informacije o predmetnoj opremi pod tlakom.

Dokumentacija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Članak 9.

(1) Kompletnu dokumentaciju o opremi pod tlakom visoke razine opasnosti dužna je voditi OPT-AGENCIJA zajedno s vlasnikom/korisnikom. Dokumentacija se vodi odvojeno za svaku jedinicu opreme pod tlakom koja ima svoj evidencijski broj.

Dokumentacija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sadrži sve potrebne podatke za identifikaciju opreme pod tlakom i to;

1. Evidencijski list propisan u Dodatku IV. ovoga Pravilnika,

2. Isprave o sukladnosti,

3. Tehničku dokumentaciju za tlačnu opremu i po potrebi projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline,

4. Očevidnik o periodičkim pregledima i podatke o svim aktivnostima i zahvatima na predmetnoj opremi pod tlakom u tijeku njezine uporabe, a posebno o:

– Rekonstrukcijama

– Stavljanju opreme van pogona duže od jedne godine

– Preseljenju opreme na drugu lokaciju

– Promjenama u sigurnosnim mjerama

– Programu periodičkih pregleda i njegovim izmjenama i dopunama

– Izvanrednim pregledima predmetne opreme pod tlakom

– Pregledima prije ponovnog puštanja u rad

– Kvarovima i popravcima koji bi mogli utjecati na sigurnost i kompletnost predmetne opreme pod tlakom

(2) OPT-AGENCIJA i vlasnik / korisnik moraju svaki za sebe čuvati dokumentaciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i na zahtjev ju predočiti nadležnom inspekcijskom tijelu. Dokumentacija o opremi pod tlakom mora se čuvati do njezinog konačnog stavljanja van uporabe. Ugovorom između vlasnika/korisnika i OPT – AGENCIJE određuje se način čuvanja dokumentacije o opremi pod tlakom i pristup istoj.

Program periodičkih pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Članak 10.

Vlasnik/korisnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je pripremiti opremu pod tlakom za periodički pregled i osigurati uvjete za njegovu provedbu na siguran način. Pripremu, ukoliko ispunjava zahtjeve iz Dodatka II., točka 2. ovoga Pravilnika, može raditi vlasnik/korisnik ili stručna pravna osoba.

Članak 11.

(1) Program periodičkih pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti definira OPT-AGENCIJA na osnovi radnih parametara i tehničkih karakteristika predmetne opreme pod tlakom i on može biti:

– Redovan program periodičkih pregleda

– Poseban program periodičkih pregleda

(2) Redovnom se programu periodičkog pregleda podvrgava sva oprema pod tlakom za koju nije napravljen poseban program. Opseg i rokovi redovnih periodičkih pregleda opreme pod tlakom dani su u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

(3) Posebnom se programu periodičkih pregleda podvrgava oprema pod tlakom koja se radi posebnosti uvjeta rada i tehničke složenosti ne može pregledavati prema redovnom programu periodičkih pregleda.

(4) Poseban program periodičkih pregleda definira proizvođač opreme pod tlakom i u njemu propisuje opseg i rokove periodičkih pregleda. Ukoliko su propisani rokovi periodičkih pregleda duži od onih propisanih redovnim programom periodičkih pregleda OPT-AGENCIJA mora takav program potvrditi ili odbaciti uz posebno obrazloženje.

Pregledi opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, vrste i ispitivanja

Članak 12.

(1) Osnova za sigurnosno tehničku ocjenu opreme pod tlakom visoke razine opasnosti je periodički pregled koji može biti:

– Vanjski pregled

– Unutrašnji pregled

– Ispitivanje tlakom (tlačna proba)

(2) Prije provedbe periodičkog pregleda ili ispitivanja korisnik je dužan obavijestiti OPT – AGENCIJU o svim nedostatcima i eventualnim oštećenjima i kvarovima na opremi pod tlakom visoke razine opasnosti do kojih je došlo nakon zadnjeg periodičkog pregleda.

(3) Tijekom provedbe periodičkog pregleda ili ispitivanja na opremi pod tlakom visoke razine opasnosti potrebno je pridržavati se svih sigurnosnih mjera koje je propisao proizvođač opreme ili ih propisuju drugi važeći propisi ili interni dokumenti korisnika.

(4) Vremenski rokovi redovnih periodičkih pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dani su u Dodatku III. ovoga Pravilnika, a dodatni zahtjevi za periodičke preglede pojedine opreme pod tlakom kao dijela uređaja ili tehnoloških cjelina dani su u Dodatku V. ovoga Pravilnika.

Vanjski pregled

Članak 13.

(1) Vanjskim se pregledom utvrđuje stanje opreme pod tlakom u radu, kontrolira se sigurnosna i druga oprema, te stanje radne okoline i mjesto postavljanja opreme pod tlakom. Kontrolira se dokumentacija o radu opreme, izvršenih radova redovnog održavanja i servisiranja opreme prema uputama proizvođača.

Vanjski je pregled u pravilu vizualan pregled. Ukoliko vizualnim pregledom nije moguće utvrditi stanje opreme pod tlakom i dati sigurnosno tehničku ocjenu ili se utvrde oštećenja i nedostaci na opremi mogu se, kada je to potrebno, provesti i drugi pregledi i ispitivanja.

(2) Vlasnik/korisnik i OPT- AGENCIJA mogu se dogovoriti o provedbi vanjskog pregleda opreme pod tlakom po dijelovima ukoliko to zahtijevaju radni uvjeti i/ili konfiguracija opreme i ako se u tom slučaju može donijeti objektivna sigurnosno tehnička ocjena opreme pod tlakom.

(3) Sastavni dio vanjskog pregleda može biti i ispitivanje nepropusnosti ukoliko OPT – AGENCIJA utvrdi za to potrebu. Ispitivanje nepropusnosti provodi se pod istim uvjetima kao i kod nove opreme. Pri tome se koriste isti ili jednakovrijedni prihvaćeni postupci.

(4) Vanjski se pregled cjevovoda provodi radi sigurnosno tehničke ocjene vanjskog stanja cjevovoda u smislu utvrđivanja sljedećih parametara:

– Uporabe u skladu s namjenom

– Utvrđivanja trenutnog stanja u odnosu na stanje kod prvog periodičkog pregleda

– Održavanja cjevovoda

– Stanja sigurnosnog pribora i druge zaštitne opreme

Vanjski se pregled provodi u pravilu na cjevovodu u radu. Djelomični vanjski pregled se prihvaća ukoliko se na osnovi njega po analogiji može utvrditi sigurnosno tehničko stanje cijelog cjevovoda. Pri tome se moraju pregledati dovoljno veliki reprezentativni dijelovi cjevovoda.

(5) Izolirane cjevovode potrebno je na reprezentativnim mjestima provjeriti i utvrditi stupanj vanjske korozije.

Kad se izolacija cjevovoda skida iz drugih razloga koji nisu u vezi sa zahtjevima ovoga Pravilnika, korisnik je dužan o tome obavijestiti OPT–AGENCIJU kako bi ova mogla provesti vanjski pregled na dijelovima cjevovoda bez izolacije.

(6) Kod vanjskih pregleda opreme pod tlakom koja je računata s vremenskom čvrstoćom gradbenog materijala potrebno je obaviti i dodatna ispitivanja uz korištenje odgovarajućih tehničkih specifikacija ili smjernica.

Unutrašnji pregled

Članak 14.

(1) Unutrašnji pregled opreme pod tlakom nije potrebno provesti ukoliko su obavljeni odgovarajući pregledi i ispitivanja na osnovi kojih se sa prihvatljivom sigurnošću može utvrditi stanje unutrašnjih površina.

(2) Prilikom unutrašnjeg pregleda potrebno je provjeriti stanje površina izvrgnutih tlaku. Unutrašnji se pregled u pravilu obavlja kao i vanjski, te se po potrebi proširuje odgovarajućim ispitivanjima drugim priznatim metodama.

Ukoliko se stanje opreme pod tlakom ne može utvrditi radi nedostupnosti pojedinih dijelova ili drugih razloga, potrebno je odstraniti dijelove opreme koji onemogućuju unutrašnji pregled.

(3) Komponente opreme pod tlakom koje nije moguće pregledati iznutra, kao što su:

– Cijevi

– Fazonski komadi (fitinzi)

– Armature

podvrgavaju se vanjskom pregledu površina i, prema potrebi, mjerenju debljine stjenka, ispitivanju tlakom i drugim ispitivanjima bez razaranja.

Ukoliko postoji opravdana sumnja o postojanju oštećenja koja nije moguće otkriti standardnim postupcima potrebno je provesti dodatne preglede i ispitivanja.

(4) Prilikom unutrašnjeg pregleda opreme pod tlakom izrađene iz umjetnih masa i kompozitnih materijala potrebno je naročito voditi računa o gradbenom materijalu, vrsti i konstrukciji opreme pod tlakom i primijeniti odgovarajuće ispitne metode.

(5) Djelomični unutrašnji pregled opreme pod tlakom zadovoljava ukoliko se na osnovi njega može po analogiji donijeti zaključak o cjelokupnom sigurnosno tehničkom stanju opreme pod tlakom. Pri tome se moraju pregledati reprezentativni dijelovi opreme pod tlakom.

(6)Vlasnik/korisnik i OPT-AGENCIJA mogu se dogovoriti o provedbi unutrašnjeg pregleda opreme pod tlakom po dijelovima u različitim vremenskim periodima ukoliko to zahtijevaju radni uvjeti i ako se u tom slučaju može donijeti objektivna sigurnosno tehnička ocjena o opremi pod tlakom.

Ispitivanje tlakom

Članak 15.

(1) Ispitivanje tlakom provodi se na isti način kao i ispitivanje tlakom na novoj tlačnoj opremi kako je propisano pravilnicima iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika ili jednakovrijednom prihvaćenom ispitnom metodom.

(2) Ispitivanje tlakom mora se provesti ukoliko rezultati vanjskog i unutrašnjeg pregleda opreme pod tlakom ne omogućavaju zadovoljavajuću sigurnosno tehničku ocjenu.

(3) Ispitivanje tlakom može se zamijeniti drugim ispitivanjima bez razaranja materijala, o čemu odluku donosi isključivo OPT-AGENCIJA. Odluka mora biti dokumentirana i ne može biti trajna zamjena za ispitivanje tlakom.

Izvanredni pregled

Članak 16.

(1) Izvanredni se pregled opreme pod tlakom obavlja izvan rokova periodičkih pregleda propisanih ovim Pravilnikom na način i prema postupcima propisanim za periodičke preglede. Izvanredni se pregled provodi kada:

– postoji opravdana sumnja da je oprema pod tlakom tako oštećena da njezina uporaba bez odgovarajućih popravaka nije više sigurna

– se na stjenkama opreme pod tlakom pojave deformacije, pukotine i slično

– rezultati periodičkog pregleda radi općeg stanja opreme pod tlakom ukazuju na potrebu za uvođenjem izvanrednog pregleda

– na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela

Izvanredni pregled obuhvaća vanjski i unutrašnji pregled opreme pod tlakom i po potrebi ispitivanje tlakom i druga neophodna ispitivanja.

(2) Izvanredni pregled opreme pod tlakom provodi OPT- AGENCIJA ili sa, samostalno u suradnji s proizvođačem opreme ukoliko stanje opreme pod tlakom to zahtjeva.

Pregled prije ponovnog puštanja u rad

Članak 17.

(1) Pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom provodi se kad oprema nije radila duže od godinu dana, nakon popravka, sanacije ili u slučaju preseljenja na drugu lokaciju.

Ukoliko su uvjeti postavljanja opreme na novoj lokaciji identični kao i prije ili je bila konzervirana, to se prilikom pregleda uzima u obzir.

(2) Pregledom prije ponovnog puštanja u rad ocjenjuje se sigurnosno tehničko stanje opreme pod tlakom koja je već bila u uporabi. Pri tome se provodi:

– Vanjski pregled opreme pod tlakom. Pored uobičajenog vanjskog pregleda treba utvrditi zadovoljava li oprema pod tlakom sigurnosne zahtjeve o stavljanju opreme pod tlakom u uporabu.

– Utvrđuje se postoje li oštećenja na opremi pod tlakom nastala u tijeku prekida rada ili promjene lokacije.

– Pregled i kontrola funkcionalnosti sigurnosne opreme

– Po potrebi unutrašnji pregled

– Po potrebi, ispitivanje tlakom i druga ispitivanja

Pregled prije ponovnog puštanja u rad mora provesti OPT- AGENCIJA.

Ukoliko je opseg izmjena na opremi pod tlakom takav da utječe na moguće neispunjavanje bitnih sigurnosnih zahtjeva radovi na opremi moraju biti pod nadzorom tijela za ocjenu sukladnosti.

(3) Popravke, sanaciju i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti mogu prema odobrenoj tehnologiji potvrđenoj od strane OPT-AGENCIJE izvoditi samo izvođači koji zadovoljavaju zahtjevima za izradu opreme pod tlakom propisanim u pravilnicima iz članka 1., stavka 2. ovoga Pravilnika.

Sigurnosni pribor

Članak 18.

(1) Sigurnosni pribor označava uređaje izrađene sa svrhom zaštite tlačne opreme od prekoračenja dopuštenih graničnih vrijednosti navedene u članku 1. točka 1.3. Pravilnika o tlačnoj opremi.

(2) Podešavanje i ispitivanje sigurnosnog pribora može obavljati samo pravna osoba registrirana za tu djelatnost koja ispunjava zahtjeve iz Dodatka II., točka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Pravna osoba dužna je na zahtjev OPT– AGENCIJE pružiti uvid u svoje aktivnosti i dostaviti dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.

(4) Nakon svake aktivnosti na sigurnosnom priboru pravna osoba izdaje uvjerenje o obavljenim radnjama i stavlja na jedinicu sigurnosnog pribora naljepnicu ili plombu sa svojim identifikacijskim znakom.

(5) Rad sigurnosnog sustava opreme pod tlakom mora se provjeriti i po potrebi podesiti najmanje jedanput godišnje, računajući od prvog pregleda opreme pod tlakom.

(6) Sigurnosni pribor mora se održavati i podesiti prema uputama proizvođača i tehničkim specifikacijama, najmanje jedanput u dvije godine i to prije vanjskog pregleda, računajući od prvog pregleda opreme pod tlakom.

(7) Rok obaveznog pregleda za sigurnosni pribor iz stavka 6. ovoga članka može se skratiti kad OPT-AGENCIJA, uzevši u obzir rizik od otkaza, grupu fluida, tlak i volumen/nazivni promjer tlačne opreme, to smatra za neophodno.

Inspekcijski nadzor

Članak 19.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem opreme pod tlakom u uporabu i u uporabi u nadležnosti je državnog inspektorata sukladno članku Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 116/08).

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe pravilnika koji se odnose na stavljanje u uporabu, preglede i ispitivanja tlačne opreme u uporabi, a koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine« br. 55/1996);

– Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude,

– Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude za ukapljene atmosferske plinove,

– Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih tlačnih posuda za ugljični dioksid,

– Tehnički propisi za izradu i upotrebu parnih i vrelovodnih kotlova, parnih posuda, pregrijača pare i zagrijača vode,

– Pravilnik o tehničkim normativima za cjevovode za plinoviti kisik,

– Pravilnik o sigurnosti na radu i o tehničkim zahtjevima za razvijače acetilena i acetilenske stanice

Članak 21.

(1) Evidencija za opremu pod tlakom u uporabi osniva se na temelju izdanih dopuštenja za rad opreme pod tlakom (u obliku broja glavne knjige i certifikata za posudu pod tlakom).

(2) OPT – AGENCIJA preuzima arhivu posuda pod tlakom od Državnog inspektorata.

(3) Dopuštenje izdano za rad opreme pod tlakom u obliku glavne knjige i certifikata vrijedi do dana isteka njegove valjanosti.

(4) Program periodičkih pregleda potrebno je napraviti do dana prestanka važenja dopuštenja za uporabu opreme pod tlakom a na osnovi dokumentacije po kojoj je dopuštenje za uporabu dobiveno.

(5) Oprema pod tlakom koja je bila izrađena prije početka primjene pravilnika iz članka 1. stavka 2., točka 1. ovoga Pravilnika i za koju nije bilo izdano dopuštenje za rad, može se staviti u uporabu još dvije godine od dana početka primjene ovoga Pravilnika. Prije početka uporabe takve opreme mora OPT -AGENCIJA pripremiti zajedno s korisnikom program periodičkih pregleda.

(6) Za cjevovode koji su bili u uporabi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika mora se prvi periodički pregled u skladu s ovim Pravilnikom obaviti najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(7) Pravne osobe koje su održavale, podešavale, umjeravale i funkcionalno ispitivale sigurnosni pribor temeljem mišljenja/suglasnosti inspektora posuda pod tlakom Državnog inspektorata, mogu obavljati navedene radove najduže dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(8) Na zahtjev OPT – AGENCIJE pravne osobe iz stavka 7. ovoga članka moraju dati na uvid mišljenje/suglasnost dobiveno od inspektora posuda pod tlakom Državnog inspektorata i omogućiti uvid u svoje aktivnosti.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-01/08-01/246

Urbroj: 526-03-01/1-08-1

Zagreb, 20. listopada 2008.

Potpredsjednik Vlade RH
i ministar gospodarstva rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

DODATAK I

PODJELA OPREME POD TLAKOM PREMA RAZINI OPASNOSTI

Dijagram 1.

Dijagram 1. Posude za plinove, ukapljene plinove, pod tlakom otopljene plinove, pare te one tekućine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi prelazi 1 bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 1.

Iznimno, posude koje su namijenjene za nestabilne plinove i padaju unutar kategorija I i II na temelju dijagrama 1. moraju se klasificirati u kategoriju III.

Visoka razina opasnosti:

Kategorija III za tlak PS veći od 1 bar pretlaka, umnožak tlaka i volumena PS*V veći od 300 bar*L. i PS veći od 200 bar.

Dijagram 2.

Kategorija IV za tlak PS veći od 1 bar pretlaka.

Dijagram 2. Posude za plinove, ukapljene plinove, pod tlakom otopljene plinove, pare

te one tekućine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi prelazi 1 bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 2.

Prenosivi aparati za gašenje požara i boce za opremu za disanje klasificirani su u kategoriju III.

Visoka razina opasnosti:

Kategorija III i IV za tlak PS veći od 1 bar pretlaka.

Jednostavne tlačne posude (Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama N.N. 135/2005), za tlak PS veći od 1 bar pretlaka i umnožak tlaka PS i volumena V jednak ili veći od 1000 bar*L.

Dijagram 3.

Dijagram 3. Posude za tekućine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi ne prelazi 1 bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 1.

Visoka razina opasnosti:

Kategorija II za tlak PS veći od 10 bar pretlaka i umnožak tlaka i volumena PS*V veći od 3000 bar*L.

Kategorija III

Dijagram 4.

Dijagram 4. Posude za tekućine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi ne prelazi 1 bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 2.

Visoka razina opasnosti:

Kategorija II

Dijagram 5.

Dijagram 5. Ložena ili na neki drugi način zagrijavana tlačna oprema kod koje postoji opasnost od pregrijavanja, a koja je namijenjena za proizvodnju pare ili vrele vode na temperaturama većim od 110 °C te svi tlačni lonci za kuhanje.

Visoka razina opasnosti:

Kategorija III i IV za tlak PS veći od 1 bar pretlaka

Dijagram 6.

Dijagram 6. Cjevovodi za plinove, ukapljene plinove, pod tlakom otopljene plinove, pare te one tekućine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi prelazi 1 bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 1.

Iznimno, cjevovodi namijenjeni za nestabilne plinove koji temeljem dijagrama 6. padaju unutar kategorija I ili II moraju biti klasificirani u kategoriju III.

Visoka razina opasnosti:

Vrlo otrovni fluidi; Kategorija I, II i III za tlak PS veći od 1 bar pretlaka.

Ostali fluidi; Kategorija II i III za tlak PS veći od 1 bar pretlaka.

Dijagram 7.

Dijagram 7. Cjevovodi za plinove, ukapljene plinove, pod tlakom otopljene plinove, pare

te one tekućine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi prelazi 1 bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 2.

Visoka razina opasnosti:

Kategorija II i III za tlak PS veći od 1 bar pretlaka

Dijagram 8.

Dijagram 8. Cjevovodi za tekućine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi ne prelazi 1 bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 1.

Visoka razina opasnosti:

Vrlo otrovni fluidi; Kategorija I za tlak PS veći od 1 bar pretlaka i kategorije II i III

Ostali fluidi; Kategorije II i III

Dijagram 9.

Dijagram 9. Cjevovodi za tekućine kod kojih tlak pare na najvišoj dozvoljenoj temperaturi ne prelazi 1 bar iznad standardnog atmosferskog tlaka (1013 mbar) namijenjene za fluide Grupe 2.

Visoka razina opasnosti:

Kategorija II

DODATAK II.

1. Uvjeti koje mora zadovoljiti pravna osoba za obavljanje poslova podešavanja i ispitivanja sigurnosnog pribora

1. Imati potrebnu tehničku opremu, pisane procedure i prostore koji omogućuju provođenje podešavanja i ispitivanja.,

2. Imati osiguranu sljedivost korištenih etalona i mjerila,

3. Imati zaposleno stručno i osposobljeno osoblje za obavljanje poslova podešavanja i ispitivanja,

4. Imati akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili potvrdu o osposobljenosti kao niži stupanj akreditacije,

5. Imati osiguranje od odgovornosti,

6. Ukoliko se pravna osoba koja ima ovlaštenje bavi i drugim djelatnostima, odjel koji obavlja poslove održavanja, podešavanja, umjeravanja i funkcionalnog ispitivanja sigurnosnog pribora mora biti organizacijski prepoznatljiv.

2. Uvjeti koje mora zadovoljiti osoba koja obavlja pripremne poslove za periodičke i izvanredne preglede i preglede prije ponovnog puštanja u rad

1. Imati potrebnu tehničku opremu, pisane procedure i prostore koji omogućuju provođenje aktivnosti,

2. Imati zaposleno stručno i osposobljeno osoblje za obavljanje poslova,

3. Imati potvrdu o osposobljenosti dobivenu od OPT -AGENCIJE.

DODATAK III.

ROKOVI REDOVNIH PERIODIČKIH PREGLEDA*

Br.

Opreme po tlakom visoke razine opasnosti

Vanjski pregled

Unutrašnji pregled

Tlačna** proba

1

Dijagram 1, Dodatak I

2 godine

5 godina

10 godina

2

Dijagram 2, Dodatak I

2 godine

5 godina

10 godina

3

Dijagram 3, Dodatak I

2 godine

5 godina

10 godina

4

Dijagram 4, Dodatak I

2 godine

5 godina

10 godina

5

Dijagram 5, Dodatak I

1 godina

3 godine

9 godina

6

Dijagram 6, Dodatak I

5 godina

-

5 godina

7

Dijagram 7, Dodatak I

5 godina

-

5 godina

8

Dijagram 8, Dodatak I

5 godina

-

5 godina

9

Dijagram 9, Dodatak I

5 godina

-

5 godina

* Za dodatne uvjete vidi Dodatak V. ovoga Pravilnika

**Tlačna proba s vodom ili plinom može se zamijeniti s jednakovrijednim prihvaćenim pokusom bez razaranja

DODATAK IV.

EVIDENCIJSKI LIST OPREME

POD TLAKOM Evidencijski broj: …….

�??

Tlačna oprema

�??

Ložena ili na drugu način zagrijavana oprema pod tlakom

�??

Cjevovod*

Vlasnik: (naziv i adresa)

Korisnik: (naziv i adresa)

Proizvođač: (naziv i adresa)

Tvornički broj:

Godina proizvodnje:

Sklopni crtež broj:

Tijelo za ocjenu sukladnosti: (naziv, adresa i identifikacijski broj)

Izjava o sukladnosti broj: od

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI ZA OPREMU POD TLAKOM

Kategorija:

Namjena:

Radni medij A: Grupa 1�?? 2�??

Radni medij B: Grupa 1�?? 2�??

Ogrjevni medij:

Radni parametri

Veličina

Prostor I

Prostor II

Prostor III

Najveći dozvoljeni radni tlak PS

Pa

Ispitni tlak

Pa

Volumen ili nazivni promjer

Lit. ili DN

Najviša dozvoljena radna temperatura TS

°C

Snaga ili ogrjevna površina

kW ili m2

* Napomena: Cjevovodi u zajedničkoj tehnološkoj cjelini prijavljuju se kao jedan sklop opreme pod tlakom, u prilogu koje je popis pripadajućih cjevovoda. Istima se dodjeljuje jedan evidencijski broj.

Kratak tehnički opis s popisom sastavnih dijelova

Sigurnosni pribor

Druga propisana oprema

Napomena

Rokovi pregleda

Pregled

Vanjski

Unutarnji

Pokus tlakom

Period, god.

Obrazac popunio

Mjesto i datum Ime i prezime Potpis vlasnika/korisnika

Očevidnik pregleda opreme pod tlakom

Pregled

Datum pregleda i ovjera ovlaštenog tijela

Datum sljedećeg pregleda

Pregled

Datum pregleda i ovjera ovlaštenog tijela

Datum sljedećeg pregleda

Pregled

Datum pregleda i ovjera ovlaštenog tijela

Datum sljedećeg pregleda

Pregled

Datum pregleda i ovjera ovlaštenog tijela

Datum sljedećeg pregleda

Pregled

Datum pregleda i ovjera ovlaštenog tijela

Datum sljedećeg pregleda

DODATAK V.

DODATNI ZAHTJEVI ZA PERIODIČKE PREGLEDE POJEDINE OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI

1. Uređaji za grijanje i hlađenje opreme pod tlakom koji su čvrsto vezani s plaštem aparata

1.1. Periodički se pregled provodi samo kad zavari kanala za ogrjevni ili rashladni medij i plašta nisu vizualno dostupni.

2. Oprema pod tlakom s plinom iznad tekućine

2.1. Oprema obuhvaćena dijagramima 1 i 2 u Dodatku I. ovoga Pravilnika podliježe periodičkom pregledu najkasnije u 10. godini računajući od prvog pregleda, ukoliko tekućina i plin nemaju korozivno djelovanje na stjenke.

2.2. Među spremnici za ulje u uljno-hidrauličnim regulacijskim uređajima ne podliježu periodičkim pregledima.

3. Oprema pod tlakom u električnim sklopnicima i rasklopnim postrojenjima

3.1. Za ovu opremu pod tlakom na koju se odnosi dijagrama 2 u Dodatku I. ovoga Pravilnika može se unutrašnji periodički pregled odložiti do prvog redovitog održavanja i to:

– unutarnji pregled glavnog spremnika najkasnije u 10. godini računajući od prvog pregleda

– unutrašnji pregled među spremnika i spremnika neposredno povezanog s rasklopnim uređajem najkasnije u 15-oj godini računajući od prvog pregleda

Iznimno za tlačne spremnike neposredno vezane s rasklopnim uređajem koji su punjeni suhim zrakom vrijede dijagrami 2 i 3 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

3.2. Kod tlačne opreme iz točke 3.1 ovoga Dodatka punjene zrakom nije potrebno kod unutrašnjeg periodičkog pregleda provesti pokus tlakom osim nakon većih popravaka ili kada unutrašnji pregled nije dovoljan za procjenu sigurnosno-tehničkog stanja opreme.

3.3. Za tlačne spremnike namijenjene za izolacijske mase, sredstva za gašenje požara i hidrauličke akumulatore na koje se odnose dijagrami 1 i 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika i koji su namijenjeni za električna rasklopna postrojenja, nije potrebno provoditi periodičke preglede ukoliko su punjeni plinom ili tekućinom koji nemaju korozivno djelovanje na stjenke spremnika. Stručno tijelo mora provesti ispitivanje propusnosti na takvoj opremi u skladu sa sigurnosno-
-tehničkim zahtjevima.

3.4. Kod opreme pod tlakom za visokonaponske uređaje, te kod plinom izoliranih cijevnih vodiča za prijenos energije u smislu Pravilnika o tlačnoj opremi koji su prema Dodatku I. istog Pravilnika svrstani:

– u kategoriju III ili IV, Dijagram 1

– u kategoriju II, III ili IV, Dijagram 2

može pregled prije puštanja u rad obaviti stručno tijelo.

Kod opreme pod tlakom za visokonaponske uređaje koja prema dijagramu 1 i 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika spada u opremu pod tlakom visoke razine opasnosti periodičke preglede može provoditi stručno tijelo ukoliko navedeni uređaji pod tlakom za svoj rad zahtijevaju izolacijska sredstva ili sredstva za gašenje pod tlakom i ukoliko nisu obuhvaćena točkama 3.1, 3.2 i 3.3. Periodički pregledi kod ovih uređaja nisu potrebni ukoliko su punjeni plinom ili mješavinom plinova koji nemaju korozivno djelovanje, međutim stručno tijelo mora provoditi ispitivanja nepropusnosti u skladu s sigurnosno-tehničkim zahtjevima.

4. Oprema pod tlakom u rashladnim uređajima i dizalicama topline

Kod opreme pod tlakom koja radi s rashladnim sredstvima u zatvorenom krugu unutarnji se pregled i tlačna proba provode samo kad je uređaj van pogona radi održavanja ili popravaka.

5. Prigušivači zvuka

5.1. Kod prigušivača zvuka ugrađenih u cjevovode pod tlakom unutrašnji periodički pregled se ne provodi.

5.2. Kod prigušivača zvuka koji su otvoreni prema atmosferi prvi pregled i periodički pregledi se ne provode.

6. Oprema pod tlakom namijenjena za gašenje požara i spremnici za sredstva za gašenje

Oprema pod tlakom namijenjena za gašenje požara i spremnici za sredstva za gašenje koji dolaze pod tlak samo prilikom aktiviranja te nepomični spremnici za CO2 i halone za gašenje podliježu periodičkim pregledima samo kod nadopunjavanja. Kod spremnika za praškaste tvari za gašenje požara tlačna proba može izostati ukoliko unutarnjim pregledom nisu uočena oštećenja na stjenkama.

7. Oprema pod tlakom s vanjskim omotačem ili čvrstom oblogom

7.1. Oprema pod tlakom s vanjskim omotačem kod koje unutrašnjim pregledom nisu utvrđena oštećenja stjenka ne moraju se izvrgnuti tlačnoj probi.

7.2. Oprema pod tlakom s vanjskom čvrstom oblogom podvrgava se periodičkim pregledima no unutrašnji se pregled mora provesti kad:

– je uklonjen dio čvrste obloge površine veće od 1m2

– je čvrsta obloga skinuta

– je ustanovljeno oštećenje i nagriženost (korozija) stjenka aparata

Unutrašnji se pregled i tlačna proba moraju provesti kad je čvrsta obloga potpuno skinuta.

7.3. Oprema pod tlakom koja ima međuprostor između vanjskog omotača i plašta a koji se ispituje na nepropusnost ne podvrgava se periodičkim pregledima ukoliko je bio ispitan na mehaničku pouzdanost i ispravnost za rad od strane OPT-AGENCIJE. O ispitivanju međuprostora mora se voditi zapisnik. Kad se takav uređaj, koji prema dijagramu 1 i 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika spada u opremu visoke razine opasnosti, otvara u okviru radova na održavanju i unutrašnji je pregled moguć isti se mora obaviti.

8. Oprema pod tlakom s ugrađenim elementima

Oprema pod tlakom s ugrađenim elementima koji prema dijagramima 1, 2, 3 i 4 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika spadaju u opremu visoke razine opasnosti i kod kojih treba npr.računati s pojavom korozije i slično i kod kojih unutrašnji pregled nije moguć ili je moguć uz velike napore rok za unutrašnji pregled može se produžiti do 10 godina ukoliko prilikom prvog periodičkog unutrašnjeg pregleda nisu utvrđena oštećenja.

9. Stabilni aparati pod tlakom namijenjeni za zrnate i praškaste tvari

Stabilni aparati pod tlakom namijenjeni za zrnate i praškaste materijale ne podvrgavaju se ispitivanju nepropusnosti.

Oprema pod tlakom za nekorozivne plinove i plinske smjese

10.1 Oprema pod tlakom koja prema dijagramima 1 i 2 iz Dodatka I ovoga Pravilnika ulazi u opremu pod tlakom visoke razine opasnosti i namijenjena je za plinove i plinske smjese koje nemaju korozivno djelovanje na stjenke aparata i koji su postavljeni nadzemno mora OPT-AGENCIJA za periodičke preglede napraviti unutrašnji pregled najkasnije nakon 10 godina od pregleda prije puštanja u rad.

10.2 Kod opreme pod tlakom iz točke 10.1 čije su stjenke izvrgnute tlaku izrađene iz sitno zrnatog konstrukcijskog čelika visoke čvrstoće, periodička tlačna proba može izostati ukoliko od prvog pregleda nije prošlo više od 10 godina ili ukoliko prilikom zadnjeg unutrašnjeg pregleda nisu ustanovljena oštećenja.

10.3 Kod opreme pod tlakom iz točke 10.1 može se kod periodičkog pregleda izostaviti unutrašnji pregled ukoliko ona:

– služi isključivo za skladištenje propana, butana ili njihove mješavine normirane čistoće

– nema ugrađene grijače ili prstene za ukrućenje

– ima kapacitet manji od 3 tone

10.4 Oprema pod tlakom koja prema dijagramima 1 i 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika spada u klasu visoke razine opasnosti a namijenjena je za plinove i plinske smjese koji nemaju korozivno djelovanje na stjenke aparata i koji su namijenjeni za ugradnju pod zemljom izjednačuju se s opremom iz točke 10.1 ukoliko su naročito djelotvorno zaštićeni od kemijskih i mehaničkih utjecaja i to:

– ako su od korozije zaštićeni bitumenskim trakama i katodnom zaštitom ili se napredovanje korozije može pratiti drugom priznatom metodom

– ako su izvedeni kao tlačni spremnici u dodatnom vanjskom spremniku iz čelika i sa nadzorom propuštanja međuprostora

– ako su obloženi vanjskim slojem na bazi epoksidnih smola ili nezasićenih poliesterskih smola na način da kod uporabe u skladu s namjenom izdrže očekivano opterećenje.

Posebne zaštitne mjere za opremu iz prvog navoda potrebno je provjeriti prilikom ispitivanja prije puštanja u rad. Djelotvornost katodne zaštite treba je provesti stručno tijelo nakon jedne godine, a funkciju uređaja za katodnu zaštitu i kontrolu propuštanja nakon dvije godine. Uređaje za katodnu zaštitu s vanjskom opskrbom električnom energijom mora ispitati OPT-AGENCIJA najmanje svake četiri godine.

10.5 Kod električno grijane opreme pod tlakom namijenjenu za CO2 koja prema dijagramu 2 iz Dodatka I ovoga Pravilnika spada u opremu visoke razine opasnosti vanjski pregled može obaviti stručni tijelo.

10.6 Kod isparivača pod tlakom za plinove i smjese plinova koji nemaju korozivno djelovanje i sastoje se isključivo od cijevi, neovisno o tlaku i nazivnom ,promjeru stručno tijelo mora obaviti periodički unutrašnji pregled i tlačnu probu samo kad su stavljeni van pogona.

11. Oprema pod tlakom za plinove i plinske smjese s radnom temperaturom ispod -10°C

11.1 Kod opreme pod tlakom za plinove i plinske smjese čija je radna temperatura trajno ispod -10°C moraju se periodički unutrašnji pregledi i tlačna proba provesti samo kad ju se stavlja izvan pogona u svrhu održavanja.

11.2 Kod opreme pod tlakom i točke 11.1 periodičke unutrašnje preglede i tlačnu probu mora provesti OPT–AGENCIJA pa makar je najviši dopušteni radni tlak PS manji od 1 bar.

12. Oprema pod tlakom za plinove i plinske smjese u tekućem stanju

12.1 Oprema pod tlakom za gorive plinove i plinske smjese u tekućem stanju koji na stjenke:

– djeluju korozivno, OPT-AGENCIJA mora provesti vanjski pregled svake dvije godine

– ne djeluju korozivno, stručno tijelo za periodičke preglede mora provesti vanjski pregled svake dvije godine

12.2 Kod grijane opreme pod tlakom namijenjene za skladištenje gorivih plinova i plinskih smjesa u tekućem stanju OPT-AGENCIJA mora provesti vanjski pregled svake tri godine.

12.3 Spremnike za ukapljeni naftni plin, UNP, mora dodatno kontrolirati djelatnik distributera plina prije svakog punjenja, za vrijeme i poslije punjenja. Ukoliko utvrdi da spremnik ne zadovoljava sigurnosne zahtjeve isti ne smije puniti i o tome mora pismeno izvijestiti vlasnika.

13. Rotirajući cilindri grijani parom

Tlačna proba provodi se samo kad se cilindar skida s postolja stroja.

14. Autoklavi za građevinske proizvode

14.1 Kod takvih autoklava koji prema dijagramu 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika ulaze u opremu pod tlakom visoke razine opasnosti periodički se pregled provodi svake dvije godine.

14.2. Na takvim autoklavima koji su prošli remont mora OPT-AGENCIJA obaviti pregled popravljenih površina svake godine.

14.3. Ukoliko je popravak izveden navarivanjem ploča od lima čija uzdužna duljina prelazi 400 mm, potrebno je pregled površina iz točke 14.2 provesti najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon popravka.

14.4. Ispitivanja iz točke 14.2 mogu izostati ukoliko pri pregledu popravljenih površina nisu utvrđeni nedostaci.

15. Oprema pod tlakom izrađena iz stakla

15.1 Kod opreme pod tlakom izrađene iz stakla osim one iz točke 18. ovoga Dodatka ne provode se periodički pregledi. Ukoliko je oprema izložena djelovanju abrazivnih medija potrebno je u razumnim rokovima, ovisno o pogonskim uvjetima, obaviti mjerenje debljine stjenka od strane stručnog tijela.

15.2 Kontrolu nepropusnosti na opremi od stakla provodi stručno tijelo prije prvog puštanja u rad.

16. Filtri za prašinu u plinskim cjevovodima

Takvi filtri u cjevovodima iz članka 1. Pravilnika o tlačnoj opremi koji su prema Dodatku II. toga Pravilnika:

– u dijagramu 1 svrstani u kategoriju III ili IV

– u dijagramu 2 svrstani u kategoriju II, III ili IV

ne moraju biti podvrgnuti ispitivanju prije prvog puštanja u rad, a filtre koji u smislu dijagrama 1 i 2 Dodatka I. ovoga Pravilnika ulaze u kategoriju visoke razine opasnosti može periodički pregledavati stručno tijelo za periodičke preglede. Ovo se ne primjenjuje na ciklonske filtre.

17. Oprema pod tlakom u sustavima za prijenos topline

17.1 Na opremi pod tlakom u kojoj se zagrijavaju organske tekućine ili u kojoj takve tekućine ili njihove pare služe za odavanje topline, OPT-AGENCIJA provesti sljedeća ispitivanja:

– ispitivanje prije puštanja u pogon ukoliko je umnožak najvećeg dozvoljenog tlaka PS i mjerodavnog volumena V veći od 100 bar*L.

– periodički pregled, ako je umnožak najvećeg dozvoljenog tlaka PS i mjerodavnog volumena V veći od 500 bar*L.

17.2 Opremu pod tlakom i postrojenja iz točke 17.1 mora stručno tijelo ispitati na nepropusnost prilikom prvog puštanja u rad te nakon održavanja ili popravaka.

17.3 Oprema pod tlakom i postrojenja iz točke 17.1 mogu se upotrebljavati samo ako je stručno tijelo ispitalo najmanje jednom godišnje nosilac topline na daljnju uporabivost.

18. Autoklavi za pokuse

18.1 Autoklavi za pokuse moraju se periodički pregledavati od strane OPT-AGENCIJE ukoliko je umnožak najvećeg dozvoljenog tlaka PS i mjerodavnog volumena V veći od 100 bar*L. Periodički vanjski pregledi mogu se izostaviti.

18.2 Autoklave za pokuse mora nakon svake uporabe pregledati stručno tijelo.

19. Ogrjevne ploče u proizvodnji valovite ljepenke

Za ovu opremu pod tlakom periodički se pregled provodi samo kad se ploče skidaju s postolja stroja. Unutarnji se pregled izostavlja.

20. Postrojenja za zagrijavanje potrošne vode

Kod opreme pod tlakom koja služi za zagrijavanje potrošne vode s medijem najviše temperature 110°C može prvi pregled prije puštanja u rad i periodičke preglede provoditi stručno tijelo. Periodičke preglede treba provoditi jednom godišnje kad ogrjevni medij sadrži tvari ili pripravke s tvarima koje su razvrstane u opasne tvari prema posebnim propisima. Inače se primjenjuju dijagrami 2 i 3 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

21. Pneumatske preše za grožđe

21.1 Periodički pregledi opreme pod tlakom za prešanje grožđa mogu izostati ako opremu jednom godišnje pregleda stručno tijelo kako bi utvrdilo eventualna vidljiva oštećenja. Ukoliko stručna osoba ustanovi oštećenja na dijelovima pod tlakom ili su na opremi rađeni popravci OPT–AGENCIJA mora izvršiti unutarnji pregled i tlačnu probu na uređajima koji su prema Pravilniku o tlačnoj opremi iz članka 1., Dodatka II. Pravilnika o tlačnoj opremi razvrstani u kategorije II, III ili IV.

21.2 Dijelovi opreme pod tlakom iz točke 21.1 mora OPT–AGENCIJA pregledati najmanje jednom u pet godina računajući od prvog puštanja u rad ukoliko su u smislu dijagrama 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika razvrstani u kategoriju visoke razine opasnosti, a ostale stručno tijelo.

22. Pločasti izmjenjivači topline

Oprema pod tlakom koja se sastoji od razdvojivih ploča ne podliježe pregledu prije prvog puštanja u rad ni periodičkim pregledima.

23. Spremnici za skladištenje napitaka

23.1 Periodički pregled tlačnih spremnika za čuvanje napitaka koji prema dijagramu 2 iz Dodatka I. ovoga Pravilnika spadaju u opremu visoke razine opasnosti mogu izostati ako ih stručno tijelo pregleda najmanje jednom godišnje kako bi utvrdilo vidljiva oštećenja. Ukoliko se na dijelovima izvrgnutim tlaku ustanove oštećenja ili se obavljaju popravci, potrebno je provesti unutrašnji pregled i tlačnu probu u skladu sa zahtjevima na opremu visoke razine opasnosti prema dijagramu 2 iz Dodatka I ovoga Pravilnika.

23.2 Dijelovi opreme na tlačnim spremnicima iz točke 23.1 koji se pune, prazne i steriliziraju pod tlakom treba pregledati prije prvog puštanja u rad i potom svakih pet godina. Preglede provodi OPT-AGENCIJA za periodičke preglede ukoliko je radni tlak veći od 1 bar pretlaka.

24. Oprema pod tlakom kompletirana za uporabu

24.1 Kod serijske opreme pod tlakom kompletirane za uporabu u smislu članka 1. Pravilnika o tlačnoj opremi odnosno članka 1. Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama prvi pregled, bez obzira na mjesto postavljanja, mora provesti OPT–AGENCIJA na po jednom uzorku od svakog modela ili proizvedene istovrsne serije kad umnožak najvećeg dozvoljenog tlaka PS i mjerodavnog volumena nije veći od 1000 bar*L.

24.2 Kod postrojenja koja spadaju u opremu visoke razine opasnosti i za koje postoji uvjerenje o pregledu prema točki 24.1 primjenjuju se za periodičke preglede dijagrami 2 i 3 iz Dodatka I ovoga Pravilnika.

25. Oprema pod tlakom s brzim zatvaračima

Na brzim zatvaračima koji su u smislu Pravilnika o tlačnoj opremi prema Dodatku II. istog Pravilnika svrstani:

– prema dijagramu 1 u kategoriju IV

– prema dijagramu 2 u kategoriju III i IV

mora OPT-AGENCIJA obaviti vanjski pregled najkasnije nakon dvije godine računajući od pregleda prije puštanja u rad.

26. Uređaji za disanje koji se koriste za radne i spasilačke svrhe

Kod ovih se uređaja tlačna proba mora obaviti svake pete godine, a vanjski pregled i kontrola težine svake druge godine.

27. Rekuperatori s parom ili vrelom vodom

Kod uređaja u kojima se nalazi para ili vrela voda koja se dobiva rekuperacijom topline tlačna se proba mora obaviti svake pete godine.