Šumsko-odštetni cjenik

NN 145/2008 (15.12.2008.), Šumsko-odštetni cjenik

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3997

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

ŠUMSKO-ODŠTETNI CJENIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Šumsko-odštetni cjenik (u daljnjem tekstu: Cjenik) propisuje mjerila prema kojima se određuje naknada za šumsku štetu.

Članak 2.

Šumska šteta, prema ovom Cjeniku, podrazumijeva oštećivanje koje fizičke odnosno pravne osobe nanesu šumi, šumskom zemljištu, šumskim proizvodima i šumskoj infrastrukturi.

Članak 3.

Šumom i šumskim zemljištem, prema ovom Cjeniku smatra se svo zemljište koje je kao takvo određeno Zakonom o šumama.

Šumski proizvodi jesu svi proizvodi šuma i šumskih zemljišta.

Prema ovom Cjeniku šumskom infrastrukturom smatraju se: šumske ceste, traktorske i kamionske vlake, stalne žičare, zaštitne ograde, rampe, protupožarne osmatračnice, znakovi upozorenja, oznake granica posjeda, oznake gospodarske podjele, oznake na drvnim sortimentima te drugi objekti u šumama namijenjeni prvenstveno gospodarenju i zaštiti šuma.

Članak 4.

Iznos naknade šumske štete koja je nanesena šumi, šumskom zemljištu, odnosno šumskim proizvodima, utvrđuje se na način da se prodajna cijena pojedinog šumskog proizvoda iz prodajnog cjenika Hrvatskih šuma d.o.o (u daljnjem tekstu Trgovačko društvo) pomnoži faktorom utvrđenim ovim Cjenikom.

Faktor iz stavka 1. ovoga članka sadrži obeštećenje za devastaciju šuma i šumskog zemljišta (gubitak kvalitativnog i kvantitativnog prirasta, izmjena omjera vrsta drveća u šumi i drugi oblici devastacije), obeštećenje za umanjenje općekorisnih funkcija šuma i obeštećenje za pogoršane uvjete uzgoja, zaštite, iskorištavanja i uređivanja šuma.

Iznos naknade šumske štete iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za prodajnu cijenu šumskog proizvoda, ako proizvod nije prisvojen ili uništen.

Članak 5.

Iznos naknade šumske štete za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđuje Trgovačko društvo. Za državne šume koje koriste tijela državne uprave i pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska, naknadu šumske štete utvrđuje Trgovačko društvo uz naplatu troškova od korisnika.

Iznos naknade šumske štete za šume i šumska zemljišta u vlasništvu šumoposjednika utvrđuje Šumarska savjetodavna služba.

Članak 6.

Šumska šteta na drvnim proizvodima naknađuje se za oštećenu drvnu masu stojećeg stabla (na panju) razvrstanu prema Pravilniku o hrvatskim normama za proizvode iskorištavanja šuma.

Osim za proizvode iz stavka 1. ovoga članka šumska šteta naknađuje se i za oštećene biljke, stabalca i stabla, te grmlje iz:

– jednodobnih, prebornih i raznodobnih sjemenjača u uzrastu ponika, podmlatka, mladika, koljika i letvika;

– šumskih kultura i plantaža u uzrastu podmlatka, mladika, koljika, letvika;

– panjača do 10 cm prsnog promjera;

– makija, gariga, šikara, šibljaka do 10 cm prsnog promjera;

– intenzivnih kultura i plantaža za uzgoj božićnih drvaca

Članak 7.

Osim proizvoda iz članka 6. šumska šteta naknađuje se za oštećeno: lišće, izbojke, cvjetove, sjeme, plodove, koru i korijenje šumskog drveća i grmlja, ljekovito, aromatično i jestivo bilje, zeljasto bilje, cvijeće, travu, listinac, paprat, trsku, humus, treset, smolu, gljive, med, te druge šumske proizvode koji se nalaze u šumi ili na šumskom zemljištu.

II. UTVRĐIVANJE ŠUMSKE ŠTETE

1.Šume

Članak 8.

Ako je štetom uništen dio šume na površini većoj od jednog ara, osim štete za drvne proizvode, u naknadu štete uračunavaju se i troškovi pripreme zemljišta za pošumljavanje, uspostavljanje šumskog reda, pošumljavanja, troškovi njege i zaštite pošumljene površine za idućih pet godina, te naknada za umanjene općekorisne funkcije šuma.

Ako je šteta u šumi počinjena požarom, osim troškova iz stavka 1. ovoga članka, u naknadu štete uračunavaju se i troškovi gašenja požara i čuvanja požarišta.

2. Šumska zemljišta

Članak 9.

Iznos naknade šumske štete koja je nanesena šumskom zemljištu korištenjem, razaranjem, kopanjem, odvoženjem humusa, treseta, gline, pijeska, zemlje, šljunka ili kamena, ispuštanjem otrovnih tvari, uskladištenjem štetnih otpadaka, te drugim biotskim ili abiotskim čimbenicima ili na neki drugi način, utvrđuje se na temelju troškova otklanjanja štete nanesene šumskom zemljištu i njegove sanacije kojom će biti dovedeno u prvobitno stanje.

Naknada za korištenje šumskog zemljišta određuje se prema podacima dobivenim od Ministarstva financija, poreznih ureda o prometnoj vrijednosti građevinskog zemljišta u katastarskoj općini.

Ukoliko nema prometa zemljišta, naknada će se obračunati prema prometnoj vrijednosti u najbližoj katastarskoj općini.

3. Šumski proizvodi

3.1. Drvni proizvodi

Članak 10.

Iznos naknade šumske štete za drvne proizvode iz gospodarskih šuma utvrđuje se tako da se prodajna cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom i to:

1. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 20 godina i mlađih od 2/3 ophodnje, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od 10 cm i tanjih od ½ promjera sječiva zrelosti:

a) prirodno podignutih 3

b) umjetno podignutih 4

2. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 2/3 ophodnje do početka obnove, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od ½ promjera sječive zrelosti:

a) prirodno podignutih 3

b) umjetno podignutih 4

3. za drvne proizvode jednodobnih šuma u kojima je započela obnova (oplodna sječa):

a) prirodno podignutih 2

b) umjetno podignutih 3

4. za drvne proizvode iz panjača prsnog promjera srednjeg sastojinskog stabla:

a) od 10 do 20 cm 3

b) iznad 20 cm 4

5. za drvne proizvode iz šumskih kultura i plantaža prsnog promjera srednjeg sastojinskog stabla:

a) od 10 do 20 cm 3

b) iznad 20 cm 4

6. za drvne proizvode iz šikara 5

7. za drvne proizvode iz makija 6

Članak 11.

Iznos naknade šumske štete za drvne proizvode iz zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom utvrđuje se tako da se prodajna cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom i to:

1. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 20 godina i mlađih od 2/3 ophodnje, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od 10 cm i tanjih od ½ promjera sječiva zrelosti:

a) prirodno podignutih 6

b) umjetno podignutih 7

2. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 2/3 ophodnje, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od ½ promjera sječive zrelosti:

a) prirodno podignutih 6

b) umjetno podignutih 7

3. za drvne proizvode jednodobnih šuma u kojima je započela obnova (oplodna sječa):

a) prirodno podignutih 3

b) umjetno podignutih 4

4. za drvne proizvode iz panjača prsnog promjera srednjeg sastojinskog stabla:

a) od 10 do 20 cm 5

b) iznad 20 cm 6

5. za drvne proizvode iz šikara 7

6. za drvne proizvode iz makija 8

Članak 12.

Ukupni drvni obujam protupravno posječenog stabla koji je odnesen sa mjesta sječe, izračunava se na temelju izmjerenog promjera panja posječenog stabla i prosjeka izmjerenih dendrometrijskih elemenata od najmanje tri stabla u istoj ili sličnoj sastojini čiji promjeri panjeva odgovaraju promjeru panja posječenog stabla.

Učešće pojedinih drvnih sortimenata posječenog stabla utvrđuje se procjenom na odgovarajućem stojećem stablu u istoj ili sličnoj sastojini na temelju elemenata iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

Iznos naknade šumske štete za drvne proizvode posebno zaštićenih vrsta drveća prema propisima o zaštiti prirode, bez obzira na namjenu šume, utvrđuje se tako da se tržišna prodajna cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda pomnoži s faktorom 10.

3.2. Mlade biljke

Članak 14.

Iznos naknade šumske štete počinjene na biljci, stabalcu odnosno stablu pojedinih vrsta drveća iz odredbe članka 6. stavka 2. ovoga Cjenika u gospodarskim šumama utvrđuje se tako da se prodajna cijena odgovarajuće vrste trogodišnjeg šumskog sadnog (presađenog) materijala iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je biljka, stabalce ili stablo iz:

1. prirodno podignutih jednodobnih, prebornih ili raznodobnih šuma u razvojnom stadiju:

– ponika 1

– podmlatka 2

– mladika 4

– koljika 6

– letvika 9

2. umjetno podignutih jednodobnih i raznodobnih šuma u razvojnom stadiju:

– podmlatka 3

– mladika 5

– koljika 7

– letvika 9

3. panjača:

– visine do 1,0 m 3

– visine od 1,0 do 3,0 m 5

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 8

4. šumskih kultura i plantaža u razvojnom stadiju:

– podmlatka 3

– mladika 5

– koljika 7

– letvika 9

5. šikara i šibljaka:

– visine do 1,0 m 3

– visine od 1,0 do 3,0 m 5

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 9

6. makija i gariga:

– visine do 1,0 m 4

– visine od 1,0 do 3,0 m 8

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 12

7. intenzivnih kultura i plantaža za uzgoj božićnih drvaca:

– visine do 0,5 m 2

– visine od 0,5 do 2,0 m 5

– visine preko 2,0 m 7

Članak 15.

Iznos naknade šumske štete počinjene na biljci, stabalcu odnosno stablu pojedinih vrsta drveća iz odredbe članka 6. stavka 2. ovoga Cjenika u zaštitnim šumama i šumama s posebnom namjenom utvrđuje se tako da se prodajna cijena odgovarajuće vrste trogodišnjeg šumskog sadnog materijala (presađenog) iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je biljka, stabalce ili stablo iz:

1. prirodno podignutih jednodobnih, prebornih ili raznodobnih šuma u razvojnom stadiju:

– ponika 2

– podmlatka 4

– mladika 7

– koljika 10

– letvika 15

2. umjetno podignutih jednodobnih i raznodobnih šuma u razvojnom stadiju:

– podmlatka 5

– mladika 8

– koljika 11

– letvika 15

3. panjača:

– visine do 1,0 m 4

– visine od 1,0 do 3,0 m 6

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 9

4. šikara i šibljaka:

– visine do 1,0 m 4

– visine od 1,0 do 3,0 m 7

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 10

5. makija i gariga:

– visine do 1,0 m 6

– visine od 1,0 do 3,0 m 9

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 15

Članak 16.

Iznos naknade šumske štete počinjene na biljci, stabalcu odnosno stablu posebno zaštićenih vrsta drveća prema propisima o zaštiti prirode iz šuma bez obzira na njihovu namjenu utvrđuje se tako da se prodajna cijena odgovarajuće vrste trogodišnjeg šumskog sadnog (presađenog) materijala iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je u razvojnom stadiju:

– ponika 5

– podmlatka 10

– mladika 15

– koljika 20

– letvika 25

Članak 17.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem stabla nedopuštenom pašom, brstom i žirenjem, podbjeljivanjem, odsijecanjem grana i dijelova grana, smolarenjem, vađenjem izlučevina ili skidanjem lika u slučaju da neće doći do smanjenja tehničke vrijednosti stabla i neće dovesti do njegova sušenja utvrđuje se u iznosu 50 % manjem od obračunate naknade u skladu s odredbama članaka 10. do 16. ovoga Cjenika.

U slučaju kada će počinjena šteta iz stavka 1. ovog članka uzrokovati smanjenje njegove tehničke vrijednosti, prouzročiti njegovo sušenje ili je izvjesno da će sušenje nastupiti, naknada šumske štete utvrđuje se u skladu s odredbama članaka 10. do 16. ovoga Cjenika.

Članak 18.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem, uništavanjem, nedopuštenom pašom, brstom i žirenjem počinjenih na grmlju iz gospodarskih šuma utvrđuje se tako da se prodajna cijena po jedinici mjere iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je grmlje iz:

– prirodnih sastojina 4

– umjetno podignutih sastojina 5

– panjača 4

– šumskih kultura i plantaža 3

– šikara i šibljaka 6

– makija i gariga 7

Članak 19.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem, uništavanjem, nedopuštenom pašom, brstom i žirenjem počinjenih na grmlju iz zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom utvrđuje se tako da se prodajna cijena po jedinici mjere iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je grmlje iz:

– prirodnih sastojina 6

– umjetno podignutih sastojina 7

– panjača 6

– šikara i šibljaka 8

– makija i gariga 9

3.3. Ostali šumski proizvodi

Članak 20.

Iznos naknade šumske štete počinjene nedopuštenom pašom i brstom utvrđuje se po komadu stoke na dan:

– sitna stoka (ovca, koza, janje i dr.) 1 kg suhog sijena

– krupna stoka (konj, magarac, govedo, i dr.) 5 kg suhog sijena

Iznos naknade šumske štete iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se tako da se prodajna cijena suhog sijena na tržištu pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 6

Troškovi hvatanja, čuvanja i prehrane stoke zatečene u nedopuštenom pašarenju i brstu obračunavaju se u naknadu šumske štete.

Članak 21.

Iznos naknade šumske štete počinjene nedopuštenom žirenjem utvrđuje se sa po 3 kg žira, bukvice, kestena i dr. po komadu stoke na dan.

Iznos naknade šumske štete iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se tako da se prodajna cijena šumskog sjemena (žira, bukvice, kestena i dr.) iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 4

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 7

Troškovi hvatanja, čuvanja i prehrane stoke zatečene u nedopuštenom žirenju obračunavaju se u naknadu šumske štete.

Članak 22.

Iznos naknade šumske štete za cvjetove, sjeme i plodove drveća i grmlja utvrđuje se tako da se njihova cijena iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 5

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 10

Članak 23.

Iznos naknade šumske štete za koru i korijenje drveća i grmlja utvrđuje se tako da se njihova cijena iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 6

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 10

Članak 24.

Iznos naknade šumske štete za cvijeće, travu, listinac, mahovinu, paprat, trsku utvrđuje se tako da se njihova cijena iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 8

Članak 25.

Iznos naknade šumske štete za ljekovito, aromatsko i jestivo bilje utvrđuje se tako da se njihova cijena iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 5

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 10

Članak 26.

Iznos naknade šumske štete za gljive utvrđuje se tako da se njihova cijena iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 6

Članak 27.

Iznos naknade šumske štete za med utvrđuje se tako da se njegova cijena iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 4

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 8

Članak 28.

Iznos naknade šumske štete za smolu i ostale izlučevine utvrđuje se tako da se njihova cijena iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 7

Članak 29.

Iznos naknade šumske štete za treset i humus utvrđuje se tako da se njihova cijena iz prodajnog cjenika Trgovačkog društva pomnoži s faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 6

Članak 30.

Iznos naknade šumske štete za šumske proizvode posebno zaštićenih vrsta prema propisima o zaštiti prirode koji nisu obuhvaćeni člancima 13. i 16. ovoga Cjenika, bez obzira na namjenu šume, utvrđuje se tako da se tržišna cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda pomnoži s faktorom 15

Članak 31.

Za sve ostale šumske proizvode koji nisu navedeni u odredbama ovoga Cjenika, iznos naknade šumske štete utvrđuje se množenjem prodajne cijene proizvoda iz cjenika Trgovačkog društva po jedinici mjere s faktorom 4.

4. Šumska infrastruktura

Članak 32.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem ili uništavanjem šumskih cesta, traktorskih i kamionskih vlaka, stalnih žičara i sl. utvrđuje se tako da se troškovi sanacije počinjene štete pomnože s faktorom 2

Članak 33.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem ili uništavanjem protupožarnih osmatračnica, zaštitnih ograda, rampi, znakova upozorenja i sl. utvrđuje se tako da se troškovi sanacije počinjene štete pomnože s faktorom 2

Članak 34.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem ili uništavanjem oznaka granica posjeda i šumskogospodarske podjele utvrđuje se tako da se troškovi sanacije počinjene štete pomnože s faktorom 4

Članak 35.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem ili uništavanjem oznaka na drvnim sortimentima utvrđuje se tako da se troškovi sanacije počinjene štete pomnože s faktorom 3

III. OBILJEŽAVANJE I EVIDENCIJA ŠUMSKE ŠTETE

Članak 36.

Obilježavanje šumske štete na drvnim proizvodima obavlja se na poprečnom presjeku panja posječenog drveta i na svim poprečnim presjecima drvnih proizvoda (sortimenata) otiskom žiga šumokvarnog čekića.

Otisak i dimenzije žiga šumokvarnog čekića propisane su Pravilnikom o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu.

Na otisku žiga šumokvarnog čekića mora biti vidljiv sadržaj žiga.

Članak 37.

Trgovačko društvo i Šumarska savjetodavna služba dužni su voditi evidenciju počinjenih šumskih šteta.

Obrasci za prijavu, obračun i evidencije počinjenih šteta nalaze se u prilogu ovoga Cjenika.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 38.

Ovaj Cjenik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PŠŠ-1

PRIJAVA ŠUMSKE ŠTETE br. ___________

1. Podaci o podnositelju prijave

Ime i prezime

Organizacija

Podružnica

Šumarija / Ured

2. Mjesto počinjene štete

Gospodarska jedinica

Odjel

Odsjek

3. Podaci o počinitelju šumske štete

Ime i prezime

Broj osobne iskaznice i gdje je izdana

Porezni broj

Dan mjesec i godina rođenja

Prebivalište, mjesto, ulica i k.br., općina-grad, županija

Ime i prezime i adresa skrbnika za maloljetne osobe ako ga imaju

4. Opis učinjene štete

Potpis podnositelja prijave

U _____dne ___20_ ______________________

OŠŠ-1

OBRAČUN ŠUMSKE ŠTETE ZA DRVNE PROIZVODE

Broj prijave _________________ 20 ____

Broj pod kojim je šteta

evidentirana u očevidniku šumskih šteta __________________________________

Redni broj

Vrsta
drveća

Stablo na panju

Drvni proizvodi

Obračun

Prsni promjer

Visina

Obujam

Vrsta
proizvoda

Srednji promjer

Dužina

Obujam

Prostorno drvo

Cijena po jedinici proizvoda

Faktor

Šumska odštetna cijena po jedinici (11x12)

Ukupna šteta

cm

m

m3

cm

m

m3

prm

kn

kn

kn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Troškovi postupka (kn)

privremeno oduzimanje, prijevoz, čuvanje

ostali troškovi

UKUPNO

Odbitak (kn)

vrijednost privremeno oduzetog materijala

djelomične naplate

Ostaje za naplatu (kn)

Štetu obračunao Upravitelj šumarije/Voditelj podružnice
________________________________ _______________________________

U ______________dne________20____ M.P.

OŠŠ-2

OBRAČUN ŠUMSKE ŠTETE ZA MLADE BILJKE

Broj prijave _________________ 20 ____

Broj pod kojim je šteta

evidentirana u očevidniku šumskih šteta __________________________________

Redni broj

Vrsta drveća

Razvojni stadij

Broj oštećenih biljaka

Obračun

Jedinična cijena

Faktor

Šumska odštetna cijena po jedinici (5x6)

Ukupna šteta

kn

kn

kn

1

2

3

4

5

6

7

8

Troškovi postupka (kn)

privr. oduzimanje, prijevoz, čuvanje

ostali troškovi

UKUPNO

Odbitak (kn)

vrijednost privr. oduzetog materijala

djelomične naplate

Ostaje za naplatu (kn)

Štetu obračunao Upravitelj šumarije/Voditelj podružnice
________________________________ _______________________________

U ______________dne________20____ M.P.

OŠŠ-3

OBRAČUN ŠUMSKE ŠTETE ZA OSTALE ŠUMSKE PROIZVODE

Broj prijave _________________ 20 ____

Broj pod kojim je šteta

evidentirana u očevidniku šumskih šteta __________________________________

Redni broj

Vrsta štete

Količina

(m, m2, m2, kg, kom.)

Obračun

Cijena po jedinici proizvoda

Faktor

Šumska odštetna cijena po jedinici (4x5)

Ukupna šteta

kn

kn

kn

1

2

3

4

5

6

7

Troškovi postupka (kn)

privr. oduzimanje, prijevoz, čuvanje

ostali troškovi

UKUPNO

Odbitak (kn)

vrijednost privr. oduzetog materijala

djelomične naplate

Ostaje za naplatu (kn)

Štetu obračunao Upravitelj šumarije/Voditelj podružnice
________________________________ _______________________________

U ______________dne________20____ M.P.

OČŠŠ-1

OČEVIDNIK ŠUMSKIH ŠTETA

Red. broj

Prijavu izvršio

Datum

Mjesto počinjene štete

Počinitelj

Količina (m, m2, m3, kg, kom.)

Vrijednost počinjene štete

Prijava dostavljena sudu

Presuda donešena

Presuđeni iznos

Naplaćeni iznos

Gospodarska jedinica

Odjel

Odsjek

Ime i prezime

Adresa

Vrsta štete

kn

kn

kn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15