Odluka o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku

NN 145/2008 (15.12.2008.), Odluka o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3989

Na temelju članka 8. stavka 2. i stavka 5. alineja 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180./04. i 138/06.), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU JAVNIH CESTA PO KOJIMA SE MORA ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH AUTOMOBILA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

Tranzitni promet teretnih automobila sa ili bez prikolice čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, koja su sama ili s priključnim vozilom dulja od 14 metara, mora se odvijati isključivo po sljedećim koridorima cestovne mreže u Republici Hrvatskoj:

POPIS CESTA ZA TRANZITNI PROMET KROZ REPUBLIKU HRVATSKU

AUTOCESTE

Broj
ceste

Opis ceste

Duljina (km)

A1

Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – Šestanovac – čvorište Ravča (D62)

458,5

A2

GP Macelj (granica Rep. Slovenije) –Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3)

61,0

A3

GP Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – GP Bajakovo (granica Rep. Srbije)

306,0

A4

GP Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)

97,0

A5

Čvorište Đakovo – čvorište Sredanci (A3)

23,0

A6

Čvorište Bosiljevo II (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)

81,0

A7

GP Rupa (granica Rep. Slovenije) – Matulji – Orehovica – čvorište Sv. Kuzam

35,6

A8

Čvorište Kanfanar (A9) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji (A7)

64,0

A9

Čvorište Umag (Ž5002)- čvorište Kanfanar (A8) – čvorište Pula (D66)

76,5

Ukupno kilometara autocesta:

1202,6

DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE

Broj ceste

Opis ceste

Duljina (km)

1

Karlovac – Grabovac (D217)

74,3

2

G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin (D528)

33,5

2

G.P. Ilok (gr. R. Srbije) – Vukovar – Osijek (D34)

85,9

5

G.P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – G.P. Stara Gradiška (gr. BiH)

123,2

6

G.P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Netretić – Karlovac (D1)

32,1

6

G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47)

2,4

7

G.P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek – čvorište Đakovo (A5)

78,8

7

G.P. Slavonski Šamac (gr. BiH) – Čvorište Velika Kopanica (A3)

13,4

8

Ploče (D513) – Opuzen – G.P. Klek (gr. BiH) – G.P. Zaton Doli (gr. BiH) – Dubrovnik – G.P. Karasovići (gr. R. Crne Gore)

126,0

9

G.P. Metković (gr. BiH) – Opuzen – D8

10,9

21

GP Kaštel (granica R. Slovenije) – D510

1,1

23

Čvor Žuta Lokva (A1) – Senj (D8)

23,4

30

Čvor Buzin (A3) – Velika Gorica – Žažina (D36)

37,5

30

Petrinja (D37) – Hrvatska Kostajnica (D47)

33,2

34

Donji Miholjac (D53) – Osijek (D2)

40,1

36

Žažina (D30) – Sisak (D37)

9,5

37

Sisak (D36) – Petrinja (D30)

13,5

39

Cista Provo (D60) – čvorište Šestanovac (A1)

8,8

45

Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – čvor Kutina (A3)

43,6

46

G.P. Tovarnik (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55)

32,7

47

G.P. Jasenovac (gr. BiH) – čvor Novska (A3)

8,5

47

Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6)

24,5

53

G.P. Donji Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G.P. Slavonski Brod (gr. BiH)

91,7

55

Čvorište Županja (A3) – Županja (D214)

5,0

60

Cista Provo (D60) – Imotski – G.P. Vinjani Donji (gr. BiH)

32,1

62

G. P. Mali Prolog (D513) – Vrgorac – Ravča

20,4

200

D510 – Ž5002

0,5

212

G.P. Batina (gr. R. Srbije) – Kneževi Vinogradi – D7

22,1

213

G.P. Erdut (gr. R. Srbije) – D2

26,7

214

gr. BiH – Gunja – Županja (D55)

28,8

217

G.P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH) – Grabovac (D1)

16,4

220

G.P. Kamensko (gr. BiH) – Trilj – Čaporice (D60) – Čvor Bisko (A1)

28,9

510

D200 – D21

0,6

513

Mali Prolog (D62) – Ploče (D8)

16,0

519

Dalj (D213) – Borovo (D2)

16,2

528

Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4)

2,4

5002

D200 – čvorište Umag (A9)

1,4

Ukupno kilometara državnih cesta:

1166,0

TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA

 

IZLAZ IZ LUKE PULA 

400

Pula (D21) – Pula (trajektna luka)

1,6

66

Pula (D21) – Čvor Pula (A9)

3,7

A9

Čvor Pula (D66) – čvor Kanfanar (A8)

28,2

IZLAZ IZ LUKE BRŠICA (RAŠA) 

421

Most Raša (D66) – luka Bršica

3,6

66

Čvor Pula (A9) – Most Raša (D421)

28,8

 

IZLAZ IZ LUKE RIJEKA

 

3

Rijeka (D8) – čvorište Čavle (A6)

7,2

 

IZLAZ IZ LUKE ZADAR

 

424

Čvor Zadar 2 (A1) – Zadar (luka Gaženica)

17,2

 

IZLAZ IZ LUKE ŠIBENIK

 

58

T.L. Šibenik – čvorište Ražine (D8)

2,4

8

Čvorište Ražine (D58) – čvorište Vidici (D533)

1,6

533

Čvorište Vidici (D8) – čvorište Šibenik (A1)

4,3

IZLAZ IZ LUKE SPLIT

410

Split (trajektna luka) – čvorište Lovrinac (D8)

4,0

8

Čvorište Lovrinac (D410) – čvorište Bilice (D1)

2,3

1

Čvorište Bilice (D8) – čvorište Dugopolje (A1)

12,1

IZLAZ IZ LUKE PLOČE

413

Ploče (D8) – luka Ploče

1,9

LUKA VUKOVAR

2

Riječno pristanište Vukovar – Borovo (D55)

2,7

55

Borovo (D2) – Vinkovci – čvor Županja (A3)

42,7

LUKA OSIJEK 

417

Riječno pristanište Osijek – čvorište Osijek-istok (D2)

2,3

2

Čvorište Osijek-istok – čvorište Osijek-zapad (Frigis) (D7)

12,0

Ukupno kilometara državnih cesta:

178,7

Članak 2.

Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., nadležne županijske uprave za ceste i korisnici koncesije obvezni su cestovne tranzitne koridore iz članka 1. obilježiti odgovarajućim prometnim znakovima, signalizacijom i opremom te putem medija obavijestiti javnost.

Članak 3.

Nadzor nad odvijanjem tranzitnog prometa teretnih automobila po ovoj Odluci provodit će Ministarstvo unutarnjih poslova i Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u skladu s propisima iz svog djelokruga.

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke je i karta cestovnih tranzitnih koridora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 340-02/08-02/143

Urbroj: 530-01-08-1

Zagreb, 19. studenoga 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.