Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava

NN 141/2008 (5.12.2008.), Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3931

Na temelju članka 30. stavka 8. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj 178/04., 109/07. i 67/08.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRODAVAONICE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju ispunjavati prodavaonice pirotehničkih sredstava.

Članak 2.

Pirotehnička sredstva, osim pirotehničkih sredstava razreda IV, T2 i P2 smiju se prodavati u maloprodaji u:

– prodavaonicama oružja i streljiva

– prodavaonicama pirotehničkih sredstava koje imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Pirotehnička sredstva koja su sastavni dio opreme za spašavanje na moru – sredstva za signalizaciju smiju se prodavati pravnim i fizičkim osobama koje posjeduju plovila, za koja je posebnim propisom utvrđeno da moraju biti opremljena pirotehničkim sredstvima za spašavanje na moru.

Pirotehnička sredstva koja se koriste u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, te u raketnom modelarstvu, poljoprivrednoj i sličnim djelatnostima smiju se prodavati samo pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju te djelatnosti.

Članak 4.

Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju poslove maloprodaje pirotehničkih sredstava dužni su voditi upisnike o pravnim i fizičkim osobama kojima su prodali pirotehnička sredstva iz članka 3. ovog Pravilnika.

Upisnici iz stavka 1. ovog članka vode se na način propisan Pravilnikom o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima.

Članak 5.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ovog Pravilnika, podnosi se Ministarstvu, a mogu ga podnijeti pravne osobe ili obrtnici koji imaju odobrenje za promet eksplozivnim tvarima.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka prilaže se sljedeće:

– dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (vlastitog ili unajmljenog),

– dokaz o uplati upravne pristojbe.

Osobe koje obavljaju poslove prodaje pirotehničkih sredstava moraju ispunjavati uvjete iz članka 15. stavka 2. podstavka 1. i 3. Zakona o eksplozivnim tvarima.

Službena osoba koja vodi postupak će, po službenoj dužnosti, izvršiti uvid i pribaviti dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar.

II. TEHNIČKI I SIGURNOSNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRODAVAONICE U KOJIMA SE PRODAJU PIROTEHNIČKA SREDSTVA

Članak 6.

Prodavaonica pirotehničkih sredstava mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– mora biti izgrađena od materijala minimalne vatrootpornosti od 1 sata (zidovi, pod, strop, vrata i prozori),

– vrata prodavaonice moraju biti smještena tako da isključivo vode u otvoreni (vanjski) prostor.

Ukoliko se, nakon radnog vremena prodavaonice, pirotehnička sredstva iz prodajnog prostora smještaju u skladište eksplozivnih tvari ili priručno skladište prodavaonice, uvjet iz stavka 1. postavka 1. ovog članka ne mora biti ispunjen.

Članak 7.

Prodavaonica pirotehničkih sredstva mora imati 24-satnu tjelesnu ili tehničku zaštitu.

Ako se provodi tehnička zaštita prodavaonice, minimalno mora biti ispunjen uvjet V. kategorije – niži stupanj zaštite, po posebnom propisu, koji predviđa: ugrađenu mehaničku i tehničku zaštitu kojom se na licu mjesta zvučno ili svjetlosno signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor i dojavljuje se osobi koju svojim općim aktom odredi pravna osoba ili obrtnik.

Najveća dopuštena količina pirotehničkih sredstava koje se smije nalaziti u prodavaonicama iz članka 2. ovog Pravilnika je 10 kg neto mase pirotehničke smjese po m2 prostora, a najviše ukupno 300 kg neto mase pirotehničke smjese.

Ako se prodavaonica nalazi u sklopu građevine koja je namijenjena i za stanovanje najveća dopuštena količina pirotehničkih sredstava koja se smije nalaziti u prodavaonici iz stavka 3. ovog članka umanjuje se za pola.

Pirotehnička sredstva u prodavaonicama ne smiju biti nadohvat kupcima i neovlaštenim osobama.

U izlogu prodajnog prostora smije se nalaziti samo prazna ambalaža pirotehničkih proizvoda.

U prodajnom prostoru moraju se nalaziti vatrogasni aparati prema propisu koji određuje održavanje i izbor vatrogasnih aparata za prostore s visokim požarnim opterećenjem.

Članak 8.

Električne instalacije za rasvjetu prodavaonica pirotehničkih sredstava moraju biti najmanje IP44 stupnja zaštite, a uključivanje rasvjete se izvodi izvan prodavaonice. Ako se uključivanje rasvjete obavlja unutar prostora isto mora biti u »S« izvedbi – sigurno za rad u eksplozivnoj atmosferi.

Grijanje prodavaonice pirotehničkih sredstava smije se obavljati samo uređajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana. Temperatura vanjske površine grijaćeg tijela ne smije biti viša od 74°C, a temperatura zraka kojim se obavlja zagrijavanje ne smije biti viša od 54°C.

U prodavaonicama pirotehničkih sredstava zabranjeno je držanje zapaljivih tekućina i plinova, oksidirajućih tvari ili drugih lakozapaljivih materijala, kao i unošenje otvorenog plamena i drugih predmeta koji bi mogli prouzročiti požar.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-43253-08

Zagreb, 1. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.