Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu

NN 139/2008 (3.12.2008.), Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3916

Na temelju članka 75. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I UVJETIMA CERTIFICIRANJA PROIZVODA KOJI SE UNOSE U SLOBODNE ZONE, SLOBODNA SKLADIŠTA, CARINSKA SKLADIŠTA ILI ZA SUBJEKTE KOJI OPSKRBLJUJU POMORSKA PRIJEVOZNA SREDSTVA U PREKOGRANIČNOM PROMETU[1]

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način obavljanja veterinarskih pregleda i uvjeti certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu.

Pojmovnik

Članak 2.

1. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarske inspekcije;

2. Treće zemlje – zemlje koje nisu države članice Europske unije, osim Republike Hrvatske.

Članak 3.

1) Sve proizvode koji ne ispunjavaju propisane zahtjeve (u daljnjem tekstu nesukladni proizvodi), a koji se stavljaju pod carinski nadzor te unose, iznose ili čuvaju u skladištima u slobodnim zonama, slobodnim skladištima ili carinskim skladištima, mora pratiti zajednički veterinarski dokument o ulasku (u daljnjem tekstu: ZVDU) iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08)[2] koji izdaje granični veterinarski inspektor.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sve pošiljke nesukladnih proizvoda koje su otpremljene izravno iz skladišta u pomorsko prijevozno sredstvo u prekograničnom prometu ili preko posebno odobrenog skladišta u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (a) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske3 mora pratiti certifikat određen navedenim člankom.

3) Pošiljku nesukladnih proizvoda koji se prenose izravno s granične veterinarske postaje u pomorsko prijevozno sredstvo u prekograničnom prometu moraju pratiti dva certifikata, ZVDU iz članka 5. stavka 1. i veterinarski dokument iz članka 13. stavka 2. točke (a) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske4.

4) Izvorni veterinarski dokumenti ili certifikati koji stignu s pošiljkom nesukladnih proizvoda iz trećih zemalja moraju ostati s pošiljkom. Granični veterinarski inspektor tijekom pregleda propisanog člankom 12. stavkom 2. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske5 mora napraviti preslike navedenih veterinarskih dokumenata, koji se zadržavaju na graničnoj veterinarskoj postaji.

5) Svaka jedinica pošiljaka nesukladnih proizvoda koji se skladište, radi lakše identifikacije mora uvijek biti označena jedinstvenim brojem navedenim u odgovarajućem ZVDU iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske6.

6) Ukoliko se pošiljka nesukladnih proizvoda podijeli na dva ili više dijelova u skladištu u slobodnoj zoni, slobodnom skladištu ili carinskom skladištu, službeni veterinar mora za svaki dio pošiljke izdati novi certifikat. Radi osiguravanja sljedivosti pošiljke, na svim novoizdanim certifikatima mora biti navedena veza sa izvornim ZVDU iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske7 koji je s proizvodima stigao u skladište. Izvorni certifikat o prispijeću zadržava službeni veterinar.

Članak 4.

Prijevoz pošiljki iz članka 2. ovoga Pravilnika u i iz skladišta odobrenih u skladu s člankom 12. stavkom 4. točkom (b) ili člankom 13. stavkom 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske8 podliježe sljedećim uvjetima:

– granični veterinarski inspektor na graničnoj veterinarskoj postaji mora utvrditi, po potrebi kontaktirajući odgovarajuće nadležno tijelo, da je nadležno tijelo odgovorno za objekt odredišta odobrilo skladištu u slobodnoj zoni, slobodnom skladištu, carinskom skladištu ili gospodarskom subjektu koji opskrbljuje pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu prihvat navedene vrste proizvoda koji ne udovoljavaju utvrđenim važećim propisima,

– nadležno tijelo odgovorno za objekte otpreme obavještava nadležno tijelo odgovorno za objekte odredišta putem TRACES sustava,

– plombe koje se koriste, propisane člankom 12. stavcima 7. i 8. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske9 moraju biti takve da se lome pri svakom otvaranju vozila ili spremnika,

– kopnena prijevozna sredstva kojima se prevoze nesukladni proizvodi moraju se, ukoliko je potrebno, očistiti i dezinficirati nakon uporabe,

– pošiljke moraju stići na predviđeno odredište u razdoblju od najviše 30 dana od otpreme, u protivnom se daljnje postupanje ustupa carinskoj službi.

Članak 5.

1) Skladišta odobrena u skladu s člankom 12. stavkom 4. točkom (b) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske10 moraju, uz zahtjeve iz navedenog članka ispuniti i sljedeće zahtjeve:

– biti pod nadzorom nadležnoga tijela,

– osigurati telefaks i telefon na raspolaganje službenom veterinaru.

2) Evidencije o ulascima i izlascima pošiljki određene člankom 12. stavkom 4. alinejom trećom Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske11, koje se moraju voditi u odobrenom skladištu, moraju osigurati sljedivost pošiljaka i praćenje usklađenosti količina materijala koje ulaze u skladište i koje ga napuštaju. Osim podataka propisanih člankom 12. stavkom 4. točkom (b) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske12 evidencije moraju sadržavati i sljedeće:

– za ulazne pošiljke, zemlju podrijetla i naziv ulazne granične veterinarske postaje,

– za svaku pošiljku, jedinstveni referentni broj odgovarajućeg certifikata iz članka 5. stavka 1. ili članka 13. stavka 2. točke (a) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske13,

– odobreni broj i adresu odredišnog skladišta navedenog u članku 13. stavku 1. točki (c) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske14, ukoliko je primjenjivo,

– odredišno plovilo ili treću zemlju odredišta i izlaznu graničnu veterinarsku postaju, ukoliko je primjenjivo.

Članak 6.

1) Službeni veterinar ili osobe koje rade pod njegovim nadzorom, u skladištima odobrenim u skladu s člankom 12. stavkom 4. točkom (b) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske15 i u slučaju pošiljaka proizvoda koje ne ispunjavaju zahtjeve određene važećim propisima, moraju osigurati:

– dokumentacijski pregled svih pošiljaka isporučenih u skladište,

– obavljanje dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda pošiljaka tijekom uskladištenja i prije izlaska kako bi se provjerilo njihovo podrijetlo i odredište,

– da je svaka otprema pošiljki iz skladišta odobrena,

– da pakiranja pojedinih dijelova pošiljke, ukoliko se pošiljka dijeli, ostanu nepromijenjena.

2) Ukoliko se sumnja da postoji opasnost za zdravlje životinja ili javno zdravlje, nadležno tijelo po potrebi obavlja i fizičke preglede svih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka koji se dopremaju u skladište ili otpremaju iz skladišta u slobodnim zonama, slobodnim skladištima ili carinskim skladištima.

Članak 7.

1) Svaki objekt iz članka 13. stavka 1. točke (c) ili članka 3. stavka 2. točke (a) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske16 mora biti pod nadzorom nadležnog tijela.

2) Veterinarski dokument iz članka 13. stavka 2. točke (a) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske17 mora biti izrađen prema obrascu iz priloga ovoga Pravilnika. Za pošiljku koja sadrži proizvode dobivene od pošiljki različitog podrijetla koristi se jedan certifikat, prema obrascu certifikata iz priloga ovoga Pravilnika.

3) Nadležnom tijelu mjesta podrijetla navedenom u članku 13. stavku 2. točki (b) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske18 dostavlja se obavijest putem certifikata.

4) Ukoliko je pošiljka namijenjena za luku u državi članici Europske unije, nadležnom tijelu odredišne luke mora se dostaviti preslika certifikata.

5) Nakon isporuke proizvoda pomorskom prijevoznom sredstvu, službenik nadležnog tijela ili službeni predstavnik zapovjednika pomorskog prijevoznog sredstva mora potpisati certifikat iz stavka 2. ovoga članka koji se mora vratiti službenom veterinaru kao dokaz o isporuci.

Članak 8.

Sve pošiljke proizvoda, na koje se primjenjuju odredbe posebnih propisa19[3]i ovoga Pravilnika, kada se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili objekte subjekata koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu, odobrena u skladu s člankom 12. stavkom 4. točkom (b) i člankom 13. stavkom 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske20, od 1. lipnja 2009. godine mora pratiti odgovarajući veterinarski certifikat propisan u prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Pošiljke proizvoda navedene u članku 7. ovoga Pravilnika, koje se do 1. lipnja 2009. godine unesu u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili objekte subjekata koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva, mogu do 31. svibnja 2010. godine napustiti navedene zone, skladišta, carinska skladišta ili objekte, a gdje su uskladištene, bez odgovarajućeg veterinarskog certifikata iz članka 8. ovoga Pravilnika radi isporuke u cijelosti ili u dijelovima na odredišta u skladu s člankom 12. stavkom 8. ili člankom 13. stavkom 2. točkom (a) ili člankom 12. stavkom 4. točkom (b) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske[4]21.

Članak 10.

Zabranjena je otprema iz skladišta prema izlaznoj graničnoj veterinarskoj postaji, pošiljaka proizvoda navedenih u članku 7. ovoga Pravilnika, koje ne prati odgovarajući veterinarski certifikat i koje su danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladištene u slobodnoj zoni, slobodnim skladištima, carinskim skladištima ili objektima subjekata koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u Republici Hrvatskoj, osim ukoliko osoba odgovorna za pošiljku do 1. lipnja 2009. godine ne podnese dokument kojim se jamči prihvat navedenih proizvoda za provoz ili unos na teritorij ili brod od:

– nadležnog tijela treće zemlje odredišta i svake treće zemlje provoza, ili

– odgovornog časnika broda koji se opskrbljuje.

Članak 11.

Od 1. lipnja 2010. godine, pošiljke proizvoda iz članka 8. ovoga Pravilnika, a koje nisu otpremljene, moraju se pod nadzorom nadležnog tijela uništiti, a troškove uništavanja snosi osoba odgovorna za pošiljku.

Članak 12.

Odredbe ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije primjenjuju se i na države članice.

Članak 13.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 7. stavak 4. ovoga Pravilnika stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/11

Urbroj: 525-11-08-01

Zagreb, 21. studenoga 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG

VETERINARSKI CERTIFIKAT/VETERINARY CERTIFICATE

Referentni broj/Reference number:..................

Veterinarski certifikat koji prati pošiljke proizvoda iz skladišta odobrenog u skladu s člankom 12. stavkom 4. točkom (b) ili gospodarskog subjekta ovlaštenog u skladu s člankom 13. stavkom 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08)1 izravno na brod ili preko posebno odobrenog skladišta (iz članka 13. stavka 2. točke (a) navedenog Pravilnika)1 za osiguranje postupanja u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu2 / Veterinary Certificate to accompany consignments of products from a warehouse approved under Article 12(4)(b) or an operator authorised under Article 13(1) of Ordinance laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Republic of Croatia (»Official Gazette«, No. 132/08)[5]1 directly to a vessel or via a specially approved warehouse (referred to in Article 13(2)(a) of above mentioned Ordinance)[6]1 for provisioning in accordance with Ordinance laying down the methods of veterinary checks and certification conditions for products from third countries destined for introduction into free zones, free warehouses, customs warehouses or operators supplying cross border means of sea transport2

Nadležno tijelo/Responsible authority:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

1. Podrijetlo (skladište ili granična veterinarska postaja koja otprema proizvode/Origin (warehouse or border inspection post despatching products)

Adresa i broj odobrenja skladišta podrijetla u Republici Hrvatskoj/naziv granične veterinarske postaje otpreme/identifikacijski i broj ovlaštenja skladišta iz članka 13. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (ukoliko je primjenjivo)/Address and approval number of warehouse of origin in the Republic of Croatia/name of border inspection post of despatch/identity and authorised number of Article 13 of Ordinance laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Republic of Croatia (as applicable): .............................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. Odredište proizvoda/Destination of the products

Ime broda/Vessel name:.......................................................................

...................................................................................................................

Luka gdje je brod usidren/Port where vessel berthed: .............................................................................................................................................

Luka i broj odobrenja posebno odobrenih prostorija za skladištenje (ako se koriste)/Port, and approval number of specially approved storage premises (if to be used):................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................

3. Detalji o otpremljenoj pošiljci/Details of the consignment despatched1

Datum otpreme proizvoda/Date of despatch of products: ....................................................................................................................................

Vrsta proizvoda/Product type

Zemlja podrijetla/Country of origin

Broj pakiranja/Number of packages

Težina/Weight

Broj certifikata podrijetla (članak 5. stavak 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske)1/Number of the certificate of origin

(Article 5(1) of Ordinance laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Republic of Croatia)1

Bruto/Gross

Neto/Net

4. Potvrda/Attestation

Potvrđujem da su gore opisani proizvodi odobreni za otpremu na brod ili u gore navedeno skladište u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (a) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske1 / I certify that the products described above, are authorised to be despatched to the vessel or warehouse specified above in accordance with Article 13(2)(a) of Ordinance laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Republic of Croatia1.

U/Done at................................................ dana/on..................................
(mjesto/place) (datum/date)

Pečat/Stamp4

...................................................................................................................
(Potpis službenog veterinara/Signature of official veterinarian)4

......................................................................

......................................................................

(Ime tiskanim slovima, titula/Name in capital letters, qualification and title)

5. Potvrda o prispijeću pošiljke/Confirmation of arrival of consignment

Potvrđujem isporuku pošiljke navedene u odjeljku 3., kao uskladištenu na palubi broda specificiranog u odjeljku 2./I confirm delivery of the consignment specified in section 3, as stored on board the vessel specified in section 2.

U/Done at.............................................. dana/on....................................
(mjesto / place) (datum / date)

Pečat / Stamp4......................................................................

(Potpis nadležnog tijela/službenog predstavnika vlasnika broda) (Signature of competent authority/official representative of the master of vessel)4

..................................................................................................................

..................................................................................................................
(Ime tiskanim slovima, položaj/Name in capital letters, position

(Endnotes)

1 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja. (Ordinance laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Republic of Croatia (»Official Gazette«, No. 132/08) accepted the provisions of the Directive 97/78/EC from 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries.

2 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2000/571/EZ od 8. rujna 2000. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda iz trećih zemalja koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili subjekata koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu. / Ordinance laying down the methods of veterinary checks and certification conditions for products from third countries destined for introduction into free zones, free warehouses, customs warehouses or operators supplying cross border means of sea transport accepts the provisions of Commission Decision 2000/571/EC from 8 September 2000 laying down the methods of veterinary checks for products from third countries destined for introduction into free zones, free warehouses, customs warehouses or operators supplying cross border means of sea transport.

3 Nastaviti s pojedinostima u Prilogu ukoliko se zahtijeva./Continue details in Annex if required.

4 Potpis i pečat moraju biti u boji različitoj od boje tiska./The signature and stamp must be in a colour different to that of the printing.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2000/571/EZ od 8. rujna 2000. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda iz trećih zemalja koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili subjekata koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu, Odluke Komisije 2005/92/EZ od 2. veljače 2005. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima, certifikaciji i prijelaznim odredbama vezanim za uvođenje i period skladištenja određenih pošiljaka životinjskog podrijetla u slobodne zone, slobodna skladišta i uvjetima za opskrbljivače u morskim lukama i Odluke Komisije 2005/93/EZ od 2. veljače 2005 o prijelaznim razdobljima za uvođenje i period skladištenja određenih pošiljaka životinjskog podrijetla u carinskim skladištima u Zajednici

[2]2-18, 20, 21 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[3]19 Odluka Vijeća 79/542/EEZ od 21. prosinca 1976. koja donosi listu trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja i uvjete certificiranja zdravlja životinja i javnog zdravlja za uvoz u Europsku uniju određenih živih životinja i njihova svježeg mesa, Odluka Komisije 2006/696/EZ od 28. kolovoza 2006. o listi trećih zemalja iz kojih se perad, jaja za nasad, jednodnevna perad, meso peradi, bezgrebenke i divlja pernata divljač, jaja i proizvodi od jaja i jaja koja ne sadrže specifične patogene tvari mogu uvoziti i provoziti kroz Europsku uniju i primjenjivim veterinarskim uvjetima certificiranja, koja mijenja Odluke 93/342/EEC, 2000/585/EC i 2003/812/EC i ukida Odluke 94/984/EC i 2000/609/EC, Odluka Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja i modelu certifikata za uvoz određenih proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja i ukida Odluku 2005/432/EC, Odluka Komisije 2000/572/EZ od 08. rujna 2000. koja propisuje veterinarske uvjete certificiranja zdravlja životinja i javnog zdravlja za uvoz mesnih prerađevina u Europsku uniju iz trećih zemalja, Odluka Komisije 2000/585/EZ od 7. rujna 2000. koja donosi listu trećih zemalja iz kojih Države članice dozvoljavaju uvoz mesa kunića i određene divlje i uzgojene divljači i postavlja uvjete zdravlja životinja i javnog zdravlja i uvjete veterinarskog certificiranja za takav uvoz, Odluka Komisije 2003/779/EZ od 31. listopada 2003. koja propisuje zahtjeve zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja, te Odluka Komisije 2004/438/EZ od 29. travnja 2004. koja propisuje uvjete veterinarskog certificiranja zdravlja životinja i javnog zdravlja za unos u Europsku uniju toplinski obrađenog mlijeka, proizvoda od mlijeka i sirovog mlijeka namijenjenog za prehranu ljudi, izravno će se primjenjivati danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije