Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama

NN 138/2008 (28.11.2008.), Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3878

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 244. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), Ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMA

Glava 1.
OPĆE ODREDBE, ZAPOVJEDNIK I POSADA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju pravila plovidbe na unutarnjim vodama Republike Hrvatske, uvjeti sigurnosti i red u brodskim prevodnicama, zimovnicima i zimskim skloništima te pravila o načinu postavljanja i obilježavanja pontonskih mostova.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju ova značenja:

1. »motorno plovilo« označava svako plovilo koje koristi svoj vlastiti mehanički pogon za pokretanje. Motornim plovilom ne smatra se plovilo čiji se stroj upotrebljava samo za pokretanje pomoćnih uređaja i pogona na plovilu ili zbog povećanja mogućnosti manevriranja plovila ukoliko ih se tegli ili potiskuje,

2. »jedrilica« označava svako plovilo koje plovi isključivo uz pomoć jedara. Plovilo koje plovi uz pomoć jedara i koristi istovremeno vlastiti mehanički pogon smatra se motornim plovilom,

3. »tehničko plovilo« označava plovilo opremljeno mehaničkim uređajem za obavljanje tehničkih radova na unutarnjim vodama sa ili bez vlastitog pogona (jaružalo, elevator, plovne dizalice, itd.),

4. »ploveće tijelo« označava splav ili bilo kakvu konstrukciju, skup materijala ili objekt osposobljen za plovidbu a koji nije plovilo ili plutajući objekt,

5. »skela« označava svako plovilo sa ili bez vlastitog pogona namijenjeno za prijevoz osoba i/ili stvari s jedne na drugu obalu unutarnjih voda i koje je kao takvo klasificirano od strane nadležnih tijela,

6. »potisnica« označava svako plovilo koje je izrađeno ili posebno opremljeno za potiskivanje,

7. »teglenica« označava plovilo koje je izrađeno ili posebno opremljeno za tegljenje,

8. »potisnica pomorskog broda« označava potisnicu koja je konstruirana tako da se može prevoziti pomorskim brodom i da može obavljati plovidbu unutarnjim vodnim putovima,

9. »bočni sastav« označava sastav koji se sastoji od plovila vezanih bokom uz bok od kojih se niti jedno ne nalazi ispred motornog plovila koje pokreće sastav,

10. plovilo, ploveće tijelo ili plutajući objekt »stoji« kada je posredno ili neposredno usidreno ili vezano za obalu,

11. plovilo, ploveće tijelo ili plutajući objekt »plovi« ili »se kreće« kada nije posredno ili neposredno usidreno niti vezano za obalu i kada nije nasukano. Za takva plovila, ploveća tijela ili plutajuće objekte dok plove, izraz »zaustaviti se« podrazumijeva stati u odnosu na kopno,

12. »plovilo koje obavlja ribolov« označava svako plovilo koje ribari s mrežama, užadima, kočama i drugim ribarskim oruđem koje umanjuje sposobnost manevriranja, ali se ne odnosi na plovilo koje lovi s povlačnim udicama ili drugim ribarskim oruđem koje ne umanjuje sposobnost manevriranja,

13. »bijelo svjetlo«, »crveno svjetlo«,«zeleno svjetlo«, »žuto svjetlo« i »plavo svjetlo« označavaju svjetla čije boje su sukladne odredbama Tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe (u daljnjem tekstu Tehnička pravila),

14. »snažno svjetlo«, »jasno svjetlo«, »obično svjetlo«, označavaju svjetla čije jačine su sukladne odredbama Tehničkih pravila,

15. »trepćuće svjetlo« označava ujednačeno ritmičko svjetlo sa 50-60 bljeskova u minuti

16. »brzo trepćuće svjetlo« označava ujednačeno ritmičko svjetlo sa 100-120 bljeskova u minuti,

17. »kratak zvuk« označava zvuk čija je dužina trajanja oko jedne sekunde. Razmak između dva uzastopna zvuka iznosi oko jedne sekunde,

18. »dugi zvuk« označava zvuk čija je dužina trajanja oko 4 sekunde, razmak između dva uzastopna zvuka iznosi oko jedne sekunde,

19. »niz vrlo kratkih zvukova« označava niz od najmanje šest zvukova.Pojedinačna dužina zvuka je oko jedne četvrtine sekunde u razmacima dužine oko jedne četvrtine sekunde,

20. »niz udaraca« označava dvostruki udarac u zvono

21. »tritonalni znak« je znak koji se ponavlja tri puta, sastavljen je od tri zvuka različitih visina bez razmaka, traje dvije sekunde ukupno. Frekvencija odaslanih zvukova mora biti između 165 i 297 hertza i mora postojati razmak od barem dvije cijele note od najvišeg zvuka do najnižeg. Svaki niz od tri zvuka mora započeti od najniže note a završiti najvišom,

22. »noć« označava period koji obuhvaća vrijeme između zalaza i izlaza sunca,

23. »dan« označava period koji obuhvaća vrijeme između izlaza i zalaza sunca,

24. »stanje umora« označava stanje koje je nastalo kao rezultat nedovoljnog odmora ili bolesti i očituje se kao odstupanje od pravila ponašanja i brzine reakcije

25. »skuter« označava bilo koji čamac koji upotrebljava vlastiti mehanički pogon, a koji je sposoban nositi jednu ili više osoba i napravljen je ili osposobljen za upotrebu pri skijanju na vodi ili za izvođenje figura, na primjer : waterbobs, waterscooters, jetbikes, jetski i druga slična plovila,

26. »brzo plovilo« označava motorno plovilo, osim čamca, sposobno kretati se brzinama većim od 40 km/h u odnosu na vodu, što mora biti upisano u njegovoj Svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu,

27. »sigurna brzina« označava takvu brzinu pri kojoj plovilo ili sastav mogu sigurno ploviti, manevrirati i zaustaviti se na udaljenosti koju zahtijevaju lokalne prilike i uvjeti;

28. »ograničena vidljivost« označava uvjete u kojima je vidljivost ograničena zbog utjecaja magle, mećave, pljuska i drugih razloga,

29. »desna i lijeva obala« označavaju desnu i lijevu stranu rijeke gledajući od izvora prema ušću.

30. »AIS – Automatski sustav identifikacije« označava međunarodni radiokomunikacijski sustav automatske identifikacije plovila u pomorskom i riječnom prometu

31. »Inland ECDIS« označava međunarodni sustav prikaza elektroničke navigacijske karte i pridruženih informacija za plovidbu unutarnjim vodama koje prikazuju izabrane informacije s elektroničke navigacijske karte i prema izboru informacije s drugih detektora na plovilu.

32. »ADN« označava Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima

Članak 3.

(1) Plovila, izuzimajući plovila u potiskivanom sastavu osim potiskivača i plovila naznačenih u članku 9. stavku 3. ovoga Pravilnika, moraju imati stručno osposobljenog zapovjednika.

(2) Zapovjednik koji ima odgovarajuće stručno zvanje upravlja svakim sastavom i to:

1. kad se u sastavu nalazi samo jedno motorno plovilo, zapovjednik sastava je zapovjednik motornog plovila,

2. kad se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više motornih plovila u liniji brazde, tada je zapovjednik prvog plovila zapovjednik sastava, osim u slučaju kada se prvo plovilo privremeno pridodaje radi ispomoći tada je zapovjednik drugog plovila zapovjednik sastava,

3. kad se na čelu tegljenog sastava nalaze dva ili više motornih plovila koja ne plove u brazdi, a od kojih jedno plovilo osigurava glavnu vuču, zapovjednik sastava je zapovjednik onog plovila koje osigurava glavnu vuču,

4. kad se u potiskivanom sastavu nalaze dva potiskivača koja pokreću sastav a vezani su bokom uz bok, zapovjednik sastava je zapovjednik potiskivača koji osigurava glavnu vuču,

5. u svim ostalim slučajevima mora se na vrijeme odrediti zapovjednik.

(3) Za vrijeme plovidbe zapovjednik se mora nalaziti na plovilu, a zapovjednik tehničkog plovila mora uz to, biti uvijek na plovilu dok tehničko plovilo obavlja radove.

(4) Zapovjednik je na svom plovilu, plovećem tijelu ili sastavu odgovoran za pridržavanje odredbi ovoga Pravilnika. U tegljenom sastavu zapovjednici tegljenih plovila moraju izvršavati zapovijedi zapovjednika sastava; međutim i bez tih zapovijedi, oni moraju poduzimati sve mjere koje zahtjevaju okolnosti u cilju sigurnog upravljanja svojim plovilima.Isti propisi se odnose i na zapovjednike plovila u bočnom sastavu koji nisu zapovjednici sastava.

(5) Svaki plutajući objekat mora biti pod nadzorom jedne ovlaštene osobe.Ta osoba i vlasnik ili brodar su na plutajućem objektu odgovorni za pridržavanje odredbi ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju privezanih ili usidrenih plovila ili plovećih tijela koja nemaju zapovjednika, za poštivanje važećih propisa odgovorni su brodar ili vlasnik plovila ili plovećeg tijela i osoba zadužena za stražu i nadzor prema članku 146. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Članovi posade pri izvršavanju svojih dužnosti moraju izvršavati zapovijedi koje im izdaje zapovjednik. Oni moraju sa svoje strane doprinijeti pridržavanju odredbi ovoga Pravilnika i svih drugih važećih propisa.

(2) Sve druge osobe koje se nalaze na plovilu moraju izvršavati zapovijedi koje im izdaje zapovjednik u cilju sigurnosti plovidbe i reda na plovilu.

(3) Član posade koji samostalno u smjeni upravlja plovilom (određuje pravac i brzinu, manevrira i sl.) odgovara u tom pogledu za pridržavanje odredbi ovoga Pravilnika i svih drugih važećih propisa.

Članak 5.

(1) Tijekom plovidbe svako plovilo mora cijelo vrijeme ploviti sigurnom brzinom.

(2) Zapovjednik je dužan, pored propisanih mjera, poduzeti sve mjere opreza koje zahtijeva opća obveza primjene dužne pažnje i plovidbena praksa posebno da se izbjegne:

1. ugrožavanje ljudskih života,

2. oštećenje plovila ili plovećih tijela, oštećenje obala, građevina ili instalacija bilo kakve vrste na plovnom putu ili u blizini plovnog puta,

3. stvaranje smetnji za plovidbu,

4. uništenje i oštećenje tereta,

5. ozljeđivanje članova posade i drugih osoba na plovilu

6. onečišćenje okoliša.

(2) Gornje odredbe odnose se i na osobe pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti.

Članak 6.

Radi izbjegavanja neposredne opasnosti zapovjednici plovila i zapovjednici sastava moraju poduzeti sve mjere koje nalažu okolnosti pa i onda kada bi zbog toga morali odstupiti od odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Dužina, širina, visina, gaz i brzina plovila i sastava moraju biti u skladu s karakteristikama (gabaritima) plovnog puta i građevinama koje se nalaze na njemu.

Članak 8.

(1) Plovila ne smiju biti natovarena preko oznake najvećeg dopuštenog uronjenja.

(2) Teret ne smije dovesti u opasnost stabilnost ili čvrstoću trupa plovila. Teret ne smije ograničavati izravan ili neizravan pogled na udaljenosti većoj od 350 m ispred plovila ili sastava u plovidbi, niti bočni pogled i pogled po krmi plovila.

(3) Plovila za prijevoz putnika ne smiju ukrcati veći broj putnika od onog koji je dopušten od strane nadležnog tijela. Brza plovila za prijevoz putnika ne smiju ukrcati veći broj putnika od broja raspoloživih sjedišta na plovilu.

(4) Stabilitet plovila za prijevoz kontejnera mora se prije isplovljenja provjeriti, a plovila moraju imati Knjigu stabiliteta u sljedećim slučajevima:

1. za plovila čija je širina manja od 9,5 m, kada su kontejneri utovareni u više od jednog reda (sloja) u visinu;

2. za plovila širine 9,5 m i više, ali manje od 11 m, kada su kontejneri utovareni u više od dva reda(sloja) u visinu;

3. za plovila širine 11 m i više, kada su kontejneri utovareni u više od tri reda u visinu ili širinu;

4. za plovila širine 15 m i više, kada su kontejneri utovareni u više od tri reda(sloja) u visinu.

Članak 9.

(1) Sva plovila trebaju biti konstruirana i opremljena na način da omoguće sigurnost osoba i sigurnost tereta na njima, sigurnost plovidbe i da su u stanju ispuniti odredbe ovoga Pravilnika i svih drugih važećih propisa.

(2) Sva plovila, izuzimajući plovila potiskivanog sastava osim potiskivača, moraju imati dovoljno brojnu i stručno osposobljenu posadu u skladu sa važećim propisima tako da se jamči sigurnost osoba i tereta na plovilu i sigurnost plovidbe.

(3) Plovila u bočnim sastavima koja nemaju svoj pogon i neka tegljena plovila u čvrsto povezanom sastavu ne moraju imati posadu ako je posada drugih plovila u bočnom sastavu ili čvrsto povezanom tegljenom sastavu dovoljno brojna i stručno osposobljena da jamči sigurnost ukrcanih osoba i tereta te sigurnost plovidbe.

(4) Na plovilima koja vrše prijevoz opasnih tvari, a dužna su imati posadu, mora se nalaziti jedan član posade koji je stručno osposobljen u skladu sa važećim propisima o prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodama.

Članak 10.

(1) Za vrijeme plovidbe plovila, izuzimajući plovila iz članka 9. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika koja ne moraju imati posadu, plovilom mora kormilariti stručno osposobljena osoba starija od 16 godina.

(2) Da se osigura pravilna kontrola plovila, kormilar mora biti u mogućnosti primati i davati sve informacije iz kormilarnice. Posebice mora biti u stanju čuti zvučne signale i imati jasan pregled u svim pravcima.

(3) Kada posebne okolnosti to zahtijevaju, mora se postaviti promatračka postaja ili postaja za osluškivanje radi izvještavanja zapovjednika i kormilara.

(4) Za vrijeme plovidbe, svim brzim plovilima mora kormilariti jedna osoba s najmanje navršenom 21 godinom života, koja je stručno osposobljena sukladno članku 3. stavku 1. i koja posjeduje svjedodžbu predviđenu u članku 88. stavku 1. točka 2. ovoga Pravilnika. Isto tako u kormilarnici se, osim za vrijeme manevra privezivanja i odvezivanja, te u prevodnicama i u njihovim predpristaništima, mora nalaziti još jedna osoba s istim kvalifikacijama.

Članak 11.

(1) Upisni list, svjedodžba o sposobnosti za plovidbu i svjedodžba o baždarenju ne moraju se nalaziti na potisnicama na kojima se nalazi metalna ploča koja sadrži slijedeće podatke i ima slijedeći oblik i veličinu:

Službeni broj:

Broj svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu:

Ovlašteno tijelo:

Vrijedi do:

Ovi podaci se moraju ugravirati ili utisnuti vidljivim znakovima visokim najmanje 6 mm. Metalna ploča mora biti najmanje 60 mm visoka i 120 mm dugačka i mora biti učvršćena na vidljivom mjestu na desnoj strani prema krmi plovila.

(2) Istovjetnost podataka sa ploče sa podacima iz svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu ovjerava tijelo nadležno za njeno izdavanje čiji pečat mora biti utisnut na ploči. Upisni list, svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu i svjedodžbu o baždarenju mora čuvati vlasnik plovila ili brodar.

Članak 12.

Na svakom plovilu hrvatske državne pripadnosti, izuzimajući plovila potiskivanog sastava osim potiskivača i čamce za osobne potrebe, mora se nalaziti jedan primjerak ovog Pravilnika sa svim naknadnim izmjenama i dopunama.

Na svakom plovilu moraju se nalaziti pravila plovidbe propisana međunarodnim propisima.

Članak 13.

(1) Zabranjeno je da izvan plovila strše predmeti koji bi mogli ugroziti sigurnost plovila, plutajućih objekata, plovećih tijela ili instalacija na plovnom putu ili u njegovoj blizini.

(2) Kada sidra nisu u upotrebi moraju biti u potpuno podignutom položaju.

(3) Ako plovilo, ploveće tijelo ili plutajući objekt izgubi (ispusti) neki predmet koji može predstavljati smetnju ili opasnost za plovidbu, zapovjednik ili osoba zadužena za plutajući objekt dužni su odmah izvijestiti najbližu lučku kapetaniju, sa što preciznijim podacima o mjestu gdje je predmet izgubljen (ispušten). Uz navedeno, zapovjednik je dužan, u onoj mjeri koliko je to moguće, obilježiti to mjesto vidljivom oznakom.

(4) Ako plovilo naiđe na neku nepoznatu zapreku ili onečišćenje voda na plovnom putu, zapovjednik je dužan, bez odlaganja, obavijestiti o tome najbližu lučku kapetaniju. Kada je prepreka takva da može ugroziti sigurnost plovidbe, zapovjednik je dužan to mjesto obilježiti.

Članak 14.

(1) Kod vezivanja ili pomicanja plovila zabranjeno je koristiti znakove na vodnom putu (ploče, plutače, bove, oznake, itd), oštećivati te znakove ili ih onesposobiti za njihovu namjenu.

(2) Ako plovilo ili ploveće tijelo pomakne ili ošteti uređaj ili instalaciju koja je dio sustava za obilježavanje vodnog puta, zapovjednik je dužan odmah o tome obavijestiti najbližu lučku kapetaniju.

(3) Svaki zapovjednik dužan je odmah obavijestiti najbližu lučku kapetaniju o bilo kojem događaju ili nesreći koja ima utjecaj na znakove i oznake vodnog puta (gašenje svjetala, pomicanje bova, uništenje znakova itd).

Članak 15.

Ako plovilo ošteti neku stalnu građevinu (brodska prevodnica, most i sl.), zapovjednik mora odmah o tome obavijestiti najbližu lučku kapetaniju.

Članak 16.

(1) Zabranjeno je iz plovila izbacivati, izlijevati ili ispuštati predmete ili tvari koje mogu stvoriti smetnje ili predstavljati opasnost za plovidbu ili za druge korisnike vodnog puta.

(2) Posebno je zabranjeno izbacivati, izlijevati ili ispuštati bilo koji oblik naftnog otpada ili smjesu takvog otpada sa vodom.

(3) U slučaju nenamjernog izbacivanja tvari iz stavka 1. i 2. ovoga članka ili bilo kakve opasnosti od takvog izbacivanja, zapovjednik mora odmah obavijestiti najbližu lučku kapetaniju s točnim opisom vrste tvari i mjesta izbacivanja.

Članak 17.

(1) U slučaju nesreće koja ugrožava osobe koje se nalaze na plovilu, zapovjednik mora poduzeti sve mjere koje mu stoje na raspolaganju da bi ih spasio.

(2) Svaki zapovjednik koji se sa svojim plovilom nađe u blizini plovila ili plovećeg tijela koje je pretrpjelo nesreću koja ugrožava ljudske živote ili kad postoji opasnost od zaprečavanja i/ili onečišćenja voda, dužan im je pružiti neposrednu pomoć, ako time ne dovodi u opasnost svoje plovilo.

Članak 18.

(1) Zapovjednik nasukanog ili potopljenog plovila kao i nasukanog ili polomljenog plovećeg tijela obvezan je o tome obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju u najkraćem roku. Zapovjednik ili član posade nasukanog ili potopljenog plovila mora ostati na plovilu ili u blizini mjesta nesreće dok mu nadležna lučka kapetanija ne dopusti odlazak.

(2) Ako se na plovnom putu ili u njegovoj blizini nasuče ili potopi neko plovilo ili ploveće tijelo, zapovjednik je dužan, osim kad je to očigledno nepotrebno, u najkraćem roku, pridržavajući se i dalje obveze isticanja znakova navedenih u članku 57. stavku 3. i članku 69. stavku 4. ovoga Pravilnika, o tom događaju obavijestiti plovila ili ploveća tijela koja se približavaju i to na pogodnom mjestu i na dovoljnoj udaljenosti od mjesta nesreće, kako bi dolazeća plovila ili ploveća tijela mogla pravovremeno poduzeti sve potrebne mjere.

(3) Ako se nesreća dogodi tijekom prolaza kroz prevodnicu, zapovjednik mora odmah obavijestiti službu zaduženu za prevodnicu u kojoj se nesreća dogodila.

(4) Kad su plovila iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka uključena u tegljeni, potiskivani ili bočni sastav, tada se odredbe ovoga članka odnose na zapovjednika sastava.

Članak 19.

(1) Ako nasukano ili potopljeno plovilo, ploveće tijelo ili neki objekat izgubljen sa plovila ili plovećeg tijela zatvara ili prijeti potpunim ili djelomičnim zaprečavanjem plovnog puta, zapovjednik plovila ili plovećeg tijela, dužan je poduzeti sve mjere i radnje s ciljem oslobađanja plovnog puta u najkraćem roku.

(2) Obvezu iz stavka 1. ovoga članka ima i zapovjednik plovila kojem prijeti opasnost od potonuća ili kojim nije moguće upravljati.

(3) Ako je plovilo iz stavka 1. i 2. ovoga članka uključeno u tegljeni, potiskivani ili bočni sastav, tada se odredbe ovoga članka odnose na zapovjednika sastava.

Članak 20.

(1) Zapovjednici plovila, plutajućih tijela i osobe pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti, dužni su pridržavati se posebnih uputa koje daju ovlašteni službenici nadležnih lučkih kapetanija i Ministarstva u cilju omogućavanja sigurne i uredne plovidbe.

(2) Ovlašteni službenici nadležnih lučkih kapetanija i Ministarstva mogu, osim u iznimnim slučajevima kad se primjenjuju odredbe drugih propisa, posebnom odlukom zabraniti plovidbu plovilu i poduzeti druge mjere propisane Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Članak 21.

Zapovjednici plovila i osobe pod čijim se nadzorom nalaze plutajući objekti, dužni su ovlaštenim službenicima nadležnih tijela omogućiti i olakšati provođenje nadzora za koji su ovlašteni, a osobito omogućiti im bez odlaganja pristup na plovilo.

Članak 22.

Zapovjednici su dužni poštivati privremene mjere i odredbe koje donose i objavljuju nadležne lučke kapetanije u cilju osiguranja sigurnosti i reda u plovidbi.

Glava 2.
POSEBNI PRIJEVOZI, SPORTSKE AKTIVNOSTI I DRUGA JAVNA DOGA�?ANJA, GRA�?ENJA

Članak 23.

(1) Pomicanja na unutarnjim plovnim putovima smatrat će se posebnim prijevozima kada su to:

1. pomicanja plovila ili sastava koji nisu u skladu s odredbama članaka 7. i 9. ovoga Pravilnika,

2. pomicanja plutajućih objekata, ukoliko nije očito da njihova pomicanja ne mogu uzrokovati nikakvu smetnju niti opasnost za plovidbu niti bilo kakvo oštećenje na stalnim građevinama.

(2) Prijevozi iz stavka 1. ovoga članka su dopušteni samo uz posebno odobrenje nadležne lučke kapetanije.

(3) Prilikom prijevoza iz stavka 1. ovoga članka potrebno se pridržavati uvjeta koje lučke kapetanije utvrđuju za svaki pojedinačni slučaj.

(4) Za svaki prijevoz iz stavka 1. ovoga članka mora se odrediti zapovjednik, sukladno odredbama članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Prije izdavanja odobrenja za prijevoze iz stavka 1. ovoga članka, lučka kapetanija može zahtijevati pregled i utvrđivanje sposobnosti za plovidbu od strane nadležnog tijela.

Članak 24.

(1) Organizatori sportskih aktivnosti, regata i drugih javnih događanja na unutarnjim vodama obvezni su te aktivnosti prijaviti nadležnim tijelima najmanje dvadeset dana prije početka istih.

(2) Sportske aktivnosti, regate i druga javna događanja iz stavka 1. ovoga članka mogu se održavati samo uz prethodno odobrenje nadležne lučke kapetanije.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka mora se podnijeti lučkoj kapetaniji zajedno sa prijavom najmanje dvadeset dana prije početka sportske ili druge aktivnosti.

(4) U odobrenju iz stavka 2. ovoga članka lučka kapetanija određuje mjere koje se moraju poduzeti prilikom obavljanja sportske ili druge aktivnosti.

(5) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnosi organizator sportske ili druge aktivnosti na unutarnjim vodama.

Članak 25.

(1) Skijanje na vodi i slične aktivnosti dozvoljene su samo danju i pri dobroj vidljivosti i to na područjima koja su za to određena i označena na propisani način.

(2) Zapovjednik plovila koje vuče skijaša, mora biti u pratnji osobe odgovorne za vuču i za nadzor skijaša i ta osoba mora imati navršenih 18 godina života i biti osposobljena za upravljanje čamcem.

(3) Plovilo koje vuče skijaša i skijaš na vodi moraju držati dovoljnu udaljenost u odnosu na sva druga plovila i u odnosu na obalu i kupače, osim kada se plovi na mjestima koja su rezervirana isključivo za skijanje na vodi.

(4) Vučno uže ne smije se vući ako ga ne drži skijaš.

(5) Lučka kapetanija određuje područja na kojima je dozvoljeno ili zabranjeno skijanje na vodi ili slične aktivnosti te način njihova obilježavanja.

Članak 26.

(1) Kupačima je zabranjeno plivati izvan ograđenog i obilježenog vodnog prostora uređenog kupališta.

(2) Kupačima je zabranjeno plivati na plovnom putu.

(3) Ograđivanje i obilježavanje kupališta iz stavka 1. ovoga članka obavlja pravna ili fizička osoba koja upravlja kupalištem, na način koji odredi lučka kapetanija.

(4) Pravna ili fizička osoba koja upravlja uređenim kupalištem dužna je provoditi mjere sigurnosti koje određuje lučka kapetanija.

Članak 27.

(1) Kupanje i plivanje u lukama i sunčanje na izgrađenim lučkim obalama i gatovima zabranjeno je bez odobrenja pravne ili fizičke osobe koja upravlja lukom.

(2) Kupanje i plivanje u uskim vodenim prolazima i kanalima u kojima se obavlja plovidba zabranjeno je bez odobrenja lučke kapetanije.

Članak 28.

Jedrenje na dasci zabranjeno je u području ulaza u luku, u uskim prolazima gdje se obavlja plovidba, na udaljenosti manjoj od 50 metara od obale prirodne plaže i unutar uređenog kupališta.

Članak 29.

(1) Sportsko ronjenje zabranjeno je na područjima gdje može ometati plovidbu, a osobito:

1. na pravcu plovidbe plovila koja pokazuju oznake iz članka 49. i 63. ovoga Pravilnika

2. na ulazu u luke

3. na mjestima za stajanje ili u njihovoj blizini

4. u područjima određenim za skijanje na vodi ili slične aktivnosti

5. na plovnom putu bez posebnog odobrenja

6. u luci bez posebnog odobrenja

(2) Sva plovila trebaju držati dovoljnu udaljenost od plovila koja pokazuju oznake iz članka 81. ovoga Pravilnika.

(3) Osobe koje obavljaju podvodni ribolov ili neke druge aktivnosti pod vodom moraju za vrijeme ronjenja po vodnoj površini za sobom povlačiti narančasti balon čiji promjer ne smije biti manji od 30 cm.

(4) Ako se održava sportsko natjecanje u podvodnom ribolovu ili neka druga aktivnost pod vodom, način označavanja ronioca i vodnog prostora određuje lučka kapetanija.

Članak 30.

(1) Za radove građenja, vađenja mineralnih sirovina i druge radove ili djelatnosti koje utječu na vodni put investitor je dužan ishoditi suglasnost Agencije za vodne putove.

(2) Način izdavanja i potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, određeni su propisom kojim je regulirano tehničko održavanje vodnih putova.

(3) Najkasnije 8 dana prije početka radova iz stavka 1. ovoga članka, izvoditelj radova dužan je ishoditi prometnu suglasnost nadležne lučke kapetanije kojom se propisuju nautičko tehnički uvjeti izvođenja radova te određuju mjere sigurnosti plovidbe (način veza, sidrenja, po potrebi dodatno označavanje plovila, način komuniciranja među plovilima, obilježavanje radne dionice i sl.). Uz zahtjev za izdavanje prometne suglasnosti obavezno se prilaže suglasnost Agencije za vodne putove i projektna dokumentacija. Zahtjev mora sadržavati: predviđeni datum početka i završetka radova, točnu lokaciju izvođenja radova te plovna i druga tehnička sredstva za izvođenje radova.

(4) Neposredno prije početka radova iz stavka 1. ovoga članka, izvoditelj radova dužan je nadležnoj lučkoj kapetaniji prijaviti početak radova i ne može započeti sa radovima prije nego mu to lučka kapetanija odobri. Svaki prekid, nastavak i završetak radova izvoditelj je dužan odmah prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji. Odobrenje lučke kapetanije potrebno je i u slučaju nastavka prekinutih radova.

(5) Investitori ili korisnici objekata ili sredstava izgrađenih ili postavljenih na obali ili na unutarnjim vodama Republike Hrvatske dužni su ih održavati u takvom stanju da ne predstavljaju opasnost za ljudske živote niti za sigurnost plovidbe. Ako takvi objekti ili sredstva ugrožavaju ili mogu ugroziti ljudske živote i sigurnost plovidbe, lučka kapetanija će odrediti mjere koje se moraju poduzeti da se ti objekti ili sredstva dovedu u ispravno stanje ili će narediti njihovo uklanjanje.

Glava 3.
OZNAKE I LJESTVICE GAZA NA PLOVILU; BAŽDARENJE

Članak 31.

(1) Svako plovilo, osim čamaca, mora na trupu ili na trajno pričvršćenim tablama ili pločama imati slijedeće oznake za identifikaciju:

1. ime ili oznaku

2. luku upisa ili mjesto registracije

(2) Ime ili oznaka moraju se ispisati sa obje strane plovila. Isto tako, osim na potisnicama, moraju se ispisati na mjestu vidljivom sa krmene strane plovila. Ako su u bočnom ili potiskivanom sastavu jedan ili nekoliko natpisa s imenom plovila s vlastitim pogonom zaklonjeni, onda to ime treba ponoviti na tablama postavljenim tako da budu jasno vidljive iz pravaca iz kojih su ovi natpisi zaklonjeni. Ako plovilo nema ime ili oznaku, na njemu se ispisuje naziv (ili skraćeni naziv) kompanije kojoj pripada, i, kad je to moguće, broj ili registarski broj plovila i slovo ili slova koja označavaju državu u kojoj se nalazi mjesto upisa ili registracije plovila predviđena za tu zemlju međunarodnim propisima.

(3) Naziv luke upisa ili mjesta registracije ispisuje se ili na oba boka plovila ili na njegovoj krmi, a iza njih slijedi slovo ili slova koja označavaju državu u kojoj se nalazi mjesto upisa ili registracije plovila predviđena za tu zemlju međunarodnim propisima.

(4) Svako plovilo namjenjeno za prijevoz robe na koje se odnose odredbe iz stavka 1. ovoga članka mora imati i oznaku nosivosti u tonama ispisanu na obje strane plovila, na trupu ili na trajno pričvršćenim tablama.

(5) Svako plovilo namjenjeno za prijevoz putnika na koje se odnose odredbe stavka 1. ovoga članka mora imati oznaku najvećeg dozvoljenog broja putnika istaknutu na dobro vidljivom mjestu na plovilu.

(6) Oznake iz stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka moraju biti lako čitljivi i napisani neizbrisivim latiničnim slovima. Natpisi uljanom bojom smatraju se neizbrisivim. Visina znakova mora biti najmanje 20 cm za ime ili oznaku, a za druge oznake najmanje 15 cm. Širina znakova i debljina crta moraju biti u skladu s visinom. Znakovi moraju biti svijetle boje na tamnoj podlozi ili tamne boje na svijetloj podlozi.

(7) Plovila koja imaju posadu dužna su, za vrijeme plovidbe danju, na krmi izvjesiti zastavu državne pripadnosti. Brza plovila mogu umjesto zastave državne pripadnosti postaviti tablu koja odgovara zastavi u pogledu oblika i boja.

Članak 32

(1) Čamci moraju nositi propisane oznake.

(2) Ako strani čamac nema ime ili oznaku, onda se na njemu ispisuje naziv (ili skraćeni naziv) kompanije kojoj čamac pripada, odnosno ime, prezime i stalno mjesto boravka vlasnika čamca.

(3) Registracijske oznake i oznake za identifikaciju navedene u stavku 1. i 2. ovoga članka ispisuju se na vanjskoj strani čamca lako čitljivim i neizbrisivim latiničnim slovima, čija je visina najmanje 10 cm, pri čemu se neizbrisivim smatra natpis napravljen uljanom bojom.

(4) Čamci koji su pripadak plovila moraju imati s unutarnje ili vanjske strane ime ili oznaku plovila kome pripadaju ili neki drugi podatak potreban za identifikaciju vlasnika.

Članak 33.

(1) Svako plovilo, izuzimajući čamce za osobne i javne namjene, mora imati oznake koje pokazuju nivo najvećeg uronjenja. Za plovila unutarnje plovidbe, načini utvrđivanja najvećeg uronjenja i uvjeti za postavljanje oznaka uronjenja određeni su Tehničkim pravilima.

(2) Svako plovilo čiji gaz može dostići jedan metar mora na trupu imati označene ljestvice gaza.

(3) Ljestvice gaza trebaju biti stupnjevane u jedinicama ne većim od jednog decimetra od linije praznog gaženja do linije najvećeg uronjenja, u obliku jasno vidljivih traka obojenih u dvije različite boje. Stupnjevanje treba biti označena brojkama obojenim pokraj ljestvice koje nisu udaljene više od 5 decimetara jedna od druge i na vrhu ljestvice. Mjesta intervala trebaju biti stalna i utisnuta, urezana ili zavarena.

(4) Ako plovilo ima ljestvicu nosivosti koja zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka ta ljestvica nosivosti može služiti umjesto ljestvice gaza.

Članak 34.

(1) Sidra na plovilima, izuzev čamaca, moraju imati neizbrisive oznake za identifikaciju. Ako se neko sidro upotrebljava na nekom drugom plovilu istog vlasnika, prvobitne oznake za identifikaciju nije potrebno mijenjati.

Glava 4.
OPTIČKI ZNACI NA PLOVILIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 35.

(1) Kada uvjeti vidljivosti to zahtijevaju, optički znakovi koji su u ovoj glavi propisani za noć, moraju se pokazivati i danju.

(2) Prilikom primjene glave 4. ovoga Pravilnika potiskivani sastavi čije najveće dimenzije ne prelaze 110 m dužine i 12 m širine i bočni sastavi čije najveće dimenzije ne prelaze 110 m dužine i 23 m širine, smatrat će se plovilima na vlastiti pogon koja plove samostalno.

(3) U glavi 4. ovoga Pravilnika:

1. izraz »jarbolno svjetlo« označava snažno bijelo svjetlo, koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 225 stupnjeva i postavljeno je tako da baca svjetlost od pramčanice do 22 stupnja i 30 minuta preko poprečne ravni prema krmi na oba boka plovila.

2. izraz »bočna svjetla« označava jasno zeleno svjetlo na desnoj strani i jasno crveno svjetlo na lijevoj strani plovila. Svako od ovih svjetala neprekidno svjetli po cijeloj površini luka obzora od 112 stupnjeva 30 minuta i postavljeno je na način da svako svjetlo na svojoj strani baca tu svjetlost od pramčanice do 22 stupnja 30 minuta preko poprečne ravni prema krmi.

3. izraz »krmeno svjetlo« označava obično svjetlo ili jasno bijelo ili žuto svjetlo, koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 135 stupnjeva i postavljeno na način da baca tu svjetlost po 67 stupnjeva 30 minuta na svaku stranu plovila računajući od uzdužnice s krmene strane.

4. izraz »svjetlo vidljivo sa svih strana« označava svjetlo koje neprekidno svijetli po cijeloj površini luka obzora od 360 stupnjeva.

5. izraz »visina« označava visinu iznad oznake najvećeg uronjenja ili za plovila bez oznaka uronjenja iznad vodene linije koja je jednaka najvećem uronjenju.

Članak 36.

Ukoliko se u odredbama drugih članaka ovoga Pravilnika ne propisuje drugačije, svjetla propisana ovim Pravilnikom moraju davati neprekidnu i ravnomjernu svjetlost.

Članak 37.

(1) Ukoliko odredbama drugih članaka ovoga Pravilnika nije drugačije propisano, zastave i ploče propisane ovim Pravilnikom moraju biti pravokutnog oblika i njihove boje ne smiju biti izblijedjele ni prljave.

(2) Dimenzije zastava i ploča moraju biti dovoljno velike da se dobro vide. Smatrat će se da je ovaj uvjet ispunjen:

1. za zastave i ploče: samo ako su dužina i širina ploča i zastava najmanje 1 m ili 0,6 m kod čamaca,

2. za plamence: samo ako je dužina najmanje 1 m i širina kod jarbola najmanje 0,5 m.

Članak 38.

(1) Cilindri, baloni, konusi i bikonusi propisani ovim Pravilnikom mogu se zamijeniti tijelima koja na udaljenosti imaju isti izgled.

(2) Boje cilindara, balona, konusa i bikonusa kao i tijela koja ih zamjenjuju ne smiju biti izbljedjele ni prljave.

(3) Dimenzije cilindara, balona, konusa i bikonusa moraju biti dovoljno velike da omoguće dobru vidljivost. Smatrat će se da je ovaj uvjet ispunjen:

1. za cilindre: ako visina iznosi najmanje 0,80 m, a promjer najmanje 0,50 m;

2. za balone: ako promjer iznosi najmanje 0,60 m;

3. za konuse: ako visina iznosi najmanje 0,60 m, a promjer osnovice najmanje 0,60 m;

4. za bikonuse: ako visina iznosi najmanje 0,80 m, a promjer osnovice najmanje 0,50 m.

(4) Čamci mogu upotrebljavati signalna tijela manjih dimenzija nego što su propisane u ovom članku uz uvjet da su jasno vidljiva.

Članak 39.

(1) Zabranjena je upotreba svjetala i znakova koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom, ili upotreba svjetala i znakova na način koji nije propisan ili dopušten ovim Pravilnikom.

(2) Za međusobno sporazumijevanje plovila i plovila i obale dozvoljena je upotreba drugih svjetala i znakova, uz uvjet da ne mogu biti zamijenjeni sa svjetlima ili znacima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 40.

Kada svjetla propisana ovim Pravilnikom prestanu funkcionirati, moraju se odmah zamijeniti rezervnim svjetlima. U tom slučaju vrijedi da kada propisano svjetlo mora biti snažno, rezervno svjetlo može biti jasno, a kada propisano svjetlo mora biti jasno, rezervno svjetlo može biti obično. Svjetla propisane jakosti moraju se osposobiti u najkraćem mogućem vremenu.

Članak 41.

(1) Zabranjeno je upotrebljavati svjetiljke i reflektore, kao i ploče i zastave ili druge predmete, ako se mogu zamijeniti sa svjetlima ili znakovima koji su propisani ovim Pravilnikom ili ako umanjuju vidljivost ili otežavaju prepoznavanje propisanih svjetala i znakova.

(2) Zabranjeno je upotrebljavati svjetiljke i reflektore ako bi zasljepljivanjem mogli prouzročiti opasnosti ili teškoće za plovidbu ili za promet na obali.

II. NOĆNO OBILJEŽAVANJE

II. A. NOĆNO OBILJEŽAVANJE ZA VRIJEME PLOVIDBE

Članak 42.

(1) Pojedinačna motorna plovila za vrijeme plovidbe noću moraju imati:

1. jarbolno svjetlo, postavljeno na pramčanom dijelu u uzdužnoj osi plovila, na visini od najmanje 6 m, a za plovila kraća od 40 m može i na visini od najmanje 4 m,

2. bočna svjetla, smještena na istoj visini i u istoj ravnini koja je okomita na uzdužnu os plovila. Ona moraju biti postavljena najmanje 1 m niže i 1 m iza jarbolnog svjetla na vanjskoj strani najšireg dijela broda.Isto tako moraju biti zaklonjena prema unutarnjoj strani plovila na način da se zeleno svjetlo ne može vidjeti s lijeve strane, niti crveno s desne strane,

3. krmeno svjetlo smješteno na zadnjem dijelu plovila i postavljeno u uzdužnoj osi plovila, na visini koja je dovoljna da se ono jasno vidi s plovila koje vrši pretjecanje odnosno koje se nalazi iza predmetnog plovila.

(2) Pojedinačna motorna plovila mogu, pored svjetala navedenih u stavku 1. ovoga članka, imati još jedno jarbolno svjetlo na krmenom dijelu, na uzdužnoj osi plovila barem 3 m više od prednjeg jarbolnog svjetla smješteno na način da horizontalna udaljenost između navedena dva svjetla bude najmanje tri njihove vertikalne udaljenosti. Ova odredba obvezujuća je za pojedinačna motorna plovila duža od 110 m.

(3) Pojedinačno motorno plovilo ispred kojeg se privremeno nalazi motorno plovilo koje služi kao ispomoć mora zadržati svjetla navedena u stavku 1. i 2. ovoga članka.

(4) Pored oznaka propisanih ovim Pravilnikom, brza plovila za vrijeme plovidbe moraju imati danju i noću dva jaka žuta brzo trepćuća svjetla koja moraju biti postavljena jedno iznad drugog na udaljenosti od oko 1 m na odgovarajućem položaju i dovoljno visoko da budu vidljiva sa svih strana.

(5) Za vrijeme prolaza kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenoga pokretnog mosta ili brane ili za vrijeme prolaza kroz brodske prevodnice, plovila mogu imati jarbolna svjetla predviđena u stavku 1. i 2. ovoga članka postavljena na manju visinu, tako da se takav prolaz može izvršiti bez poteškoća.

(5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce i skele.

Članak 43.

(1) Sva motorna plovila na čelu tegljenog sastava i sva motorna plovila koja se nalaze kao ispomoć ispred drugog motornog plovila, potiskivanog sastava ili bočnog sastava za vrijeme plovidbe noću moraju imati:

1. dva jarbolna svjetla postavljena na pramčanom dijelu i na uzdužnoj osi plovila jedno iznad drugoga na razmaku od oko 1 m, gornje svjetlo postavljeno na visinu propisanu u članku 42. stavku 1. točka 1. ovoga Pravilnika, a donje, ukoliko je to moguće, najmanje 1 m više od bočnih svjetala,

2. bočna svjetla koja ispunjavaju uvjete iz članka 42. stavka 1. točka 2. ovoga Pravilnika,

3. krmeno svjetlo koje je žuto umjesto bijelog i postavljeno u uzdužnoj ravnini plovila na dovoljnu visinu da se može dobro uočiti sa tegljenog sastava, motornog plovila, potiskivanog sastava ili bočnog sastava ispred kojeg se plovilo nalazi kao ispomoć.

(2) Kada se tegljeni sastav tegli sa nekoliko motornih plovila, ili kada se ispred motornog plovila potiskivanog sastava ili bočnog sastava nalazi više motornih plovila kao ispomoć, a koja plove bok uz bok, bilo da su povezana ili ne, tada svako od tih plovila mora imati na pramčanom dijelu i u uzdužnoj osi plovila, umjesto jarbolniih svjetala propisanih u stavku 1., točka 1. ovoga članka, tri jarbolna svjetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog. Gornje i donje svjetlo trebaju se nalaziti na istoj visini kao ona propisana u stavku 1. točka 1. ovoga članka.

Ako se neko plovilo, ili plutajući objekt premješta s više motornih plovila, tada se ovo pravilo primjenjuje na svako motorno plovilo.

(3) Plovila u tegljenom sastavu koja su tegljena od strane plovila iz stavka 1. ili 2. ovoga članka moraju imati jasno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana i postavljeno na visinu od najmanje 5 m. Ukoliko je dio tegljenog sastava duži od 110 m, tada taj dio sastava mora imati dva takva svjetla, jedno na prednjem i jedno na zadnjem dijelu. Ukoliko se dio tegljenog sastava sastoji od reda plovila u kojem su bokom uz bok čvrsto povezana više od dva plovila, samo dva vanjska plovila moraju imati takva svjetla. Oznake na svim tegljenim plovilima u sastavu moraju biti, koliko je to moguće, na istoj visini iznad površine vode.

(4) Plovilo ili plovila koja čine zadnji red nekog tegljenog sastava, moraju imati krmeno svjetlo koje odgovara odredbama članka 42. stavka 1. točka 3. ovoga Pravilnika, a ako se zadnji red sastava sastoji od tri i više plovila vezana bokom uz bok, ovo svjetlo moraju imati samo dva vanjska plovila u redu. Ako se posljednji red sastava sastoji od čamaca, na njih se neće primjenjivati odredbe ovoga članka.

(5) Za vrijeme prolaza kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenoga pokretnog mosta ili brane ili za vrijeme prolaza kroz brodske prevodnice, plovila mogu imati svjetla predviđena u stavku 1. točka 1. i stavku 2. ovoga članka postavljena na manjoj visini, tako da se takav prolaz može izvršiti bez poteškoća.

(6) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce koji vuku samo druge čamce i na čamce u teglju.

Članak 44.

(1) Potiskivani sastavi za vrijeme plovidbe noću moraju imati:

1. tri jarbolna svjetla na pramcu vodećeg plovila ili na plovilu koje je kod uzdužne osi sastava i na čelu sastava.Navedena svjetla trebaju biti raspoređena u obliku istostraničnog trokuta sa vodoravnom osnovicom u ravnini koja je okomita na uzdužnu os sastava.Vršno svjetlo mora biti na visini ne manjoj od 5 m. Dva niža svjetla moraju biti 1.25 m udaljena jedno od drugoga i 1.10 m ispod vršnog svjetla. Jarbol koji nosi ova svjetla mora biti postavljen u uzdužnoj osi plovila na kojem se nalazi,

2. jarbolno svjetlo na pramcu svakog plovila čija je puna širina vidljiva od naprijed. Ovo svjetlo mora, koliko je to moguće, biti postavljeno oko 3 m ispod vršnog svjetla navedenog u stavku 1. točka 1. ovoga članka. Jarbol koji nosi ova svjetla mora biti postavljen u uzdužnu os plovila na kojem se nalazi,

3. bočna svjetla propisana u članku 42. stavku 1. točka 2. ovoga Pravilnika. Navedena svjetla moraju biti postavljena na najširem dijelu sastava što bliže potiskivaču, najviše 1 m udaljena od bokova sastava i na visinu od najmanje 2 m,

4. tri krmena svjetla propisana u članku 42. stavku 1. točka 3. ovoga Pravilnika na potiskivaču, postavljena na crti koja je okomita na uzdužnu os potiskivača, oko 1,25 m udaljena jedno od drugog i dovoljno visoko da ne budu zaklonjena drugim plovilom iz sastava,

5. krmeno svjetlo na svakom plovilu čija je puna širina vidljiva sa krmene strane sastava. Kada su više od dva plovila, osim potiskivača, vidljiva s krmene strane, ovo svjetlo moraju imati samo dva vanjska plovila u sastavu.

(2) Odredbe navedene u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se i na potiskivane sastave pred kojima su jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć, ali, u tom slučaju, svjetla iz stavka 1. točka 4. ovoga članka moraju biti žute boje umjesto bijele.

(3) Za vrijeme prolaza kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenoga pokretnog mosta ili brane, ili za vrijeme prolaza kroz brodske prevodnice, jarbolna svjetla propisana u stavku 1. točka 1. ovoga članka mogu se postaviti na manju visinu, tako da se takav prolaz može izvršiti bez poteškoća.

(4) Kod potiskivanih sastava sa dva potiskivača vezanih bok uz bok, svjetla iz stavka 1. točka 4. ovoga članka mora imati potiskivač na kojem se nalazi zapovjednik sastava. Drugi potiskivač mora imati krmeno svjetlo navedeno u stavku 1. točka 5. ovoga članka.

Članak 45.

(1) Bočni sastavi za vrijeme plovidbe noću moraju imati:

1. na svakom motornom plovilu jarbolno svjetlo, prema odredbama iz članka 42. stavka 1. točka 1. ovoga Pravilnika. Plovila bez vlastitog pogona mogu umjesto jarbolnog svjetla imati bijelo svjetlo na način propisan u članku 43. stavku 3. ovoga Pravilnika, vidljivo sa svih strana i na pogodnom položaju ali ne na visini većoj od jarbolnog svjetla na motornom plovilu ili plovilima,

2. bočna svjetla, prema odredbama iz članka 42. stavka 1. točka 2. ovoga Pravilnika. Ova svjetla moraju biti postavljena na vanjsku stranu sastava po mogućnosti na istu visinu, i najmanje 1 m niže od najnižeg jarbolnog svjetla,

3. na svakom plovilu, krmeno svjetlo prema odredbama iz članka 42. stavka 1. točka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na bočne sastave ispred kojih se nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć.

(3) Za vrijeme prolaza kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta ili brane, ili za vrijeme prolaza kroz brodske prevodnice, jarbolna svjetla propisana u stavku 1. točka 1. ovoga članka mogu se postaviti na manju visinu, tako da se takav prolaz može izvršiti bez poteškoća.

(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce koji prevlače uz bok samo druge čamce i na čamce koji se premještaju na taj način.

Članak 46.

(1) Plovila koja se noću kreću samo pomoću jedara moraju imati:

1. bočna svjetla, prema odredbama iz članka 42. stavka 1. točka 2. ovoga Pravilnika. Ova svjetla mogu biti obična umjesto jasnih,

2. krmeno svjetlo prema odredbama iz članka 42. stavka 1. točka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osim svjetala propisanih u stavku 1. ovoga članka, plovilo koje se kreće samo pomoću jedara mora imati dva obična ili jasna svjetla jedno iznad drugog vidljiva sa svih strana, gornje svjetlo crvene boje a donje zelene boje. Navedena svjetla moraju se postaviti na pogodno mjesto na vrh ili na gornji dio jarbola, na 1 m udaljenosti jedno od drugoga.

(3) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce, a odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na plovila iz članka 80. ovoga Pravilnika.

Članak 47.

(1) Čamci na motorni pogon koji noću plove samostalno moraju imati:

1. jarbolno svjetlo. Ovo svjetlo mora biti postavljeno u uzdužnoj osi čamca najmanje 1 m iznad bočnih svjetala, s tim što ovo svjetlo ne mora biti snažno već može biti jasno, a može se staviti i na istu visinu kao bočna svjetla ali mora biti 1 m ispred njih,

2. dva bočna svjetla, koja mogu biti obična umjesto jasna i koja se moraju postaviti prema odredbama članka 42. stavka 1. točka 2. ovoga Pravilnika ili jedno kraj drugoga ili u istu svjetiljku u uzdužnoj osi čamca na pramac ili blizu njega,

3. krmeno svjetlo prema odredbama članka 42. stavka 1. točka 3. ovoga Pravilnika. Navedeno se svjetlo ne mora postaviti, ali tada se jarbolno svjetlo navedeno u ovom stavku, mora zamjeniti jasnim bijelim svjetlom, vidljivim sa svih strana.

(2) Čamci na motorni pogon, čija dužina ne prelazi 7 m, mogu umjesto svjetala navedenih u stavku 1. ovoga članka, imati samo jedno obično bijelo svjetlo na pogodnom mjestu i na visini na kojoj je vidljivo sa svih strana.

(3) Ako čamci tegle ili prevlače vezane uz bok samo čamce, oni moraju imati svjetla propisana u stavku 1. ovoga članka.

(4) Tegljeni čamci ili oni prevlačeni uz bok moraju imati obično bijelo svjetlo, vidljivo sa svih strana. Ova odredba se ne primjenjuje na čamce koji su pripadak drugog plovila.

(5) Čamci koji se kreću pomoću jedara moraju imati:

1. bočna svjetla i krmeno svjetlo. Bočna svjetla postavljena jedno do drugoga ili u isto kućište u uzdužnu os čamca na pramcu ili blizu pramca i krmeno svjetlo postavljeno na stražnjem dijelu čamca. Navedena svjetla mogu biti i obična svjetla,

2. umjesto svjetala iz točke 1. ovoga stavka, bočna svjetla i jedno krmeno svjetlo povezana u isto kućište postavljeno na pogodno mjesto na vrh ili na gornji dio jarbola. Navedena svjetla mogu biti i obična svjetla,

3. kod čamaca kraćih od 7 m, obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana. Kod približavanja drugih plovila ova plovila moraju pokazati još jedno dodatno bijelo obično svjetlo.

(6) Čamci koji se kreću samostalno bez motornog pogona i bez jedara moraju pokazivati obično bijelo svjetlo, vidljivo sa svih strana. Čamci koji su pripadak drugog piovila koji se nalaze u istim uvjetima, ne moraju pokazivati to svjetlo osim kod približavanja drugih plovila.

(7) Za vrijeme prolaza kroz otvor nepokretnog mosta, zatvorenog pokretnog mosta ili brane, ili za vrijeme prolaza kroz brodske prevodnice, jarbolna svjetla propisana u stavku 1. točka 1. ovoga članka mogu se postaviti na manju visinu, tako da se takav prolaz može izvršiti bez poteškoća.

Članak 48.

(1) Plovila koja su uključena u prijevoz zapaljivih tvari navedenih u Europskom ugovoru o međunarodnom prijevozu opasnih tereta unutarnjim plovnim putovima (ADN) moraju kao dodatak drugim svjetlima iz ovoga Pravilnika imati jedno plavo svjetlo postavljeno na način propisan stavom 7.1.5.0 ili stavkom 7.2.5.0 ADN-a. Svjetlo mora biti postavljeno na pogodno mjesto i dovoljno visoko da se vidi sa svih strana.

(2) Plovila koja su uključena u prijevoz tvari koje predstavljaju opasnost po zdravlje, navedenih u ADN-u, moraju, kao dodatak oznakama iz ovoga Pravilnika, imati dva plava svjetla postavljena na način propisan stavom 7.1.5.0 ili stavkom 7.2.5.0 ADN-a. Svjetla moraju biti postavljena na pogodno mjesto, oko 1m jedno iznad drugoga i dovoljno visoko da se vide sa svih strana.

(3) Plovila koja su uključena u prijevoz eksplozivnih tvari navedenih ADN-u moraju, kao dodatak oznakama iz ovoga Pravilnika, imati tri plava svjetla postavljena na način propisan stavkom 7.1.5.0 ili stavkom 7.2.5.0 ADN-a. Svjetla moraju biti postavljena na pogodno mjesto, oko 1m jedno iznad drugoga i dovoljno visoko da se vide sa svih strana.

(4) Ukoliko se u tegljenom sastavu nalazi jedno ili više plovila iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka, svjetla propisana u naprijed navedenim stavcima moraju imati i motorno plovilo koje se nalazi na čelu sastava i vrši tegljenje i tegljač koji služi za ispomoć sastavu.

(5) Kada se u potiskivanom ili bočnom sastavu nalazi jedno ili više plovila iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka, plovilo koje pokreće potiskivani sastav ili bočni sastav mora imati svjetlo ili svjetla, kako je propisano u stavku 1., 2. ili 3. ovoga članka.

(6) Plovilo, tegljeni sastav, potiskivani sastav ili bočni sastav koji istovremeno vrše prijevoz više vrsta opasnih tvari navedenih u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka dužni su nositi oznake u skladu sa vrstom tvari koju prevoze te moraju biti označeni sukladno stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka najvećim brojem plavih svjetala.

(7) Bilo koje plovilo koje nije dužno isticati oznake iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka, ali kojem je izdan certifikat u skladu s stavom 8.1.8 ADN-a i koje je u skladu s sigurnosnim odredbama za plovila iz stavka 1. ovoga članka, mogu prilikom približavanja prevodnici isticati oznake iz stavka 1. ovoga članka kada žele proći kroz prevodnicu s plovilom koje je dužno isticati oznake iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Jačina plavih svjetala propisanih u ovom članku mora biti barem kao jačina običnog plavog svjetla.

Članak 49.

(1) Skele koje ne plove slobodno moraju imati:

1. jedno jasno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na visinu od najmanje 5 m. Navedena visina može biti manja ukoliko skela nije duža od 20 m,

2. jedno jasno zeleno svjetlo vidljivo sa svih strana i postavljeno na oko 1 m iznad svjetla navedenog u točki 1. ovoga stavka.

(2) Skele koje plove slobodno moraju imati:

1. jedno jasno bijelo svjetlo, vidljivo sa svih strana, kako je to propisano u stavku 1. točka 1. ovoga članka,

2. jedno jasno zeleno svjetlo, vidljivo sa svih strana, kako je to propisano u stavku 1. točka 2. ovoga članka,

3. bočna svjetla i krmeno svjetlo, kako je propisano u članku 42. stavku 1. točkama 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Ako se skela tegli, potiskuje ili prevlači vezana uz bok, svjetla propisana u točkama 1., 2. i 3. ovoga stavka mora imati samo plovilo s vlastitim pogonom.

(3) Skele koje plove slobodno i uživaju pravo prvenstva prolaza moraju imati pored svjetala propisanih u stavku 2. ovoga članka i drugo jasno zeleno svjetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na oko 1 m iznad zelenog svjetla propisanog u stavku 2. točka 2. ovoga članka.

(4) Na pojedinim unutarnjim vodama, ovisno o kategoriji plovnog puta i intenzitetu plovidbe, nadležna lučka kapetanija može osloboditi skele od obveze primjene pojedinih odredaba ovoga članka.

Članak 50.

(1) Svako plovilo koje je nesposobno za manevriranje, mora kad je to potrebno, osim svjetala propisanih drugim odredbama ovoga Pravilnika, pokazivati crveno svjetlo kojim se maše ili dva crvena svjetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog, postavljena na pogodnom mjestu i dovoljno visoko tako da su vidljiva sa svih strana. Kod čamaca, crveno svjetlo se može zamijeniti bijelim.

(2) Kad je to potrebno, takvo plovilo mora osim navedenog, davati propisane zvučne znakove.

Članak 51.

Bez povrede drugih posebnih odredaba koje mogu biti donešene u svezi s člankom 23. ovoga Pravilnika, ploveća tijela i plutajući objekti za vrijeme plovidbe noću moraju imati dovoljan broj jasnih bijelih svjetala vidljivih sa svih strana i postavljenih tako da označe njihov obris.

II.B. – NOĆNO OBILJEŽAVANJE ZA VRIJEME STAJANJA

Članak 52.

(1) Sva plovila osim plovila navedenih u članku 54. i 57. ovoga Pravilnika moraju noću za vrijeme stajanja, imati jedno obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana, postavljeno na visini od najmanje 3 m.

(2) Sastavi koji noću stoje na vodnom putu bez izravnog ili neizravnog pristupa na obalu, moraju imati na svakom plovilu u sastavu jedno obično bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana, na pogodnom mjestu na visini od najmanje 4 m. Ukupni broj svjetala na plovilima bez vlastitog pogona ne mora biti veći od četiri uz uvjet da svjetla jasno ocrtavaju obris sastava.

(3) Čamci, osim čamca koji pripadaju plovilu, umjesto svjetala propisanih u stavku 1. i 2. ovoga članka mogu imati obično bijelo svjetlo na nekom pogodnom mjestu, na takvoj visini da bude vidljivo sa svih strana.

(4) Propisano obilježavanje iz ovoga članka nije obvezno:

1. kad plovilo stoji na nekom vodnom putu gdje je plovidba privremeno onemogućena ili zabranjena,

2. kad plovilo stoji duž obale te je dovoljno osvjetljeno sa obale,

3. kad plovilo stoji izvan plovnog puta u situaciji koja jasno ukazuje da nema opasnosti ni za plovilo ni za druge učesnike u plovidbi,

4. kad je čamac vezan uz obalu.

Članak 53.

Odredbe članka 48. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na plovila koja prevoze opasne tvari za vrijeme stajanja noću.

Članak 54.

(1) Skele koje ne plove slobodno, kada noću stoje na svojim pristanima, moraju imati propisana svjetla iz članka 49. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Skele koje prilikom službe slobodno plove, noću za vrijeme stajanja na svojim pristanima moraju imati propisana svjetla iz članka 49. stavka 1. ovoga Pravilnika. Za stajanje koje je kratko, mogu još zadržati propisana svjetla navedena u članku 42. stavku 1. točkama 2. i 3. ovoga Pravilnika. One moraju, odmah kada prestanu biti u službi, ugasiti zeleno svjetlo navedeno u članku 49. stavku 1. točka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 55.

Bez povrede drugih posebnih odredbi koje mogu biti donesene u svezi s člankom 23., ploveća tijela i plutajući objekti moraju, na strani koja je okrenuta plovnom putu imati obična bijela svjetla, vidljiva sa svih strana, u dovoljnom broju, radi označavanja svoga obrisa. Pri tome se primjenjuju odredbe članka 52. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 56.

Plovila čije se mreže ili druga ribarska oprema nalazi u neposrednoj blizini plovnog puta moraju noću obilježiti te mreže i drugu ribarsku opremu običnim bijelim svjetlima, vidljivim sa svih strana, u broju koji je dovoljan da označi njihov položaj.

Članak 57.

(1) Tehničko plovilo u vrijeme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili mjerenja, noću moraju imati sa strane ili sa strana gdje je plovni put slobodan, dva obična zelena svjetla ili dva jasna zelena svjetla postavljena na oko 1 m jedno iznad drugoga, a kad je potrebno, sa strane gdje plovni put nije slobodan, jedno obično crveno svjetlo ili jedno jasno crveno svjetlo postavljeno na istu visinu kao najviše svjetlo od dva zelena svjetla propisanih u ovom stavku i iste jačine kao navedena zelena svjetla. Ova svjetla moraju biti postavljena na takvu visinu da budu vidljiva sa svih strana.

(2) Kada je potrebno plovila iz stavka 1. ovoga članka zaštititi od valova, umjesto svjetala iz stavka 1. ovoga članka, plovila moraju imati sa strane ili sa strana gdje je plovni put slobodan, jedno obično crveno svjetlo i jedno obično bijelo svjetlo ili jedno jasno crveno svjetlo i jedno jasno bijelo svjetlo, postavljena na oko 1 m jedno iznad drugog (crveno je svjetlo najviše) i kada je to potrebno sa strane gdje plovni put nije slobodan, crveno svjetlo postavljeno na istu visinu kao crveno svjetlo propisano naprijed u ovom stavku i iste jačine kao to navedeno svjetlo. Ova svjetla moraju biti postavljena na takvu visinu da budu vidljiva sa svih strana.

(3) Nasukana i potopljena plovila moraju imati svjetla kao ona propisana u stavku 2. ovoga članka. Ako pozicija nekog potopljenog plovila ne dozvoljava obilježavanje na plovilu, navedena se svjetla moraju postaviti na čamce, bove ili se isticati na neki drugi prikladan način.

(4) Nadležna lučka kapetanija može pojedina plovila osloboditi od obveze postavljanja svjetala propisanih u stavku 1. ovoga članka, ako se radi o plovilima smještenim na unutarnjim vodama na kojima nema plovidbe ili je ona slabog intenziteta. (kao umjetna jezera, šljunčare isl.).

Članak 58.

(1) Kada su, u slučajevima iz članka 52. i članka 55. ovoga Pravilnika sidra plovila, plovećih tijela ili plutajućih objekata tako postavljena da sidra ili njihova užad ili lanci mogu predstavljati opasnost za plovidbu, svjetlo za stajanje najbliže takvom sidru treba zamijeniti sa dva obična bijela svjetla vidljiva sa svih strana, postavljena 1 m jedno iznad drugog.

(2) Plovila, ploveća tijela i plutajući objekti trebaju svako svoje pojedinačno sidro koje može predstavljati opasnost za plovidbu, označiti plutačom s radar reflektorom i običnim bijelim svjetlom vidljivim sa svih strana.

III. DNEVNO OBILJEŽAVANJE

III A. DNEVNO OBILJEŽAVANJE ZA VRIJEME PLOVIDBE

Članak 59.

(1) Motorno plovilo koje predvodi tegljeni sastav ili motorno plovilo koje je postavljeno kao ispomoć ispred drugog motornog plovila, potiskivanog sastava ili bočnog sastava za vrijeme plovidbe danju mora imati jedan žuti cilindar uokviren sa dvije trake crne i bijele boje na gornjoj i donjoj strani, tako da se bijele trake nalaze na vanjskim rubovima. Cilindar mora biti postavljen vertikalno na prednjem dijelu tegljača, na dovoljnoj visini da se može vidjeti sa svih strana.

(2) Kada se pred tegljenim sastavom nalazi više motornih plovila, ili kada neko motorno plovilo, potiskivani sastav ili bočna formacija pred sobom imaju više motornih plovila koja su postavljena radi ispomoći, ploveći jedno pored drugoga, međusobno vezani ili nevezani, svako od ovih plovila mora imati cilindar kako je propisano u stavku 1. ovoga članka.

(3) Ako više motornih plovila premješta neko plovilo, ili plutajući objekat, odredba iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se na svako od tih motornih plovila.

(4) Plovila u tegljenom sastavu koja su tegljena od strane plovila iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju imati žuti balon postavljen na pogodnom mjesti i na takvu visinu da bude vidljiv sa svih strana. Međutim, ukoliko se dio tegljenog sastava sastoji od reda plovila u kojem su bokom uz bok čvrsto povezana više od dva plovila, balon propisan ovim člankom moraju imati samo dva vanjska plovila. Oznake na tegljenim plovilima moraju, koliko je to moguće, biti na istoj visini iznad površine vode.

(5) Kada se ispred potiskivanog sastava nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć, žuti balon mora imati potiskivač. Kada se ispred bočnog sastava nalazi jedno ili više motornih plovila koja služe kao ispomoć, žuti balon moraju imati sva plovila u sastavu.

(6) Kada prolaze kroz otvore nepokretnog ili zatvorenog pokretnog mosta, kroz brane ili kroz prevodnice, plovila tegljenog sastava mogu isticati cilindre koji su propisani u stavku 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka na manjoj visini tako da se prolaz može obaviti bez poteškoća.

(7) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce koji tegle druge čamce niti na tegljene čamce.

Članak 60.

Plovilo koji danju plovi pomoću jedara, a istovremeno koristi i motor, mora imati crni konus okrenut vrhom prema dolje, postavljen na mjesto gdje najlakše može biti uočen.

Članak 61.

Plovila ovlaštena prevoziti više od 12 putnika čija je maksimalna dužina trupa je manja od 20 m, za vrijeme plovidbe danju trebaju imati žuti bikonus smješten na pogodnom mjestu i na takvoj visini da se vidi sa svih strana.

Članak 62.

(1) Plovila uključena u prijevoz zapaljivih tvari (navedenih u ADN-u) moraju, osim drugih oznaka iz ovoga Pravilnika, imati jedan plavi konus okrenut vrhom prema dolje postavljen na način propisan stavom 7.1.5.0 ili stavom 7.2.5.0 ADN-a. Konus mora biti postavljen na pogodnom mjestu i dovoljno visoko da se vidi sa svih strana. Konus se može zamijeniti sa jednim plavim konusom na pramcu i jednim plavim konusom na krmi plovila koji su postavljeni na visini od najmanje 3 m.

(2) Plovila uključena u prijevoz tvari koje predstavljaju opasnost po zdravlje (navedenih u ADN-u) moraju, osim drugih oznaka iz ovoga Pravilnika, imati dva plava konusa okrenuta vrhom prema dolje postavljena na način propisan stavom 7.1.5.0 ili stavom 7.2.5.0 ADN-a. Konusi moraju biti postavljeni na pogodnom mjestu, 1m jedan iznad drugoga i dovoljno visoko da se vide sa svih strana. Konusi se mogu zamijeniti s dva plava konusa na pramcu i dva plava konusa na krmi plovila koji su postavljeni na visinu od najmanje 3 m.

(3) Plovila koja su uključena u prijevoz eksplozivnih tvari (navedenih u ADN-u) moraju, osim drugih oznaka iz ovoga Pravilnika, imati tri plava konusa okrenuta vrhom prema dolje.postavljena na način propisan stavom 7.1.5.0 ili stavom 7.2.5.0 ADN-a Konusi moraju biti postavljeni na pogodnom mjestu, 1m jedan iznad drugoga i dovoljno visoko da se vide sa svih strana.

(4) Ukoliko se u tegljenom sastavu nalazi jedno ili više plovila iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka, oznake propisane u naprijed navedenim stavovima mora nositi i motorno plovilo koje se nalazi na čelu sastava i vrši tegljenje, kao i tegljač koji služi za ispomoć sastavu.

(5) Kada se u potiskivanom ili bočnom sastavu nalazi jedno ili više plovila iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka, plovilo koje pokreće potiskivani sastav ili bočni sastav mora nositi oznake propisane tim stavcima.

(6) Svako plovilo, tegljeni sastav, potiskivani sastav ili bočni sastav koji istodobno vrše prijevoz više vrsta opasnih tvari navedenih u stavku 1., 2. i 3. ovoga članka, obvezni su nositi oznake u skladu s vrstom tvari koju prevoze i koja zahtijeva označavanje s najvećim brojem plavih konusa.

(7) Bilo koje plovilo koje nije dužno isticati oznake iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka, ali kojem je izdan certifikat u skladu s stavom 8.1.8 ADN-a i koje je u skladu sa sigurnosnim odredbama za plovila iz stavka 1. ovoga članka, mogu prilikom približavanja prevodnici isticati oznake iz stavka 1. ovoga članka kada žele proći kroz prevodnicu sa plovilom koje je dužno isticati oznake iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 63.

(1) Skele za vrijeme plovidbe danju moraju imati jedan zeleni balon postavljen na visinu od najmanje 6 m. Ukoliko je skela kraća od 20 m ta visina može biti i manja.

(2) Skele koje plove slobodno, a koje imaju pravo prvenstva, moraju imati bijeli cilindar na oko 1 m ispod zelenog balona propisanog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 64.

Plovila koja su nesposobna za manevriranje moraju danju, kada to treba, osim obilježavanja sukladno ostalim odredbama ovoga Pravilnika pokazivati i mahati crvenom zastavom ili postaviti dva crna balona na oko 1 m jedan iznad drugoga, na pogodno mjesto i na takvu visinu da budu vidljivi sa svih strana. Kad je to potrebno, takvo plovilo mora, osim navedenog, odašiljati propisan zvučni signal.

Članak 65.

Plovila, kojima su nadležne lučke kapetanije odobrile pravo prvenstva prolaza na mjestima gdje je redosljed prolaza reguliran aktom nadležnih lučkih kapetanija, moraju, pored ostalih oznaka propisanih ovim Pravilnikom, za vrijeme plovidbe danju imati crveni plamenac istaknut na pramcu dovoljno visoko da bude jasno vidljiv.

III. B. DNEVNO OBILJEŽAVANJE ZA VRIJEME STAJANJA

Članak 66.

(1) Plovila, osim čamaca, koja danju stoje na otvorenoj rijeci bez direktnog ili indirektnog pristupa obali moraju imati jedan crni balon smješten na pogodno mjesto na prednjem dijelu plovila na takvu visinu da je vidljiv sa svih strana.

(2) Sastavi koji stoje na vodnom putu bez izravnog ili neizravnog pristupa na obalu, moraju imati na prednjem plovilu u sastavu jedan crni balon.

(2) Obilježavanje propisano u stavku 1. ovoga članka nije obvezno za vrijeme stajanja plovila na plovnom putu, gdje je plovidba privremeno onemogućena ili zabranjena i kada plovilo stoji izvan plovnog puta u situaciji koja jasno ukazuje da nema opasnosti ni za plovilo ni za druge učesnike u plovidbi.

(3) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na plovila navedena u članku 69., članku 79. stavku 2. i članku 80. ovoga Pravilnika.

Članak 67.

Odredbe članka 62. ovoga Pravilnika primjenjuju se na plovila navedena u tom članku i kada ta plovila stoje.

Članak 68.

Plovila čije se mreže ili druga ribarska oprema nalazi u neposrednoj blizini plovnog puta moraju obilježiti te mreže i drugu ribarsku opremu sa dovoljnim brojem žutih plovaka ili žutih zastava da označe njihov položaj.

Članak 69.

(1) Tehničko plovilo danju za vrijeme rada i plovila koja stoje i obavljaju radove ili radnje sondiranja ili mjerenja, moraju imati sa strane ili sa strana gdje je plovni put slobodan, dva zelena bikonusa postavljena na oko 1 m jedan iznad drugoga, a ako je to potrebno, sa strane gdje plovni put nije slobodan jedan crveni balon postavljen na istu visinu kao što je najviši od dva zelena bikonusa koja su propisana u ovom stavku. Bikonusi i balon moraju biti postavljeni na dovoljnu visinu da budu vidljivi sa svih strana.

(2) Kada je plovila iz stavka 1. ovoga članka potrebno zaštititi od valova, tada umjesto oznaka iz stavka 1. ovoga članka, ta plovila moraju imati sa strane ili sa strana gdje je plovni put slobodan, jednu zastavu čija je gornja polovica crvena, a donja bijela ili dvije zastave ili dva balona postavljena jedan iznad drugoga, s tim da se oznaka crvene boje nalazi gore, a bijele boje dolje, a sa strane gdje plovni put nije slobodan, jednu crvenu zastavu ili jedan balon na istoj visini kao crveno bijela zastava, ili crvena zastava na drugoj strani. Ove oznake moraju biti postavljene na dovoljnu visinu da budu vidljive sa svih strana.

(3) Oznake propisane u stavku 1. ovoga članka mogu se zamijeniti na strani ili na stranama gdje je plovni put slobodan, tablom E.I (»Prolaz slobodan«) iz Priloga 1 ovoga Pravilnika i na strani gdje plovni put nije slobodan, tablom A.I.( »Zabrana prolaza«) iz Priloga 1 ovoga Pravilnika smještenom na istu visinu kao tabla E.I propisana ovim stavkom.

(4) Nasukana i potopljena plovila moraju imati oznake propisane stavkom 2. ovoga članka. Ako položaj nekog potopljenog plovila ne dozvoljava obilježavanje na plovilu, navedene se oznake moraju postaviti na čamce, bove ili se isticati na neki drugi prikladan način.

(5) Zastave propisane ovim člankom mogu se zamijeniti pločama istih boja.

(6) Nadležna lučka kapetanija može pojedina plovila osloboditi obveze postavljanja oznaka propisanih u stavku 1. i 3. ovoga članka kada se radi o plovilima smještenim na unutarnjim vodama gdje nema plovidbe ili je ona slabijeg intenziteta. (kao umjetna jezera, šljunčare i sl.).

Članak 70.

Plovila, ploveća tijela ili plutajući objekti čija su sidra tako položena da mogu uzrokovati opasnost za plovidbu, moraju sva svoja sidra obilježiti žutim plovkom sa radar reflektorom.

IV. POSEBNI ZNAKOVI

Članak 71.

Za vrijeme plovidbe u teritorijalnim vodama Republike Hrvatske i pri uplovljenju u luku Republike Hrvatske svako strano plovilo dužno je istaknuti na pramčanom jarbolu zastavu Republike Hrvatske.

Članak 72.

(1) Kada je neovlaštenim osobama zabranjen pristup na plovilo, ova se zabrana mora obilježiti bijelim okruglim tablama koje su obrubljene crvenom bojom i na kojima se u sredini nalazi slika pješaka u crnoj boji preko koje je, preko ploče, postavljena koso crvena crta. Izgled ploče dan je u Prilogu 4.

( 2) Ploče se moraju postaviti prema potrebi na plovilo ili pristupni most za ulazak na plovilo i moraju biti osvjetljene tako da se mogu dobro vidjeti i noću.

(3) Kao iznimka od odredbi članka 37. ovoga Pravilnika, promjer ploče iz stavka 1. ovoga članka mora biti najmanje 0,60 m.

Članak 73.

(1) Kada je prema važećim propisima zabranjeno pušenje i korištenje nezaštićenog svjetla ili plamena na plovilu, ova zabrana mora se obilježiti bijelim okruglim pločama, koje su obrubljene crvenom bojom, s crvenom dijagonalnom crtom preko ploče i preko slike u čijoj se sredini nalazi cigareta iz koje se vije dim. Izgled ploče dan je u Prilogu 4.

(2) Ploče se moraju postaviti prema potrebi na plovilo ili pristupni most za ulazak na plovilo i moraju biti osvjetljene tako da se mogu dobro vidjeti i noću.

(3) Kao iznimka od odredbi članka 37. ovoga Pravilnika, promjer ploče iz stavka 1. ovoga članka mora biti najmanje 0,60 m.

Članak 74.

(1) Plovila lučkih kapetanija moraju isticati, kao dodatak ostalim oznakama koje su propisane ostalim odredabama ovoga Pravilnika, na oba boka na pramcu oznaku u obliku bijelog romba sa plavim obrubom.

(2) Osim oznaka iz stavka 1. ovoga članka, plovila navedena u stavku 1. ovoga članka, dužna su danju isticati zastavu Republike Hrvatske i plamenac bijele boje, koji u sredini ima ucrtani znak iz stavka 1. ovoga članka i danju i noću obično plavo trepćuće svjetlo, ako to zahtijeva obavljanje njihova posla,

(3) Vatrogasna plovila u obavljanju svoje dužnosti moraju i danju i noću imati obično plavo trepćuće svjetlo.

Članak 75.

(1) Kada plovilo koje se nalazi u opasnosti treba pomoć, to se označava:

1. zastavom ili bilo kojim drugim pogodnim predmetom kojim se kružno maše,

2. zastavom iznad ili ispod koje se nalazi balon ili bilo što slično balonu,

3. svjetlom kojim se kružno maše,

4. raketom ili sličnim sredstvima koja izbacuju crvene zvijezdice, koje se ispaljuju jedna po jedna u kratkim intervalima,

5. svjetlosnim signalom koji se sastoji od grupe ... — ... (SOS) Morseove abecede,

6. vatrom koja može biti proizvedena izgaranjem smole, ulja, itd.,

7. raketama za osvjetljavanje, ručnim ili s padobranom, koje proizvode crveno svjetlo,

8. laganim mahanjem raširenih ruku od gore prema dolje.

(2) Signali iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuju ili upotpunjuju zvučne signale navedene u članku 84. stavku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 76.

(1) Kada važeći propisi nadležnih tijela zabranjuju stajanje u blizini nekog plovila (npr. zbog prirode njegovog tereta) tada se na takvom plovilu mora nalaziti, na palubi po uzdužnoj osovini kvadratna ploča, sa trokutom ispod nje. Obadvije strane ove ploče moraju biti bijele, obrubljene crvenom bojom sa crvenom dijagonalom od lijeve gornje strane prema desnoj donjij strani i crnim slovom P u sredini. Obadvije strane trokuta moraju biti bijele, sa crnim brojem u sredini koji označava daljinu u metrima na kojoj se zabranjuje stajanje. Izgled ploče dan je u Prilogu 4.

(2) Noću, ploče moraju biti osvjetljene na način da su jasno vidljive sa obje strane.plovila.

(3) Ovaj se članak ne primjenjuje na plovila, na potiskivane sastave i na bočne sastave navedene u člancima 53. i 67. ovoga Pravilnika.

Članak 77.

(1) Plovila, ploveća tijela i plutajući objekti za vrijeme plovidbe ili za vrijeme stajanja, koja nisu navedena u člancima 57. i 69. ovoga Pravilnika, a koja je potrebno zaštititi od valova nastalih prolaskom drugih plovila, moraju imati uz sve propisane oznake, noću obično crveno ili obično bijelo svjetlo, ili jasno crveno svjetlo ili jasno bijelo svjetlo, postavljeno na oko 1 m jedno iznad drugoga tako da je crveno svjetlo gornje i na takvo mjesto da se ta svjetla dobro vide i da se ne mogu zamijeniti s nikakvim drugim svjetlima, a danju jednu zastavu čija je gornja polovica crvena, a donja bijela, postavljenu na pogodnom mjestu i na takvu visinu da se vidi sa svih strana. Ova zastava može biti zamijenjena s dvije zastave postavljene jedna iznad druge s tim da se crvena zastava nalazi gore, a bijela dolje. Ove zastave mogu biti zamijenjene pločama iste boje.

(2) Bez da se povrede odredbe iz članka 57. i 69. ovoga Pravilnika, oznake iz stavka 1. ovoga članka mogu isticati plovila, ploveća tijela i plutajući objekti koji su doživjeli tešku havariju ili koji su angažirani u operacijama spašavanja, kao i ona plovila koja su nesposobna za manevriranje te sva plovila, ploveća tijela i plutajući objekti koji imaju pismeno odobrenje nadležne lučke kapetanije.

Članak 78.

(1) Plovila koja za vrijeme plovidbe obavljaju sondiranje ili mjerenje ili radove na plovnom putu, moraju imati, uz oznake koje se primjenjuju u smislu drugih odredaba ovoga Pravilnika, i noću i danju jasno ili obično žuto trepćuće svjetlo, vidljivo sa svih strana.

(2) Primjena oznake navedene u stavku 1. ovoga članka dozvoljena je samo uz pisano odobrenje nadležne lučke kapetanije.

Članak 79.

(1) Plovila kod kojih je sposobnost da oslobode put drugim plovilima sukladno odredbama ovoga Pravilnika ograničena za vrijeme obavljanja radova ili podvodnih aktivnosti, naročito kod jaružanja, postavljanja kabela ili bova, i čiji položaj može otežavati plovidbu, pored ostalih oznaka koja su propisana drugim odredbama ovoga Pravilnika, moraju imati noću tri jasna ili obična svjetla, gornje i donje svjetlo crveno, a srednje bijelo, postavljeno jedno iznad drugoga na udaljenosti najmanje 1 m, na visinu odakle se vide sa svih strana, a danju dva crna balona i jedan crni bikonus, postavljeni jedan iznad drugoga tako da se bikonus nalazi u sredini, na najmanjoj udaljenosti od 1 m jedan od drugoga i na visinu odakle su vidljivi sa svih strana.

(2) Plovila navedena u stavku 1. ovoga članka, kada radovi koje ona obavljaju uzrokuju zaprečavanje plovnog puta, pored oznaka navedenih u stavku 1. ovoga članka moraju imati, noću, dva jasna ili obična crvena svjetla postavljena na stranu ili na strane gdje je plovni put zapriječen, jedno iznad drugoga na udaljenosti od najmanje 1 m i dva jasna ili obična zelena svjetla postavljena na stranu ili strane gdje je prolaz slobodan, jedno iznad drugoga na udaljenosti najmanje 1 m, danju dva crna balona postavljena na stranu ili na strane gdje je plovni put zapriječen, jedan iznad drugoga na udaljenost najmanje 1 m i dva crna bikonusa, postavljena na stranu ili na strane gdje je plovni put slobodan jedan iznad drugoga na udaljenost od najmanje 1 m.

(3) Svjetla, baloni i bikonusi iz stavka 2. ovoga članka, moraju biti postavljeni na udaljenost najmanje 2 m od oznaka iz stavka 1. ovoga članka i niti u kojem slučaju iznad nižeg svjetla niti nižeg balona navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na tehnička plovila koja rade za vrijeme stajanja.

Članak 80.

(1) Plovila koja povlače mrežu ili drugu ribarsku opremu kroz vodu (kočarica) moraju, osim oznaka propisanih ovim Pravilnikom, imati noću dva jasna ili obična svjetla, postavljena jedno iznad drugoga na najmanje 1 m udaljenosti, s tim da je gornje zeleno, a donje bijelo i na visinu da su vidljiva sa svih strana i ispred svjetla propisanog člankom 42. stavkom 1. točkom 1. ovoga Pravilnika. Gornje svjetlo postavljeno niže od tog svjetla i donje svjetlo iznad svjetla propisanog člankom 42. stavkom 1. točkom 2. ovoga Pravilnika i to na udaljenost od najmanje dvije okomite udaljenosti navedenih u ovom stavku. Plovila kraća od 50 m ne trebaju imati svjetlo propisano člankom 42. stavkom 1. točkom 1. ovoga Pravilnika.

(2) Plovila navedena u stavku 1. ovoga članka danju trebaju imati dva crna konusa postavljena jedan iznad drugoga s vrhovima okrenutima jedan prema drugome, postavljena na visinu da se vide sa svih strana.

(3) Plovila koja obavljaju ribolov isključujući plovila navedena u stavku 1. ovoga članka, moraju imati oznake kako je propisano stavkom 1. i 2. ovoga članka, izuzimajući svjetlo propisano člankom 42. stavkom 1. točkom 1. ovoga Pravilnika i umjesto zelenog svjetla jasno ili obično crveno svjetlo. Osim navedenog, ako je ribarska oprema razapeta po vodoravnoj dužini većoj od 150 m računajući od plovila, tada u pravcu ribarske opreme moraju imati noću jasno ili obično bijelo svjetlo, postavljeno na vodoravnoj udaljenosti od najmanje 2 m i najviše 6 m od dva crvena svjetla i jednog bijelog svjetla, propisanih ovim člankom, a postavljena na visinu ne višu od navedenog bijelog svjetla, niti nižu od svjetala koja su propisana člankom 42. stavkom 1. točkom 2. ovoga Pravilnika i danju crni konus okrenut vrhom prema gore

(4) Plovila iz ovoga članka čija je dužina manja od 20 m mogu imati košaru umjesto dva konusa koji su propisani stavkom 2. i 3. ovoga članka.

Članak 81.

(1) Svako plovilo koje se upotrebljava pri obavljanju ronilačkih radova mora, pored oznaka propisanih ovim Pravilnikom, imati vjernu reprodukciju zastave »A« iz Međunarodnog signalnog kodeksa na visini od najmanje 1 m, postavljenu na pogodno mjesto tako da se vidi sa svih strana, noću i danju.

(2) Kada je to prikladno, može se, umjesto oznaka propisanih u stavku 1. ovoga članka, imati oznake navedene u članku 79. stavak 1. ovoga Pravilnika.

Članak 82.

Plovilo koje obavlja radove čišćenja mina mora imati, pored već propisanih oznaka u ovom Pravilniku, noću tri jasna ili obična zelena svjetla, vidljiva sa svih strana, raspoređena u obliku trokuta čija je osnovica vodoravna, a leži na ravnini koja je okomita na uzdužnu osovinu plovila. Gornje svjetlo na vrhu ili u blizini vrha prednjeg jarbola i ostala svjetla, na svakom kraju križa prednjeg jarbola i danju tri crna balona postavljena kao što je propisano za svjetla.

Članak 83.

Plovilo za vrijeme pilotaže mora imati, pored već propisanih oznaka u ovom Pravilniku, umjesto svjetala propisanih u članku 42. stavak 1. točka 1. ovoga Pravilnika, dva jasna ili obična svjetla postavljena jedno iznad drugoga, vidljiva sa svih strana, gornje svjetlo bijelo, a donje crveno, smještena na vrhu ili blizu vrha jarbola.

Glava 5.
ZVUČNI SIGNALI, NAVIGACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA NA PLOVILIMA

Članak 84.

(1) Kada se prema odredbama ovoga Pravilnika ili bilo kojim drugim pravilima koja su na snazi, predviđaju zvučni signali, izuzimajući upotrebu zvona, tada se zvučni signali moraju davati:

1. na motornim plovilima, izuzimajući čamce bez radarske opreme, pomoću mehanički pokretanih uređaja za davanje zvučnih signala, a koji su postavljeni dovoljno visoko da se zvuk može širiti slobodno naprijed i ako je to moguće nazad. Zvučni signalni uređaji moraju odgovarati propisima iz Tehničkih pravila.

2. na plovilima koja nemaju motorni pogon i na motornim čamcima koji nemaju uređaj za davanje zvučnih signala, pomoću trube ili roga. Ovi signali moraju odgovarati propisima iz Tehničkih pravila.

(2) Zvučni signali motornog plovila moraju biti popraćeni istovremenim svjetlosnim signalima koji su usklađeni s njima. Svjetlosni signali moraju biti žuti, jasni i vidljivi sa svih strana. Ove se odredbe ne primjenjuju na čamce niti na signal koji je predviđen u članku 135. stavak 5. i 6. ovoga Pravilnika, koji se odašilje uređajima sa plovila koja plove nizvodno uz pomoć radara, niti na zvukove koji se daju uz pomoć zvona.

(3) Kada plovila plove u sastavu, propisane zvučne signale daje samo plovilo na kojemu je i zapovjednik sastava, osim kada su propisane posebne odredbe.

(4 ) Kada plovilo koje se nalazi u opasnosti treba pomoć, ono može davati signale zvonom ili ponavljati duge zvukove. Ovi signali zamjenjuju ili upotpunjuju vizualne signale navedene u članku 75. ovoga Pravilnika.

(5) Da bi se osigurala čujnost zvučnih signala, razina uravnoteženog akustičkog tlaka u kormilarnici u području glave kormilara ne smije prelaziti 70 dB (A) kada plovilo plovi u normalnim uvjetima.

(6) Zvuk zvona mora trajati oko 4 sekunde. Može se zamijeniti serijom zvukova udaraca metala o metal u istom trajanju.

Članak 85.

(1) Bez narušavanja drugih odredaba ovoga Pravilnika svako plovilo, izuzimajući čamce navedene u stavku 2. ovoga članka, mora kada je potrebno davati zvučne signale navedene u Prilogu 3 ovoga Pravilnika.

(2) Čamci koji plove samostalno ili koji tegle ili bočno prevlače samo čamce mogu, kada je potrebno davati opće zvučne signale navedene u Prilogu 3 ovoga Pravilnika.

Članak 86.

(1) Zabranjeno je upotrebljavati zvučne signale koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom, i upotrebljavati signale iz ovog Pravilnika na nepropisan i nedopušten način.

(2) Za sporazumijevanje među plovilima ili između plovila i kopna, dozvoljena je upotreba drugih zvučnih signala, pod uvjetom da se ne mogu poistovjetiti sa signalima koji su navedeni u ovom Pravilniku.

Članak 87.

(1) Sve instalacije za radiotelefoniju koje se nalaze na plovilu ili na plutajućem objektu moraju biti u skladu s Tehničkim pravilima i upotrebljavati se u skladu sa važećim propisima.

(2) Motorna plovila i tehnička plovila, osim čamaca za osobne potrebe i čamaca za gospodarske potrebe do 7 m dužine, a koji nisu namijenjeni za prijevoz putnika, mogu ploviti i obavljati radove samo ako su opremljeni s dva ispravna VHF radiotelefonska uređaja. Za vrijeme plovidbe ili rada na plovnom putu ili u njegovoj blizini VHF radiotelefonski uređaji za kanale »brod-brod« i »nautičke informacije« moraju biti neprestano u stanju spremnosti za predaju i prijem. Kanal »nautičke informacije« može se samo kratkotrajno napustiti radi komunikacije na drugim kanalima.

(3) Plovila opremljena VHF radiotelefonskim uređajem moraju se javljati na kanalu dodijeljenom za komunikaciju »brod-brod« prije ulaska u nepregledna područja, uske prolaze ili otvore mostova kao i područja određena od nadležnih tijela. Znak B.11 (Dodatak 7) označava da nadležna tijela zahtijevaju korištenje radiotelefonske komunikacije.

(4) VHF radiotelefonskim uređajem mora rukovati stručno osposobljena osoba. Iznimno, ako osoba koja rukuje uređajem nije stručno osposobljena, onda mora biti pod izravnim nadzorom stručno osposobljene osobe.

(5) Prilikom komuniciranja VHF radiotelefonskim uređajem i njegovog testiranja mora se koristiti procedura u skladu s važećim propisima.

(6) Nadležna lučka kapetanija može pojedina plovila osloboditi obveze iz stavka 2. ovoga članka na plovnim putovima na kojima se ne odvija međunarodni ili međudržavni promet i plovidba nije intenzivna.

Članak 88.

(1) Plovila smiju upotrebljavati radar ili Inland ECDIS uređaj u navigacijskom načinu rada samo:

1. ukoliko su opremljeni radarom ili Inland ECDIS uređajem za unutarnju plovidbu i pokazivačem otklona. Uređaji moraju biti u ispravnom i funkcionalnom stanju i moraju imati tipsko odobrenje za upotrebu u unutarnjoj plovidbi u skladu sa Tehničkih pravilima. Skele bez vlastitog pogona ne moraju biti opremljene pokazivačem otklona,

2. ukoliko se na brodu nalazi član posade koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za upotrebu radara. Radar se može upotrebljavati za potrebe obuke noću i danju pri dobroj vidljivosti čak i bez ukrcanog članka posade koji posjeduje navedenu svjedodžbu,

3. ukoliko su opremljeni uređajem za odašiljanje tritonskog zvučnog signala, uz izuzetak čamaca i skela. Bez obzira na odredbe članka 87. ovoga Pravilnika, čamci moraju biti opremljeni radiotelefonskim uređajem za komunikaciju »brod–brod« u radnom stanju.

(2) U potiskivanim, tegljenim i bočnim sastavima odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se samo na plovilo na kojem se nalazi zapovjednik sastava.

(3) Brza plovila moraju za vrijeme plovidbe koristiti radar.

Članak 89.

(1) Plovila koja plove međunarodnim vodnim putovima moraju biti opremljena AIS uređajem za unutarnju plovidbu u skladu s posebnim propisom.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:

1. plovila u sastavima izuzev tegljača, potiskivača ili plovila koje pokreće bočni sastav

2. skele koje ne plove slobodno

3. čamce

(3) Zapovjednik plovila dužan je osigurati da AIS uređaj iz stavka 1. ovoga članka bude funkcionalan i stalno uključen. AIS uređaj se ne smije isključivati za vrijeme boravka plovila u luci, pristaništu ili prevodnici, osim u slučaju kada se na uređaju vrši servis o čemu je zapovjednik dužan unaprijed izvijestiti lučku kapetaniju.

(4) Zapovjednik plovila odgovoran je za točnost podataka koji se odašilju putem AIS uređaja i dužan je postupati s dužnom pažnjom u odnosu na informacije koje primi.

(5) Za vrijeme plovidbe vodnim putovima iz stavka 1. ovoga članka putem AIS uređaja plovilo mora odašiljati sljedeće informacije:

1. Identifikaciju plovila (MMSI broj),

2. Ime plovila,

3. Pozivni znak,

4. Vrstu plovila,

5. Europski identifikacijski broj plovila (ENI) ili privremeni ENI broj,

6. Duljinu preko svega plovila ili konvoja (s decimetarskom točnošću),

7. Širinu preko svega plovila ili konvoja (s decimetarskom točnošću),

8. Maksimalni trenutni gaz,

9. Sastav konvoja (kada se radi o konvoju),

10. Klasifikaciju opasnog tereta,

11. Poziciju (WGS 84 – koordinate zemljopisne dužine i širine),

12. Brzinu preko dna,

13. Kurs preko dna,

14. Točnost pozicije (GNSS/DGNSS),

15. Trenutno vrijeme i datum na elektroničkom navigacijskom uređaju,

16. Navigacijski status.

(6) Zapovjednik plovila dužan je odmah dojaviti bilo koju promjenu podataka iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Prilikom odašiljanja poruka putem AIS uređaja mora se poštovati radio disciplina i postupak prema odredbama međunarodnog radio pravilnika.

Glava 6.
OBILJEŽAVANJE VODNOG PUTA

Članak 90.

(1) Prilog 1. ovom Pravilniku sadrži znakove zabrane, znakove obveze, znakove ograničenja, znakove preporuke i znakove upućivanja, i pomoćne znakove za unutarnje vodne putove. Isto tako u njemu su određena značenja pojedinih znakova.

(2) Bez povrede drugih odredbi ovoga Pravilnika, kao i drugih važećih propisa, ovdje uključujući posebne naredbe navedene u članku 20. ovoga Pravilnika, brodarci se moraju pridržavati i voditi računa o preporukama i obavijestima koja im se stavljaju na znanje znakovima koji su navedeni u stavku 1. ovoga članka i koji su postavljeni na vodnom putu ili na njegovim obalama.

Članak 91.

(1) Prilog 2. ovom Pravilniku sadrži plovne i obalne oznake koje se upotrebljavaju za obilježavanje vodnog puta i plovidbenih opasnosti te da olakšaju plovidbu. Prilog 2. istovremeno određuje pri kojim uvjetima se primjenjuju pojedine oznake za obilježavanje.

(2) Na svim rijekama vodni put se označava po lateralnom sustavu, određujući položaj njegovih strana u odnosu na pravac kretanja plovila. U ovom Pravilniku strane vodnog puta »lijeva« i »desna« i desna i lijeva obala određuju se u odnosu na plovilo koje se kreće nizvodno.

Glava 7.
PRAVILA PLOVIDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 92.

(1) U ovoj glavi na rijekama izraz »uzvodno« označava smjer na plovnom putu prema izvoru rijeke. Na kanalima ovaj smjer odeđuje Ministarstvo, a izraz koji se upotrebljava je »u smjeru od točke A prema točki B«.

(2) U ovoj glavi upotrijebljeni izrazi imaju sljedeća značenja:

1. »susretanje« označava kada dva plovila plove u pravcima koji su izravno ili gotovo izravno suprotni.

2. »prestizanje« označava kada plovilo koje vrši prestizanje prilazi drugom plovilu koje je prestizano iz pravca koji se nalazi iza krme prestizanog plovila i pod kutem većim od 22,5 stupnja iza poprečnice i pretekne ga.

3. »presijecanje pravaca kretanja« označava kada se dva plovila ne približavaju na isti način kako je to navedeno pod točkom 1. i 2. ovoga stavka.

Članak 93.

(1) Brza plovila moraju svim drugim plovilima ostaviti dovoljno prostora kako bi druga plovila mogla zadržati svoj pravac kretanja i kako bi mogla manevrirati. Brza plovila ne mogu zahtijevati od drugih plovila da im oslobode put.

Članak 94.

(1) U ovoj glavi, pod izrazom »čamac« podrazumijevaju se i sastavi koji su sastavljeni isključivo od čamaca.

(2) Kada je odredbama ove Glave predviđeno da se pojedine odredbe pravila plovidbe ne primjenjuju na čamce kada su isti u odnosu s drugim plovilima, tada se smatra da je obveza čamaca da drugim plovilima, uključujući i brza plovila, ostave dovoljno prostora da zadrže svoj pravac kretanja i dovoljno prostora da mogu manevrirati. Čamci ne mogu zahtijevati od drugih plovila da im oslobode put.

II. PRESIJECANJE PRAVACA KRETANJA,
SUSRETANJE I PRESTIZANJE

Članak 95.

(1) Presijecanje pravaca kretanja ili prestizanje je dozvoljeno samo ako plovni put ima neosporno dovoljnu širinu za istovremeno prolaženje plovila ili sastava, vodeći računa o svim lokalnim okolnostima i o kretanju drugih plovila.

(2) U sastavima, vizualne signale koji su propisani člancima 65., 97. i 99. ovoga Pravilnika, mora davati samo plovilo na kome se nalazi zapovjednik sastava. Ako je čelno plovilo tegljač koji služi kao privremena ispomoć, vizualne signale propisane člancima 65., 97. i 99. ovoga Pravilnika mora pokazivati i to plovilo.

(3) Plovila koja plove na pravcima koji isključuju svaku opasnost sudara, ne smiju mijenjati niti svoj pravac niti brzinu na način koji bi mogao uzrokovati opasnost od sudara.

(4) Presijecanje pravca dozvoljeno je jedino kada se zapovjednik plovila uvjeri da je to moguće učiniti bez opasnosti za druga plovila.

(5) U slučaju susretanja ili prestizanja kada je jedno plovilo dužno osloboditi put drugom plovilu, to drugo plovilo mora zadržati svoj pravac i svoju brzinu.Kada se, zbog bilo kojeg razloga, plovilo koje je dužno zadržati pravac i brzinu nađe toliko blizu drugog plovila da se sudar ne može izbjeći samim manevriranjem plovila koje mora osloboditi put, tada plovilo koje je dužno zadržati pravac i brzinu mora napraviti manevar koji mu najbolje može pomoći da izbjegne sudar.

Članak 96.

(1) Kada dva plovila plove pravcima koji se presijecaju na način da postoji opasnost od sudara, plovilo koje vidi drugo plovilo na svojoj desnoj strani mora mu osloboditi put i, ako okolnosti to dozvoljavaju, izbjeći pravac kretanja koji prolazi i presjeca pravac kretanja drugog plovila ispred pramca tog plovila. Plovilo koje se nalazi na desnoj strani obilježenog plovnog puta mora zadržati svoj pravac. Ova se odredba ne primjenjuje na čamce u odnosu prema drugim plovilima.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se kada je bilo koji od članaka 107., 108. i 110. ovoga Pravilnika moguće primijeniti.

(3) Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju čamaca različitih kategorija, kada se pravci kretanja dva čamca presjecaju na takav način da postoji opasnost od sudara, tada motorni čamac mora osloboditi put svim drugim čamcima i čamac koji nema motor i koji ne plovi pomoću jedara, mora osloboditi put čamcima koji plove pomoću jedara. Čamci koji plove desnom stranom plovnog puta moraju zadržati svoj pravac.

(4) Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka, kad u slučaju plovila na jedra dva plovila plove pravcima koji se presjecaju na takav način da postoji opasnost od sudara, jedno od dva plovila mora osloboditi put drugom plovilu i to kako slijedi:

1. kada plovila jedre dobivajući vjetar s različitih strana, tada plovilo koje jedri dobivajući vjetar s lijeve strane mora osloboditi put drugom plovilu,

2. kada dva plovila dobivaju vjetar s istih strana, ono koje se nalazi u privjetrini, mora osloboditi put plovilu koje plovi u zavjetrini,

3. kada plovilo koje dobiva vjetar s lijeve strane vidi drugo plovilo u privjetrini i ne može sa sigurnošću odrediti da li to drugo plovilo dobiva vjetar s lijeve ili s desne strane, prvo plovilo mora osloboditi put drugom plovilu,

4. plovilo koje plovi po desnoj strani plovnog puta, mora zadržati pravac kretanja.

Ovaj stavak se ne primjenjuje na čamce u odnosu na druga plovila.

Članak 97.

(1) Prilikom susretanja, plovila koja plove uzvodno moraju, vodeći računa o lokalnim okolnostima i o kretanju drugih plovila, osloboditi put plovilima koja plove nizvodno.

(2) Plovila koja plove uzvodno i koja ostavljaju put na svojoj lijevoj strani plovilima koja plove nizvodno, ne daju nikakav signal.

(3) Plovila koja plove uzvodno i ostavljaju na svojoj desnoj strani mjesto za prolaz nizvodnih plovila, moraju pravovremeno s desne strane pokazati:

1. danju snažno bijelo trepćuće svjetlo ili mahati svjetloplavom zastavom ili pokazivati svjetloplavu ploču zajedno sa jasnim treperavim bijelim svjetlom.

2. noću jasno bijelo trepćuće svjetlo i ako se to želi i svjetloplavu ploču.

(4) Signali iz stavka 3. ovoga članka moraju biti vidljivi sa prednje i sa zadnje strane plovila i moraju se pokazivati sve dok se ne završi prolaženje. Zabranjeno je pokazivati ih i poslije završenog prolaženja, osim ako se ne želi pokazati namjera o nastavku propuštanja nizvodnih plovila sa desne strane. Svjetloplava ploča mora biti obrubljena bijelom trakom čija je širina najmanje 5 cm. Okvir, obrub kao i svjetiljka s treperavim svjetlom moraju biti zagasite boje.

(5) Ako postoji sumnja da plovila koja plove nizvodno nisu shvatila namjere plovila koja plove uzvodno, tada su uzvodna plovila dužna oglasiti se s jednim kratkim zvukom ako se mimoilaženje treba izvršiti sa njihove lijeve strane, odnosno, s dva kratka zvuka ako se mimoilaženje treba izvršiti sa njihove desne strane.

(6) Ne narušavajući odredbe članka 99. ovoga Pravilnika, plovila koja plove nizvodno moraju slijediti pravac koji im označe plovila koja plove uzvodno sukladno gornjim odredbama ovoga članka. Plovila koja plove nizvodno moraju ponavljati vizualne signale navedene u stavku 3. i zvučne signale navedene u stavku 5. ovoga članka koje su im uputila uzvodna plovila.

(7) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima niti u slučajevima gdje se čamci mimoilaze s drugim čamcima.

Članak 98.

(1) Prilikom susretanja dva motorna čamca, kada postoji opasnost od sudara, svaki od čamaca mora se pomaknuti na svoju desnu stranu da bi prošao uz lijevi bok drugoga.

(2) Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju susretanja čamaca koji spadaju u različite kategorije primjenjuju se odredbe članka 96. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju susretanja čamaca na jedra, primjenjuju se odredbe članka 96. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 99.

(1) Kao odstupanje od odredaba članka 97. ovoga Pravilnika, putnička plovila koja plove na redovnim linijama i kod kojih je odobreni najveći broj putnika najmanje 24, kada ploveći nizvodno žele stati na pristan koji se nalazi na strani puta kojim plove uzvodna plovila i tegljeni sastavi koji plove nizvodno i koji se žele zadržati blizu određene obale radi okreta za uzvodno, imaju pravo zatražiti od plovila koja plove uzvodno da promijene pravac koji su im oslobodila ta plovila u skladu sa člankom 97. ovoga Pravilnika ukoliko im taj pravac ne odgovara. To se može zahtijevati samo pod uvjetom kada se bez opasnosti može udovoljiti tom zahtjevu.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, plovila koja plove nizvodno moraju pravovremeno davati jedan kratak zvuk ukoliko žele proći s lijeva ili dva kratka zvuka ukoliko žele proći s desna plovila koja plove uzvodno, a kao dodatak, vizualne znakove iz članka 97. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Uzvodna plovila u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka moraju prihvatiti zahtjev nizvodnih plovila i potvrditi to na sljedeći način:

1. kad se mimoilaženje treba izvršiti s lijeve strane, plovila moraju odaslati jedan kratak zvuk, a pored toga ukloniti vizualne signale iz članka 97. stavka 3. ovoga Pravilnika;

2. kad se mimoilaženje treba izvršiti s desne strane, plovila trebaju odaslati dva kratka zvuka i kao dodatak pokazivati vizualne signale iz članka 97. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Kad postoji bojazan da plovila koja plove uzvodno, nisu shvatila namjere plovila koja plove nizvodno, tada plovila koja plove nizvodno moraju ponavljati zvučne znakove predviđene u stavku 3. ovoga članka.

(5) Kad uzvodna plovila zaključe da put koji zahtijevaju plovila koja plove nizvodno nije pogodan te da zbog toga postoji opasnost od sudara, ona moraju odaslati jedan niz vrlo kratkih zvukova. Kormilari tada moraju poduzeti sve mjere koje zahtijevaju okolnosti kako bi se izbjegla opasnost od sudara.

(6) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima, niti u slučaju kada čamci susreću druge čamce.

Članak 100.

Ako se susretnu plovila koja se vuku sa obale i plovila koja nisu tako vučena, plovilo koje nije vučeno sa obale, izuzetno od odredbi članka 97. i 99. ovoga Pravilnika, ostavlja plovilu koje se vuče sa obale slobodno mjesto za prolaz pored obale sa koje se vrši vuča.

Članak 101.

(1) Kako bi se pokušalo izbjeći susretanje plovila na sektorima ili mjestima gdje plovni put nema neosporno dovoljnu širinu za mimoilaženje (uski prolaz) primjenjuju se sljedeća pravila:

1. sva plovila moraju proći kroz uske prolaze u najkraćem mogućem vremenu,

2. kada je vidno polje ograničeno, plovila moraju prije nego što uđu u uski prolaz dati »jedan dug zvuk«, a po potrebi, naročito kada je uski prolaz dug, ona moraju ponavljati ovaj znak sve dok plove kroz uski prolaz,

3. na plovnim putevima na kojima je utvrđen nizvodni i uzvodni pravac, kad plovilo ili sastav koji plove uzvodno utvrde da plovilo ili sastav koji plove nizvodno upravo ulaze u uski prolaz, dužni su se zaustaviti ispred uskog prolaza i čekati dok nizvodno plovilo ili sastav prođe kroz uski prolaz. Kad su neki sastav ili plovilo koji plove uzvodno već ušli u uski prolaz, plovila ili sastavi koji plove nizvodno moraju, po mogućnosti, zaustaviti se na uzvodnoj strani uskog prolaza sve dok sastav ili plovilo koji plove uzvodno prođu tjesnac.

4. na plovnim putevima na kojima nije utvrđen nizvodni i uzvodni pravac, plovila ili sastavi koji ne nailaze na prepreke na desnoj strani i ona plovila ili sastavi koji, kad se uski prolaz nalazi u krivini imaju vanjski dio zavoja na desnoj strani, moraju nastaviti svojim pravcem, a druga plovila ili sastavi moraju čekati dok ova plovila ili sastavi prođu kroz uski prolaz. Ova se odredba ne primjenjuje kod susretanja čamaca i drugih plovila ili sastava,

5. kada se susretnu čamac na jedra i čamac iz neke druge kategorije na plovnim putevima na kojima nije utvrđen nizvodni i uzvodni pravac, čamac na jedra treba zadržati svoj pravac kretanja, a drugi čamac mora čekati dok čamac na jedra ne prođe kroz uski prolaz,

6. ako se susretnu dva čamca na jedra na plovnim putevima na kojima nije utvrđen nizvodni i uzvodni pravac, čamac koji je u privjetrini ili, u slučaju kada su oba čamca u privjetrini onaj čamac koji dobiva vjetar s desne strane mora nastaviti svoj pravac kretanja, a drugi čamac na jedra mora čekati dok prvi ne prođe kroz uski prolaz.

(2) Kada susretanje u nekom uskom prolazu postaje neizbježno, plovila moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi se susretanje dogodilo na mjestu i u uvjetima koji će predstavljati najmanju opasnost za plovila. Svaki zapovjednik koji uoči opasnost od sudara mora odaslati »seriju vrlo kratkih zvukova«.

Članak 102.

(1) Za vrijeme približavanja sektorima koji su obilježeni znakom zabrane A.4 ili A.4.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku, na vodnim putevima gdje su definirani izrazi nizvodno i uzvodno plovila ili sastavi koji plove uzvodno moraju se zaustaviti kad se pojave nizvodna plovila ili sastavi i sačekati dok oni ne prođu ovaj sektor, a na vodnim putovima na kojima izrazi nizvodno i uzvodno nisu definirani primjenjuju se odgovarajuće odredbe članka 101. ovoga Pravilnika.

(2) Kad nadležna tijela propišu naizmjenični jednosmjerni prolazak na pojedinim sektorima da se izbjegne svako susretanje, zabrana prolaza obilježava se općim znakom zabrane A.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku, a odobrenje prolaza obilježava se općim znakom odobrenja E.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku. Zavisno od lokalnih okolnosti, znak zabrane prolaza može biti najavljen znakom obveze B.8 iz Priloga 1 ovom Pravilniku kao predsignal.

(3) Kad se na sektorima iz stavka 2. ovoga članka ne može iz bilo kojeg razloga isticati znakove iz stavka 2. ovoga članka, plovila se moraju zaustaviti i sačekati dok im službenici nadležne lučke kapetanije, radiotelefonijom ili odgovarajućim znakovima ne odobre prolazak.

Članak 103.

(1) Prestizanje je dopušteno samo ako se plovilo koje vrši prestizanje uvjerilo da se ovaj manevar može izvršiti bez opasnosti.

(2) Sustignuto plovilo mora olakšati prestizanje koliko je to potrebno i moguće. Ono mora smanjiti svoju brzinu, ako je to potrebno, kako bi se prestizanje izvršilo bez opasnosti i dovoljno brzo da se ne ometa kretanje drugih plovila. Ova se odredba ne primjenjuje u slučaju kada čamac prestiže plovilo neke druge kategorije.

Članak 104.

(1) Općenito, plovilo koje vrši prestizanje mora obilaziti sustignuto plovilo s lijeve strane. Kada je plovni put neosporno dovoljno širok i kada je očito da se taj manevar može izvršiti bez opasnosti, plovilo koje vrši prestizanje može izvršiti prestizanje i sa desne strane sustignutog plovila.

(2) Kad jedno plovilo na jedra prestiže drugo plovilo na jedra, općenito, plovilo koje vrši prestizanje mora proći sa strane na kojoj sustignuto plovilo dobiva vjetar. Ova odredba ne primjenjuje se na čamac na jedra kada ga prestiže drugo plovilo na jedra.

(3) U slučaju kada plovilo na jedra prestiže drugo plovilo, sustignuto plovilo mora olakšati preticanje sa one strane s koje plovilo koje prestiže dobiva vjetar. Ovo pravilo ne primjenjuje se na čamac na jedra koji prestiže drugo plovilo.

(4) Kad se prestizanje može izvršiti, a da pri tome sustignuto plovilo ne mora mjenjati pravac niti brzinu, plovilo koje vrši prestizanje ne daje nikakav zvučni signal.

(5) Kad se prestizanje ne može izvršiti, a da se pri tome sustignuto plovilo ne mora ukloniti sa svog puta, ili ako postoji bojazan od toga da sustignuto plovilo nije primjetilo namjeru prestizanja plovila koje ga stiže, plovilo koje vrši prestizanje mora davati sljedeće zvučne signale:

1. »dva duga zvuka popraćena s dva kratka zvuka« ako hoće izvršiti prestizanje s lijeve strane sustignutog plovila.

2. »dva duga zvuka popraćena jednim kratkim zvukom« ako hoće izvršiti prestizanje s desne strane sustignutog plovila.

(6) Kada sustignuto plovilo može udovoljiti zahtjevu plovila koje vrši prestizanje, ono mora ostaviti dovoljno mjesta na traženoj strani na kojoj se vrši prestizanje uklanjajući se po potrebi na suprotnu stranu te dati sljedeće zvučne signale:

1. »jedan kratki zvuk« ako će se prestizanje vršiti po lijevoj strani

2. »dva kratka zvuka« ako će se prestizanje vršiti po desnoj strani.

(7) Kada prestizanje nije moguće sa strane koju zahtijeva plovilo koje vrši prestizanje, ali je moguće sa suprotne strane, tadase sustignuto plovilo treba oglasiti:

1. »jednim kratkim zvukom« kada je pretjecanje moguće s lijeve strane

2. »dva kratka zvuka« kada je pretjecanje moguće sa desne strane.

(8) Kad plovilo koje vrši prestizanje, u uvjetima iz stavka 7. ovoga članka, želi i dalje pretjecati, mora davati »dva kratka zvuka« u slučaju pod 1. iz stavka 7. ovoga članka ili »jedan kratak zvuk« u slučaju pod 2. iz stavka 7. ovoga članka. Sustignuto plovilo mora tada ostaviti dovoljno prostora sa strane na kojoj se vrši pretjecanje uklanjajući se, ako je to potrebno, na suprotnu stranu.

(9) Kada kod prestizanja postoji opasnost od sudara, tada sustignuto plovilo mora dati »pet kratkih zvukova«.

(10) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu na druga plovila, niti u slučaju kada jedan čamac pretječe drugi čamac.

Članak 105.

Bez povrede odredaba članka 102. stavka 1. ovoga Pravilnika, prestizanje je općenito zabranjeno na sektorima obilježenima znakovima A.2 iz Priloga 1 ovom Pravilniku, a između sastava, na sektorima obilježenima znakom A.3 iz Priloga 1 ovom Pravilniku. Ova se zabrana ne primjenjuje kad je barem jedan od sastava potiskivani sastav čije maksimalne dimenzije ne prelaze 110 m x 12 m ili bočni sastav čije dimenzije ne prelaze 110 m x 23 m.

III. OSTALA PRAVILA PLOVIDBE

Članak 106.

(1) Na sektorima gdje je pravac propisan, on je obilježen znakovima obveze B.1, B.2, B.3 ili B.4. iz Priloga 1 ovom Pravilniku. Završetak sektora može biti obilježen znakom upućivanja E.11 iz Priloga 1 ovom Pravilniku.

(2) Na ovako obilježenom sektoru plovila koja plove uzvodno ne smiju niti u jednom slučaju ometati kretanje nizvodnih plovila, a naročito prilikom približavanja znaku obveze B.4 iz Priloga 1 ovom Pravilniku, uzvodna plovila moraju po potrebi smanjiti brzinu i u krajnjem slučaju zaustaviti se kako bi omogućila nizvodnim plovilima da izvrše svoj manevar.

Članak 107.

(1) Plovila smiju izvršiti okret samo kada su se uvjerila da kretanje drugih plovila dopušta da se manevar izvrši bez opasnosti i da druga plovila neće biti prinuđena naglo promijeniti svoj pravac ili brzinu.

(2) Ako namjeravani manevar prisiljava druga plovila da promjene svoj pravac ili brzinu, plovilo koje se hoće okrenuti mora prije toga najaviti pravovremeno svoj manevar dajući sljedeće zvučne znakove:

1. »jedan dug zvuk popraćen s jednim kratkim zvukom« ako se hoće okrenuti na desnu stranu (preko desnog boka)

2. »jedan dug zvuk popraćen s dva kratka zvuka« ako se hoće okrenuti na lijevu stranu (preko lijevog boka)

(3) Ostala plovila moraju, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, kad je to potrebno i moguće, promijeniti svoju brzinu i pravac da bi se okretanje izvršilo bez opasnosti, a posebice u slučajevima manevra plovila koja se hoće okrenuti da bi se postavila u smjer koji je suprotan smjeru vodene struje. Ostala plovila moraju pomoći da se to izvrši u optimalnom vremenu.

(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima. Kod okretanja čamaca u odnosu na druge čamce primjenjuju se samo stavci 1. i 3. ovoga članka.

(5) Zabranjeno je svako okretanje na sektorima obilježenima znakom zabrane A.8 iz Priloga 1 ovom Pravilniku, a ako na vodnomom putu postoje sektori koji su obilježeni znakom upućivanja E.8 iz Priloga 1 ovom Pravilniku, preporučuje se zapovjednicima plovila da okretanje izvrše na tom sektoru, s time da se pridržavaju odredaba ovog članka.

Članak 108.

Izuzimajući skele, odredbe članka 107. ovoga Pravilnika odnose se i na plovila koja napuštaju svoje sidrište ili vez bez okretanja, ali umjesto zvučnih znakova propisanih u članku 107. stavku 2. ovoga Pravilnika, ona moraju davati sljedeće znakove:

1. »jedan kratak zvuk« kad skreću desno,

2. »dva kratka zvuka» kad skreću lijevo.

Članak 109.

Zabranjeno je ulaziti u prostore između plovila tegljenog sastava.

Članak 110.

(1) Plovila smiju ući ili izaći iz luke ili sporednog plovnog puta ili ući na plovni put ili ga presjeći samo kad su sigurna da to mogu izvršiti bez opasnosti i bez da prisile druga plovila da naglo mijenjaju svoj pravac kretanja (kurs) ili brzinu.

(2) Kad je plovilo koje plovi nizvodno prisiljeno okrenuti se uzvodno da bi moglo ući u neku luku ili u sporedni vodeni put mora dati prednost svim uzvodnim plovilima koja također hoće ući u tu luku ili taj sporedni vodeni put.

(3) U nekim slučajevima, plovni putevi koji se smatraju sporednima mogu biti obilježeni znakovima E.9. i E.10 iz Priloga 1 ovom Pravilniku.

(4) Plovila koja izvršavaju neki od manevara navedenih u stavku 1. i 2. ovoga članka moraju, ako ovaj njihov namjeravani manevar može ili mora prisiliti druga plovila da promijene svoj pravac kretanja ili brzinu, pravovremeno najaviti svoj manevar dajući:

1. »tri duga zvuka popraćena s jednim kratkim zvukom« ako zbog uplovljavanja ili poslije isplovljavanja hoće skrenuti desno,

2. »tri duga zvuka popraćena s dva kratka zvuka« ako zbog uplovljavanje ili poslije isplovljavanja hoće skrenuti lijevo,

3. »tri duga zvuka« ako poslije isplovljenja, hoće presjeći plovni put a prije završetka presjecanja plovnog puta, po potrebi moraju dati »jedan dugi zvuk praćen jednim kratkim zvukom« ako hoće skrenuti desno, ili »jedan dugi zvuk praćen s dva kratka zvuka« ako hoće skrenuti lijevo.

(5) Ostala plovila moraju u slučajevima navedenim u prethodnim stavcima ovog članka, po potrebi, promijeniti svoj pravac kretanja i svoju brzinu. Ova se odredba primjenjuje također kada se znak B.10 iz Priloga 1 ovom Pravilniku nalazi na glavnom plovnom putu pokraj izlaza iz luke ili sporednog vodenog puta.

(6) Kad je pred izlazom iz luke ili sporednog plovnog puta postavljen znak B.9(a) ili B.9(b) iz Priloga 1 ovom Pravilniku, tada je plovilima zabranjeno ući u glavni plovni put ili ga presjeći ako bi ovaj njihov manevar prisilio plovila na glavnom plovnom putu da promjene svoj pravac ili brzinu.

(7) Plovila ne mogu ući u luku niti u sporedni plovni put ako je znak A.1, u kombinaciji sa dodatnim znakom iz dijela II, stavak 2. Priloga 1 ovom Pravilniku, postavljen na glavni plovni put. Plovila ne mogu izaći iz luke niti iz sporednog vodenog puta kada je znak A.1 u kombinaciji sa dodatnim znakom iz dijela II, stavak 2, Priloga 1. ovom Pravilniku postavljen blizu izlaza.

(8) U slučajevima kada ovaj manevar može prisiliti plovila koja plove po glavnom plovnom putu da promjene svoj pravac ili svoju brzinu, plovila mogu ući u luku ili u sporedni vodeni put ako je znak E.1 u kombinaciji sa dodatnim znakom dijela II stavak 2 iz Priloga 1 ovom Pravilniku postavljen na glavni plovni put. Plovila mogu izaći iz luke ili sporednog plovnog puta pod istim uvijetima kao gore ako je znak E.1 u kombinaciji sa dodatnim znakom dijela II, stavak 2. prilog 1 ovom Pravilniku postavljen blizu izlaza; u ovom posljednjem slučaju, znak B 10 iz Priloga 1 ovom Pravilniku treba biti postavljen na glavni plovni put.

(9) Odredbe stavaka od 1. do 5. ovoga članka ne primjenjuju se na čamce u odnosu prema drugim plovilima, kao ni odredba iz stavka 6. ovoga članka na plovila koja ne spadaju u čamce u odnosu prema čamcima. Odredbe stavka 4. ovoga članka ne primjenjuju se na međusobno ponašanje čamaca.

Članak 111.

(1) Usporedna je plovidba dozvoljena samo u slučaju kada plovni put ima neosporno dovoljnu širinu te ukoliko ne pričinjava teškoće niti opasnost za plovidbu.

(2) Osim u tijeku mimoilaženja ili preticanja, zabranjeno je ploviti na udaljenosti manjoj od 50 m od nekog plovila ili sastava koji su označeni sa dva ili tri plava svjetla navedena u članku 50. ovoga Pravilika, ili sa dva ili tri plava konusa navedena u članku 64. ovoga Pravilnika.

(3) Bez povrede odredaba članka 21. ovoga Pravilnika zabranjeno je kretati se pokraj plovila, plovećeg tijela ili sastava u plovidbi, privezivati se uz njh ili kretati se u njihovoj brazdi bez izričitog odobrenja njihovog zapovjednika.

(4) Skijaši na vodi i osobe koje se bave nekim sportom na vodi bez upotrebe plovila, moraju se držati na dovoljnoj udaljenosti od plovila ili plovećih tijela za vrijeme njihove plovidbe kao i od tehničkih plovila za vrijeme obavljanja radova.

Članak 112.

Zabranjeno je vući sidra, užad i lance po riječnom dnu. Ova zabrana ne odnosi se na manja pomicanja na mjestima za stajanje niti na manevre. Na sektorima koji su sukladno članku 141. stavku 1. točka 1. obilježeni znakom zabrane A.6 iz Priloga 1 ovom Pravilniku, ova se zabrana odnosi i na manja pomicanja i na manevre. Zabrana se ne primjenjuje na dijelovima koji su označeni sukladno članku 141. stavku 2. ovoga Pravilnika sa znakom upućivanja E.6 iz Priloga 1 ovom Pravilniku.

Članak 113.

(1) Zabranjena je plovidba pomoću vodene struje. Ova se zabrana ne odnosi na manja pomicanja plovila koja nisu uključena u prijevoz opasnih tvari i to samo na mjestima za stajanje i na mjestima za utovar i istovar.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležna lučka kapetanija može odobriti plovidbu pomoću vodene struje na određenom dijelu vodnih putova, vodeći računa o sigurnosti plovidbe na tom dijelu.

(3) Plovila koja se spuštaju pomoću vodene struje pramcem okrenutim uzvodno čiji stroj radi u smjeru za pokretanje prema naprijed, smatraju se uzvodnim plovilima, a ne plovilima koja se kreću uz pomoć vodene struje.

Članak 114.

(1) Plovila moraju prilagoditi svoju brzinu u cilju izbjegavanja stvaranja valova ili prevelikog povlačenja vode koje bi moglo biti uzrok oštećenja na plovilima koja stoje ili koja se kreću, kao i oštećenja na građevinama. Posebice, plovila moraju na vrijeme smanjiti svoju brzinu, međutim nikako ispod one brzine koja je potrebna za sigurno kormilarenje, u sljedećim slučajevima:

1. ispred ulaza u luku,

2. u blizini plovila koja su privezana za obalu ili uz pristan, ili koja su u tijeku utovara ili istovara,

3. u blizini plovila koja stoje na uobičajenim mjestima za stajanje,

4. u blizini skela koje ne plove slobodno,

5. na sektoru plovnog puta kojega su obilježila nadležna tijela. Ovi se sektori obilježavaju znakom A.9 iz Priloga 1 ovom Pravilniku,

6. pored mjesta gdje se izvode radovi na vodi ili podvodni radovi,

7. u tjesnacima i kanalima.

(2) Bez povrede odredaba članka 5. ovoga Pravilnika plovila nisu obvezna pridržavati se obveza predviđenih u stavku 1. točki 2. i 3. ovoga članka, u odnosu na čamce.

(3) Kada plove pored plovila koja su obilježena svjetlom propisanim člankom 57. stavkom 2. ovoga Pravilnika, ili zastavom ili zastavama propisanim člankom 69. stavkom 2. ovoga Pravilnika ili pored plovila, plovećih tijela i tehničkih plovila koja su obilježena svjetlom, zastavom, zastavama ili tablama propisanim člankom 77. stavkom 1. ovoga Pravilnika, ostala plovila moraju smanjiti svoju brzinu na način propisan stavkom 1. ovoga članka i moraju se također udaljiti što više od ovih plovila.

Članak 115.

(1) Motorna plovila koja pokreću sastav moraju imati dovoljnu snagu kako bi omogućila dobre manevarske sposobnosti sastava, vodeći računa o veličini sastava, vrsti plovidbe i dijelu plovnog puta na kojem plove.

(2) Potiskivač potiskivanog sastava mora biti sposoban pravovremeno, bez okreta, zaustaviti sastav i to na takav način da pri tom zadrži punu kontrolu nad sastavom.

(3) Motorna plovila koja potiskuju, tegle ili uz bok prevlače druga plovila ne smiju napustiti ova plovila za vrijeme manevra vezivanja ili sidrenja prije nego što ona oslobode plovni put i prije nego se zapovjednik sastava nije uvjerio da su plovila sigurna.

(4) Potisnice pomorskog broda mogu se postaviti na čelo potiskivanog sastava samo u slučaju kada postoji mogućnost da se njihova sidra nalaze na čelu sastava.

(5) Putnička plovila s ukrcanim putnicima ne smiju ploviti u bočnim sastavima. Plovidba u bočnim sastavima dozvoljena je jedino radi tegljenja putničkih plovila u slučajevima iznenadne opasnosti.

Članak 116.

Izvan potiskivanog sastava, potisnice se mogu pomicati samo:

1. povezane bok uz bok sa motornim plovilom,

2. povezane bok uz bok sa plovilom koje ima kormilarski uređaj i ukrcanu posadu prema odredbama članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika,

3. na kratkim udaljenostima kada se potiskivani sastav formira ili rasformira, osim potisnica koje su obvezne isticati jedan, dva ili tri plava konusa ili plava svjetla iz članka 48. i 62. ovoga Pravilnika.

Članak 117.

Kada nadležna lučka kapetanija općim znakom zabrane A.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku zabrani plovidbu, sva plovila se moraju zaustaviti ispred tog znaka.

Članak 118.

Zabranjeno je proći pokraj plovila koja su navedena u članku 57. i 69. ovoga Pravilnika na strani na kojoj su obilježena propisanim svjetlom iz članka 57. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ili crvenim balonom, crvenom zastavom ili tablom sa znakom A.1 propisanim u članku 69. stavku 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika i pored plovila iz članka 79. na strani na kojoj pokazuju dva crvena svjetla ili dvije crvene kugle propisane člankom 79. stavkom 2.

IV. SKELE

Članak 119.

(1) Skele mogu prelaziti preko plovnog puta samo kada je sigurno da kretanje drugih plovila omogućuje da se to učini bez opasnosti i da druga plovila nisu prisiljena naglo mijenjati svoj pravac kretanja ili brzinu. Ove odredbe ne odnose se na skele koje ne plove slobodno u odnosu prema čamcima.

(2) Na vodnom putu na kojem važi međunarodni režim plovidbe, dozvoljena je samo plovidba skela koje plove slobodno.

(3) Skela koja ne plovi slobodno mora se pored ostalih važećih propisa pridržavati sljedećih pravila:

1. kada nije u prometu mora stajati na mjestu koje joj je odredila nadležna lučka kapetanija. Ako joj nije određeno nikakvo mjesto za stajanje ona se mora postaviti tako da plovni put ostane slobodan;

2. kada koristi zračno uže za vođenje, najniža točka užeta se mora nalaziti na visini iznad propisanog gabarita slobodnog profila plovnog puta iznad visokog plovnog vodostaja;

3. kada koristi podvodno uže (uzdužno ili poprečno) za prijelaz preko plovnog puta, uže se mora odmah nakon pristajanja osloboditi i položiti na dno plovnog korita;

5. skela se ne smije zadržavati u plovnom putu duže nego što to zahtijeva služba prevoženja.

Članak 120.

Plovila ne smiju svojim pristajanjem uz obalu ometati pristajanje i rad skela.

V. MOSTOVI, BRANE I PREVODNICE

Članak 121.

(1) U otvorima mostova ili brana, primjenjuje se pravilo iz članka 101. ovoga Pravilnika, osim kad je plovni put dovoljno širok za istovremeni prolaz

(2) Kada je dopušten prolaz kroz otvor mosta ili brane i kada se na otvoru nalazi znak A.10 iz Priloga 1 ovom Pravilniku, plovidba je zabranjena izvan prostora obilježenog sa dvije ploče od kojih se sastoji znak, a ako se na otvoru nalazi znak D.2 iz Priloga 1 ovom Pravilniku plovilima se preporuča da se kreću u prostoru obilježenom sa dvije ploče ili s dva svjetla od kojih se sastoji ovaj znak.

Članak 122.

(1) Kada su neki otvori na stalnim mostovima obilježeni s jednim ili više crvenih svjetala ili crveno-bijelo crvenim pločama (znak A 1. iz Priloga 1 ovom Pravilniku), tada je prolazak kroz ove otvore zabranjen.

(2) Kada su neki otvori mostova obilježeni znakom D.1 a) iz Priloga 1 ovom Pravilniku ili znakom D.1 b) iz Priloga 1 ovom Pravilniku postavljenim iznad otvora, time se preporučuje da se koriste prvenstveno ovi otvori. Ako je otvor obilježen znakom D.1 a) iz Priloga 1 ovom Pravilniku, on je slobodan za plovidbu u oba smjera, a ako je otvor obilježen znakom D.1 b) iz Priloga 1 ovom Pravilniku, on je zabranjen za plovidbu iz drugog smjera. Tada je otvor mosta na drugoj strani obilježen znakom zabrane A 1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku.

(3) Kada su neki otvori stalnih mostova obilježeni prema stavku 2. ovoga članka, ploviti se može kroz neobilježene otvore samo na osobni rizik.

Članak 123.

(1) Tijelo nadležno za upravljanje pokretnim i pontonskim mostom dužno je na mostu ili u blizini mosta imati VHF radiotelefonski uređaj koji odgovara odredbama članka 87. ovoga Pravilnika i koji mora biti uključen cijelo vrijeme dok se most nalazi u vodnom putu i dok se kroz njega obavlja plovidba.

(2) Bez povrede drugih odredaba ovoga Pravilnika i drugih važećih propisa, zapovjednici su dužni prilikom približavanja i prolaska kroz pokretne i pontonske mostove pridržavati se zapovijedi koje im daje osoblje sa mosta u cilju sigurnosti i urednog odvijanja plovidbe ili radi ubrzavanja prolaska. Zapovjednik plovila dužan je pravodobno pomoću jednog dugog zvuka i putem radiotelefona najaviti stručnim radnicima na mostu namjeru plovidbe plovila kroz otvor mosta.

(3) Plovila moraju prilikom približavanja pokretnom i pontonskom mostu usporiti svoju vožnju, a kad plovila ne mogu ili nemaju namjeru proći kroz most i kad su na obali postavljene ploče B.5 iz Priloga 1 ovom Pravilniku plovila se moraju zaustaviti ispred ploča.

(4) Za vrijeme približavanja pokretnim i pontonskim mostovima zabranjeno je prestizanje, osim ako osoblje mosta ne da posebne upute.

(5) Prolazak kroz pokretne i pontonske mostove regulira se sljedećim znakovima:

1. s jednim ili više crvenih svjetala, što znači zabrana prolaska

2. pomoću jednog crvenog svjetla i jednog zelenog svjetla na istoj visini ili pomoću crvenog svjetla iznad zelenog svjetla, što znači prolazak je još zabranjen, ali je most u tijeku otvaranja, a plovila se moraju pripremiti za prolazak

3. pomoću jednog ili više zelenih svjetala, što znači prolazak je dopušten,

4. pomoću dva crvena svjetla postavljena jedno iznad drugoga, što znači:otvaranje mosta za plovidbu je obustavljeno,

5. pomoću jednog žutog svjetla postavljenog na most, koje se kombinira sa obilježavanjima navedenima pod 1. i 4. ovoga stavka, što znači prolazak zabranjen osim za plovila sa smanjenom visinom i plovidba je dopuštena u oba smjera,

6. pomoću dva žuta svjetla postavljena na most, koje se kombinira sa obilježavanjima navedenima pod 1. i 4. iz ovog stavka, što znači prolazak zabranjen osim za plovila sa smanjenom visinom. Plovidba u suprotnom smjeru zabranjena.

(6) Crvena svjetla navedena u stavku 4. ovoga članka mogu biti zamijenjena crveno – bijelo – crvenim pločama (znak A.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku), zelena svjetla zeleno – bijelo – zelenim pločama (znak E.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku) i žuta svjetla žutim pločama (znak D.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku).

(7) Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, čamac koji može, lako i bez ikakvih opasnosti za sebe, druga plovila, most, uređaje i znakove na mostu ploviti ispod mosta, ne mora najaviti namjeru plovidbe ispod mosta.

Članak 124.

(1) Pontonski mostovi mogu se postavljati na vodnim putovima ako su osigurani uvjeti za sigurnu plovidbu.

(2) Za postavljanje pontonskog mosta na vodnom putu potrebno je osigurati pogodno mjesto za privezivanje mosta uz obalu i za postavljanje znakova za reguliranje plovidbe i pogodno mjesto za uklanjanje rastavljenog mosta.

Članak 125.

(1) Pravna ili fizička osba koja postavlja pontonski most (u daljnjem tekstu: korisnik mosta), dužna je prije postavljanja mosta pribaviti odobrenje.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje županijsko tijelo uprave nadležno za promet, uz prethodnu suglasnost nadležne lučke kapetanije.

(3) Lučka kapetanija određuje vrstu i broj oznaka koje je potrebno postaviti na pontonski most i u blizinu pontonskog mosta i daje suglasnost za mjesto privezivanja uz obalu, širinu otvora, broj stručnih radnika potrebnih za obavljanje poslova na pontonskom mostu i za druge uvjete potrebne za sigurnu plovidbu.

(4) Korisnik mosta dužan je postaviti i uredno održavati znakove za reguliranje plovidbe iz stavka 3. ovoga članka i članka 123. ovoga Pravilnika.

(5) Znakovi za reguliranje plovidbe postavljaju se na nepokretnom dijelu otvora pontonskog mosta i na obali na mjestu gdje je pontonski most privezan i postavljaju se za svaki smjer plovidbe. Svjetla se postavljaju na jarbolu koji se nalazi na pontonskom mostu ili na obali vodnog puta na mjestu gdje je postavljen pontonski most i moraju biti na visini od najmanje 6m te vidljiva sa svih strana. Svjetla moraju biti postavljena tako da uvijek daju neprekidnu i ravnomjernu svjetlost.

Članak 126.

(1) Korisnik pontonskog mosta mora otvor mosta pravovremeno otvoriti radi sigurne plovidbe plovila. Granica otvora pontonskog mosta za slobodnu plovidbu se mora označiti pločama ili zastavama za dnevnu plovidbu i odgovarajućim svjetlima za noćnu plovidbu.

(2) Prije otvaranja otvora na pontonskom mostu mora se obustaviti svaki promet. Obustava prometa obavlja se propisanim znakovima i fizičkim osiguranjem.

Članak 127.

(1) Nadzor nad prometom kroz pontonski most kao i radnjama sastavljanja i rastavljanja pontonskog mosta obavlja korisnik mosta putem stručnih radnika.

(2) U zavisnosti od tehničkih karakteristika pontonskog mosta nadležna lučka kapetanija će odrediti minimalni broj i vrstu stručnih radnika za opsluživanje mosta.

Članak 128.

(1) Korisnik mosta dužan je održavati u ispravnom stanju sidra i druga sredstva kojima je most privezan za obalu ili dno vodnog puta, mehaničke uređaje za sastavljanje, otvaranje i rastavljanje pontonskog mosta.

(2) Korisnik mosta dužan je pontone koji plutaju kao dijelovi mosta podvrći utvrđivanju sposobnosti za upotrebu prema postojećim propisima.

(3) U slučaju pojave leda, nadolaska visoke vode i sl. korisnik mosta dužan je pravovremeno rastaviti pontonski most i po potrebi ga ukloniti. Za ove potrebe, u sastavu pontonskog mosta mora se nalaziti plovilo sposobno za izvršenje ovih radnji.

Članak 129.

(1) Prilikom prolaska kroz branu ili u blizini brane zabranjeno je plovilima vući sidra, užad i lance.

(2) Prolazak kroz otvor brane dopušten je samo ako je obilježen na lijevoj i desnoj strani znakom E.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku.

(3) Zabrana prolaska kroz otvor brane obilježava se sa jednim ili s više crvenih svjetala ili pločama obojenim crveno-bijelo-crveno (znak A.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku).

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, na branama koje imaju most, prolazak može biti obilježen također znakom D.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku postavljenim na mostu iznad otvora.

Članak 130.

(1) Za vrijeme približavanja pretkomorama prevodnica plovila moraju usporiti svoju vožnju. Kad plovila ne mogu ili nemaju namjeru odmah ući u prevodnicu te kad su na obali postavljene ploče B.5 iz Priloga 1 ovom Pravilniku, ona se moraju zaustaviti ispred njih.

(2) U brodskim prevodnicama i u pretkomorama prevodnica, plovila opremljena VHF radiotelefonskim uređajem moraju biti uključena na kanalu koji je dodjeljen prevodnici.

(3) Prolaz kroz prevodnice obavlja se prema redoslijedu dolaska na mjesta za stajanje. Čamci ne mogu zahtjevati posebno prevođenje. Oni smiju ući u bazen tek nakon poziva osoblja prevodnice. Osim navedenog, ako su čamci prevođeni zajedno s drugim plovilima, oni smiju ući u bazen tek pošto su tamo ušla ostala plovila.

(4) Zabranjeno je prestizanje u prevodnici ili u blizini prevodnice, a osobito u pretkomori.

(5) U prevodnicama, sidra moraju biti u potpuno podignutom položaju. Isto važi i dok se plovila nalaze u pretkomorama, ukoliko sidra nisu u upotrebi.

(6) Uplovljavanjem u prevodnicu, plovila moraju smanjiti svoju brzinu da bi se izbjegli udari u vrata ili u zaštitne naprave ili u druga plovila ili ploveća tijela ili plutajuće objekte.

(7) Plovila se moraju pridržavati sljedećih pravila u prevodnicama:

1. ako su na zidovima komore označene granične crte, plovila se moraju postaviti između ovih crta;

2. za vrijeme punjenja i pražnjenja komore pa sve do trenutka dok se ne odobri izlaz, plovila moraju biti vezana za zid komore, a rukovanje užadima mora se odvijati na način da se isključi mogućnost udara plovila o zidove ili vrata komore ili u zaštitne naprave ili o druga plovila ili ploveća tijela ili plutajuće objekte;

3. obvezna je upotreba odbojnika. Oni moraju biti nepotopivi ako nisu učvršćeni na bokovima plovila;

4. plovilima ili plutajućim tijelima zabranjeno je izbacivati ili izlijevati vodu na zemljište i zidove oko prevodnice ili po plovilima ili plutajućim tijelima;

5. od trenutka vezivanja do trenutka kada se odobrava izlaz zabranjeno je koristiti mehanička sredstva kretanja osim u slučajevima kada je to nužno radi sigurnosti prevođenja;

6. čamci moraju biti udaljeni od ostalih plovila.

(8) U prevodnicima i pretkomorama obavezno je održavati bočnu minimalnu udaljenost od 10 m u odnosu na plovila i sastave koji su označeni jednim plavim svjetlom navedenim u članku 48. ovoga Pravilnika ili koji su označen jednim plavim konusom navedenim u članku 62. ovoga Pravilnika. Ova se odredba ne primjenjuje na plovila i na sastave koji su obilježeni na isti način.

(9) Sva plovila ili sastavi koja su obilježena sa dva ili tri plava svjetla kako je navedeno u članku 48. ovoga Pravilnika ili sa dva ili tri plava konusa navedena u članku 62. ovoga Pravilnika, prevode se odvojeno.

(10) Plovila i sastavi obilježeni jednim plavim svjetlom navedenim u članku 48. ovoga Pravilnika ili jednim plavim konusom kako je navedeno u članku 62. ovoga Pravilnika ne prevode se zajedno s plovilima za prijevoz putnika.

(11) Prilikom prilaska pretkomorama prevodnice i ulaska i izlaska iz prevodnice, brza plovila se moraju kretati brzinom koja će spriječiti bilo kakva oštećenja na prevodnici, plovilima ili tehničkim plovilima i koja neće predstavljati opasnost za osobe na plovilima.

(12) Radi sigurnosti i urednog odvijanja plovidbe, brzine prolaza kroz prevodnice ili punog korištenje iste, djelatnici prevodnica mogu dati dodatne upute kao i upute koje mogu odstupati od odredbi koje su navedene u ovom članku. Plovila se moraju u prevodnicama i u pretkomorama ravnati prema tim uputama.

Članak 131.

(1) Uplovljavanje u prevodnicu regulirano je danju i noću vizualnim znakovima postavljenima na jednoj ili na obje strane prevodnice. Ovi znakovi imaju sljedeća značenja:

1. dva crvena svjetla postavljena jedno iznad drugoga znače zabranjen ulazak, prevodnica izvan upotrebe

2. jedno crveno svjetlo ili dva crvena svjetla jedno pored drugoga znače zabranjen ulazak, prevodnica zatvorena

3. gašenje jednog od dva crvena svjetla, postavljena jedno do drugoga ili jedno crveno svjetlo i jedno zeleno svjetlo postavljena jedno do drugoga ili jedno crveno svjetlo iznad zelenog svjetla znače zabranjen ulazak, prevodnica spremna za otvaranje

4. jedno zeleno svjetlo ili dva zelena svjetla postavljena jedno do drugoga znače dozvoljen ulazak.

(2) Izlazak iz prevodnice reguliran je danju i noću s jednim ili dva crvena svjetla koja znače zabranjeno isplovljavanje ili s jednim ili dva zelena svjetla koja znače dozvoljeno isplovljavanje.

(3) Crveno svjetlo ili crvena svjetla navedena u stavku 1. i 2. ovoga članka mogu se zamjeniti pločom sa znakom A.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku. Zeleno svjetlo ili zelena svjetla navedena u istim stavcima mogu se zamjeniti pločom sa znakom E.1 iz Priloga 1 ovom Pravilniku.

(4) Kada nema niti svjetla niti znakova, zabranjeno je uplovljavati u prevodnicu i isplovljavati iz nje, osim po posebnoj zapovijedi djelatnika prevodnice.

Članak 132.

(1) Iznimno od odredaba članka 130. stavka 3. ovoga Pravilnika, pravo prvenstva prolaza kroz prevodnicu imaju:

1. plovila koja pripadaju tijelima nadležnima za nadzor sigurnosti plovidbe ili plovila koja su u protupožarnoj, policijskoj ili carinskoj službi, te se moraju kretati radi obavljanja žurnih potreba službe,

2. plovila kojima je nadležno tijelo posebno odobrilo to pravo i koja ističu crveni plamenac propisan člankom 65. ovoga Pravilnika,

3. putnički brodovi na redovnim linijama.

(2) Kada takva plovila prilaze pretkomorama ili se vežu u njima, druga plovila dužna su im olakšati prolaz.

VI. OGRANIČENA VIDLJIVOST - PLOVIDBA POMOĆU RADARA

Članak 133.

(1) Pri smanjenoj vidljivosti mogu ploviti samo plovila opremljena radarskim uređajem sukladno članku 88. ovoga Pravilnika. Prilikom plovidbe ta plovila moraju koristiti radarski uređaj.

(2) Plovila koja plove u uvjetima ograničene vidljivosti, moraju u odgovarajućoj mjeri prilagoditi svoju brzinu prema uvjetima ograničene vidljivosti, prisustvu i kretanju drugih plovila te prema lokalnim prilikama. Radiotelefonski uređaj mora biti podešen za prijam na kanalu određenom za komunikaciju »brod-brod« i mora se upotrebljavati za davanje potrebnih informacija koje se odnose na sigurnost plovidbe drugim plovilima.

(3) Kod zaustavljanja zbog smanjene vidljivosti, plovila moraju osloboditi plovni put najviše što mogu.

(4) Plovila koja nastavljaju plovidbu moraju se, u slučaju susretanja, držati svoje desne strane onoliko koliko je to potrebno radi omogućavanja mimoilaženja lijevo-lijevo. Mimoilaženje desno-desno može biti odobreno od strane nadležnih tijela kada plovidbeni uvjeti na određenom sektoru to dopuštaju.

(5) Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka, plovidba pomoću radara je zabranjena za tegljene sastave koji plove nizvodno. Na takve tegljene sastave primjenjuju se odredbe članka 136. ovoga Pravilnika.

Članak 134.

(1) Plovila i tehnička plovila koja pri smanjenoj vidljivosti stoje na plovnom putu ili blizu plovnog puta, izvan luka ili mjesta koja su od nadležnih tijela određena za stajanje, moraju imati radiotelefonski uređaj uključen na kanalu »brod-brod«. Odmah čim preko VHF radiotelefonskog uređaja čuju za približavanje drugog plovila ili čim čuju i za vrijeme dok čuju sa plovila koje se približava znak propisan u članku 135. stavku 5. ili u članku 136. stavku 1. točka 2. ovoga Pravilnika, moraju putem VHF radiotelefonskog uređaja navesti svoju poziciju ili davati slijedeće signale:

1. kada se nalaze lijevo od plovnog puta (gledajući nizvodno), jedan zvuk zvona,

2. kada se nalaze desno od vodnog puta (gledajući nizvodno), dva zvuka zvona,

3. kada im je položaj neodređen, tri zvuka zvona.

(2) Ovi signali moraju se ponavljati u intervalima koji traju najviše do jedne minute.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na plovila u potiskivanom sastavu osim potiskivača. Kod bočnih sastava primjenjuju se samo na jedno plovilo u sastavu, a kod tegljenih sastava na tegljač i na zadnje plovilo u sastavu.

(4) Ovaj članak primjenjuje se i na plovila nasukana na plovnom putu ili blizu plovnog puta koja mogu predstavljati opasnost za druga plovila.

Članak 135.

(1) Smatra se da plovilo plovi pomoću radara u uvjetima ograničene vidljivosti kada plovi upotrebljavajući radarsku opremu u skladu s odredbama članka 88. ovoga Pravilnika.

(2) Kada plovilo plovi pomoću radara, u kormilarnici mora stalno biti jedna osoba koje posjeduje diplomu koja se zahtijeva od strane nadležnih tijela za upravljanje tim tipom plovila na dijelu vodnog puta na kojem se nalazi i koje posjeduje svjedodžbu iz članka 88. stavka 1. točka 2. ovoga Pravilnika i druga osoba koja je dovoljno upoznata s takvim načinom plovidbe. U slučaju da je kormilarnica opremljena sa centralnim komandama, dovoljno je da druga osoba može, ako zatreba, odmah doći u kormilarnicu.

(3) Plovilo koje plovi uzvodno, čim na radarskom ekranu primijeti plovila koja se približavaju ili kada se približava dijelu plovnog puta gdje se mogu nalaziti plovila koja još nisu vidljiva na ekranu, mora putem radiotelefonskog uređaja priopćiti plovilima koja se približavaju svoju vrstu, ime, pravac i poziciju i dogovoriti postupak mimoilaženja s tim plovilima.

(4) Plovilo koje plovi nizvodno, čim na radarskom ekranu primjeti plovilo čija pozicija ili kretanje mogu prouzročiti opasnost i koje još nije uspostavilo kontakt, mora putem radiotelefonskog uređaja skrenuti pažnju navedenog plovila na opasnu situaciju i dogovoriti postupak mimoilaženja.

(5) Kada nije moguće uspostaviti radiotelefonsku vezu sa plovilima koja se približavaju, plovilo mora:

1. odaslati tritonalni signal i ponavljati ga onoliko često koliko je to potrebno. Ova odredba ne primjenjuje se na čamce,

2. smanjiti brzinu i, ukoliko je to potrebno i moguće, zaustaviti se.

(6) Plovila koja plove uzvodno čim čuju signal naveden u stavku 5. točki 1. ovoga članka ili primijete na ekranu plovila čija pozicija ili kretanje mogu prouzročiti opasnost ili kada se približava dijelu plovnog puta gdje se mogu nalaziti plovila koja još nisu vidljiva na ekranu moraju:

1. odaslati jedan dugi zvuk i ponavljati ga onoliko često koliko je to potrebno,

2. smanjiti brzinu i, ukoliko je potrebno, stati.

(7) Svako plovilo koje plovi pomoću radara i primi poziv putem radiotelefonskog uređaja, dužno je odgovoriti istim putem naznačujući svoju vrstu, ime, pravac i poziciju. Ono je, isto tako, dužno dogovoriti postupak mimoilaženja s plovilima koja se približavaju. Čamac je dužan samo naznačiti stranu na kojoj daje prolaz.

(8) U sastavima se odredbe stavka 1. do 6. ovoga članka primjenjuju samo na plovilo na kojem se nalazi zapovjednik sastava.

Članak 136.

(1) Pri smanjenoj vidljivosti, plovila i sastavi koji nisu u mogućnosti koristiti radar, moraju odmah doploviti do najbližeg sigurnog mjesta za stajanje. Za vrijeme plovidbe do tog mjesta, primjenjuju se slijedeća pravila:

1. koliko je to moguće, trebaju ploviti na strani plovnog puta na kojoj se odvija plovidba,

2. svako plovilo koje plovi samostalno i plovilo na kojem se nalazi zapovjednik sastava dužno je davati jedan dugi zvuk; ovaj signal treba se ponavljati u intervalima ne dužim od jedne minute. Ta plovila dužna su na prednjem dijelu postaviti osmatračku postaju; u slučaju sastava osmatračka postaja potrebna je samo na vodećem plovilu u sastavu. Osmatračka postaja mora biti u vizualnom ili slušnom dometu zapovjednika konvoja ili sastava ili se mora omogućiti govorna veza s istim.

3. kada plovilo primi poziv putem radiotelefonskog uređaja od drugog plovila, dužno je na taj poziv odgovoriti naznačujući svoju vrstu, ime, pravac i poziciju. Isto tako je dužno naznačiti da plovi bez upotrebe radara i da se nalazi na puta ka mjestu za stajanje. Isto tako dužno je dogovoriti postupak mimoilaženja sa tim plovilom.

4. čim plovilo čuje zvučni signal sa drugog plovila s kojim nije bilo u mogućnosti uspostaviti kontakt putem radiotelefonskog uređaja, dužno je:

– ukoliko se nalazi u blizini obale, ostati uz tu obalu i, ukoliko je to potrebno, stati dok plovilo ne prođe,

– ukoliko nije u blizini obale a posebno ukoliko prelazi od jedne obale prema drugoj, osloboditi plovni put u najvećoj mogućoj mjeri i što je brže moguće.

VII. G. POSEBNA PRAVILA

Članak137.

(1) Pri susretu ili presijecanju pravaca plovidbe s plovilom koje pokazuje oznake iz članka 79. i s plovilom koje pokazuje oznake iz članka 80. ovoga Pravilnika, ostala plovila moraju navedenim plovilima osloboditi put.

(2) Kada plovilo iz kategorije navedene u članku 79. ovoga Pravilnika susretne ili presijeca pravac plovidbe plovila kategorije navedene u članku 80. ovoga Pravilnika, plovilo iz članka 80. mora osloboditi put plovilu iz članka 79.

(3) Najmanja udaljenost plovidbe iza plovila koja pokazuju znakove iz članka 82. ovoga Pravilnika je 1000 m.

Članak 138.

(1) Obavljanje ribolova sa nekoliko plovila koja plove jedno pored drugog i postavljanje ribolovne opreme u plovnom putu i u blizini plovnog puta nije dozvoljeno.

(2) Svim plovilima je zabranjen prolaz na maloj udaljenosti iza plovila koja obavljaju ribolov i koja pokazuju znakove propisane člankom 80. ovoga Pravilnika.

Glava 8.
PRAVILA STAJANJA

Članak 139.

(1) Bez povrede drugih odredaba ovoga Pravilnika plovila trebaju izabrati svoje mjesto za stajanje, što je moguće bliže obali zavisno o gazu i lokalnim uvjetima, a u svakom slučaju toliko blizu da ne stvaraju prepreke za plovidbu.

(2) Plutajući objekti moraju se postaviti tako da oslobode plovni put za plovidbu.

(3) Plovila, skup plovila, ploveća tijela i plutajući objekti trebaju prilikom stajanja biti usidreni ili privezani na način da ne mogu promijeniti poziciju, uzimajući u obzir posebno vjetar, promjenu vodostaja, povlačenje vode i valove i tako prouzročiti opasnost ili prepreku za druga plovila.

Članak 140.

(1) Plovila, ploveća tijela ili plutajući objekti ne smiju stajati:

1. na dijelovima vodnog puta gdje je stajanje općenito zabranjeno

2. na dijelovima određenim od nadležnih lučkih kapetanija

3. na dijelovima označenim znakom A.5 iz Priloga 1 ovom Pravilniku. Zabrana se odnosi na stranu vodnog puta na kojoj je postavljen znak

4. ispod mostova i električnih kablova visokih napona

5. u uskom prolazu ili blizu uskog prolaza u okvirima koji su propisani člankom 101. ovog Pravilnika ili u dijelu ili blizu dijelova plovnog puta koji bi mogli postati uski prolazi ukoliko bi tamo stajala plovila

6. na ulazima ili izlazima iz sporednih plovnih putova

7. na pravcu plovidbe skela

8. na pravcima koje koriste plovila za dolazak ili odlazak sa pristana

9. na mjestima za okretanje označenim znakom E.8 Priloga 1 ovom Pravilniku

10. uzduž plovila koja nose znak propisan u članku 76. ovoga Pravilnika na udaljenosti u metrima označenoj u bijelom trokutu na tom znaku

11. na površinama vode označenima znakom A.5.1 Priloga 1 ovom Pravilniku čija širina mjerena od znaka je označen u metrima na znaku.

(2) Na dijelovima gdje je stajanje zabranjeno prema odredbama stavka 1. točke 1. do 4. ovoga članka plovila, ploveća tijela i plutajući objekti mogu stajati samo na mjestima za stajanje koja su označena jednim od znakova E.5. do E.7. Priloga 1 ovom Pravilniku i pod uvjetima iz članka 141. do 144. ovoga Pravilnika.

Članak 141.

(1) Plovila, ploveća tijela ili plutajući objekti ne smiju sidriti:

1. na dijelovima vodnog puta gdje je sidrenje općenito zabranjeno,

2. na dijelovima označenima znakom A.6 Priloga 1 ovom Pravilniku. Zabrana se tada primjenjuje na stranu vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

(2) Na dijelovima gdje je sidrenje zabranjeno prema odredbama stavka 1. točka 1. ovoga članka plovila, ploveća tijela i plutajući objekti mogu sidriti jedino na odsjecima označenim znakom E.6 (prilog 1) i samo na strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

Članak 142.

(1) Plovila, ploveća tijela ili plutajući objekti ne smiju se vezivati za obalu:

1. na dijelovima gdje je privezivanje općenito zabranjeno,

2. na dijelovima označenima znakom A.7 Priloga 1 ovom Pravilniku. Zabrana se tada primjenjuje na stranu vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

(2) Na odsjecima gdje je vezivanje za obalu zabranjeno prema odredbama stavka 1. točka 1. ovoga članka plovila, ploveća tijela i plutajući objekti mogu se vezati za obalu samo na dijelovima označenim znakom E.7 Priloga 1 ovom Pravilniku i to samo na strani vodnog puta gdje je znak postavljen.

(3) Zabranjeno je vezivati se ili povlačiti se uz pomoć stabala, ograda, stupova, graničnog kamenja, željeznih stuba ili ljestava i sličnih objekata.

Članak 143.

(1) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5 Priloga 1 ovom Pravilniku plovila mogu stajati samo na strani vodnog puta gdje je znak postavljen.

(2) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5. 1. Priloga 1 ovom Pravilniku plovila mogu stajati samo na odsjeku vode čija širina mjerena od znaka je navedena u metrima na znaku.

(3) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5.2. Priloga 1 ovom Pravilniku plovila mogu stajati samo na odsjeku vode ograničenom sa dvije udaljenosti koje su navedene u metrima na znaku. Ove udaljenosti mjere se od znaka.

(4) Na mjestima za stajanje označenima znakom E.5.3. Priloga 1 ovom Pravilniku plovila ne mogu, na strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen, stajati jedno pored drugog u broju većem nego što je naznačeno rimskim brojkama na znaku.

(5) Kad nema drugih naputaka, na mjestima za stajanje, plovila se trebaju vezati jedno pored drugoga od obale prema plovnom putu na strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen ne ulazeći vanjskim krajnjim plovilom u plovni put.

(6) Kad je akvatorij mjesta za stajanje, kao dopuna obalnim znacima, označen i plutajućim znacima, oni trebaju biti kao pod A.4 Priloga 2 ovom Pravilniku.

(7) U slučajevima iz stavka 6. ovoga članka, svjetleće plutače odvajaju plovni put od mjesta za stajanje.

Članak 144.

Na mjestima za stajanje označenima jednim od znakova E.5.4. do E.5.15. Priloga 1 ovom Pravilniku stajanje je dozvoljeno samo za tipove plovila za koje određeni znak vrijedi i samo na onoj strani vodnog puta na kojoj je znak postavljen.

Članak 145.

(1) Minimalna udaljenost između dva plovila, potiskivanih sastava ili bočnih sastava koji stoje, treba biti:

1. 10 m kad jedno od njih nosi jedno plavo svjetlo označeno u članku 48. ovoga Pravilnika ili plavi konus označen u članku 62. ovog Pravilnika

2. 50 m kad jedno od njih nosi dva plava svjetla označena u članku 48. ovoga Pravilnika ili dva plava konusa označena u članku 62. ovoga Pravilnika

3. 100 m ako jedno od njih nosi tri plava svjetla označena u članku 48. ovoga Pravilnika ili tri plava konusa označena u članku 62. ovoga Pravilnika

(2) Kad svako od dva plovila potiskivanog sastava ili bočnog sastava nosi jedno ili više konusa ili svjetala tada najveći broj konusa ili svjetala označava daljinu koja mora biti među njima.

(3) Nadležne lučke kapetanije mogu učiniti izuzetke u odnosu na vezivanje u posebnim slučajevima.

Članak 146.

(1) Plovila koja stoje na plovnom putu moraju neprekidno imati stražu.

(2) Plovila koja stoje van plovnog puta (sidrišta, pristaništa i sl.) moraju biti pod nadzorom osobe koja je u stanju brzo djelovati kada to zahtijevaju lokalni uvjeti ili nadležne lučke kapetanije.

(3) Straža se mora neprestano nalaziti na plovilima koja stoje, a obvezna su nositi jedan, dva ili tri plava svjetla prema članku 48. ovoga Pravilnika ili jedan, dva ili tri plava konusa prema članku 62. ovoga Pravilnika. Odredbe ovoga stavka ne primjenjuju se na besposadna plovila koja su obvezna nositi gore navedena svjetla ili konuse kad stoje na akvatoriju luka ili na drugim mjestima za stajanje gdje je osiguran nadzor nad plovilima.

(4) Kada plovilo nema zapovjednika, za uspostavljanje straže ili nadzora odgovoran je brodar, a u slučajevima kad brodara nije moguće utvrditi, vlasnik plovila.

Glava 9.
POKUSNA PLOVIDBA

Članak 147.

Odredbe ove glave odnose se na plovila koja za vrijeme pokusne plovidbe viju zastavu Republike Hrvatske ili viju zastavu druge države ako se pokusna plovidba obavlja na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske.

Članak 148.

(1) Pokusna plovidba, u smislu ovog Pravilnika, je plovidba plovila u gradnji ili postojećeg plovila nakon obavljenog pregleda ili popravka od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu, plovidba plovila za vrijeme gradnje ili nakon nje i plovidba plovila pri obavljanju osnovnog, redovnog i izvanrednog pregleda postojećeg plovila.

(2) Tehnički nadzor u svrhu utvrđivanja sposobnosti plovila za obavljanje pokusne plovidbe obavlja Tehničko nadzorno tijelo u skladu sa Tehničkim pravilima. Tehnički nadzor čamca u cilju obavljanja pokusne plovidbe obavlja nadležna lučka kapetanija.

(3) Na temelju obavljenog nadzora, plovilu se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje da je plovilo sposobno za obavljanje pokusne plovidbe.

(4) Navedena svjedodžba ne zamjenjuje isprave plovila koje su propisane međunarodnim konvencijama i koje plovilo mora imati sukladno propisima države čiju zastavu plovilo vije tijekom obavljanja pokusne plovidbe.

Članak 149.

(1) Mjesto i vrijeme obavljanja pokusne plovidbe plovila mora se najaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji koja će izdati odobrenje za obavljanje pokusne plovidbe plovila.

(2) O mjestu i vremenu obavljanja pokusne plovidbe plovila nadležna lučka kapetanija dužna je obavijestiti ostale sudionike u prometu na unutarnjim vodnim putovima.

Članak 150.

(1) Na plovilu kojim se obavlja pokusna plovidba mogu se, osim članova posade, nalaziti osobe koje obavljaju radove ili nadziru obavljanje tih radova ili vrše ispitivanja.

(2) Članovi posade i osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju biti pravovremeno ukrcani na plovilo radi upoznavanja s postupcima i radnjama koje će se izvoditi na plovilu za vrijeme pokusne plovidbe.

Članak 151.

Zapovjednik plovila kojim se obavlja pokusna plovidba mora imati najmanje dvije godine plovidbenog staža u svojstvu zapovjednika s odgovarajućom osposobljenošću.

Članak 152.

Nadležna lučka kapetanija može zabraniti obavljanje pokusne plovidbe pri kojoj se izvode radovi na plovilu s upotrebom sredstava, materijala i opreme koja predstavlja neposrednu opasnost za plovilo, za ukrcane osobe ili za okolinu ili ako se na mjestu obavljanja pokusne plovidbe obavljaju druge aktivnosti koje mogu ugroziti sigurnu plovidbu.

Glava 10.
PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Članak 153.

(1) U slučaju incidenata ili nesreća koje mogu rezultirati ispuštanjem opasnih tvari koje se prevoze, znak »Ne prilazi« mora biti istaknut na plovilima koja nose oznake navedene u članku 48. stavku 1., 2. i 3. ili članku 62. ovoga Pravilnika, ukoliko posada ne može spriječiti nastalu opasnosti po ljudske živote ili plovidbu. Ova odredba ne odnosi se na potisnice i druga plovila bez motornog pogona, ali ako su dio sastava, znak »Ne prilazi« mora biti istaknut na plovilu na kojem se nalazi zapovjednik sastava.

(2) Znak »Ne prilazi« sastoji se od zvučnog signala i svjetlosnog signala. Zvučni signal se sastoji od jednog kratkog i jednog dugog zvuka koji se neprekidno ponavljaju ne manje od 15 uzastopnih sekundi. Svjetlosni signal, naveden u članku 84. stavku 2. ovog Pravilnika, mora se davati istodobno sa zvučnim signalom. Nakon aktiviranja, znak »Ne prilazi« mora se automatski odaslati. Kontrolni uređaj se mora postaviti na način da je nemoguće da se znak aktivira nenamjerno.

(3) Plovila koja primjete znak »Ne prilazi« poduzet će sve moguće mjere da spriječe opasnost koja im prijeti, a posebno:

1. ukoliko se kreće premu opasnom području, držati se što je moguće dalje od istog i, po potrebi, izvršiti okretanje,

2. ukoliko je prošlo opasno područje, nastaviti ploviti najvećom mogućom brzinom.

(4) Na plovilu navedenom u stavku 3. ovoga članka, izravna zapovijed bit će:

1. zatvoriti sve prozore i otvore s vanjske strane,

2. ugasiti sva nezaštićena svjetla,

3. prestati pušiti,

4. zaustaviti sva nepotrebna pomoćna postrojenja,

5. izbjegavati stvaranje varnica.

(5) Stavak 4. ovoga članka primjenjuje se na plovila koje stoje u blizini opasnog područja. Nakon što primjete znak »Ne prilazi«, posada će, po potrebi, napustiti ova plovila.

(6) Prilikom obavljanja radnji navedenih u stavcima 3. do 5. ovoga članka treba uzeti u obzir smjer kretanja struje i vjetra.

(7) Plovila trebaju poduzeti radnje propisane stavcima 3. do 6. ovoga članka i ako se znak »Ne prilazi« odašilje s obale.

(8) Zapovjednici koji primaju signal »Ne prilazi« moraju, bez odlaganja, izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju.

Članak 154.

(1) Zapovjednici plovila i sastava koji prevoze opasne tvari u skladu s odredbama ADN-a, prije približavanja sektorima, kontrolnim točkama, prometnim centrima i prevodnicama naznačenim od nadležnih lučkih kapetanija, i eventualno označenim znakovima B.11 iz Priloga 1 ovoga Pravilnika, obvezni su prijaviti svoju nazočnost na određenom radiotelefonskom kanalu i dati sljedeće podatke:

1. Vrsta plovila,

2. Ime plovila,

3. Poziciju i smjer plovidbe (ako je primjenjivo),

4. Identifikacijski broj plovila,

5. Maksimalnu nosivost plovila,

6. Dužinu i širinu plovila,

7. Vrstu, dužinu i širinu sastava,

8. Gaz (samo po posebnom zahtjevu),

9. Utovarnu luku,

10. Rutu (pravac),

11. Istovarnu luku,

12. Vrstu i količinu tereta (za opasne tvari: naziv tvari, klasu i, po potrebi UN broj),

13. Signalizaciju potrebnu za prijevoz opasnih tvari,

14. Broj osoba na plovilu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka, osim onih pod 3. i 8., mogu se prijaviti lučkoj kapetaniji putem drugih sredstava ili osoba pisanim putem ili telefonom. U svakom slučaju zapovjednik mora najaviti ulazak i izlazak plovila ili sastava iz sektora na kojem se zahtijeva najava.

(3) Kada je plovidba prekinuta više od dva sata u sektoru na kojem se zahtijeva najava, zapovjednik je dužan prijaviti početak i završetak prekida.

(4) Kada dođe do izmjena u podacima iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme plovidbe kroz sektor na kojem se zahtijeva najava, nadležna tijela moraju biti o tome odmah izviještena.

(5) Ovi podaci su povjerljivi i lučke kapetanije ih ne smiju prenositi trećim stranama. Međutim, u slučaju nezgode, lučka kapetanija smije dati podatke potrebne za hitne akcije spasavanja službama za pomoć u nuždi.

Glava 11.
ZAŠTITA VODA I UKLANJANJE
OTPADA S PLOVILA

Članak 155.

Za potrebe ove Glave, navedeni izrazi imaju slijedeće značenje:

1. Opći izrazi u vezi s otpadom:

a) »otpad nastao na plovilu«: tvari i predmeti utvrđeni točkama b) do f) ovoga stavka koje su odgovorne osobe uklonile ili ih namjeravaju ukloniti ili se to od njih zahtijeva,

b) »otpad nastao prilikom korištenja plovila«: otpad i otpadne vode koji nastaju na plovilu korištenjem i održavanjem plovila uključujući uljni i mastan otpad i drugi otpad nastao prilikom korištenja plovila,

c) »uljni i mastan otpad nastao prilikom korištenja plovila«: otpadna ulja, kaljužne vode i drugi uljni i mastan otpad kao što su otpadna maziva, upotrebljeni filtri, rabljene krpe, posude i ambalaža za takav otpad,

d) »otpadna ulja«: rabljena ulja ili druga maziva koja se ne mogu ponovo upotrebljavati, za motore, lančanike i hidraulične uređaje,

e) »kaljužne vode«: zamašćena voda kaljuža strojarnica, pikova, koferdama, ili bočnih strukturnih tankova,

f) »otpadno mazivo«: rabljeno mazivo sakupljeno prilikom njegovog curenja iz mazalica, ležajeva i instalacija za podmazivanje i druga maziva koja se ne mogu ponovo upotrijebiti,

g) »drugi otpad nastao prilikom korištenja plovila« otpadne sanitarne vode, kućanski otpad, talog, žitki mulj i drugi posebni otpad utvrđen stavkom 3. ovoga članka,

h) »otpad vezan za teret«: otpad i otpadne vode koji nastaju na plovilu vezano za teret; ostaci tereta i talog utvrđeni stavcma 2.b) i 2.d) ovoga članka nisu uključeni u ovu kategoriju,

i) »prihvatne stanice«: plovilo ili instalacije na kopnu, odobrene od strane nadležnih tijela, za sakupljanje otpada nastalog na plovilima.

2. Definicije vezane uz teret:

a) »jednoobrazni prijevoz«: prijevoz u tijeku kojega se neprestano prevozi isti teret ili neki drugi teret čiji prijevoz ne zahtijeva prethodno čišćenje spremišta niti čišćenje tankova s teretom,

b) »preostali teret«: svaki tekući teret koji ostaje nakon istovara kao ostatak u tankovima ili u cjevovodima gdje se ne upotrebljava sustav dodatnog crpljenja prema ADN-u, kao i ostali suhi teret koji ostaje nakon istovara kao ostatak u spremištima gdje nisu u upotrebi metle, mehaničke čistilice niti usisni uređaji,

c) »ostaci tereta«: svaki tekući teret koji se ne može odstraniti iz tanka ili iz cjevovoda sustavom dodatnog crpljenja prema ADN-u, kao i svaki suhi teret koji se ne može odstraniti iz skladišta upotrebom metli, mehaničkih čistilica ili usisnih uređaja,

d) »ostaci nakon rukovanja s teretom«: teret koji pada na plovilo pored skladišta prilikom rukovanja s teretom,

e) »pometeno skladište«: skladište očišćeno od svih ostataka tereta uz pomoć metli, ili mehaničkih čistilica ali bez korištenja usisnih uređaja ili uređaja za pranje, a koje sadrži samo ostatke od tereta,

f) »isušeni tank«: tank očišćen od preostalog tereta pomoću dodatnih sustava za ispumpavanje prema ADN-u, a koji sadrži samo ostatke od tereta,

g) »usisano skladište«: skladište očišćeno od ostataka tereta pomoću tehnike usisavanja i gdje su ostaci od tereta znatno manji u odnosu na pometeno skladište,

h) »oprana skladišta ili tankovi«: skladišta ili tankovi koji se nakon pranja mogu koristiti za svaki teret,

i) »čišćenje«: uklanjanje preostalog tereta iz skladišta, tankova i cjevovoda pomoću odgovarajućih sredstava (npr. metle, mehaničke čistilice, usisavača, sustava dodatnog ispumpavanja) koja omogućuju stanje čistoće i to »pometeno« ili »usisano« za skladišta ili »isušeno« za tank za teret kao i uklanjanje ostataka od rukovanja teretom, ambalaže i opreme za skladištenje,

j) »pranje«: uklanjanje ostataka tereta iz pometenih ili usisanih skladišta uz pomoć vodene pare ili vode,

k) »voda za pranje«: voda koja nastaje prilikom pranja skladišta očišćenih metenjem ili usisavanjem ili isušenih tankova. Tu također pripadaju balastna voda i kišnica iz tih skladišta ili tankova.

3. Definicije koje se odnose na druge vrste otpada:

a) »otpadne sanitarne vode«: vode koje su upotrijebljene u kuhinji, menzi, kupaonici, praonici kao i fekalne vode,

b) »kućanski otpad«: organski i anorganski otpad koji nastaje u domaćinstvu i ostaci hrane, čiji se sastav razlikuje od drugih tipova otpada definiranih u ovom članku a koji nastaje prilikom korištenja plovila,

c) »talog«: ostaci koji nastaju na plovilu prilikom korištenja stanice za pročišćavanje otpadnih voda na plovilu,

d) »žitak mulj«: smjesa ostataka tereta sa ostatkom vode za pranje, hrđe ili blata, koja je prikladna ili neprikladna za pumpanje,

e) »drugi posebni otpad«: otpad koji nastaje prilikom korištenja plovila, izuzimajući zauljen i mastan otpad kao i otpad naveden pod a) do d) ovoga stavka.

Članak 156.

Zapovjednik, drugi članovi posade i druge osobe koje se nalaze na plovilu, dužni su maksimalno ograničiti količinu otpada i otpadne vode na plovilu te, koliko je to moguće, izbjegavati miješanje različitih kategorija otpada na plovilu.

Članak 157.

(1) Zabranjeno je izbacivati, ispuštati ili izlijevati s plovila u unutarnje vode zauljeni i mastan otpad nastao prilikom korištenja plovila, kućanski otpad, talog, žitak mulj i drugi poseban otpad.

(2) Zabranjeno je izbacivati, ispuštati ili izlijevati s plovila u unutarnje vode bilo koji dio tereta ili otpada vezanog za teret. Ova odredba odnosi se i na ambalažu i opremu za skladištenje.

(3) Otpadne sanitarne vode i vodu za pranje iz skladišta zabranjeno je ispuštati ili izlijevati s plovila u unutarnje vode osim u slučajevima kada to dozvoljavaju nacionalni propisi.

(4) Ispuštanje u vodni put voda izdvojenih uz pomoć odobrenih uljnih separatora izuzima se od zabrane iz stavka 1. ovoga članka ukoliko je sadržaj ulja poslije separacije, bez razrjeđivanja, u skladu s važećim propisima.

(5) U slučaju nenamjernog ispuštanja otpada navedenog u stavku 1. i 2. ovoga članka ili kod opasnosti od istog, zapovjednik mora, bez odlaganja, izvijestiti najbližu lučku kapetaniju i navesti što je moguće točniju vrstu, količinu i mjesto ispuštanja otpada. U slučaju nenamjernog ispuštanja otpada navedenog u stavku 3. ovoga članka ili kod opasnosti od istog, zapovjednik mora u skladu s važećim propisima i bez odlaganja izvijestiti najbližu lučku kapetaniju i navesti što je moguće točnije vrstu, količinu i mjesto ispuštanja otpada.

(6) Zapovjednik plovila dužan je prijaviti najbližoj lućkoj kapetaniji svako uočeno onečišćenje voda.

Članak 158.

(1) Zapovjednik na plovilu mora osigurati posebno skupljanje bilo kojeg zauljenog i masnog otpada navedenog u članku 157. stavku 1. ovoga Pravilnika u predviđena spremišta i skupljanje kaljužnih voda u kaljuže strojarnica. Spremišta moraju biti tako postavljena na brodu da se svako istjecanje otpada i voda može ustanoviti i zaustaviti lako i na vrijeme.

(2) Zabranjeno je:

1. koristiti pokretna spremišta postavljena na palubu kao spremišta za skupljanje otpadnih ulja,

2. spaljivati otpad na plovilu,

3. ubacivati u kaljuže strojarnice proizvode za čišćenje koji rastvaraju ulje ili mazivo i emulgatore. Izuzimaju se proizvodi koji ne otežavaju pročišćavanje otpadnih voda iz kaljuža na odobrenim prijamnim stanicama.

Članak 159.

(1) Sva plovila koja imaju strojarnicu ili odjeljak za motor izuzev čamaca moraju imati Knjigu o uljima, koju izdaje Tehničko nadzorno tijelo. Knjiga o uljima mora se čuvati na brodu. Nakon dobivanja nove Knjige prethodnu je potrebno čuvati na plovilu 12 mjeseci od datuma zadnjeg upisa.

(2) Zauljeni i mastan otpad nastao prilikom korištenja plovila naveden u članku 157. stavku 1. ovoga Pravilnika mora se deponirati uz dokaz, u prihvatnim stanicama u pravilnim razmacima, koji su određeni stanjem i korištenjem plovila. Taj dokaz se sastoji od bilješke koja se unosi od strane prihvatne stanice u Knjigu o uljima.

(3) Svako plovilo koje, u smislu važećih odredaba izvan Republike Hrvatske, ima druge isprave koji se odnose na deponiranje otpada vezanog za korištenje plovila, mora biti u stanju pružiti dokaz o deponiranju otpada izvan Republike Hrvatske, uz pomoć tih drugih isprava. Smatra se također dokazom u tom smislu Dnevnik o nadzoru iskorištenih ulja predviđen Konvencijom o prevenciji zagađenja na moru (Marpol).

Članak 160.

(1) Zabranjeno je plovilo premazivati uljem ili čistiti vanjski dio plovila s proizvodima čije je otjecanje u vodu zabranjeno.

(2) Zabranjena je upotreba sredstava protiv onećišćenja koji sadrže:

1. spojeve žive,

2. spojeve arsena,

3. organske spojeve koji se upotrebljavaju kao biocidi,

4. Heksakloricikloheksan (hexachlorocyclohexane).

Glava 12.
RED NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH VODA, ZIMOVNICI I ZIMSKA SKLONIŠTA

Članak 161.

(1) Red na ostalim dijelovima unutarnjih voda u okviru svojih nadležnosti provode inspektori sigurnosti plovidbe i ovlašteni djelatnici Ministarstva i lučkih kapetanija, a na graničnim vodotocima i u suradnji sa tijelom državne uprave nadležnim za nadzor granice.

(2) Plovila u raspremi moraju stajati na mjestima i ispunjavati uvjete o sigurnosti i broju posade koje im odredi nadležna lučka kapetanija.

Članak 162.

(1) Objekti, sredstva i plovila usidrena ili pričvšćena za dno unutarnjih voda (tehnička plovila, naprave za istraživanja, izvođenje podvodnih radova i sl.) i drugi objekti koji mogu ometati plovidbu moraju biti danju i noću propisno označeni kako je to određeno ovim Pravilnikom.

(2) Lučka kapetanija može odrediti i dodatno označavanje plovila, ako to zahtijevaju lokalne prilike i sigurnost plovidbe.

(3) Uvjeti i način plovidbe plovila pokraj objekata iz stavka 1. ovoga članka određuje lučka kapetanija.

Članak 163.

(2) Vodeni prostor u zimovniku mora imati dubinu i širinu koja je potrebna za plovidbu, pristajanje i manevar plovila.

(3) Ulaz i sredina vodenog prostora zimovnika moraju biti slobodni i očišćeni od leda.

Članak 164.

Motorno plovilo koje boravi u zimskom skloništu mora imati u pripremi svoj pogon da se u slučaju potrebe može uspješno zaštiti od kretanja leda, a prema potrebi i pružiti pomoć drugim plovilima u skloništu ili na vodnom putu.

Članak 165.

Plovila koja prevoze opasne tvari moraju biti smještena u zimovniku odnosno zimskom skloništu odvojeno od drugih plovila i u blizini izlaza iz zimovnika odnosno zimskog skloništa.

Članak 166.

(1) Plovilo koje boravi u zimovniku mora imati posadu propisanu člankom 9. stavkom 2. ovoga Pravilnika, a grupa od tri ili manje plovila bez vlastitog pogona mora imati najmanje jednog čuvara.

(2) Plovilo koji boravi u zimskom skloništu mora imati posadu u sastavu propisanom za određeno plovilo kada se nalazi u plovidbi.

Članak 167.

Za vrijeme leda u zimovniku odnosno zimskom skloništu posada plovila mora stalno razbijati led oko plovila i održavati stalne odušnike u ledu.

Članak 168.

(1) Na plovilu koje boravi u zimovniku odnosno zimskom skloništu može se ložiti vatra samo u prostoriji koja je za to određena i koja je osigurana od požara.

(2) Zabranjeno je na obali u zimovniku odnosno zimskom skloništu paliti vatru na otvorenom prostoru.

Članak 169.

U slučaju da meteorološki uvjeti ne dozvoljavaju daljnju plovidbu, zapovjednici mogu koristiti luke i skloništa za zaštitu i zimovanje plovila, pod uvjetom da se pridržavaju posebnih propisa koje izdaju nadležne kapetanije u zavisnosti od mjesnih uvjeta ili operacija utovara i istovara.

Članak 170.

(1) Uvjete pod kojima mogu plovila boraviti u zimovniku, odnosno zimskom skloništu koja se nalaze na području luke ili pristaništa, utvrđuje tijelo koje upravlja lukom ili pristaništem.

(2) U zimovniku odnosno zimskom skloništu koje se nalazi izvan područja luke ili pristaništa, ove uvjete utvrđuje nadležna lučka kapetanija

(3) Uvjete propisane u stavku 1. ovoga članka potrebno je donijeti uz suglasnost nadležne lučke kapetanije.

Glava 13.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 171.

Prilozi 1., 2., 3. i 4. sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 172.

Odredbe članka 89. primjenjuju se od 01. 07. 2010.

Članak 173.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 50/02).

Članak 174.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/68
Urbroj: 530-05-08-2
Zagreb, 13. studenoga 2008.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1

ZNAKOVI ZA REGULIRANJE PLOVIDBE

1. Osnovni znakovi koji se koriste a prikazani su u daljnjem tekstu u odjeljku I, mogu biti dopunjeni ili objašnjeni dodatnim znakovima, navedenim u odjeljku II.

2. Ploče mogu biti uokvirene uskom bijelom crtom dužinom vanjskog ruba.

Odjeljak I:
OSNOVNI ZNAKOVI

A. ZNAKOVI ZABRANE

A.1 Zabrana prolaska (opći znak) Dvije ploče, dva svjetla ili dvije zastave jedna iznad druge označavaju produženu zabranu

Ploče

ili crvena svjetla

ili crvene zastave

A.2 Zabrana pretjecanja

A.3 Zabrana međusobnog pretjecanja konvoja

A.4 Zabrana mimoilaženja i pretjecanja

A.4.1 Zabrana međusobnog mimoilaženja ili pretjecanja konvoja

A.5 Zabrana stajanja (npr. zabrana sidrenja ili vezivanja za obalu)

A.5.1 Zabrana stajanja na širini označenoj u metrima

�?.6 Zabrana sidrenja ili vučenja sidara, užadi i lanaca

A.7 Zabrana vezivanja uz obalu

A.8 Zabrana okretanja

A.9 Zabrana stvaranja valova

ili

A.10 Zabrana prolaza izvan označenog prostora

A.11 Prolaz zabranjen, ali potrebno je pripremiti se za nastavak plovidbe

ili

ili

(jedno crveno
svjetlo ugašeno)

A.12 Zabrana plovidbe za motorna plovila

A.13 Opća zabrana za sva sportska plovila i plovila za razonodu

A.14 Zabrana skijanja na vodi

A.15 Zabrana plovidbe za plovila na jedra

A.16 Zabrana plovidbe za sva plovila osim motornih plovila i plovila na jedra

A.17 Zabrana jedrenja na dasci

A.18 Završetak zone dozvoljene za glisiranje čamaca za sport i razonodu

A.19 Zabrana porinuća ili izvlačenja plovila

A.20 Zabranjena vožnja skuterima

B. ZNAKOVI OBVEZE

B.1 Obveza kretanja u pravcu označenom strjelicom

B.2

a) Obveza skretanja na stranu plovnog puta koja se nalazi na tvojoj lijevoj strani

b) Obveza skretanja na stranu plovnog puta koja se nalazi na tvojoj desnoj strani

B.3

a) Obveza plovidbe po strani plovnog puta koja se nalazi na tvojoj lijevoj strani

b) Obveza plovidbe po strani plovnog puta koja se nalazi na tvojoj desnoj strani

B.4

a) Obveza prelaska preko plovnog puta na tvoju lijevu stranu

b) Obveza prelaska preko plovnog puta na tvoju desnu stranu

B.5 Obveza zaustavljanja kao što je propisano u Pravilima

B.6 Obveza kretanja brzinom koja je ista ili manja od one naznačene na znaku (u km/h)

B.7 Obveza davanja zvučnog signala

B.8 Obveza obraćanja posebne pažnje

B.9 Ne ulaziti na glavni plovni put niti ga prelaziti ukoliko plovila na njemu zbog toga moraju mijenjati kurs ili brzinu

a)

b)

B.10 Plovila na glavnom plovnom putu moraju, ukoliko je to potrebno, promijeniti svoj kurs i brzinu kako bi dozvolila plovilima da izađu iz luke ili sporednog plovnog puta

B.11

a) Obveza korištenja radiotelefonskog uređaja

b) Obveza korištenja radiotelefonskog uređaja na naznačenom kanalu

C. ZNAKOVI OGRANIČENJA

C.1 Ograničena dubina vode

C.2 Ograničena slobodna visina prolaza

C.3 Širina plovnog puta ograničena

Napomena: Ploče C.1, C.2 i C.3 mogu kao dodatak imati brojke koje u metrima označavaju dubinu, visinu i širinu plovnog puta.

C.4 Postoje ograničenja u plovidbi; potrebno je zatražiti informacije

C.5 Plovni put leži na određenoj udaljenosti od lijeve ili desne obale; broj na znaku označava udaljenost u metrima mjerenu od znaka na kojoj se plovila trebaju držati.

D. ZNAKOVI PREPORUKE

D.1 Preporučeni plovni put

a) za plovidbu u oba smjera

ili

ili

b) samo za plovidbu u naznačenom smjeru (plovidba u suprotnom smjeru nije dozvoljena)

ili

D.2 Preporučuje se ploviti unutar označenog prostora (u otvorima mostova ili brana)

ili

D.3 Preporučuje se

nastaviti plovidbu u smjeru naznačenom strjelicom

ili

u smjeru od stalnog prema izofaznom svjetlu

E. ZNAKOVI OBAVJEŠTENJA

E.1 Dozvoljen prolaz (opći znak)

ili

E.2 Visokonaponski kabel iznad vodnog puta

E.3 Brana

E.4

a) Skela koja ne plovi slobodno

b) Skela koja slobodno plovi

E.5 Stajanje dozvoljeno (npr. sidrenje ili vezivanje za obalu)

E.5.1 Stajanje dozvoljeno na širini naznačenoj na ploči i mjerenoj od ploče u metrima

E.5.2 Stajanje dozvoljeno na dijelu vode ograničenoj s udaljenostima naznačenim na znaku u metrima i mjerenim od znaka

E.5.3 Najveći broj plovila koja mogu stajati vezana bok uz bok

E.5.4 Mjesto za stajanje plovila potiskivane tehnologije koja ne moraju nositi svjetla i konuse propisane u člancima 48. i 62. ovoga Pravilnika

E.5.5 Mjesto za stajanje plovila potiskivane tehnologije koja moraju nositi jedno plavo svjetlo prema članku 48. stavku 1. ili jedan plavi konus prema članku 62. stavku 1. ovoga Pravilnika

E.5.6 Mjesto za stajanje plovila potiskivane tehnologije koja moraju nositi dva plava svjetla prema članku 48. stavku 2. ili dva plava konusa prema članku 62. stavku 2. ovoga Pravilnika

E.5.7 Mjesto za stajanje plovila potiskivane tehnologije koja moraju nositi tri plava svjetla prema članku 48. stavku 3. ili tri plava konusa prema članku 62. stavku 3. ovoga Pravilnika

E.5.8 Mjesta za stajanje plovila koja nisu potiskivane tehnologije i ne moraju nositi oznake propisane člancima 48. i 62. ovoga Pravilnika

E.5.9 Mjesta za stajanje plovila koja nisu potiskivane tehnologije i moraju nositi jedno plavo svjetlo prema članku 48. stavku 1. ili jedan plavi konus prema članku 62. stavku 1. ovoga Pravilnika

E.5.10 Mjesta za stajanje plovila koja nisu potiskivane tehnologije i moraju nositi dva plava svjetla prema članku 48. stavku 2. ili dva plava konusa prema članku 62. stavku 2. ovoga Pravilnika

E.5.11 Mjesta za stajanje plovila koja nisu potiskivane tehnologije i moraju nositi tri plava svjetla prema članku 48. stavku 3. ili tri plava konusa prema članku 62. stavku 3. ovoga Pravilnika

E.5.12 Mjesto za stajanje za sva plovila koja ne moraju nositi oznake propisane člankom 48. i 62. ovoga Pravilnika

E.5.13 Mjesto za stajanje za sva plovila koja moraju nositi jedno plavo svjetlo prema članku 48. stavku 1. ili jedan plavi konus prema članku 62. stavku 1. ovoga Pravilnika

E.5.14 Mjesto za stajanje za sva plovila koja moraju nositi dva plava svjetla prema članku 48. stavku 2. ili dva plava konusa prema članku 62. stavku 2. ovoga Pravilnika

E.5.15 Mjesto za stajanje za sva plovila koja moraju nositi tri plava svjetla prema članku 48. stavku 3. ili tri plava konusa prema članku 62. stavku 3. ovoga Pravilnika

E.6 Dozvoljeno sidrenje ili vučenje sidara, užadi ili lanaca

E.7 Dozvoljeno vezivanje za obalu

E.7.1 Mjesto za stajanje rezervirano za utovar ili istovar vozila (najdulje dozvoljeno vrijeme stajanja može biti označeno na informativnoj ploči ispod znaka)

E.8 Mjesto za okretanje

E.9 Plovni putevi na koje se nailazi smatraju se sporednim

a)

b)

E.10 Plovni put na koji se nailazi smatra se glavnim

a)

b)

E.11 Kraj zabrane ili obveze koja se primjenjuje na promet u jednom smjeru ili kraj ograničenja

E.12 Oznake za prolazak: jedno ili dva bijela svjetla

a) Stalno(a) svjetlo(a): Teškoće u plovidbi – stati ako to propisi zahtijevaju

ili

b) Izofazno(a) svjetlo(a): Plovidba se može nastaviti

ili

E.13 Mjesto za snabdjevanje pitkom vodom

E.14 Telefon

E.15 Dozvoljena plovidba za motorna plovila

E.16 Dozvoljena plovidba plovilima za sport i razonodu

E.17 Dozvoljeno skijanje na vodi

E.18 Dozvoljena plovidba za plovila na jedra

E.19 Dozvoljena plovidba za plovila koja nisu jedrilice ili motorna plovila

E.20 Dozvoljena upotreba dasaka za jedrenje

E.21 Zona dozvoljena za glisiranje čamaca za sport i razonodu

E.22 Dozvoljeno spuštanje ili izvlačenje plovila iz vode

E.23 Mogućnost dobivanja nautičkih informacija putem radiotelefona na naznačenom kanalu

E.24 Dozvoljena vožnja skuterima

Odjeljak II:
DODATNI ZNAKOVI

Osnovni znakovi (vidi Odjeljak I) mogu biti dopunjeni sljedećim dodatnim znakovima:

1. Ploče s natpisima na kojima je označen razmak na kojem počinju važiti propisi ili posebni uvjeti navedeni
osnovnim znakom

Napomena: Ploče su smještene iznad osnovnog znaka.

Primjeri:

Nakon 1000 m stati

Na 1500 m skela koja ne plovi slobodno

2. Dodatni svjetlosni znakovi

Svjetleće bijele strelice kombinirane s određenim svjetlom:

a) s zelenim svjetlom

Primjer: Dozvoljeno uploviti u bazen prema kojem pokazuje strjelica

b) s crvenim svjetlom

Primjer: Nije dozvoljeno uploviti u bazen prema kojem pokazuje strjelica

3. Strjelice koje pokazuju pravac dionice na koju se primjenjuju odredbe osnovnog znaka

Napomena: Strjelice ne moraju nužno biti bijele i mogu biti postavljene pokraj ili ispod glavnog znaka.

Primjeri:

Dozvoljeno stajanje

Zabranjeno stajanje (u razmaku od 1000 m)

4. Ploče s natpisima koje daju dodatna
objašnjenja ili obavijesti:

Napomena: Ploče trebaju biti smještene ispod glavnog znaka.

Primjeri:

Zaustaviti se radi carine

Obavezno dati jedan
dugi zvuk

PRILOG 2

OZNAČAVANJE VODNIH PUTOVA

I. OPĆE ODREDBE

1. Definicije

Desna strana/lijeva strana:

lijeva i desna strana vodnog puta određuju se u odnosu na promatrača koji je okrenut nizvodno tj. prema ušću rijeke.

Na kanalima, jezerima i širokim vodnim putovima lijevu i desnu stranu definira nadležno tijelo.

Svjetlo:

Osobito svjetlo koje se upotrebljava za označavanje

Stalno svjetlo:

Neprekinuto svjetlo stalne jačine i boje.

Ritmičko svjetlo:

Svjetlo stalne jakosti i boje koje djeluje u karakterističnim i stalno ponavljanim slijedovima kratkih perioda svjetlosti i zatamnjenja.

2. Ritam svjetala

Primjeri:

2.1 Jednokratno
prekidano svjetlo

2.2 Prekidano svjetlo s grupom prekida

2.3 Izofazno svjetlo

2.4 Svjetlo s jednokratnim bljeskovima

2.5 Svjetlo s grupom bljeskova

2.6 Svjetlo s složenom grupom bljeskova

2.7 Kontinuirano brzo trepćuće svjetlo

2.8 Brzo trepćuće svjetlo s grupom treptaja

II. OBILJEŽAVANJE GRANICA PLOVNOG PUTA

1. Desna strana plovnog puta

(skica 1)

Boja: crvena

Oblik: valjkaste plutače ili plovci (ako nisu valjkasti moraju imati valjkasti vršni znak) ili motke;

Vršni znak (ako ga ima): crveni valjak

Svjetlo (ako ga ima): ritmičko crveno svjetlo

Preporučuje se s radar reflektorom

2. Lijeva strana plovnog puta

(skica 2)

Boja: zelena

Oblik: stožaste bove ili plovci (ako nisu stožasti moraju imati stožasti vršni znak) ili motke;

Vršni znak (ako ga ima): zeleni konus s vrhom prema gore

Svjetlo (ako ga ima): ritmičko zeleno svjetlo

Preporučuje se s radar reflektorom

3. Račvanje plovnog puta

(skica 3)

Boja: vodoravne crvene i zelene pruge

Oblik: bove ili plovci loptasta oblika (ako nisu loptasti s loptastim vršnim znakom) ili motke;

Vršni znak (ako ga ima): lopta s vodoravnim crvenim i zelenim prugama

Svjetlo (ako ga ima) stalno trepćuće bijelo svjetlo, ili izofazno bijelo svjetlo (može biti bijelo svjetlo s grupom bljeskova s grupom od tri bljeska)

Preporučuje se s radar reflektorom

Gdje je to potrebno, crveni valjkasti znak ili zeleni stožasti znak mogu biti postavljeni iznad bifurkacionog loptastog znaka i oni tada označavaju koja strana plovnog puta je pogodnija za prolaz (glavni plovni put). Oznaka tada treba imati ritmičko crveno ili zeleno svjetlo.

(skica 4)

4. Bove iz točaka 1. i 2. koje na sebi imaju otisnuto slovo »p« u bijeloj boji, označavaju granicu plovnog puta s mjestom za stajanje. Ako plutača koja ima na sebi slovo »P« nosi svjetlo, njegov ritam mora se razlikovati od ritma svjetala drugih plutača postavljenih duž granice plovnog puta.

III. OZNAKE NA OBALI KOJE OZNAČAVAJU
POLOŽAJ PLOVNOG PUTA

A. Oznake na obali koje označavaju položaj plovnog
puta u odnosu na obale

Ovi znakovi služe za obilježavanje smjera plovnog puta u odnosu prema obalama i, zajedno sa znakovima postavljenima na plovnom putu, obilježavaju plovni put na mjestima na kojima se on približava određenoj obali; istodobno služe i kao orijentacijske točke.

1. Plovni put pored desne obale

(skica 5)

Boja: crveno-bijela

Oblik: Stup s vršnim znakom

Znak: Crvena ploča s dvije vodoravne bijele trake na vrhu i dnu ili bijela tabla obrubljena crvenim trakama.

Svjetlo (ako ga ima): ritmičko crveno svjetlo

Preporučuje se s radar reflektorom

2. Plovni put pored lijeve obale

(Skica 6)

Boja: zeleno-bijela

Oblik: Stup s vršnim znakom

Znak: Ploča (postavljena kao na skici 6), gornja polovica obojena zeleno a donja bijelo, ili bijela tabla obrubljena zelenim trakama

Svjetlo (ako ga ima): ritmičko zeleno svjetlo

3. Upotreba oznaka

(skica 7)

B. Obilježavanje prijelaza

1. Desna obala

(skica 8)

Boja: žuta i crna ili samo žuta

Oblik: Stup s vršnim znakom

Znak: žuta ploča (postavljena kao na skici 8) s crnom okomitom prugom u sredini ili (kao na skici 8) postavljen križ

Svjetlo: žuto bljeskajuće ili prekidano svjetlo s parnim brojem karakteristika različitih od ritma s grupom bljeskova od po dva bljeska.

2. Lijeva obala

(skica 9)

Boja: žuta i crna ili samo žuta

Oblik: Stup s vršnim znakom

Znak: Žuta ploča (postavljena kao na skici 9) s crnom okomitom prugom u sredini ili (kao na skici 9) postavljen križ

Svjetlo (ako ga ima): žuto bljeskajuće ili prekidano svjetlo s neparnim brojem karakteristika različitih od ritma s grupom bljeskova od po tri bljeska.

3. Upotreba znakova

3.1. Jednostavno označavanje prijelaza

(skica 10)

3.2. Označavanje osi na dugim prijelazima

Po dva znaka identičnog oblika postavljeni jedan iza drugog na istoj obali, tako da formiraju pokriveni smjer koji označava os dugog prijelaza.

Svjetlo (ako ga ima): prednje: žuto (prednje i stražnje svjetlo, po pravilu, imaju isti ritam); stražnje: žuto stalno svjetlo

(skica 11)

IV. OBILJEŽAVANJE OPASNIH MJESTA I PREPREKA

A. Obalni znakovi

1. Desna obala

Boja: crvena

Oblik: stup s vršnim znakom

Znak: crveni konus s vrhom prema dolje

Svjetlo (ako ga ima): ritmičko crveno svjetlo

Skica 12

2. Lijeva obala

Boja: zelena

Oblik: stup s vršnim znakom

Znak: zeleni konus s vrhom prema gore

Svjetlo (ako ga ima): ritmičko zeleno svjetlo

Skica 13

3. Račvanje

Boja: crvena/zelena

Oblik: stup s vršnim znakom

Znak: crveni konus s vrhom prema dolje iznad zelenog konusa s vrhom prema gore

Svjetlo (ako ga ima): kontinuirano trepćuće bijelo svjetlo ili izofazno bijelo svjetlo (može biti bijelo svjetlo s grupom bljeskova od po tri bljeska)

Skica 14

Gore navedeni konusi mogu biti zamijenjeni trokutastim pločama s bijelom pozadinom i crvenim ili zelenim obrubom.

4. Sporedni plovni putovi, ušća vodnog puta i ulazi u luke

Na prilazu sporednim plovnim putovima, ušćima vodnih putova i ulazima u luke, granice obala na obje strane vodnog puta mogu biti obilježene, kao i pročelje razdjelnog mola, obalnim znakovima opisanim pod 1. i 2. gore (skice 12 i 13). Plovila koja ulaze u luku smatraju se uzvodnim prometom.

B. Plovni znakovi

1. Desna obala

(skica 15)

Boja: vodoravne bijele i crvene pruge

Oblik: Plutača s motkom ili motka

Znak na vrhu: crveni valjak

Svjetlo (ako ga ima): ritmičko crveno svjetlo

Preporučuje se s radar reflektorom.

2. Lijeva obala

(skica 16)

Boja: vodoravne bijele i crvene pruge

Oblik: Plutača s motkom ili motka

Znak na vrhu: zeleni konus s vrhom prema gore

Svjetlo (ako ga ima): ritmičko zeleno svjetlo

Preporučuje se s radar reflektorom.

Primjeri upotrebe oznaka opisanih u Glavi II i IV.

(skica 17)

V. Dodatno obilježavanje za plovidbu pomoću radara

A. Označavanje stupova mostova (ako je potrebno)

1. Žute bove s radar reflektorima smještene uzvodno i nizvodno od stupova

(skica 18)

4. Motka s radar reflektorom smještena uzvodno i nizvodno od stupova

(skica 19)

B. Označavanje kablova položenih iznad vodnog
puta (ako je potrebno)

1. Radar reflektori pričvršćeni za kablove (daju na radaru sliku niza točaka za prepoznavanje kablova)

(skica 20)

2. Radar reflektori postavljeni na žute bove raspoređene u parovima blizu svake obale (svaki par daje na radaru sliku dvije točke jedna uz drugu za prepoznavanje kablova)

(skica 21)

PRILOG 3

ZVUČNI SIGNALI

I. ZVUČNOST SIGNALA

Mehanički uređaji koji služe za odašiljanje zvučnih signala, koji se koriste na plovilima unutarnje plovidbe, trebaju odašiljati zvučne signale sa slijedećim karakteristikama:

1. Frekvencija

a) Osnovna frekvencija zvučnih signala plovila s vlastitim pogonom, osim čamaca predviđenih u točki b), treba iznositi 200 Hz s dozvoljenih + 20%,

b) Za plovila koja nemaju vlastiti pogon i čamce koji nisu opremljeni ili se ne koriste za tegljenje plovila i druga plovila koja nisu čamci, osnovna frekvencija zvuka treba biti iznad 350 Hz,

c) Za tritonalne zvučne signale koje daju plovila koja plove u uvjetima ograničene vidljivosti pomoću radara, osnovna frekvencija zvuka treba biti u granicama 165 – 297 Hz s intervalom od, najmanje, dva puna tona između najvišeg i najnižeg tona.

2. Razina zvučnog pritiska

Razina zvučnog pritiska, koji se ovdje spominje, mjeri se ili određuje na razmaku od 1m ispred sredine otvora sirene, pri čemu mjerenje, ako je moguće, treba obavljati na otvorenom prostoru.

c) Za plovila s vlastitim pogonom, osim čamaca, predviđenih u točki b), izmjerena razina zvučnog pritiska treba iznositi između 120 i 140 dB (A),

b) Za plovila koja nemaju vlastiti pogon i čamce koji nisu opremljeni ili se ne koriste za tegljenje plovila, kao i za druge čamce, izmjerena razina zvučnog pritiska treba iznositi između 100 i 125 dB (A).

c) Za tritonalne zvučne signale koje odašilju plovila koja plove u uvjetima ograničene vidljivosti pomoću radara, izmjerena razina zvučnog pritiska svakog zvuka treba iznositi između 120 i 140 dB (A).

II. KONTROLA VISINE ZVUČNOG TLAKA

Kontrolu visine zvučnog tlaka treba se obavljati pomoću sonometra, koji odgovara standardu (International Electrotehnical Commission; vidi IEC. 179), ili pomoću običnog sonometra standardiziranog od strane Međunarodne elektrotehničke komisije (vidi IEC.123).

III. ZVUČNI SIGNALI PLOVILA

Zvučni signali koji nisu udari u zvono i tritonalnii zvučni signali, trebaju se sastojati od odašiljanja jednog ili nekoliko naizmjeničnih zvukova, koji imaju slijedeće karakteristike:

– kratak zvuk: zvuk koji traje oko 1 sekundu;

– dugi zvuk: zvuk koji traje oko 4 sekunde.

Interval između dva uzastopna zvuka treba iznositi oko jednu sekundu, osim kada se radi o »nizu vrlo kratkih zvukova«, koji treba da se sastoji od najmanje šest zvukova, od kojih svaki traje po ¼ sekunde s intervalom od ¼ sekunde između svakog od njih.

A. Opći signali

Jedan dugi zvuk

»Pažnja«

Jedan kratak zvuk

»Vozim desno«

Dva kratka zvuka

»Vozim lijevo«

Tri kratka zvuka

»Vozim krmom«

Četiri kratka zvuka

»Nesposoban sam za manevriranje«

Niz vrlo kratkih zvukova

»Bliska opasnost od sudara«

Ponavljanje dugih )
zvukova )

Udarci zvonom )


»Znak za opasnost«

B. Signali za susretanje

Prvi slučaj

Jedan kratak zvuk uzvodnog plovila

»Želim proći pored lijevog boka«

Jedan kratak zvuk nizvodnog plovila

»Slažem se, prođite pored lijevog boka«

Dva kratka zvuka nizvodnog plovila

»Ne slažem se, prođite pored desnog boka«

Dva kratka zvuka uzvodnog plovila

»Slažem se, proći ću pored desnog boka«

Drugi slučaj

Dva kratka zvuka uzvodnog plovila

»Želim proći pored desnog boka«

Dva kratka zvuka nizvodnog plovila

»Slažem se, prođite pored desnog boka«

Jedan kratak zvuk nizvodnog

»Ne slažem se, prođite pored lijevog boka«

Jedan kratak zvuk uzvodnog

» Slažem se, proći ću pored lijevog boka«

C. Signali za prestizanje

Prvi slučaj

Dva duga zvuka i dva kratka zvuka plovila koje vrši prestizanje

»Hoću vas prestići pored vašeg lijevog boka »

Jedan kratak zvuk sustignutog plovila

»Slažem se, prestignite me pored lijevog boka«

Dva kratka zvuka sustignutog plovila

»Ne slažem se, prestignite me pored desnog boka«

Jedan kratak zvuk plovila koje vrši prestizanje

»Slažem se proći ću pored vašeg desnog boka«

Drugi slučaj

Dva duga zvuka i jedan kratki zvuk plovila koje vrši prestizanje

»Hoću vas prestići pored vašeg desnog boka«

Dva kratka zvuka sustignutog plovila

»Slažem se, prestignite me pored desnog boka«

Jedan kratak zvuk sustignutog plovila

»Ne slažem se, prestignite me pored lijevog boka«

Dva kratka zvuka plovila koje vrši prestizanje

»Slažem se proći ću pored vašeg lijevog boka«

Nemogućnost prestizanja

Pet kratkih zvukova sustignutog plovila

»Ne postoji mogućnost da me prestignete«

D. Signali za okretanje

Jedan dugi zvuk i jedan kratak zvuk

»Okrećem preko desnog boka«

Jedan dugi zvuk i dva kratka zvuka

»Okrećem preko lijevog boka«

E. Luke i pritoke: ulaz i izlaz s presjecanjem vodnog puta

E.1 Signali za ulazak i izlazak iz luka i pritoka

Tri duga zvuka i jedan kratak zvuk

»Skrenut ću desno«

Tri duga zvuka i dva kratka zvuka

»Skrenut ću lijevo«

E.2. Signal za presjecanje puta nakon ulaska na vodni put

Tri duga zvuka

»Presjeći ću plovni put«

Signali koji se dodaju ako je potrebno

Jedan dugi i jedan kratak zvuk

»Nakon presjecanja skrećem desno«

Jedan dugi i dva kratka zvuka

»Nakon presjecanja skrećem lijevo«

F. Signali u ograničenoj vidljivosti

F.1. Vodni put I. kategorije

a) Plovila koja plove uz pomoć radara

(i) Plovila koja plove nizvodno, osim čamaca

Tritonalni znak koji se ponavlja koliko je to potrebno

(ii) Pojedinačna plovila koja plove uzvodno

Jedan dugi zvuk

b) Plovila koja plove bez pomoći radara

(i) Pojedinačna plovila

Jedan dugi zvuk koji se ponavlja najmanje svake minute

c) Plovila za vrijeme stajanja

Jedan udarac u zvono koji se ponavlja najmanje svake minute

»Stojim na lijevoj strani plovnog puta“

Dva udarca u zvono koji se ponavljaju najmanje svake minute

»Stojim na desnoj strani plovnog puta«

Tri udarca u zvono koji se ponavljaju najmanje svake minute

»Moj položaj je neodređen«

PRILOG 4

DODATNI ZNAKOVI NA PLOVILIMA

1. Zabrana pristupa na plovilo

2. Zabrana pušenja i korištenja nezastićenog svjetla ili plamena

3. Zabrana bočnog pristajanja