Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma

NN 141/2008 (5.12.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3935

Na temelju članka 20., stavka 6. i članka 26., stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 82/06.), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, uz suglasnost ministra kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UREĐIVANJU ŠUMA

Članak 1.

U članku 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: »U šumama šumoposjednika granice gospodarskih jedinica, odjela i odsjeka na terenu u pravilu nije potrebno obilježavati.«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. riječi: »s više od 75 posto« zamijenjuju se riječima »s više od 90 posto«, a riječi: »udjelom od 25 posto« zamjenjuju se sa riječima: »udjelom od 10 posto«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 3. ispred riječi »šumama na kršu«, dodaje se »šumama s ograničenim gospodarenjem,«.

Članak 4.

U članku 13. točki 4. briše se riječ: »panjače«, u točki 5. brišu se riječi: »na neobraslom proizvodnom šumskom zemljištu«, a u točki 6. dodaju se riječi: »bez primjene agrotehničkih mjera«, a brišu se riječi: »na neobraslom proizvodnom šumskom zemljištu«.

Članak 5.

Tekst članka 19. briše se, a novi tekst sada glasi:

"Drvna zaliha određuje se izmjerom prsnih promjera i visina živih stabala iznad taksacijske granice (10 cm) i izračunava na temelju lokalnih tarifnih nizova (jednoulaznih tablica) za pojedine vrste drveća, a iskazuje se posebice za svaki odsjek.

Mjerenje prsnih promjera stabala obavlja se na primjernim površinama uzimajući od ukupne površine odjela odnosno odsjeka:

– najmanje 2% u jednodobnim sastojinama visokog uzgojnog oblika drugog dobnog razreda, šumama s ograničenim gospodarenjem, panjačama, zaštitnim i šumama šumoposjednika

– najmanje 5% u jednodobnim sastojinama visokog uzgojnog oblika iznad drugog dobnog razreda, prebornim i raznodobnim sastojinama.

Vrste drveća koje su u omjeru smjese zastupljene sa manje od 10% mogu se grupirati (OTB, OMB,OC).

Visinska krivulja ustrojava se na temelju izmjerenih visina stabala tako da se u svakom debljinskom stupnju izmjeri pet do deset visina.

U svrhu izjednačenja visinske krivulje i određivanja tarifnog niza odsjeci se u jednodobnim sastojinama grupiraju po uređajnim razredima, bonitetima i dobnim razredima, a u prebornim i raznodobnim po uređajnim razredima i bonitetima.

Tarifni niz određuje se za svaku vrstu drveća koja je u omjeru smjese zastupljena više od 10 %, u svakom odjelu odnosno odsjeku, na temelju visinske krivulje i volumnih tablica.

Ako su lokalni tarifni nizovi određeni prethodnim osnovama ili programima u pravilu ih nije potrebno ponovo određivati.

U jednodobnim sastojinama koje se u sljedećih 10 godina propisuju za sječu glavnog prihoda drvna zaliha, osim u panjačama, utvrđuje se izmjerom prsnih promjera svih stabala.

Drvna zaliha ne iskazuje se u sastojinama prvog dobnog razreda, šikarama, šibljacima, makijama, garizima i na šumskom zemljištu obraslom drvećem ispod taksacijske granice.

Drvna zaliha radno nedostupnih šuma može se i prilikom izrade obnove šumskogospodarskih planova utvrditi računskim putem.

Terenski obrasci za izmjeru na plohama nalaze se tiskani u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.«

Članak 6.

U članku 20. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»Sredine debljinskih stupnjeva su:

12.5 cm – debljinski stupanj 3,

17.5 cm – debljinski stupanj 4 i tako dalje.«

Stavci 3. i 4. članka 20. brišu se u cijelosti.

Članak 7.

Tekst članka 23. briše se i sada glasi:

»Prirast drvne zalihe određuje se na temelju lokalnih tablica postotka prirasta izrađenih metodom izvrtaka:

1. u jednodobnim i raznodobnim sastojinama na temelju tečajnog debljinskog prirasta;

2. u prebornim sastojinama na temelju vremena prijelaza.

U jednodobnim sastojinama uzorci za izmjeru debljinskog prirasta grupiraju se po uređajnim razredima, bonitetima i starosti, a u prebornim i raznodobnim sastojinama po uređajnim razredima i bonitetima.

Ako su lokalne tablice postotka prirasta određene prethodnim osnovama ili programima u pravilu ih nije potrebno ponovo određivati.«

Članak 8.

U članku 24. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka: » – za obični grab i crnu johu – 70 godina«, u točki 5. brišu se riječi: »za crnu johu, obični grab«, u točki 8: »- za domaće topole i vrbe« mijenja se ophodnja sa 30 godina na 40 godina, a iza točke 8. dodaje se nova točka: »- za jelu – 100 godina«.

Članak 9.

Tekst članka 25. briše se i sada glasi:

»Radovi biološke obnove šuma koji se određuju šumskogospodarskim planovima obuhvaćaju:

1. Pripremu staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu (uređenje donje etaže, čišćenje tla od korova, rahljenje tla, površinsko odvodnjavanje i sl.)

2. Popunjavanje, njegu i čišćenje u prvom dobnom razredu jednodobnih, te prebornim i raznodobnim sastojinama:

– popunjavanje šuma i šumskog zemljišta šumskim reprodukcijskim materijalom,

– njega pod zastorom stare sastojine,

– njega pomlatka i mladika,

– čišćenje sastojina.

3. Prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to potrebno radi poboljšanja kvalitete i strukture sastojine;

4. Pošumljavanje sječina nakon čistih sječa šumskim reprodukcijskim materijalom;

5. Sanaciju paljevina;

6. Resurekciju degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik;

7. Čuvanje šuma;

8. Odabiranje i obilježavanje stabala za sječu i obavljanje nadzora u izvršenju radova iz točke 2. ovoga članka:

– doznaka stabala,

– obavljanje nadzora u izvršenju radova.

9. Izradu šumskogospodarskih planova, te njihove revizije i obnove (pripremni, terenski i završni radovi, izrada izvanrednih revizija i godišnjih planova, reambulacija međa);

10. Rekonstrukciju i konverziju šuma panjača, makija, šikara i šibljaka (pripremni radovi, sjetva i sadnja šumskoga reprodukcijskog materijala);

11. Pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama (pripremni radovi, sjetva i sadnja šumskoga reprodukcijskog materijala, popunjavanje);

12. Pripremu staništa, njegu novopodignutih sastojina i kultura;

13. Zaštitu od štetnih organizama i požara:

– zaštita od biljnih bolesti

– zaštita od štetnih organizama

– zaštita od divljači

– zaštita od požara

– izrada i održavanje prosjeka

– održavanje izvora, bunara i cisterni.

14. Kupnju šuma, odnosno šumskih zemljišta;

15. Sanaciju i obnovu šuma kao posljedica sušenja, propadanja šuma i ratnih djelovanja (pripremni radovi, sjetva i sadnja šumskoga reprodukcijskog materijala, razminiranje šuma i šumskih zemljišta, razminiranje šumskih prometnica);

16. Projektiranje, izgradnju i održavanje šumske infrastrukture (prometnica, vlaka, stalnih šumskih žičara, protupožarnih prosjeka sa elementima šumskih cesta).«

Članak 10.

U članku 26. u stavku 1. iza riječi: »vegetacijskog razdoblja« dodaju se riječi: », osim u nizinskim područjima kada je to onemogućeno djelovanjem poplavnih voda«.

U stavku 2. brišu se riječi: »na cjelovitim površinama neuspjelog pomlađivanja iznad 0.2 ha«.

Članak 11.

U članku 29. u stavku 3. iza riječi: »etat« dodaju se riječi: »iz točke 2.«, a brišu se riječi: »glavnog prihoda«.

Članak 12.

U članku 31. stavku 2. ispred riječi: »intenzitet« dodaje se riječ: »Propisani«, a iza riječi: »sječe« dodaju se riječi: »u prebornim i raznodobnim šumama«.

Članak 13.

U članku 32. briše se stavak 1..

Članak 14.

U članku 51. stavku 2. briše se točka 12..

Članak 15.

U članku 55. točki 15. brišu se riječi: »s grafikonima prikaza broja stabala i drvne zalihe«, a u točki 16. iza riječi: »tarife« dodaju se riječi: «, tablice postotka prirasta«.

Članak 16.

U članku 57. u 1. stavku brišu se riječi: »i obrazloženje nastalih promjena za proteklo polurazdoblje«.

Iza 1. stavka dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Promjene površina u proteklom razdoblju moraju se obrazložiti.«. Bivši stavci 2, 3 i 4 postaju stavci 3, 4 i 5.

Na kraju članka dodaje se novi stavak 6. koji glasi: »Posebno se iskazuju radno nedostupne površine šuma i šumskih zemljišta.«.

Članak 17.

U članku 60. stavku 1. briše se riječ: »šumskouzgojnih«, a iza riječi: »radova« dodaju se riječi: »biološke obnove šuma«. Dodaje se novi stavak 5. koji glasi: »Nadzor nad kvalitetom izvršenih radova biološke obnove šuma provodi, te opravdanost njihovog odstupanja od propisa, potvrđuje ovlašteni inženjer kolaudacijskim zapisnikom.«.

Članak 18.

U članku 61. brišu se stavci 3. i 4., a dodaju se novi stavci koji glase:

»Propisani etat obvezan je po površini, a dopuštena su odstupanja po drvnoj masi redovnog prihoda u odsjeku:

1. u jednodobnim sastojinama:

– glavnog prihoda 15% kod pripremnog i naplodnog sijeka

– u drugom dobnom razredu nema obveze po drvnoj masi

– od drugog dobnog razreda do 2/3 ophodnje 25%

– iznad 2/3 ophodnje do oplodne sječe 20%

2. u prebornim i raznodobnim sastojinama, te u plantažama i kulturama 25%.

Nadzor nad kvalitetom izvršene doznake provodi, te opravdanost dozvoljenih odstupanja od propisanog etata, potvrđuje ovlašteni inženjer kolaudacijskim zapisnikom.«.

Članak 19.

U članku 63. stavku 1. briše se tekst točke 1. i 2., a dodaje se novi tekst koji glasi:

»1. osnovna karta gospodarske podjele s topografskom podlogom (dobivena na temelju katastarskih planova i Hrvatske osnovne karte) u mjerilu 1:5.000 ili 1:10.000 u koju se ucrtavaju granice odjela, odsjeka, katastarskih općina, županija, općina te postojeće prometnice;

2. pregledna karta s topografskom podlogom u mjerilu 1: 25.000 ili krupnijem (dobivena na temelju osnovne karte), u koju se ucrtavaju granice odjela, odsjeka i postojeće prometnice;«.

U istome članku u stavku 1. točki 3. briše se stavka »j » i »k«, a dodaje se nova stavka: »j) karta radno nedostupnih površina;«. Stavka »l« postaje sada stavka »k«.

U članku 63. briše se tekst stavka 2., a novi tekst glasi: »Karte iz stavka 1. ovoga članka boje se prema standardu u Prilogu 5. ovoga Pravilnika, osim karata pod točkom 3.f,g,h,j i k koje se boje prema drugim propisima. «.

Članak 20.

Članak 68. briše se u cijelosti.

Članak 21.

Članak 69. prenumerira se u članak 68..

Članak 22.

Članak 70. prenumerira se u članak 69. te se u njemu briše stavak 4.

Članak 23.

Dodaje se novi članak 70. koji glasi:

»Programi za gospodarenje šumama posebne namjene izrađuju se za šume za znanstvena istraživanja i nastavu, šume za potrebe obrane Republike Hrvatske, sjemenske objekte, šume unutar područja zaštićenih temeljem propisa o zaštiti prirode.

Odredbe članka 54. do 65. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju na izradu i provedbu programa gospodarenja šumama s posebnom namjenom.«.

Članak 24.

U članku 71. stavku 2. brišu se riječi: »,sukladno odredbama članaka 54. do 65. ovoga Pravilnika,«.

Članak 25.

U članku 72. briše se stavak 2..

Članak 26.

U članku 73. briše se stavak 2..

Članak 27.

U članku 88. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Obračun drvne zalihe u odsjecima koji se propisuju za etat prethodnog prihoda te etat prebornih i raznodobnih sastojina za godišnji plan određuje se računski, pomoću tarifnih nizova iz prethodnog šumskogospodarskog plana.«, a stavci 2, 3, 4, 5 i 6. postaju stavci 3, 4, 5, 6 i 7.

U članku 88. stavku 4. iza riječi: »biološke obnove« dodaju se riječi: «, u pravilu«.

U stavku 6. riječi: »članka 65.« mjenjaju se u riječi: »članka 64.«.

Članak 28.

U članku 92. stavku 2. brišu se točke 5. i 6., a dodaje se nova točka 5. koja glasi: »5. distribucija broja stabala određuje se izmjerom ili računskim putem na temelju podataka prethodne osnove ili programa;«.

Bivše točke 7. i 8. prenumeriraju se u točke 6. i 7..

U stavku 3. iza riječi: »radovi iz« brišu se riječi: »točke 7.«, a iza riječi: »stavka 2.« dodaju se riječi: »točke 6. i 7.«.

Članak 29.

U članku 94. stavku 1. iza riječi: »za potrebe infrastrukture« brišu se riječi: »i to u«, a dodaju se riječi: », zbog čega je potrebno izvršiti«.

U istom stavku briše se tekst točaka 1., 2. i 3., a novi tekst sada glasi:

»1. promjene smjernica gospodarenja;

2. površinske izmjene etata glavnog i prethodnog prihoda te opće osnove sječa;«.

Dodaju se novi stavci 2, 3, 4 i 5 koji glase:

»Izvanrednu reviziju nije potrebno izraditi kada je propisani etat prebačen sječom slučajnog prihoda. Izvanrednu reviziju može se izraditi i zbog usklađivanja sadašnjeg vremenskog razdoblja važenja osnova i programa s njihovim važenjem propisanim osnovom područja.

Izvanrednu reviziju može se izraditi za gospodarske jedinice koje su bile radno nedostupne, te su revizije izrađene računski, a nakon razminiranja je utvrđeno da podaci i propisi ne odgovaraju stvarnom stanju.

Izvanrednu reviziju potrebno je izraditi kad dođe do promjene vlasničkih odnosa uzrokovanih povratom imovine temeljem posebnog zakona i to u slučaju promjene vlasništva na području gospodarske jedinice većem od 100ha«.

Bivši stavci 2 i 3 postaju sada stavci 6 i 7.

Članak 30.

U članku 97. briše se tekst stavka 1., a dodaje se novi koji glasi:

»Osnova područja, osnove i programi gospodarenja te programi posebne namjene čuvaju se u Trgovačkom društvu, a programi gospodarenja šumoposjednika u Šumarskoj savjetodavnoj službi. Za šume u zaštićenim područjima kojima upravlja druga pravna osoba prema zakonu o zaštiti prirode, jedan primjerak šumskogospodarskog plana čuva pravna osoba koja upravlja tim zaštićenim dijelom.«.

Članak 31.

Članak 99. briše se u cijelosti.

Članak 32.

U članku 101. u stavku 1. ispred riječi: »dovršit će se« dodaju se riječi: »i Pravilnika (»Narodne novine«, broj 111/06.)«.

U istome stavku, riječi: »toga Pravilnika.« ispravljaju se u riječi: »tih Pravilnika,« i dodaju se riječi: »osim članka 99. Pravilnika (»Narodne novine«, broj 111/06.).«.

Briše se tekst stavka 2., a dodaje se novi tekst koji glasi: »Dopuštena odstupanja propisana člankom 61. ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve osnove i programe.«.

Članak 33.

U Prilogu 3. Pravilnika o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 111/06.) brišu se obrasci TO-1 i TO-2, a umjesto njih primjenjuju se novi obrasci: TO-1, TO-2 i TO-3 koji su tiskani u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

U Prilogu 4. u obrascu O-16 ispravljen je tekst u rubrici br. 4., 9., 10. i 11., a ispravljeni obrazac

O-16 tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Članak 35.

U Prilogu 4. u Metodologiji ocjenjivanja općekorisnih funkcija šuma pod naslovom Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma, zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom, kod stavke: »- stvaranje kisika i pročišćavanje atmosfere«, ispravlja se raspon ocjena »1 – 3« u »1 – 4«.

Kod stavke: »– utjecaj na faunu i lov«, ispravlja se raspon ocjena »0 – 4« u »1 – 5«.

Kod naslova: »Zaštita i unapređivanje čovjekova okoliša«, kod ocjene 2 brišu se riječi: »i neproizvodno«, a dodaje se ocjena: »1 – sve neproizvodno šumsko tlo,«.

Kod naslova: »Zaštitne šume i šume s posebnom namjenom«, kod ocjene 10 ispravljaju se riječi:

»– nacionalnim prakovima« u »– nacionalnim parkovima«.

Članak 36.

U Prilogu 6. Pravilnika o uređivanju šuma (»Narodne novine« br. 111/06.) briše se obrazac PŠ-1, ispravljaju se obrasci: ŠGO-14, O-11 (ŠGO-16), O-12 (ŠGO-17), O-2 (lijeva strana) i O-3 (lijeva strana), a dodaju se novi obrasci O-13, O-14, O-15, IDP-1 i IDP-2.

Svi ispravljeni obrasci i novi obrasci tiskani su u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/10

Urbroj: 538-07-08-04

Zagreb, 20. studenoga 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Obrazac TO-1

Opis sastojima i smjernice gospodarenja

Obrazac TO-2

Obrasci za izmjeru na primjernim plohama

Obrazac TO-3

Obrazac totalne klupaže

PRILOG 2.

Obrazac TO-16

Napomena: podaci se uipisuju prema donjoj metodologiji ocjenjivanja općekorisnih funkcija šuma.

PRILOG 3.

Obrazac ŠGO-14

Obrazac O-11
Obrazac ŠGO-16

Obrazac O-12
Obrazac ŠGO-17

Obrazac O-2

Obrazac O-3

Obrazac O-13

Napomena: Podaci se unose prema članku 25. Praivlnika, po uređajnim razredima i ukupno s popisom pripadajućih odjela odnosno odsjeka.

Obrazac O-14

Napomena: Podaci se unose prema članku 25. Praivlnika, po uređajnim razredima i ukupno s popisom pripadajućih odjela odnosno odsjeka.

Obrazac O-15

Napomena: Čestice se upisuju po katastarskim općinama prema rastućim brojevima katastarskih čestica s pripadajućom površinom, vlasnikom odnosno posjednikom za svaku česticu, prema tablici. Naziv katastarske općine piše se u naslovu.

Obrazac IDP-1

DENDROMETRIJSKA LISTA

GJ:__________________________

Obrazac IDP-2

DENDROMETRIJSKA LISTA

GJ: _______________________