Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalno pomorskom prometu

NN 141/2008 (5.12.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalno pomorskom prometu

MINISTAR MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3934

Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/2006), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR KOJI OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 130/2006) u članku 2. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Sister ships ili brodovi građeni u seriji su brodovi građeni na osnovu istovjetne tehničke dokumentacije, a koji imaju iste osnovne tehničke karakteristike«.

Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju točke 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16.«

Članak 2.

U članku 5. u Tablici broj 1. u rubrici »Minimalna brzina broda u liniji (čv) u koloni »RO-RO putnički brod« umjesto broja: »18« treba stajati broj »16«.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Davatelj koncesije može prilikom razmatranja ponuda za sudjelovanje u natječaju za davanje koncesije provjeriti putem nadležne lučke kapetanije da li brod ima manevarska svojstva za luke ticanja, minimalnu brzinu određenu za pojedinu liniju i druge uvjete iz odluke o raspisivanju javnog natječaja.«

Članak 4.

U članku 13. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Zamjenski brod je brod istih ili približno istih karakteristika, koji po svojim karakteristikama može odstupiti do 40% (kapacitet vozila i putnika) od broda utvrđenog u odluci o određivanju državnih linija.

Postupak odstupanja u smislu stavka 1. ovoga članka utvrđuje se za svaku pojedinu liniju u odluci o raspisivanju javnog natječaja.«

Ovlaštenik koncesije može koristiti zamjenski brod za vrijeme redovitog godišnjeg remonta osnovnog broda, kao i za vrijeme nesposobnosti osnovnog broda za plovidbu.«

Stavak 2. postaje stavak 5.

U stavku 3. koji postaje stavak 6. umjesto točke stavlja se zarez, te dodaju riječi: »te utvrditi maksimalno vrijeme korištenja zamjenskog broda«.

Članak 5.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13. a

Brodovi građeni u seriji ili »sister ships« mogu se koristiti kao osnovni brodovi za obavljanje prijevoza na liniji za koju je određen drugi brod iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Brodovi iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti i kao zamjenski brodovi za održavanje pojedine linije, za koju je kao zamjenski brod određen drugi brod iz članka 2. ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U ponudi za davanje koncesije ponuditelj može prijaviti jedan brod kao zamjenski brod za više linija, te za jednu liniju može prijaviti više zamjenskih brodova.«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Kao zamjenski brod može se koristiti i brod za koji je dana koncesija na drugoj liniji pod uvjetom, da brodar ima u rezervi još najmanje jedan zamjenski brod.

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka koncesija se može dati, pod uvjetom da to ne utječe na kvalitetu i redovito obavljanje prijevoza na određenoj liniji.«

U stavku 2. koji postaje stavak 4. riječi: »u slučaju iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »u slučajevima iz stavka 1. do 3. ovoga članka.«

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Brodara koji su obavljali« zamjenjuju se riječima: »Brodari koji u svom vlasništvu imaju brod s kojim su obavljali«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 011-01/08-03/26

Urbroj: 530-04-08-12

Zagreb, 25. studenoga 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.