Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola

NN 142/2008 (10.12.2008.), Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3940

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 60/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2008. godine donijela

UREDBU

O PROVEDBI FLEKSIBILNIH MEHANIZAMA KYOTSKOG PROTOKOLA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuju način provedbe postupka primjene fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola, sastav povjerenstva za ocjenjivanje projektnih aktivnosti, odnosno programa te način izvješćivanja o njihovoj provedbi.

(2) Ova Uredba primjenjuje se na način provedbe fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola i to:

– projektne aktivnosti mehanizma čistog razvoja,

– projektne aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata na teritoriju i izvan teritorija Republike Hrvatske,

– međunarodnog trgovanja emisijama stakleničkih plinova.

Članak 2.

Odredbe ove Uredbe ne primjenjuje se na:

– projektne aktivnosti koje obuhvaćaju korištenje nuklearne energije,

– projektne aktivnosti u korištenju zemljišta, promjeni korištenja zemljišta i šumarstvu ako se koriste genetski modificirani organizmi ili strane invazivne vrste.

Članak 3.

(1) U smislu ove Uredbe pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Stranka Priloga I. UNFCCC – stranka navedena u Prilogu I. Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: UNFCCC) koja je potvrdila Kyotski protokol,

2. Mehanizam čistog razvoja – instrument Kyotskog protokola za provedbu projektnih aktivnosti za smanjenje ili uklanjanje emisije u državama koje nisu stranke Priloga I. UNFCCC,

3. Mehanizam zajedničkih projekata – instrument Kyotskog protokola za provedbu projekata za smanjenje ili uklanjanje emisije među strankama Priloga I. UNFCCC,

4. Izvršni odbor mehanizma čistog razvoja – (CDM Executive Board) operativno tijelo Kyotskog protokola ovlašteno od Konferencije stranaka koja služi kao sastanak stranaka Kyotskog protokola da provodi mehanizam čistog razvoja,

5. Nadzorni odbor mehanizma zajedničkih projekata – (JI Supervisory Committee) međunarodno neovisno tijelo pri Tajništvu UNFCCC koje osigurava nadzor, pregled i registraciju projektnih aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata,

6. Projektna aktivnost – provedba projekta mehanizma zajedničkih projekata, odnosno mehanizma čistog razvoja odobrenog od jedne ili više stranaka Priloga I. UNFCCC, sukladno članku 6. odnosno članku 12. Kyotskog protokola i odlukama koje su usvojene temeljem UNFCCC ili Kyotskog protokola,

7. Jedinica dodijeljene kvote – (Assigned amount unit – AAU) jedinica koju izdaje stranka Priloga B Kyotskog protokola na temelju dodijeljene kvote i iznosi jednu tonu ekvivalenta ugljikova dioksida,

8. Jedinica smanjenja emisije – (Emission reduction unit – ERU) jedinica izdana sukladno članku 6. Kyotskog protokola i odlukama koje su usvojene temeljem UNFCCC ili Kyotskog protokola i iznosi jednu tonu ekvivalenta ugljikova dioksida,

9. Ovjereno smanjenje emisije – (Certified emission reduction – CER) jedinica izdana sukladno članku 12. Kyotskog protokola i odlukama koje su usvojene temeljem UNFCCC ili Kyotskog protokola i iznosi jednu tonu ekvivalenta ugljikova dioksida,

10. Referentni scenarij – (Baseline) opis emisija stakleničkih plinova koje bi se dogodile uslijed izostanka provedbe projektne aktivnosti,

11. Dodatni doprinos – (Additionality) mjerila na temelju kojih se vrednuje i ocjenjuje dodatni doprinos projektne aktivnosti, a koji obuhvaća okolišni, pravni, financijski i tehnološki aspekt projektne aktivnosti,

12. Prijedlog projektne aktivnosti – (Project Idea Note – PIN) dokument koji sadrži kratki prikaz projektne aktivnosti s naznakom očekivanog iznosa jedinica smanjenja emisija ili ovjerenog smanjenja emisija,

13. Opis projektne aktivnosti – (Project Design Document – PDD) određena dokumentacija koja je osnova za stručnu ocjenu projektne aktivnosti na temelju koje se projektna aktivnost odobrava, vrednuje, registrira i provjerava i sadrži opsežni prikaz provedbe projektne aktivnosti, podatke o odabiru referentnog scenarija, razdoblje provedbe projektne aktivnosti i kreditiranja, podatke o metodologiji za procjenu iznosa smanjenja emisija, plan praćenja emisija, podaci o provedenoj procjeni utjecaja na okoliš projektne aktivnosti u državi domaćinu te prikaz sudjelovanja javnosti i drugih sudionika,

14. Izvješće o vrednovanju projektne aktivnosti – (Validation/Determination Report) izvješće o neovisnom vrednovanju projektne aktivnosti prikazane u Opisu projektne aktivnosti, koje provodi subjekt akreditiran od Izvršnog odbora mehanizma čistog razvoja, odnosno Nadzornog odbora mehanizma zajedničkih projekata,

15. Država domaćin – stranka Kyotskog protokola na čijem se teritoriju ili isključivoj gospodarskoj zoni provodi projektna aktivnost,

16. Država sudionica – stranka Priloga I. UNFCCC koja odobrava projektnu aktivnost, a nije država domaćin,

17. Sudionik u projektnoj aktivnosti – država koja sudjeluje u projektnoj aktivnosti ili pravni subjekt ovlašten da u njezino ime sudjeluje u projektnoj aktivnosti: nositelj projektne aktivnosti, strani nositelj projektne aktivnosti i korisnik projektne aktivnosti,

18. Nositelj projektne aktivnosti – sudionik u projektnoj aktivnosti iz Republike Hrvatske koji u svojstvu investitora sudjeluje u projektnoj aktivnosti mehanizma čistog razvoja, odnosno mehanizma zajedničkih projekata izvan teritorija Republike Hrvatske. Nositelj projektne aktivnosti je operater postrojenja za koje je izdana dozvola za emisije stakleničkih plinova prema posebnom propisu kojim se uređuje trgovanje emisijskim jedinicama ili druga pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj,

19. Strani nositelj projektne aktivnosti – sudionik u projektnoj aktivnosti iz države sudionice koji u svojstvu investitora sudjeluje u projektnoj aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata na teritoriju Republike Hrvatske,

20. Korisnik projektne aktivnosti – sudionik u projektnoj aktivnosti iz Republike Hrvatske koji u svojstvu korisnika sudjeluje u projektnoj aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata na teritoriju Republike Hrvatske, a čija djelatnost nije obuhvaćena sustavom trgovanja emisijama stakleničkih plinova prema posebnom propisu kojim se uređuje trgovanje emisijskim jedinicama.

(2) Ostali izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o zaštiti zraka, Kyotskim protokolom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/2007) i Uredbom o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 1/2007).

II. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA PRIMJENE FLEKSIBILNIH MEHANIZAMA KYOTSKOG PROTOKOLA

Članak 4.

(1) Za provedbu postupka primjene projektnih aktivnosti mehanizma čistog razvoja i mehanizma zajedničkih projekata utvrđuju se mjerila za vrednovanje i ocjenu prihvatljivosti projektnih aktivnosti.

(2) Na temelju mjerila iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može izdati pismo potpore, odnosno pismo odobrenja za projektne aktivnosti ako su država domaćin i država sudionica stranke Kyotskog protokola i ispunjavaju mjerila za sudjelovanje u projektnim aktivnostima sukladno odredbama Kyotskog protokola i odlukama koje su usvojene temeljem UNFCCC ili Kyotskog protokola.

Članak 5.

Izdavanje pisma odobrenja ne utječe na odgovornost Republike Hrvatske za ispunjenje preuzete obveze smanjenja emisija stakleničkih plinova prema UNFCCC i Kyotskom protokolu.

Članak 6.

Ako kao nositelj projektne aktivnosti, odnosno korisnik projektne aktivnosti sudjeluju dvije ili više pravnih osoba, određuju zajedničkog predstavnika, odnosno punomoćnika za obavljanje radnji u postupku ishođenja pisma potpore, odnosno pisma odobrenja.

Mehanizam čistog razvoja i mehanizam zajedničkih projekata izvan teritorija Republike Hrvatske

Članak 7.

(1) Za provedbu projektne aktivnosti mehanizma čistog razvoja, odnosno mehanizma zajedničkih projekata izvan teritorija Republike Hrvatske radi pribavljanja ovjerenih smanjenja emisija i jedinica smanjenja emisija nositelj projektne aktivnosti dužan je ishoditi pismo odobrenja Ministarstva.

(2) Zahtjev za ishođenje pisma odobrenja sadrži:

– podatke o nositelju projektne aktivnosti,

– opis projektne aktivnosti,

– izvješće o vrednovanju projektne aktivnosti,

– pismo odobrenja države domaćina ili dokaz o podnesenom zahtjevu za pismo odobrenja države domaćina.

(3) Ako je projektna aktivnost proizvodnja električne energije u hidroelektranama kapaciteta iznad 20 MW, nositelj projektne aktivnosti, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže i izjavu da će se tijekom pripreme i provedbe te projektne aktivnosti uvažiti relevantna međunarodna mjerila i smjernice, uključujući i one sadržane u Izvješću Svjetske komisije za brane: »Brane i razvoj – novi okvir za donošenje odluka« iz studenoga 2000. godine.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i u elektroničkom mediju za pohranu podataka.

Članak 8.

(1) Opis projektne aktivnosti iz članka 7. stavka 2. alineje 2. ove Uredbe podnosi se na službenom obrascu Izvršnog odbora mehanizma čistog razvoja, odnosno Nadzornog odbora mehanizma zajedničkih projekata na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 9.

(1) Kada Ministarstvo utvrdi da zahtjev iz članka 7. ove Uredbe ne sadrži sve propisane podatke, pozvat će nositelja projektne aktivnosti da dopuni zahtjev u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

(2) Ministarstvo informira javnost o zahtjevu iz članka 7. ove Uredbe nakon što utvrdi da zahtjev sadrži sve propisane podatke i dokumente. Informacija se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 10.

(1) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz članka 7. ove Uredbe Povjerenstvu za vrednovanje i ocjenu prihvatljivosti projektnih aktivnosti fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na vrednovanje i ocjenu prihvatljivosti u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

(2) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 7. ove Uredbe članovima Povjerenstva.

Članak 11.

Povjerenstvo donosi mišljenje o vrednovanju i ocjeni prihvatljivosti projektne aktivnosti, uzimajući u obzir osobito sljedeća mjerila:

– doprinos projektne aktivnosti smanjenju emisija stakleničkih plinova,

– doprinos projektne aktivnosti mehanizma čistog razvoja održivom razvoju države domaćina,

– za projektnu aktivnost proizvodnje električne energije u hidroelektranama kapaciteta iznad 20 MW, usklađenost s relevantnim međunarodnim mjerilima i smjernicama, uključujući i one sadržane u Izvješću Svjetske komisije za brane: »Brane i razvoj – novi okvir za donošenje odluka« iz studenoga 2000. godine,

– financijska i gospodarska sposobnost nositelja projektne aktivnosti.

Članak 12.

(1) Ministarstvo donosi odluku o izdavanju pisma odobrenja za projektnu aktivnost nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva iz članka 11. ove Uredbe.

(2) Izdavanjem pisma odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ovlašćuje se nositelj projektne aktivnosti na dobrovoljno sudjelovanje u projektnoj aktivnosti i na pribavljanje ovjerenih smanjenja emisija, odnosno jedinica smanjenja emisija. Pismo odobrenja sadrži i osnovne podatke o projektnoj aktivnosti uključujući i očekivani iznos ovjerenih smanjenja emisija, odnosno jedinica smanjenja emisija.

(3) Pismo odobrenja iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Pismo odobrenja iz stavka 1. ovoga članka se izdaje na razdoblje predviđeno projektnom aktivnošću, a najdulje do 31. prosinca 2012. godine.

(5) Izdano pismo odobrenja objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

Mehanizam zajedničkih projekata na teritoriju Republike Hrvatske

Pismo potpore

Članak 13.

(1) Za dobivanje načelne potpore za provedbu projektne aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata na teritoriju Republike Hrvatske, korisnik projektne aktivnosti dužan je ishoditi pismo potpore od Ministarstva.

(2) Zahtjev za izdavanje pisma potpore sadrži:

– podatke o korisniku projektne aktivnosti,

– prijedlog projektne aktivnosti.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i u elektroničkom mediju za pohranu podataka.

Članak 14.

(1) Prijedlog projektne aktivnosti iz članka 13. stavka 2. alineje 2. ove Uredbe sadrži podatke o:

– sudionicima u projektnoj aktivnosti,

– projektnoj aktivnosti,

– planiranoj provedbi projektne aktivnosti,

– referentnom scenariju, dodatnom doprinosu i metodologiji,

– procijenjenom iznosu smanjenja emisija i način praćenja i provjere,

– financijskom aspektu projektne aktivnosti,

– socijalnim i gospodarskim učincima te o utjecaju na okoliš,

– drugim značajnim aspektima projektne aktivnosti.

(2) Prijedlog projektne aktivnosti podnosi se na Obrascu PIN na hrvatskom jeziku i u prijevodu na engleski jezik.

Članak 15.

(1) Kada Ministarstvo utvrdi da zahtjev iz članka 13. ove Uredbe ne sadrži sve propisane podatke, pozvat će korisnika projektne aktivnosti da dopuni zahtjev u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

(2) Ministarstvo informira javnost o zahtjevu iz članka 13. ove Uredbe nakon što utvrdi da zahtjev sadrži sve propisane podatke i dokumente. Informacija se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 16.

(1) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz članka 13. ove Uredbe Povjerenstvu na vrednovanje i ocjenu prihvatljivosti u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

(2) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 13. ove Uredbe članovima Povjerenstva.

Članak 17.

Povjerenstvo donosi mišljenje o projektnoj aktivnosti na temelju mjerila dodatnog doprinosa i drugih mjerila za vrednovanje i ocjenu prihvatljivosti:

– ostvarenje smanjenja emisija stakleničkih plinova provedbom projektne aktivnosti na osnovi procjene prema preliminarnom odabiru referentnog scenarija,

– doprinos projektne aktivnosti poboljšanju kakvoće okoliša i društvene koristi,

– provedba projektne aktivnosti nije propisana posebnim propisima, strateškim dokumentima te planovima i programima,

– na osnovi preliminarnog izračuna, provedba projektne aktivnosti nije ekonomski isplativa bez prijenosa jedinica smanjenja emisija,

– korištenje najboljih raspoloživih tehnika u provedbi projektne aktivnosti,

– za projektnu aktivnost proizvodnje električne energije u hidroelektranama kapaciteta iznad 20 MW, usklađenost s relevantnim međunarodnim mjerilima i smjernicama, uključujući i one sadržane u Izvješću Svjetske komisije za brane: »Brane i razvoj – novi okvir za donošenje odluka« iz studenoga 2000. godine,

– mogućnost zamjene očekivanog iznosa jedinica smanjenja emisija proisteklih iz projektne aktivnosti s pričuvom za projektne aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata u Planu raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova,

– financijska i gospodarska sposobnost korisnika projektne aktivnosti,

– predstavlja li projektna aktivnost direktno ulaganje.

Članak 18.

(1) Ministarstvo odlučuje o izdavanju pisma potpore za projektnu aktivnost nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva iz članka 17. ove Uredbe.

(2) Pismom potpore iz stavka 1. ovoga članka iskazuje se načelna potpora prijedlogu projektne aktivnosti i utvrđuju se zahtjevi koji se moraju ispuniti za ishođenje pisma odobrenja.

(3) Pismo potpore iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Izdano pismo potpore objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

Pismo odobrenja

Članak 19.

(1) Za provedbu projektne aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata na teritoriju Republike Hrvatske korisnik projektne aktivnosti je dužan ishoditi pismo odobrenja Ministarstva.

(2) Zahtjev za ishođenje pisma odobrenja sadrži:

– podatke o korisniku projektne aktivnosti,

– opis projektne aktivnosti,

– izvješće o vrednovanju projektne aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata.

(3) Ako je projektna aktivnost proizvodnja električne energije u hidroelektranama kapaciteta iznad 20 MW, korisnik projektne aktivnosti, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže i izjavu stranog nositelja projektne aktivnosti da će se tijekom pripreme i provedbe te projektne aktivnosti uvažiti relevantna međunarodna mjerila i smjernice, uključujući i one sadržane u Izvješću Svjetske komisije za brane: »Brane i razvoj – novi okvir za donošenje odluka« iz studenoga 2000. godine.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i u elektroničkom mediju za pohranu podataka.

Članak 20.

(1) Opis projektne aktivnosti iz članka 19. stavka 2. alineje 2. ove Uredbe podnosi se na službenom obrascu Nadzornog odbora mehanizma zajedničkih projekata na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 21.

(1) Kada Ministarstvo utvrdi da zahtjev iz članka 19. ove Uredbe ne sadrži sve propisane podatke, pozvat će korisnika projektne aktivnosti da dopuni zahtjev u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

(2) Ministarstvo informira javnost o zahtjevu iz članka 19. ove Uredbe nakon što utvrdi da zahtjev sadrži sve propisane podatke i dokaze. Informacija se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 22.

(1) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz članka 19. ove Uredbe Povjerenstvu na vrednovanje i ocjenu prihvatljivosti u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

(2) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 19. ove Uredbe članovima Povjerenstva.

Članak 23.

Povjerenstvo donosi mišljenje o vrednovanju i ocjeni prihvatljivosti projektne aktivnosti uzimajući u obzir sljedeća mjerila:

– na osnovi izračuna iz Opisa projektne aktivnosti i izvješća o vrednovanju projektne aktivnosti, ostvarenje smanjenja emisija stakleničkih plinova provedbom projektne aktivnosti,

– na osnovi izračuna iz Opisa projektne aktivnosti, provedba projektne aktivnosti nije ekonomski isplativa bez prijenosa jedinica smanjenja emisija,

– mjerila iz članka 17. alineja 2., 5., 6. i 7. ove Uredbe.

Članak 24.

(1) Ministarstvo donosi odluku o izdavanju pisma odobrenja za projektnu aktivnost nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva iz članka 23. ove Uredbe.

(2) Pismom odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potvrđuje se projektna aktivnost iz zahtjeva iz članka 20. ove Uredbe kao projektna aktivnost mehanizma zajedničkih projekata te se ovlašćuje stranog nositelja projektne aktivnosti na pribavljanje jedinica smanjenja emisija proisteklih provedbom projektne aktivnosti provjerenih u skladu s odredbama ove Uredbe.

(3) Pismo odobrenja iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Izdavanje pisma odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na obvezu korisnika projektne aktivnosti da pribavi druge dozvole i akte prema posebnim propisima.

(5) Pismo odobrenja iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za ograničeni period sukladno vremenu koje traži strani nositelj projektne aktivnosti.

(6) Izdano pismo odobrenja objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 25.

(1) O izdanim pismima odobrenjima za projektne aktivnosti mehanizma čistog razvoja i mehanizma zajedničkih projekata Ministarstvo vodi upisnik.

(2) Podaci iz upisnika iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva.

Međunarodno trgovanje emisijama stakleničkih plinova

Članak 26.

(1) U provedbi međunarodnog trgovanja emisijama stakleničkih plinova, u cilju postizanja količinskog ograničenja i obveza smanjenja emisija prema članku 3. Kyotskog protokola, koriste se podaci prikupljeni iz: Izvješća o inventaru stakleničkih plinova, Izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova i Izvješća o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

(2) Na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje potrebu za kupovinom određenog broja jedinica dodijeljene kvote od Stranke Priloga I. UNFCCC ili prodajom viška jedinica dodijeljene kvote Republike Hrvatske i o tome izrađuje prijedlog odluke.

(3) Odluku iz stavka 2. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 27.

(1) Odlukom iz članka 26. ove Uredbe, Vlada Republike Hrvatske ovlašćuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da zaključi ugovor o kupovini, odnosno prodaji jedinica dodijeljene kvote.

(2) O zaključenju ugovora iz stavka 1. ovoga članka Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavještava Ministarstvo i Agenciju za zaštitu okoliša.

(3) Ministarstvo daje nalog za transakciju jedinica dodijeljene kvote Agenciji za zaštitu okoliša po izvršenju financijske obveze iz ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

III. SASTAV POVJERENSTVA

Članak 28.

(1) Povjerenstvo se imenuje odlukom ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša.

(2) Članovima povjerenstva imenuju se predstavnici:

– Ministarstva,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo i energetiku,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za šumarstvo i vodno gospodarstvo,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije,

– Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

– Agencije za zaštitu okoliša.

(3) Odlukom o imenovanju Povjerenstva imenuju se i zamjenici članova Povjerenstva.

(4) Prema potrebi, u rad Povjerenstva mogu se uključiti predstavnici drugih središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave na čijem području se provodi projektna aktivnost, udruga civilnog društva koje djeluju na području na kojem se provodi projektna aktivnost te znanstveni i stručni djelatnici.

(5) Na sjednici Povjerenstva sudjeluje i predstavnik nositelja projektne aktivnosti, odnosno korisnika projektne aktivnosti.

Članak 29.

(1) Odlukom o imenovanju Povjerenstva imenuje se predsjednik Povjerenstva, zamjenik predsjednika i tajnik.

(2) Tajnik Povjerenstva je zaposlenik Ministarstva koja obavlja sve administrativne poslove za Povjerenstvo.

Članak 30.

(1) Sjednica Povjerenstva može se održati ako su na sjednici nazočni svi članovi.

(2) Povjerenstvo donosi odluku natpolovičnom većinom glasova članova Povjerenstva.

Članak 31.

(1) O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sa sjednice Povjerenstva potpisuju predsjednik, odnosno njegov zamjenik i tajnik.

Članak 32.

(1) Povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad.

(2) Odlukom o imenovanju Povjerenstva određuje se i naknada za rad Povjerenstva koju osigurava nositelj projektne aktivnosti, odnosno korisnik projektne aktivnosti.

IV. NAČIN IZVJEŠĆIVANJA O PROVEDBI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Članak 33.

(1) Nositelj projektne aktivnosti, odnosno korisnik projektne aktivnosti podnosi Agenciji za zaštitu okoliša godišnje izvješće o provedbi projektne aktivnosti najkasnije do 15. ožujka za proteklu kalendarsku godinu.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o projektnoj aktivnosti i nositelju projektne aktivnosti, odnosno korisniku projektne aktivnosti i stranom nositelju projektne aktivnosti,

– podatke o referentnom scenariju,

– podatke o emisijama nastalim provedbom projektne aktivnosti,

– podatke o smanjenju emisija stakleničkih plinova ostvarenom projektnom aktivnosti u razdoblju izvješćivanja,

– opis primijenjene tehnologije,

– financijsko izvješće,

– opis ostalih utjecaja na okoliš,

(3) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži poglavlja sa sadržajem kako je određeno u Prilogu I. ove Uredbe.

(4) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i u elektroničkom mediju za pohranu podataka.

Članak 34.

(1) Godišnje izvješće o provedbi projektne aktivnosti mehanizma zajedničkih projekata na teritoriju Republike Hrvatske provjerava subjekt akreditiran od Nadzornog odbora mehanizma zajedničkih projekata i o tome izrađuje izvješće o provjeri.

(2) Izvješćem o provjeri potvrđuje se opseg smanjenja emisija stakleničkih plinova postignutog provedbom projektne aktivnosti navedenog u godišnjem izvješću te da je projektna aktivnost provedena u skladu s Opisom projektne aktivnosti.

Članak 35.

(1) Godišnje izvješće iz članka 33. ove Uredbe, osim njegovog sadržaja iz točke 6. iz Priloga I. ove Uredbe i izvješće o provjeri objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva.

(2) Podaci iz godišnjeg izvješća koriste se u pripremi Izvješća o provedbi politike i mjera za smanjivanje emisija stakleničkih plinova i Nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema UNFCCC, kao i posebnih izvješća i elaborata u svrhu ispunjenja obveza prema UNFCCC i Kyotskom protokolu, sukladno posebnom propisu o praćenju emisija stakleničkih plinova.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Obrazac PIN i Prilog I. tiskani su uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.

Članak 37.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama osim odredbi članaka 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 34. ove Uredbe koje stupaju na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 351-01/08-01/15

Urbroj: 5030105-08-1

Zagreb, 5. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

Obrazac PIN

PRIJEDLOG PROJEKTNE AKTIVNOSTI
PROJECT IDEA NOTE

Naziv projektne aktivnosti

Project name

Podnositelj

Applicant

Datum podnošenja

Date of submission

1. PODACI O SUDIONICIMA U PROJEKTNOJ AKTIVNOSTI*

PROJECT PARTICIPANTS *

Naziv pravne osobe

Company name

Status u projektnoj aktivnosti

Position in the project

☐ Korisnik projektne aktivnosti (Beneficiary)

☐ Strani nositelj projektne aktivnosti (Investor)

☐ Konzultant (Consultant)

☐ Ostali (Other):

Matični broj subjekta

Trade registry number

Osoba zadužena za kontakt

Contact person

Adresa

Address

Telefonski broj

Phone number

Broj faksa

Fax number

E-pošta

E-mail

Glavne djelatnosti (u 5 redaka)

Main activities (max. 5 lines)

Financijska sposobnost pravne osobe (prihodi, dobit i sl., u 5 redaka)

Financial aspects of the company (incomes, benefits, etc., max. 5 lines)

Osposobljenost i iskustva u području projektne aktivnosti (u 5 redaka)

Knowledge and experiences in the field (max. 5 lines)

*) Podaci za svakog sudionika u projektnoj aktivnosti unose se u zasebnu tablicu

*) Informations on each project participants are given in separate table

2. OPĆI PODACI O PROJEKTNOJ AKTIVNOSTI

GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROJECT

Vrsta / kategorija projektne aktivnosti

Project type / category

Vrsta stakleničkog plina

Type of the greenhouse gas

(CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)

Lokacija projektne aktivnosti

(u 10 redaka)

Project location (max. 10 lines)

Postojeće stanje s naznačenom dokumentacijom (studija izvodljivosti, ugovori, potrebne dozvole)

Current stage indicating the existence of the documents (pre-/feasibility study, contracts and necessary licensees)

Ciljevi projektne aktivnosti

Project objectives

Opis predložene projektne aktivnosti (do 20 redaka)

Description of the project and the activities proposed (max. 20 lines)

Predložena tehnologija za korištenje, uključujući rizike povezane s njezinom provedbom (do 10 redaka)

Proposed technology to be used including the risks associated with its implementation (max. 10 lines)

3. PLANIRANA PROVEDBA PROJEKTNE AKTIVNOSTI

ACTIVITY PLANNING

Sastav projektnog tima

Project team

Vrijeme dovršetka izrade Opisa projektne aktivnosti

Deadline for the preparation of the Project Design Document

Datum početka projektne aktivnosti (izgradnja)

Starting date of the project (construction)

Datum početka projektne aktivnosti (operativni rad)

Starting date of the project (operational)

Datum početka stvaranja smanjenja emisija

Starting date of the emissions reductions generation

Razdoblje trajanja projektne aktivnosti

Project lifetime

Razdoblje izdavanja i prijenosa jedinica smanjenja emisija

Crediting period (when Emission Reduction Units will be granted)

4. REFERENTNI SCENARIJ, DODATNI DOPRINOS I METODOLOGIJA

BASELINE AND ADDITIONALITY

REFERENTNI SCENARIJ

BASELINE

• Vrsta emisija koje se provedbom projektne aktivnosti smanjuju

What kind of emissions will be reduced within the project ?

• Opis stanja u izostanku projektne aktivnosti

What would have happened in the absence of the project ?

DODATNI DOPRINOS

ADDITIONALITY

• Okolišni

Environmental

• Tehnološki

Technological

• Pravni

Legal

• Financijski

Financial

• Doprinos u planiranju (rizici i prepreke)

Additionality in Planning (risks and obstacles)

METODOLOGIJA

METHODOLOGY

• Primjena referentnog scenarija i plana praćenja sukladno Dodatku B smjernica za JI iz Marrakesha

The project will use a baseline and a monitoring plan in accordance with appendix B of the JI guidelines (Marrakesh Accords) ?

• Primjena odobrene metodologije za CDM projektne aktivnosti

The project will use an approved CDM methodology ?

Prikaz područja obuhvata projektne aktivnosti (uključujući i značajne emisije stakleničkih plinova koje se mogu pripisati projektnoj aktivnosti, a pod nadzorom su sudionika)

Project boundary (including the important GHG emissions that are under the control of the participants and can be attributable to the project)

Prikaz i procjena istjecanja uslijed projektne aktivnosti (neto mjerljive promjene u emisijama stakleničkih plinova do kojih dolazi izvan područja obuhvata, a mogu se pripisati projektnoj aktivnosti)

Description and estimation of the project leakage (meaning the net measurable changes of the GHG emissions that happened outside the project boundary and can be attributable to the project)

Procjena smanjenja emisija stakleničkih plinova (t CO2-eq.)

Estimation of the GHG emissions reduction (in t CO2-eq)

Godišnje (Prosječni iznos):

Annual (average)

Ukupno:

Total

Iznos jedinica smanjenja emisija namijenjenih trgovanju

The quantitiy of the Emissions Reduction Units that will be traded

Iznos jedinica smanjenja emisija:

Ammount of Emission Reduction Units

Prikaz praćenja / provjere smanjenja emisija

Description of the monitoring / verification of the emissions reductions

Postojanje pravnog okvira s državom investitorom (Memorandum ili Sporazum)

Is there any legal framework (Memorandum or Agreement) with the investing country ?

5. FINANCIJSKI ASPEKTI *

FINANCIAL ASPECTS *

Procjena ukupnih ulaganja

Estimation of the total investment

Procjena troškova povezanih s izradom Opisa projektne aktivnosti, uključujući i njegovo vrednovanje

Estimation of the costs associated with the preparation of the Project Design Document, including its determination

Procjena godišnjih troškova rada i održavanja, uključujući troškove za provjeru i potvrđivanje iznosa nastalih jedinica smanjenja emisija

Estimation of the annual costs of maintenance and operation, including the costs associated with the verification of the emissions reductions generated

Jedinična cijena za jedinicu smanjenja emisija

Required price per Emission Reduction Unit

Procijenjeni godišnji prihodi (bez prihoda od prijenosa jedinica smanjenja emisija)

Estimation of the annual incomes (excluding incomes from the transfer of Emission Reduction Units)

Procijenjeni godišnji prihodi od prijenosa jedinica smanjenja emisija

Estimation of the annual incomes from the transfer of Emission Reduction Units

Prikaz sustava financiranja (vlastita sredstva, zajmovi itd.)

Description of the financial scheme (own budget, loans etc.)

* Svi iznosi iskazuju se u hrvatskim kunama (HRK) i eurima (EUR)

* All ammounts are given in Croatian kunas (HRK) and euros (EUR)

6. SOCIJALNI UČINCI I UTJECAJI NA OKOLIŠ

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL EFFECTS

Pozitivni i negativni utjecaji projektne aktivnosti na okoliš na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

Project’s global, regional, and local effects on the environment (positive and negative)

Pozitivni i negativni socijalni i gospodarski učinci projektne aktivnosti

Project’s social and economic effects (positive and negative)

Status procjene utjecaja na okoliš

Status of the environmental impact assessment

Prijedlog načina sudjelovanja javnosti

Proposed process for the public consultations

7. DODATNE INFORMACIJE

ADDITIONAL INFORMATIONS

PRILOG I

SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI FLEKSIBILNIH MEHANIZAMA KYOTSKOG PROTOKOLA

1. Opći podaci:

1.1. Naziv projektne aktivnosti

1.2. Mjesto provedbe projektne aktivnosti

1.3. Podaci o nositelju projektne aktivnosti, odnosno korisniku projektne aktivnosti i stranom nositelju projektne aktivnosti: ime, sjedište, adresa, telefonski broj i E-pošta

1.4. Podaci o osobi zaduženoj za kontakte: ime i prezime, adresa, telefonski broj i E-pošta

1.5. Razdoblje izvješćivanja

2. Podaci o referentnom scenariju

2.1. Referentni scenarij iz Opisa projektne aktivnosti (u slučaju izmjena potrebno ih je opširno opisati i pojasniti)

3. Emisije nastale provedbom projektne aktivnosti

3.1. Prikaz obuhvata projektne aktivnosti: vrste emisija zabilježene u razdoblju izvješćivanja

3.2. Emisije iz projektne aktivnosti i opširni opis načina njihova izračuna

3.3. Istjecanje: neto promjene u razini emisija stakleničkih plinova pripisane projektnoj aktivnosti izvan područja njezina obuhvata

4. Smanjenje emisija ostvareno projektnom aktivnosti u razdoblju izvješćivanja

4.1. Iznos neto smanjenja emisija u razdoblju izvješćivanja (u tonama CO2-eq/godina)

4.2 Vremenski raspored provedbe u razdobljima nakon razdoblja izvješćivanja

5. Opis primijenjene tehnologije

5.1. Sažetak izgrađene opreme/postrojenja i tehnički podaci

5.2. Opširni opis promjena u odnosu na Opis projektne aktivnosti

5.3. Tehnička dokumentacija (rezultati zabilježenih mjerenja radnih svojstava)

6. Financijsko izvješće

6.1. Troškovi ulaganja i operativni troškovi u razdoblju izvješćivanja

6.2. Financijska potpora države, jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Europske unije ili iz drugih izvora iskorištena u razdoblju izvješćivanja i ovjera (verifikacija) da je projektna aktivnost i dalje u suglasnosti sa zahtjevom financijske dodatnosti

7. Ostali utjecaji na okoliš

Opis ostalih utjecaja na okoliš s naznakom izvješća koja se o tomu podnose ostalim tijelima