Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika

NN 143/2008 (11.12.2008.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3964

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za upravu donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA PROMETOM, NADZORA I PREMJEŠTANJA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA KADA TE POSLOVE OBAVLJAJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE TE PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA SLUŽBENIKA

1. Dio
I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave, uvjeti koje mora ispunjavati službenik jedinice lokalne samouprave koji obavljaju poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom (u daljnjem tekstu: prometni redar) te program i način stručnog osposobljavanja prometnog redara.

2. Dio
II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 2.

Uvjeti za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika su:

1. kadrovski,

2. prostorni,

3. materijalni.

Kadrovski uvjet

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika, jedinica lokalne samouprave mora imati i prometnog redara koji ispunjava uvjete propisane odredbom članka 7. ovoga Pravilnika.

Jedinica lokalne samouprave ovisno o veličini prometa na svom području, određuje potreban broj prometnih redara za obavljanje poslova iz ovoga Pravilnika.

Prostorni uvjet

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika, jedinica lokalne samouprave mora osigurati minimalne prostorne uvjete, a to su:

– uredske prostorije

– prostorije za prijam stranaka

– prostorije za čuvarsku službu

– ograđeno, uređeno i čuvano parkiralište na svom području.

Materijalni uvjet

Članak 5.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika, jedinica lokalne samouprave mora osigurati minimalni materijalni uvjet, a to je najmanje jedno specijalno vozilo »pauk« s odgovarajućom opremom za premještaj vozila ukupne mase do 2.500 kg.

Članak 6.

Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove utvrđuje rješenjem da su ispunjeni uvjeti iz članka 2. ovoga Pravilnika.

3. Dio
III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PROMETNI REDAR

Članak 7.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika, prometni redar mora imati:

– najmanje IV. stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke;

– položen državni stručni ispit,

– završen program osposobljavanja;

– položen vozački ispit B kategorije;

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika.

4. Dio
IV. PROGRAM I NAČIN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 8.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika, prometni redar mora se stručno osposobiti i položiti ispit o stručnoj osposobljenosti.

Program

Članak 9.

Stručno osposobljavanje provodi se po Programu stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara (u daljnjem tekstu: Program) koji je u prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Program obuhvaća sljedeće nastavne predmete:

1. Propisi iz područja sigurnosti cestovnog prometa,

2. Taktika i metodika postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama,

3. Prekršajna odgovornost iz područja sigurnosti cestovnog prometa i Prekršajnog zakona,

4. Komunikacijska kultura.

Način stručnog osposobljavanja

Članak 10.

Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela nastave i provodi se putem predavanja, vježbi i prakse.

Članak 11.

Stručno osposobljavanje prometnog redara provodi se u ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

Stručno osposobljavanje obavljaju stručne osobe koje imenuje ministar nadležan za unutarnje poslove.

V. ISPIT
Članak 12.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja po Programu iz članka 9. ovoga Pravilnika, prometni redar polaže ispit iz nastavnih predmeta najkasnije u roku od 30 dana, a u iznimnim slučajevima u roku od 90 dana od dana završenog stručnog osposobljavanja.

Prometni redar ima pravo najviše tri puta polagati ispit.

Ispitno povjerenstvo

Članak 13.

Ispit iz članka 12. ovoga Pravilnika polaže se pred Ispitnim povjerenstvom koje se sastoji od predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva te njihovih zamjenika.

Predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike imenuje ministar nadležan za unutarnje poslove.

Administrativne i druge poslove Ispitnog povjerenstva obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

Članak 14.

Predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva, odnosno njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

Cijenu ispita i visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka, određuje rješenjem ministar nadležan za unutarnje poslove.

Ocjenjivanje

Članak 15.

Ocjenu na ispitu utvrđuje Ispitno povjerenstvo ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Troškovi ispita

Članak 16.

Troškove prvog polaganja ispita snosi tijelo koje upućuje prometnog redara na polaganje ispita, a troškove eventualnih daljnjih polaganja snosi polaznik tečaja, osim ako je drugačije dogovoreno sa tijelom koje je polaznika uputilo na tečaj.

Provedba ispita

Članak 17.

Ispit se sastoji od tri dijela: pisanog dijela, usmenog dijela i provjere praktičnog postupanja.

Nakon pozitivno ocijenjenog pisanog i usmenog dijela ispita prometni redar može pristupiti provjeri praktičnog postupanja.

Prometni redar koji ne položi dva nastavna predmeta ima pravo u roku do mjesec dana od dana polaganja pristupiti popravnom ispitu iz tih predmeta.

Odgoda ispita

Članak 18.

Polaganje ispita može se odgoditi ukoliko je prometni redar zbog bolesti ili nekog drugog opravdanog razloga bio spriječen pristupiti ispitu.

Ukoliko prometni redar ne pristupi polaganju ispita, a isti nije odgodio sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da ispit nije položio.

Odustanak od ispita

Članak 19.

Prometni redar, zbog opravdanih razloga, može odustati od ispita prije početka ispita ili u tijeku ispita.

Ako prometni redar neopravdano odustane od polaganja ispita neposredno prije početka ili tijekom ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Zapisnik

Članak 20.

O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik.

Zapisnik ima dvije stranice veličine 210 x 295 milimetara.

Sadržaj zapisnika utvrđen je na obrascu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

5. Dio
VI. UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 21.

Prometnom redaru koji završi stručno osposobljavanje po programu iz članka 9. ovoga Pravilnika i položi ispit, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, izdaje uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika, ima jednu stranicu veličine 210 x 290 milimetara.

Sadržaj uvjerenja utvrđen je na obrascu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

VII. SLUŽBENA ISKAZNICA

Članak 23.

Prometnom redaru koji završi stručno osposobljavanje po programu iz članka 9. ovoga Pravilnika i položi ispit, nakon izdanog uvjerenja iz članka 21. ovoga Pravilnika, poglavarstvo jedinice lokalne samouprave, izdaje službenu iskaznicu.

Članak 24.

Službena iskaznica izrađuje se tehnikom »zaštitnog tiska« u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 85x 55milimetara, od polikarbonatnog materijala u nijansama bijele boje.

Službena iskaznica izdaje se prema obrascu 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 25.

Službena iskaznica sadrži:

na prednjoj strani:

– grb »Republike Hrvatske«,

– naziv »Republika Hrvatska«,

– naziv »jedinice lokalne samouprave«,

– naziv »Službena iskaznica«,

– mjesto za fotografiju veličine 28 x 32 milimetara,

– ime i prezime prometnog redara,

– broj iskaznice.

na stražnjoj strani:

– tekst koji glasi:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti obavljati poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom, propisane člankom 5. stavkom 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.),

– evidencijski broj iskaznice,

– datum izdavanja iskaznice,

– pečat i potpis ovlaštene osobe.

Članak 26.

Iskaznica se smije koristiti samo u okviru nadležnosti i ovlasti obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

Prilikom obavljanja poslova iz članka 5. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama prometni redar je dužan nositi vidno istaknutu službenu iskaznicu.

Članak 27.

Prometni redar koji izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah izvijestiti poglavarstvo jedinice lokalne samouprave koje je izdalo službenu iskaznicu.

Nova iskaznica će se izdati nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Prometni redar protiv kojeg je pokrenut postupak zbog teške povrede službene dužnosti i udaljen je iz službe, dužan je predati službenu iskaznicu tijelu koje je izdalo službenu iskaznicu danom udaljenja iz službe.

Prometni redar kojem je prestao radni odnos dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku radnog odnosa predati službenu iskaznicu tijelu koje je izdalo službenu iskaznicu.

VIII. EVIDENCIJA

Članak 28.

O izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti iz članka 21. ovoga Pravilnika, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: redni broj, ime i prezime službenika, datum polaganja i rezultat ispita te datum i broj izdavanja uvjerenja.

Članak 29.

O izdanim službenim iskaznicama, poglavarstvo jedinice lokalne samouprave, vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1.ovoga članka sadrži: ime i prezime službenika kojem je izdana iskaznica, broj iskaznice, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja iskaznice te odjeljak za napomene.

IX. OBAVIJESTI O POČINJENOM PREKRŠAJU, BLOKOVI ZA MANDATNO KAŽNJAVANJE I OBRASCI OBAVEZNIH PREKRŠAJNIH NALOGA

Članak 30.

Prometni redar sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnog zakona, naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo, odnosno izdaje obavezni prekršajni nalog.

Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, odnosno nadležna jedinica lokalne samouprave tiska i distribuira obavijesti o počinjenom prekršaju, blokove za mandatno kažnjavanje i obrasce obaveznih prekršajnih naloga.

6. Dio
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za prenošenje određenih poslova upravljanja i nadzora cestovnim prometom na tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uvjetima koje mora ispunjavati službenik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, te programu i načinu osposobljavanja službenika (»Narodne novine« broj 3/2008.).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-46561/4-2008.

Zagreb, 4. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara

Broj nastavnih sati i način ostvarivanja programa:

I. PROPISI IZ PODRUČJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

 

broj nastavnih sati

način ostvarivanja programa

30

predavanja

vježbe

II. TAKTIKA I METODIKA POSTUPANJA U NADZORU I UPRAVLJANJU PROMETOM NA CESTAMA

 

broj nastavnih sati

način ostvarivanja programa

30

predavanja

vježbe

III. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST IZ PODRUČJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

 

broj nastavnih sati

način ostvarivanja programa

20

predavanja

IV. KOMUNIKACIJSKA KULTURA

 

broj nastavnih sati

način ostvarivanja programa

10

predavanja

Obrazac 1

stranica 1

Grb Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVTSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

ZAPISNIK

o provođenju ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara

ime i prezime _______________________________________

da, mjesto i država rođenja _____________________________

zaposlen u __________________________________________

Usmeni dio ispita

Pitanja:

stranica 2

Praktični dio ispita

Pitanja:

Uspjeh na ispitu: _________________________

U Zagrebu ______________________________

Članovi ispitnog povjerenstva

_________________________

_________________________ ______________________
_________________________ predsjednik ispitnog povjerenstva

_________________________

Obrazac 2

Grb Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 21. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika, Ministarstvo unutarnjih poslova, izdaje

UVJERENJE

o stručnoj osposobljenosti

ime i prezime _______________________________________

dan, mjesto i država rođenja ____________________________

zaposlen u _________________________________________

završio je program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova __________________________________________________

u trajanju od_______________ sati sljedećih nastavnih sadržaja:

1.

2.

3.

4.

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je da je kandidat položio ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara.

Klasa: __________

Urbroj: _________

U Zagrebu ______

________________________
(predsjednik ispitnog povjerenstva)

Obrazac 3 (prednja strana)

Grb Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA

NAZIV JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE

Fotogrtafija

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

SLUŽBENA ISKAZNICA

PROMETNOG REDARA

Ime i prezime ________________________

Broj iskaznice

Obrazac 3 (stražnja strana)

OVLAST: Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti obavljati poslove nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poslove premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom, propisane odredbom članka 5. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/2008.).

__________________
(evidencijski broj)

__________________
(datum izdavanja)

____________________________
(potpis ovlaštene osobe)