Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom

NN 141/2008 (5.12.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3932

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, broj 108/95.) i članka 22. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 26/07.), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTAJAMA ZA OPSKRBU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GORIVOM

Članak 1.

U Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (»Narodne novine«, broj 93/98. i 116/07.) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Uvjeti iz stavka 1. ovog članka te provedba mjera zaštite od požara i eksplozija za sustave za opskrbu prijevoznih sredstava plinskim gorivom i ostalim vrstama energetskih izvora na postaji, određuju se posebnim propisom.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– postaja je građevina koju čine građevinski dio i postrojenje za zapaljive tekućine i/ili ukapljeni naftni plin (u daljem tekstu: UNP) i/ili stlačeni prirodni plin, bioplin, plin iz biomase, vodik ili mješavina zapaljivih plinova (u daljem tekstu: plinska goriva) kao i ostale vrste energetskih izvora, a koja služi za opskrbu prijevoznih sredstava koja se kreću na kopnu, vodi (samo športska i manja turistička plovila) i zraku (samo manji gospodarski i športski zrakoplovi) i to iz podzemnih, poluukopanih i nadzemnih spremnika, a pomoću dobavnih jedinica,«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»dobavna jedinica sastoji se od pipca za istakanje tekućih goriva, odnosno ventila za istakanje UNP-a ili spojnice za istakanje plinskih goriva sa cijevi ili cijevima za istakanje i napravom za njihovo ovješanje ili odgovarajućeg uređaja, kao i naprave za puštanje u pogon i upravljanje sustavom za istakanje,«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. područje djelovanja pipca za istakanje, odnosno ventila za istakanje UNP-a ili spojnice za istakanje plinskih goriva,«.

Članak 5.

U članku 4. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

» 6. sustava za opskrbu plinskim gorivom,«.

Točke: » 6., 7., 8., 9., 10. i 11.,« postaju točke: »7., 8., 9., 10., 11. i 12.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-65103-2008.
Zagreb, 28. studenoga 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.