Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima

NN 145/2008 (15.12.2008.), Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3992

Na temelju članka 164. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07) uz suglasnost ministra kulture i ministra regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva te po pribavljenom mišljenju Državne uprave za zaštitu i spašavanje, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA OTKLANJANJA ŠTETA U OKOLIŠU I SANACIJSKIM PROGRAMIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere otklanjanja šteta u okolišu i prijetećih opasnosti od štete, vrste, obuhvat i metodologija izrade sanacijskih programa, izdavanje suglasnosti na sanacijski program te druga pitanja s tim u svezi.

Članak 2.

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. ovlaštenik je pravna osoba ovlaštena da pod uvjetima propisanim Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju Zakona može obavljati stručne poslove zaštite okoliša (primjerice: poslove izrade programa zaštite okoliša, poslove izrade elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš, poslove izrade odnosno provjere posebnih elaborata, izrade proračuna, projekcija za potrebe sastavnica okoliša te poslove procjene šteta nastalih u okolišu);

2. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša;

3. ministar je ministar nadležan za poslove zaštite okoliša;

4. nadležno tijelo javne vlasti je Ministarstvo i druga središnja tijela državne uprave nadležna za obavljanje poslova: u svezi sa zaštitom pojedinih sastavnica okoliša odnosno u svezi sa zaštitom od pojedinih opterećenja, u svezi sa zaštitom zdravlja, zaštitom od požara i zaštitom i spašavanjem, te župan, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnik i općinski načelnik;

5. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša.

II. MJERE OTKLANJANJA ŠTETA U OKOLIŠU I PRIJETEĆIH OPASNOSTI OD ŠTETA

Članak 3.

(1) Mjera otklanjanja štete u okolišu i prijeteće opasnosti od štete je određena aktivnost i postupak, koje je potrebno provesti radi otklanjanja štete u okolišu i radi otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete, koje su nastale prilikom iznenadnog događaja, djelovanjem prirodnih pojava ili kao posljedica obavljanja opasnih odnosno drugih djelatnosti uključujući i pojedine aktivnosti za vrijeme obavljanja djelatnosti.

(2) Mjere otklanjanja štete u okolišu i prijeteće opasnosti od štete mogu biti:

1. Žurne mjere – koje se izriču u slučajevima otklanjanja iznenadne prijeteće opasnosti od štete i prilikom iznenadnog događaja a radi žurnog otklanjanja nastalih te širenja i umnožavanja mogućih štetnih posljedica za ljudsko zdravlje i okoliš, kao i radi sprječavanja nastanka daljnjih opasnosti i domino efekta nakon nastale štete u okolišu;

2. Ostale mjere – koje se određuju u svrhu otklanjanja utvrđene prijeteće opasnosti od nastanka štete odnosno radi otklanjanja posljedica od nastale štete u okolišu koje su nastale:

– obavljanjem opasnih djelatnosti u smislu uredbe kojom se uređuje način utvrđivanja šteta u okolišu,

– obavljanjem djelatnosti kojima se prouzroče štete u okolišu i/ili na zaštićenim vrstama ili prirodnim staništima, a koje djelatnosti nisu utvrđene opasnima u smislu uredbe kojom se uređuje način utvrđivanja šteta u okolišu,

– djelovanjem prirodnih pojava (poplava, potres i sl.).

(3) Žurne mjere izriču se pisanom naredbom, a ostale mjere određuju se elaboratom ili sanacijskim programom kada je to propisano Zakonom, posebnim propisom ili određeno odlukom Vlade Republike Hrvatske donesenom na temelju zakona te naredbom kojom su izrečene žurne mjere.

(4) Elaboratom se, u pravilu, određuju mjere za otklanjanje prijetećih opasnosti od štete, a po ocijenjenoj svrsishodnosti, osoba koja je naredila provedbu žurnih mjera može odrediti da se u slučaju manjeg obujma i značaja štete u okolišu elaboratom odrede ostale mjere za otklanjanje štete u okolišu.

Članak 4.

(1) Žurne mjere, ovisno o prijetećoj opasnosti i nastaloj šteti u okolišu te vezano za pojedinu sastavnicu okoliša i/ili opterećenje, prema nadležnosti propisanoj posebnim propisima, izriče ministar odnosno drugi čelnik središnjeg tijela državne uprave.

(2) Žurne mjere, ovisno o obuhvatu teritorija na kojem se dogodila iznenadna prijeteća opasnost od štete odnosno iznenadni događaj uslijed kojega je nastala šteta u okolišu, prema nadležnosti propisanoj posebnim propisima, izriče:

– za područje dvije i više županija – ministar u suradnji s čelnikom središnjeg tijela državne uprave nadležnim za pojedinu sastavnicu okoliša odnosno opterećenje,

– za područje županije odnosno više općina i/ili gradova u županiji – župan,

– za područje Grada Zagreba – gradonačelnik Grada Zagreba,

– za područje velikog grada i grada – gradonačelnik te

– za područje općine – općinski načelnik.

Članak 5.

(1) Žurnim mjerama otklanjanja šteta u okolišu određuje se koje mjere sprječavanja treba primijeniti a osobito:

– način postupanja prilikom dekontaminacije područja onečišćenog odnosno ugroženog nastalom štetom u okolišu,

– postupci i aktivnosti kojima se otklanja prijeteća opasnost odnosno sprječava štetno djelovanje na zdravlje ljudi i domino efekt nakon nastale štete u okolišu, odnosno daljnja onečišćenja okoliša uslijed širenja posljedica nastale štete u okolišu,

– način žurnog uklanjanja ostataka postrojenja i građevina,

– neposredni izvršitelji aktivnosti kada izvršitelji aktivnosti kojima se žurne mjere provode nisu određeni posebnim planskim dokumentom, ili posebnim propisom odnosno aktom,

– obveza i nositelj izrade elaborata odnosno sanacijskog programa i rokovi s tim u svezi, ukoliko ta obveza nije propisana u konkretnom slučaju posebnim propisom.

(2) Ostalim mjerama otklanjanja šteta u okolišu određuje se koje mjere otklanjanja treba primijeniti a osobito:

– način postupanja prilikom ublažavanja posljedica kontaminacije odnosno onečišćenja okoliša nakon nastale štete,

– postupci i aktivnosti (svako djelovanje i kombinirano djelovanje) kojima se otklanja odnosno sprječava štetno djelovanje na zdravlje ljudi te se otklanjaju daljnja onečišćenja okoliša uslijed širenja posljedica nastale štete u okolišu, ponovno uspostavlja, sanira ili zamjenjuje oštećeno prirodno dobro i/ili oštećena funkcija sastavnice okoliša odnosno prirodnog dobra u cilju osiguravanja istovrijedne alternative za ta dobra i/ili funkcije,

– način trajnog uklanjanja ostataka postrojenja i građevina,

– neposredni izvršitelji aktivnosti kada izvršitelji aktivnosti kojima se mjere trebaju provesti nisu određeni posebnim planskim dokumentom, ili posebnim propisom odnosno aktom,

– u bitnom, hodogram radnji i rokovi za izvršenje pojedine mjere.

(3) Mjere iz stavka 1. i 2. ovog članka određuju se odgovarajućom primjenom smjernica za odabir mjera otklanjanja šteta u okolišu propisanih uredbom kojom se uređuje način utvrđivanja šteta u okolišu, primjenom odredbi posebnih propisa kojima su propisane mjere za otklanjanje šteta na pojedinim sastavnicama okoliša odnosno posebnih propisa kojima su propisane mjere za otklanjanje šteta od pojedinih opterećenja, te primjenom odgovarajućih planskih dokumenata koji su u svrhu sprječavanja velikih nesreća i domino efekta doneseni prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i područja zaštite i spašavanja.

(4) O poduzetim mjerama otklanjanja štete u okolišu, informacijom o bitnom, nadležno tijelo javne vlasti informira javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša odnosno sukladno posebnom propisu kojim se uređuje zaštita pojedine sastavnice okoliša te zaštita od opterećenja.

III. SANACIJSKI PROGRAMI, OBUHVAT I METODOLOGIJA IZRADE

Članak 6.

(1) Obveza izrade sanacijskog programa može biti određena:

– Zakonom odnosno posebnim propisom,

– odlukom Vlade Republike Hrvatske koja se donosi sukladno Zakonu odnosno sukladno posebnom propisu, kao mjera otklanjanja posljedica onečišćenja u okolišu,

– naredbom izdanom u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Nositelji izrade sanacijskog programa su:

– Ministarstvo – kada je to određeno Zakonom, odlukom Vlade kojom se određuje obveza izrade sanacijskog programa te u slučaju kada se radi o šteti u okolišu kojom je obuhvaćeno područje više županija;

– drugo središnje tijelo državne uprave – kada je to određeno posebnim propisom;

– Ministarstvo u suradnji s drugim nadležnim tijelima – u slučaju kada nije moguće utvrditi onečišćivača na području ugroženog okoliša koje je utvrđeno posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske donesenom u skladu sa Zakonom,

– župan odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, – u slučaju kada nije moguće utvrditi onečišćivača a radi se o onečišćenju okoliša područnog (regionalnog) razmjera odnosno onečišćenju na području Grada Zagreba;

– gradonačelnik odnosno načelnik općine, u slučaju kada nije moguće utvrditi onečišćivača a radi se o onečišćenju okoliša lokalnog razmjera (područje velikog grada, grada odnosno općine);

– nadležno tijelo javne vlasti kada je to naređeno naredbom koju donosi ministar kada postupa sukladno odredbama članka 4. stavka 1. i stavka 2. podstavka 1. ovog Pravilnika;

– tvrtka – kada je to određeno posebnim propisom za zaštitu pojedinih sastavnica okoliša odnosno za zaštitu od opterećenja;

– tvrtka – kada joj je to naređeno rješenjem Ministarstva izdanim slijedom odluke Vlade Republike Hrvatske donesene u skladu sa Zakonom;

– tvrtka – kada joj je to naređeno naredbom izdanom prema odredbama ovog Pravilnika;

– tvrtka – slijedom odredbe članka 7. ovog Pravilnika.

(3) Izradu sanacijskog programa kojega je, prema posebnim propisima, Zakonu, ili odluci Vlade Republike Hrvatske, prema izdanom upravnom aktu te u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, dužna izraditi tvrtka dužan je osigurati operater tvrtke pridržavajući se propisanog odnosno određenog roka za izradu sanacijskog programa.

Članak 7.

(1) Tvrtka je dužna u slučaju oštećenja i onečišćenja područja koja nastanu kao posljedica aktivnosti u obavljanju djelatnosti tvrtke (transport, skladištenje, proizvodnja i dr.) izraditi sanacijski program za sanaciju učinjene štete u okolišu.

(2) Obvezu iz stavka 1. ovog članka operater tvrtke dužan je izvršiti najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana nastanka štete u okolišu.

(3) U svrhu izvršenja obveze u smislu odredbe stavka 1. ovog članka operater tvrtke je dužan utvrditi prisutnost opasnih tvari u postrojenju tvrtke čijom djelatnošću odnosno opasnom djelatnošću je prouzročena šteta u okolišu. Ukoliko je operater utvrdio prisutnost opasnih tvari u postrojenju dužan je sačiniti njihov popis i obrazložiti način utvrđivanja količina opasnih tvari, a sve prema odredbama priloga I. iz uredbe kojom se uređuje sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari odnosno prema odredbama posebnih propisa kojima se uređuje zaštita i spašavanje.

(4) Kada je obveza izrade sanacijskog programa propisana posebnim propisom, a tim propisom nije određen rok za izradu, operater tvrtke dužan je obvezu izvršiti najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana nastanka štete u okolišu.

Članak 8.

(1) Sanacijski program, obvezno sadrži poglavlja o:

1. tvrtki i operateru,

2. lokaciji onečišćenog područja

3. naseljenosti u bližoj okolini onečišćenog područja,

4. gospodarskim aktivnostima na koje onečišćenje utječe ili bi moglo utjecati,

5. izvoru onečišćenja okoliša odnosno o podrijetlu onečišćujućih tvari,

6. identifikaciji mogućih domino efekata

7. prepoznavanju razine opasnosti koju onečišćenje predstavlja za okoliš i ljude,

8. procjeni vjerojatnosti i predviđanje načina kretanja onečišćujućih tvari,

9. procjeni dostupnih podataka na temelju kojih se može definirati obuhvat i karakteristike onečišćenja,

10. identifikaciji nepoznanica, odnosno prepreka u definiranju konačnog obuhvata onečišćenja, odnosno opsega sanacije,

11. pregledu dosadašnjih istražnih radova i potrebi dodatnih,

12. prijedlozima načina sanacije

13. utvrđivanju prihvatljivosti predloženih varijantnih rješenja sanacije s obzirom na utjecaj na okoliš,

14. mjerama za uspostavljanje kakvoće stanja okoliša kakva je bila prije nastanka štete u okolišu odnosno mjerama poboljšanja postojećeg stanja onečišćenja okoliša,

15. analizu isplativosti i rizika pojedinih metoda sanacije (cost benefit analiza),

16. redoslijedu provedbe sanacijskih mjera i rokovima provedbe mjera odnosno sanacijskog programa,

17. troškovima provedbe sanacijskog programa,

18. prijedlogu praćenja stanja okoliša na onečišćenoj lokaciji nakon sanacije,

19. planu osiguranja sredstava uključujući i troškove odštete za umanjenje vrijednosti i oštećenja okoliša.

(2) Sanacijski program obvezno sadrži i odgovarajuće priloge odnosno dokumentaciju koji se odnose na podatke iz programa odnosno prema zahtjevima nadležnog tijela javne vlasti.

(3) Ukoliko je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita pojedine sastavnice okoliša i zaštita od opterećenja propisan obvezni sadržaj sanacijskog programa za tu sastavnicu okoliša odnosno za zaštitu od opterećenja, tada sanacijski program sadrži i zahtjeve prema tom propisu koji nisu obuhvaćeni obveznim sadržajem sanacijskog programa propisanim ovim Pravilnikom.

(4) Pobliži sadržaj sanacijskog programa propisan je u Prilogu I. ovog Pravilnika.

Članak 9.

(1) Kada sanacijski program može imati značajan utjecaj na ekološku mrežu prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode, sadržaj sanacijskog programa uključuje i poglavlje koje obrađuje utjecaje sanacijskih mjera na ekološku mrežu sukladno tim propisima.

(2) Pojedina poglavlja u sanacijskom programu izrađuju stručnjaci najmanje razine visokog obrazovanja sa završenim diplomskim stupnjem prema propisu kojim se uređuje razina obrazovanja odgovarajuće struke za područje koje se poglavljem obrađuje (primjerice: za područje utjecaja sanacijskih mjera na ptice – stručnjak profila ornitologa, za područje analize isplativosti i rizika pojedinih metoda sanacije – stručnjak profila ekonomist).

(3) Mjere predviđene sanacijskim programom moraju obuhvatiti zahtjeve iz odredbi članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika te moraju biti temeljene na najnovijim dostupnim tehnikama i vjerodostojnim i ažuriranim podacima.

Članak 10.

(1) Sanacijski program mora biti izrađen po ovlašteniku koji je sukladno Zakonu ovlašten obavljati stručne poslove zaštite okoliša koji se odnose na izradu studija, programa odnosno procjena šteta nastalih u okolišu.

(2) Ovlaštenik koji izradi pojedini sanacijski program ne može biti ovlašten za praćenje stanja okoliša na onečišćenoj lokaciji nakon sanacije predviđene tim sanacijskim programom.

(3) Ovlaštenik je dužan sanacijski program izraditi poštujući odredbe Zakona i ovog Pravilnika.

(4) Ovlaštenika koji će izraditi sanacijski program, u skladu sa zakonom, odabire nositelj obveze izrade sanacijskog programa.

(5) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na izradu elaborata iz članka 3. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika.

IV. OCJENA SANACIJSKOG PROGRAMA I IZDAVANJE SUGLASNOSTI

Članak 11.

(1) Tvrtka je dužna za sanacijski program izrađen sukladno Zakonu i odredbama ovog Pravilnika pribaviti suglasnost Ministarstva.

(2) Sanacijski program iz stavka 1. ovog članka može se primjenjivati nakon što tvrtka pribavi suglasnost Ministarstva za taj sanacijski program.

(3) Suglasnost iz stavka 1. ovog članka nije upravni akt.

(4) U slučaju da je ocjena sanacijskog programa negativna Ministarstvo neće izdati suglasnost. U tom slučaju o zahtjevu za izdavanje suglasnosti odlučit će rješenjem. Ovo rješenje je upravni akt.

Članak 12.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za sanacijski program podnosi se u pisanom obliku. Zahtjevu se prilaže sanacijski program u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.).

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za sanacijski program tvrtke, Ministarstvo će utvrditi potpunost sanacijskog programa u odnosu na zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

(3) Kada utvrdi da sanacijski program nije obuhvatio sve zahtjeve propisane ovim Pravilnikom, Ministarstvo će od tvrtke zaključkom zatražiti dopunu sanacijskog programa u primjerenom roku koji ne može biti duži od 30 dana, kojom prilikom će obrazložiti i u kojem dijelu sanacijski program treba dopuniti.

(4) Ukoliko tvrtka ne dopuni sanacijski program prema zaključku iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo će rješenjem odbaciti zahtjev tvrtke za izdavanje suglasnosti na sanacijski program.

(5) Protiv rješenja iz članka 11. stavka 4. i rješenja iz stavka 4. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 13.

(1) Nakon što utvrdi da je sanacijski program potpun sukladno zahtjevima iz ovog Pravilnika, Ministarstvo će, prema ocjenjenoj potrebi, dostaviti sanacijski program na ocjenu i mišljenje tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima. Tom prilikom Ministarstvo će odrediti i primjereni rok za dostavu ocjene i mišljenja, ali ne duže od 30 dana.

(2) Ukoliko tijelo i/ili osoba određena posebnim propisima ne dostavi ocjenu i mišljenje prema stavku 1. ovoga članka u roku od 30 dana, smatrat će se da su suglasni sa sanacijskim programom.

(3) Suglasnost se ne može izdati ukoliko sanacijski program nije u skladu s važećim dokumentima prostornog uređenja koji se primjenjuju na lokaciji na kojoj je nastala šteta u okolišu.

Članak 14.

O izdanoj suglasnosti na sanacijski program Ministarstvo informira javnost sukladno Zakonu i uredbi

kojom se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 15.

Prilog I. sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 16.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na sanacijske programe koji su izrađeni do stupanja na snagu ovog Pravilnika u skladu sa Zakonom odnosno posebnim propisima.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. ožujka 2009. godine.

Klasa: 351-01/08-04/64

Urbroj: 531-08-1-08-13

Zagreb, 9. prosinca 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG I.

OBVEZNI SADRŽAJ SANACIJSKOG PROGRAMA

Sanacijski program obvezno sadrži:

I. UVOD

koji sadrži podatke o:

– tvrtki (naziv, sjedište, nadležna osoba u ime operatera tvrtke – dokazuje se izvatkom iz sudskog registra odnosno preslikom obrtnice)

– popis djelatnosti koje su uzrokovale nastanak štete u okolišu,

– podatke o ovlašteniku (dokazuju se pozivom na suglasnost Ministarstva)

UPUTA: Ukoliko je izradu sanacijskog programa osiguralo neko od tijela iz članka 6. stavka 2. podstavka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. odnosno kada je tijelo javne vlasti određeno nositeljem izrade sanacijskog programa naredbom sukladno odredbama Pravilnika, tada se u uvodnom dijelu ne navode podaci kako je naprijed određeno, već samo podaci o ovlašteniku koji je izradio sanacijski program.

II. PODATKE O LOKACIJI ONEČIŠĆENOG PODRUČJA

– kratak opis lokacije i prostora oko lokacije

– prirodne karakteristike i pojave šireg područja

III. PODATKE O NASELJENOSTI U BLIŽOJ OKOLINI ONEČIŠĆENOG PODRUČJA

– opis naseljenosti u bližoj okolini onečišćenog područja

IV. PODATKE O GOSPODARSKIM AKTIVNOSTIMA NA KOJE ONEČIŠĆENJE UTJEČE ILI BI MOGLO UTJECATI

– popis i/ili opis gospodarskih aktivnosti na koje onečišćenje utječe ili bi moglo utjecati

V. IZVORE ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA ODNOSNO PODRIJETLO ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

– opis izvora onečišćenja okoliša, odnosno podrijetlo onečišćujućih tvari

VI. IDENTIFIKACIJU MOGUĆIH DOMINO EFEKATA

– opis mogućih utjecaja onečišćenja na pojavu mogućih domino efekata

VII. PREPOZNAVANJE RAZINE OPASNOSTI KOJU ONEČIŠĆENJE PREDSTAVLJA ZA LJUDE I ZA OKOLIŠ

– prepoznavanje i opis razine opasnosti koju onečišćenje predstavlja za ljude i okoliš

VIII. PROCJENU VJEROJATNOSTI I PREDVIĐANJE NAČINA KRETANJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

– procjenu vjerojatnosti i predviđanja načina kretanja onečišćujućih tvari

IX. PROCJENU DOSTUPNIH PODATAKA NA TEMELJU KOJIH SE MOŽE DEFINIRATI OBUHVAT I KARAKTERISTIKE ONEČIŠĆENJA

– procjena dostupnih podataka na temelju kojih se može definirati obuhvat i karakteristike onečišćenja

X. IDENTIFIKACIJU NEPOZNANICA, ODNOSNO PREPREKA U DEFINIRANJU KONAČNOG OBUHVATA ONEČIŠĆENJA, ODNOSNO OBUHVATA SANACIJE

– identifikacija nepoznanica, odnosno prepreka u definiranju konačnog obuhvata onečišćenja, odnosno obuhvata sanacije

XI. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽNIH RADOVA I POTREBU DODATNIH

– rezultati istražnih radova

– zaključak o rezultatima istražnih radova i podatak o možebitnoj potrebi dodatnih istražnih radova

XII. PRIJEDLOGE NAČINA SANACIJE

– materijalna bilanca prisutnih količina onečišćujućih tvari

– kriteriji za izbor tehnologije sanacije, kriterijska analiza

– sažeti prikaz prednosti i nedostataka predloženih tehnika i njihova usporedba

– opis odabranog tehničko-tehnološkog rješenja sanacije

XIII. METODE UTVRĐIVANJA PRIHVATLJIVOSTI PREDLOŽENIH VARIJANTNIH

RJEŠENJA SANACIJE S OBZIROM NA UTJECAJ NA OKOLIŠ

– metode utvrđivanja i utvrđene prihvatljivosti predloženih varijantnih rješenja sanacije s obzirom na utjecaj na okoliš

XIV. MJERE ZA USPOSTAVLJANJE KAKVOĆE STANJA OKOLIŠA KAKVA JE BILA PRIJE NASTANKA ŠTETE U OKOLIŠU ODNOSNO MJERAMA POBOLJŠANJA POSTOJEĆEG STANJA ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA

– mjere za poboljšanje stanja

– mjere zaštite okoliša tijekom provedbe sanacije

– mjere zaštite na radu tijekom sanacije

XV. ANALIZU ISPLATIVOSTI I RIZIKA POJEDINIH METODA SANACIJE (COST BENEFIT ANALIZA)

– analiza isplativosti i rizika pojedinih metoda sanacije (CBA-analiza)

XVI. REDOSLIJED PROVEDBE SANACIJSKIH MJERA I ROKOVE PROVEDBE MJERA ODNOSNO SANACIJSKOG PROGRAMA

– redoslijed provedbe sanacijskih mjera i rokovi provedbe mjera odnosno sanacijskog Programa

XVII. TROŠKOVE PROVEDBE SANACIJSKOG PROGRAMA

– troškovi provedbe sanacijskog programa

XVIII. PRIJEDLOG PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA NA ONEČIŠĆENOJ LOKACIJI NAKON SANACIJE

– prijedlog praćenja stanja okoliša na onečišćenoj lokaciji nakon sanacije

– nositelj obveze praćenja stanja (prema Zakonu, posebnom propisu odnosno odgovarajućem aktu)

XIX. PLAN OSIGURANJA SREDSTAVA UKLJUČUJUĆI I TROŠKOVE ODŠTETE ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI I OŠTEĆENJA OKOLIŠA,

– plan osiguranja sredstava uključujući i troškove odštete za umanjenje vrijednosti i oštećenja okoliša

UPUTA ZA PRIMJENU ODREDBI OVOGA PRILOGA:

Sanacijski program obvezno sadrži i sve podatke i zahtjeve propisane posebnim propisom kojim se uređuje zaštita pojedine sastavnice okoliša odnosno propisom kojim se uređuje zaštita od pojedinog opterećenja kada se ti zahtjevi razlikuju od odredbi ovoga Pravilnika i odgovarajuće priloge odnosno dokumentaciju koji se odnose na podatke iz toga programa odnosno prema zahtjevima tijela javne vlasti.