Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja

NN 139/2008 (3.12.2008.), Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja

HRVATSKI SABOR

3885

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA

Proglašavam Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. studenoga 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/149

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 27. studenoga 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje postupak uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska uvodi, primjenjuje i ukida u skladu s pravnim aktima i odlukama prihvaćenim u okviru međunarodnih organizacija s ciljem uspostavljanja i (ili) očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja i jačanja demokracije i pravne države te drugih s međunarodnim pravom usklađenih ciljeva.

Članak 2.

(1) Mjere ograničavanja su:

a) ograničenja, odnosno obveze prema državama, međunarodnim organizacijama, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima koji mogu biti obuhvaćeni međunarodnim mjerama ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Ujedinjenih naroda, Europske unije, odnosno Europske zajednice i drugih međunarodnih organizacija koji obvezuju Republiku Hrvatsku i

b) ograničenja, odnosno obveze koje Republika Hrvatska uvodi na drugi način sukladno međunarodnom pravu, odnosno pravu Europske unije.

(2) Mjere ograničavanja mogu biti:

a) prekid diplomatskih odnosa,

b) potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa,

c) potpuna ili djelomična ograničenja uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga, te prometnih, poštanskih i drugih komunikacija,

d) embargo na oružje,

e) ograničenja ulaska u zemlju,

f) ograničenja raspolaganja imovinom i

g) druge mjere u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 3.

(1) Imovina u smislu ovoga Zakona jesu sva sredstva, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna te isprave ili instrumenti u bilo kojem obliku, uključujući elektronički ili digitalni, kojima se dokazuje vlasništvo ili pravo vlasništva nad imovinom.

(2) Sredstva u smislu ovoga Zakona jesu financijska sredstva i koristi bilo koje vrste uključujući i:

a) gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja

b) uložena sredstva kod obveznika iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona,

c) financijske instrumente određene zakonom koji uređuje tržište kapitala kojima se trguje javnom ili privatnom ponudom, uključujući dionice i udjele, certifikate, dužničke instrumente, obveznice, garancije i izvedene financijske instrumente,

d) ostale isprave kojima se dokazuju prava na financijskim sredstvima ili drugim financijskim izvorima,

e) kamate, dividende i druge prihode od sredstava,

f) potraživanja, kredite i akreditive.

Članak 4.

(1) Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) donosi odluku o uvođenju mjera ograničavanja kojom propisuje primjenu mjera ograničavanja ovisno o slučaju, određuje vrstu mjere ograničavanja, način primjene, vremensko trajanje i nadzor nad primjenom.

(2) Mjere ograničavanja prestaju se primjenjivati odlukom Vlade.

(3) Odluke Vlade iz stavka 1. i 2. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

(1) Vlada osniva Stalnu koordinacijsku skupinu za praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja za praćenje i koordinaciju primjene mjera ograničavanja iz ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: Skupina). Odlukom o osnivanju Skupine Vlada detaljno uređuje ustroj, ovlasti, način i pravila djelovanja Skupine koju vodi predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske poslove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Skupina, radi učinkovitog predlaganja praćenja i koordinacije primjene mjera ograničavanja iz ovoga Zakona, može obrađivati podatke iz Zbirke podataka.

Članak 6.

(1) S ciljem učinkovite primjene mjera ograničavanja i međunarodne razmjene podataka Vlada donosi odluku o uspostavi Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (u daljnjem tekstu: Zbirka podataka) kojom propisuje način vođenja Zbirke podataka obradu podataka, te njezino održavanje.

(2) Zbirku podataka uspostavlja, vodi i održava Ministarstvo.

(3) Zbirka podataka o fizičkim osobama sadrži sljedeće podatke: ime i prezime osobe, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište, državljanstvo, vrstu i broj osobne isprave, matični broj, odnosno osobni identifikacijski broj (nakon njegovog određivanja i dodjeljivanja), podatke o imovini, imovinskim pravima i obvezama koje te osobe imaju na području Republike Hrvatske, datum početka i datum prestanka određene mjere ograničavanja, poduzete mjere ograničavanja te podatke o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaja kršenja mjere ograničavanja.

(4) Zbirka podataka o pravnim osobama i drugim subjektima sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, matični broj (MBS), porezni broj (MB), odnosno osobni identifikacijski broj (nakon njegovog određivanja i dodjeljivanja), podatke o imovini, imovinskim pravima i obvezama koje te osobe imaju na području Republike Hrvatske, datum početka i datum prestanka određene mjere ograničavanja, poduzete mjere ograničavanja te podatke o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaja kršenja mjere ograničavanja.

(5) Podaci iz stavka 3. i 4. ovoga članka pohranjuju se pet godina od prestanka mjera ograničavanja. Nakon isteka tog roka podaci se brišu, odnosno uništavaju u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, odnosno s propisima koji uređuju tajnost podataka ili se arhiviraju sukladno propisima koji uređuju sigurnost arhiviranog gradiva.

(6) Podatke iz Zbirke podataka Ministarstvo može dostaviti međunarodnim organizacijama iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona na njihov zahtjev.

Članak 7.

(1) Fizičke i pravne osobe i drugi subjekti imaju pravo na uvid u podatke u Zbirci podataka koji se na njih odnose sukladno propisima koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i zaštitu osobnih podataka.

(2) Fizičke osobe izvijestit će se, u roku od tri mjeseca od dana objave obavijesti o prestanku važenja mjera ograničavanja u »Narodnim novinama«, o pravu na upoznavanje s podacima koji su prikupljeni bez njihovog znanja te nisu izbrisani iz Zbirke podataka.

Članak 8.

(1) U postupku odlučivanja o podnescima, koje podnose osobe na temelju propisa donesenih na osnovi ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(2) O podnescima iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za područje na koje se podnesci odnose.

(3) Ministarstvo koje odlučuje o podnescima iz stavka 1. ovoga članka može prije odlučivanja o podnesku zatražiti mišljenje Skupine.

Članak 9.

(1) Za štetu prouzročenu primjenom ovoga Zakona nije moguće podnijeti zahtjeve za naknadu štete Republici Hrvatskoj ili osobama koje primjenjuju mjere ograničavanja.

(2) Iznimno, odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Članak 10.

(1) Fizičke i pravne osobe i drugi subjekti dužni su postupati sukladno ovom Zakonu, osigurati izravnu primjenu mjera ograničavanja u svom djelokrugu te o tome izvijestiti Ministarstvo.

(2) Fizičke i pravne osobe i drugi subjekti iz stavka 1. ovoga članka kao i tijela državne uprave dužni su Ministarstvu na njegov zahtjev dostaviti podatke iz članka 6. stavka 3. i 4. ovoga Zakona kojima raspolažu.

Članak 11.

(1) Ograničenja raspolaganja imovinom provode se primjenom mjera zamrzavanja imovine na način da se:

a) zamrzava sva imovina koja je u vlasništvu, posjedu ili na drugi način pripada subjektu prema kojem se mjere primjenjuju ili je pod njegovom kontrolom ili nadzorom,

b) imovina ne smije učiniti dostupnom, direktno ili indirektno, subjektu prema kojem se mjere primjenjuju,

c) zabranjuju bilo kakve radnje s ciljem, direktnog ili indirektnog, svjesnog izbjegavanja mjera iz točki a) i b) ovoga stavka.

(2) Odredba točke b) stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na priljev na zamrznute račune na osnovi kamata, odnosno drugih prihoda tih računa, pod uvjetom da se na svaku takvu kamatu, odnosno prihod i dalje primjenjuje odredba točke a) stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredba točke b) stavka 1. ovoga članka ne sprječava priljev na zamrznuti račun sredstva transferiranih od trećih osoba u korist računa subjekta prema kojem se primjenjuju mjere ograničavanja, pod uvjetom da su svi takvi priljevi po tom računu također zamrznuti.

Članak 12.

(1) Iznimno od odredbi članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, sud može odobriti oslobađanje zamrznute imovine ili odobriti da se navedena sredstva učine dostupnima, ako se utvrdi da su neophodna za podmirenje osnovnih životnih troškova, stanarine, odnosno najamnine ili hipoteke za stambeni prostor, lijekova i liječenja, poreza i osiguranja, ili troškova javnih komunalnih usluga.

(2) Iznimno od odredbi članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, sud može odobriti oslobađanje zamrznute imovine ili odobriti da se ona učini dostupnom, ako se utvrdi da je:

a) namijenjena isključivo za plaćanje naknade za redovito održavanje zamrznute imovine,

b) neophodna za izvanredne troškove, kao što su troškovi vezani za rođenje djeteta, smrtni slučaj ili sličan događaj.

(3) Odlučujući prema stavku 1. i 2. ovoga članka, sud može odrediti uvjete pod kojima se odobrava oslobađanje, odnosno dostupnost imovine.

(4) Nadležni sud obavijestit će Ministarstvo o odobrenju iz ovoga članka najkasnije osam dana nakon davanja odobrenja.

(5) Ministarstvo će o svakom odobrenju o kojem je odlučeno prema ovom članku obavijestiti nadležna tijela međunarodnih organizacija koje primjenjuju iste mjere ograničavanja prema istim subjektima.

Članak 13.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju nadležna tijela državne uprave te nositelji javnih ovlasti koji su nadležni za područje na koje se odnose mjere ograničavanja.

Članak 14.

Ako postoji sumnja da kršenje ili pokušaj kršenja mjera ograničavanja sadrži elemente kaznenog djela ili nekog drugog kažnjivog djela, podaci sadržani u Zbirci podataka iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona dostavljaju se državnim tijelima nadležnim za otkrivanje prekršajnih ili kaznenih djela i pokretanje postupka.

Članak 15.

(1) Tko ne postupi po Odluci Vlade kojom je određena mjera ograničavanja iz članka 2. stavka 2. točke c) i d) ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

(2) Tko ne postupi po Odluci Vlade kojom je određena mjera ograničavanja iz članka 2. stavka 2. točke a), b), e) i f) ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine.

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 6 mjeseci.

(4) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. ovog članka počinitelj će se kazniti.

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne obavijesti Ministarstvo u skladu s odredbama članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno koja ne dostavi podatke Ministarstvu u skladu s odredbama članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini u obavljanju samostalne djelatnosti.

Članak 17.

(1) Vlada donosi odluku o osnivanju Skupine iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona u roku 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

(2) Međuresorna radna skupina za provođenje i praćenje međunarodnih restriktivnih mjera, osnovana Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 24. veljače 2005. godine (klasa: 022-03/05-02/12, urbroj: 5030102-05-1), izmijenjena Odlukom Vlade od 14. rujna 2006. godine (klasa: 022-03/06-02/32, urbroj: 5030106-06-1), po stupanju na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Mjere ograničavanja donesene na temelju Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama (»Narodne novine«, br. 178/04.) ostaju na snazi do donošenja odluke o njihovu ukidanju u skladu s odredbama članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama (»Narodne novine«, br. 178/04.).

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-02/08-01/02

Zagreb, 21. studenoga 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.