Pravilnik o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

NN 138/2008 (28.11.2008.), Pravilnik o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3879

Na temelju članka 87. stavka 6. i 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRAVILIMA SLUŽBENOG UZORKOVANJA U SVRHU MONITORINGA ODREĐENIH TVARI I REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju detaljna pravila službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla uključujući kriterije za ciljno uzorkovanje.

Članak 2.

Dodatak je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Dodatak VI Pravilnika o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, br. 118/04).

Članak 4.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu šest mjeseci od dana objave u »Narodnim novinama«.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe Dodatka točke 1. podtočke 1.2.2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/38

Urbroj: 525-06-08-1

Zagreb, 21. studenoga 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK

PRAVILA ZA POSTUPKE SLUŽBENOG UZORKOVANJA I POSTUPANJA SA SLUŽBENIM UZORCIMA

1. Nadležnosti

1.1. Inspektor

Državni veterinarski inspektori i službeni veterinari nadležni su za uzimanje, označavanje, pripremanje i organizaciju prijevoza službenih kontrolnih uzoraka pod odgovarajućim uvjetima.

1.2. Službeni laboratoriji

1.2.1. Analize uzoraka obavljaju isključivo laboratoriji ovlašteni od Ministarsva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: nadležno tijela) za službenu kontrolu rezidua.

1.2.2. Ovlašteni laboratoriji moraju sudjelovati u međunarodno priznatim nezavisnim procjenama kontrole kvalitete i akreditacijskoj shemi. Laboratoriji moraju biti akreditirani.

1.2.3. Navedeni laboratoriji moraju dokazati svoju kompetentnost putem redovitog i uspješnog sudjelovanja u odgovarajućim programima ispitivanja osposobljenosti (engl. Proficiency test) priznatim ili organiziranih od nacionalnih referentnih ili referentnih laboratorija Europske zajednice.

2. Uzorkovanje

2.1. Temeljne postavke

2.1.1. Kod svakog službenog uzimanja uzoraka, uzorkovanje ne smije biti unaprijed određeno, mora biti neočekivano i ne smije se obavljati u unaprijed utvrđeno vrijeme niti točno određenog dana u tjednu. Nadležno tijelo mora poduzeti sve potrebne mjere opreza za sustavno osiguranje gore navedenih elemenata kontrola.

2.1.2. Uzorkovanje se obavlja u različitim vremenskim intervalima tijekom cijele godine u objektima navedenim u Dodatku III. točki 1. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, br. 79/08)[2], uzimajući u obzir da se određene tvari primjenjuju u određenim razdobljima.

2.1.3. Ne dovodeći u pitanje provedbu plana monitoringa rezidua, kod odlučivanja o uzorkovanju uzimaju se u obzir drugi dostupni podaci, npr. uporaba još nepoznatih tvari, iznenadna pojava bolesti u određenim regijama, sumnja na protupravno postupanje, itd.

2.2. Strategija uzorkovanja

Ciljevi plana monitoringa rezidua su sljedeći:

(a) otkrivanje svih nedopuštenih primjena kako je definirano u članku 2. točki (b) Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, br. 79/08)[3];

(b) kontrola udovoljavanja propisanim najvećim dopuštenim količinama (NDK) ostataka veterinarsko medicinskih proizvoda utvrđenih u Dodatku I. i III. Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br 75/08)[4] i s maksimalno dopuštenim količinama ostataka pesticida utvrđenim u Prilogu II. Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje (»Narodne novine« br. 119/07)[5] ili posebnim propisima o zagađivačima okoliša;

(c) ispitivanje i otkrivanje uzroka pojave rezidua u hrani životinjskog podrijetla.

2.3. Prikupljanje uzorka

2.3.1. Pojmovi

2.3.1.1. Ciljani uzorak

Ciljani uzorak je uzorak uzet u skladu sa strategijom uzorkovanja određenoj u točki 2.2. ovoga Dodatka.

2.3.1.2. Sumnjivi uzorak

Sumnjivi uzorak je uzorak uzet:

– nakon dobivenih pozitivnih rezultata utvrđenih na uzorku uzetom u skladu sa zahtjevima članka 5. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, br. 79/08)[6],

– u skladu s odredbom članka 11. Pravilnika iz alineje prve ove podtočke,

– u skladu sa zahtjevima članka 24. Pravilnika iz alineje prve ove podtočke.

2.3.1.3. Nasumični uzorak

Nasumični uzorak je uzorak koji se uzima sa statističkom vjerojatnošću kako bi se osigurala reprezentativnost podataka.

2.3.2. Ciljano uzorkovanje na gospodarstvu

2.3.2.1. Kriteriji za odabir ciljanog uzorka

Gospodarstva na kojima će se obaviti uzorkovanje mogu se odabrati na temelju poznavanja lokalnih prilika ili na temelju bilo kojih drugih relevantnih podataka, kao što su sustav tova, pasmina ili spol životinja. Državni veterinarski inspektor/službeni veterinar procjenjuje sve životinje na gospodarstvu u svrhu odabira životinja na kojima će se obaviti uzorkovanje. Kod procjene uzimaju se u obzir, između ostalog, sljedeći kriteriji:

– znakovi koji upućuju na primjenu farmakoloških djelatnih tvari,

– sekundarne spolne karakteristike,

– promjene ponašanja,

– isti stupanj razvoja kod skupine životinja različitih pasmina/kategorija,

– životinje dobre tjelesne građe i s malo masnog tkiva.

2.3.2.2. Vrsta ciljanog uzorka

Za otkrivanje farmakoloških djelatnih tvari uzimaju se odgovarajući prikladni uzorci u skladu s odredbama plana monitoringa rezidua.

2.3.3. Ciljano uzrokovanje u objektima

2.3.3.1. Kriteriji za odabir

Kod procjene životinjskih trupova i/ili proizvoda životinjskog podrijetla uzimaju se u obzir, između ostalog, sljedeći kriteriji:

– spol, starost i vrsta životinje te način uzgoja,

– podaci o proizvođaču,

– znakovi koji upućuju na uporabu farmakoloških djelatnih tvari,

– uobičajena praksa koja se odnosi na primjenu određenih farmakoloških djelatnih tvari s obzirom na načinu uzgoja na gospodarstvu.

Pri uzimanju uzorka treba nastojati izbjegavati višekratno uzorkovanje kod istog proizvođača.

2.3.3.2. Vrsta prikupljenih uzoraka

Za otkrivanje farmakoloških djelatnih tvari uzimaju se odgovarajući prikladni uzorci u skladu s odredbama plana monitoringa rezidua.

2.4. Količina uzoraka

U planu monitoringa rezidua moraju se utvrditi najmanje količine uzoraka. Količina mora biti dovoljna da ovlaštenim laboratorijima omogući komplentno izvođenje analitičkih postupaka potrebnih za provođenje orijentacijskih (engl. screening) i potvrdnih analiza.

2.5. Podjela uzorka

Svaki se uzorak mora podijeliti na najmanje dva jednaka poduzorka na kojima se može obaviti cjelokupni analitički postupak, osim ako je to tehnički neizvedivo ili ako to ne zahtijeva poseban propis. Podjela na poduzorke može se obaviti na mjestu uzorkovanja ili u laboratoriju.

2.6. Spremnici za uzorke

2.6.1.Uzorci se moraju prikupiti u prikladne spremnike koji osiguravaju cjelovitost i sljedivost uzorka. Spremnici posebice moraju sprečavati zamjenu, međusobnu kontaminaciju i degradaciju uzoraka.

2.6.2. Spremnici moraju biti službeno zapečaćeni.

2.7. Zapisnik o uzorkovanju

Prilikom svakog uzorkovanja sastavlja se zapisnik.

Zapisnik sadrži najmanje sljedeće podatke:

– adresu nadležnog tijela,

– ime državnog veterinarskog inspektora/službenog veterinara ili broj njegove službene iskaznice,

– službenu šifru uzroka,

– datum uzrokovanja,

– ime i adresu posjednika životinje ili odgovorne osobe u objektu subjekta u poslovanju s hranom,

– ime i adresu gospodarstva podrijetla životinje ili životinja (kod uzorkovanja na gospodarstvu), jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva – JIBG,

– odobreni broj objekta,

– identifikaciju životinje ili proizvoda,

– vrstu životinja,

– matricu/ciljno tkivo (engl. matrix) uzorka,

– veterinarsko-medicinske proizvode primjenjivane u posljednja četiri tjedna prije uzorkovanja (kod uzorkovanja na gospodarstvu),

– tvar ili skupinu tvari koje se ispituju,

– posebne napomene.

Obrazac zapisnika određen je od nadležnog tijela koje ga distribuira. Zapisnik o uzorkovanju potpisuje državni veterinarski inspektori/službeni veterinar i posjednik životinja kod uzorkovanja na gospodarstvu, odnosno odgovorna osoba kod uzorkovanja u objektu.

Original zapisnika o uzorkovanju zadržava nadležno tijelo te osigurava zaštitu podataka od pristupa neovlaštenim osobama.

2.8. Primjerak zapisnika za laboratorij

Primjerak zapisnika za laboratorij sadrži najmanje sljedeće podatke:

– adresu nadležnog tijela,

– ime državnog veterinarskog inspektora/službenog veterinara ili broj njegove službene iskaznice,

– službenu šifru uzroka,

– datum uzrokovanja,

– vrstu životinja,

– matricu/ciljno tkivo (engl. matrix) uzorka,

– tvar ili skupinu tvari koje se ispituju,

– posebne napomene.

Zapisnik se dostavlja ovlaštenom laboratoriju zajedno s uzorcima.

2.9. Prijevoz i čuvanje

Planom monitoringa rezidua utvrđeni su uvjeti prikladnog prijevoza i pohrane za svaku kombinaciju tvari/matrice kako bi se osigurala stabilnost tvari i cjelovitost uzorka. Posebna se pozornost mora obratiti na spremnike, temperaturu i vrijeme isporuke ovlaštenom laboratoriju.

U slučaju nesukladnosti zahtjevima plana praćenja rezidua, laboratorij mora bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 98/179/EZ od 23. veljače 1998. kojom se utvrđuju detaljna pravila službenog uzorkovanja u svrhu praćenja određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i životinjskim proizvodima

[2] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 96/23 od 29. travnja 1996 koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 96/23 od 29. travnja 1996 koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla

[4] Pravilnikom o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko-
-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla preuzete su odredbe Uredbe 2377/90 od 26. lipnja 1990. koja predviđa postupak Zajednice za određivanje najviših graničnih vrijednosti ostataka lijekova u uporabi u veterinarskoj medicini u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla

[5] Propis će se uskladiti s odredbama Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 od 23. veljače 2005. godine o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 91/414/EEC; Uredbe Komisije (EC) 178/2006 od 1. veljače 2006. godine kojom se dopunjuje Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 uspostavom Aneksa I. popisa hrane i hrane za životinje na koju se maksimalne razine ostataka pesticida odnose, Uredbe Komisije (EC) 149/2008 od 29. siječnja 2008. godine kojom se dopunjuje Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 uspostavom Aneksa II., III. i IV. koji određuju maksimalne razine ostataka pesticida za proizvode navedene u Aneksu I., Uredbe Komisije (EC) 260/2008 od 18. ožujka 2008. godine kojom se dopunjuje Uredba

[6] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 96/23 od 29. travnja 1996 koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla