Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

NN 146/2008 (17.12.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

HRVATSKI SABOR

4020

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/165

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Članak 1.

U Zakonu o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02. i 173/03.) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Poslove uvoza i izvoza NVO-a za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) i Ministarstva unutarnjih poslova mogu obavljati Agencija Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Agencija) i druge pravne i fizičke osobe – obrtnici registrirani za obavljanje poslova uvoza i izvoza NVO-a, odnosno robe vojne namjene upisani u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.«

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»Poslove prodaje neperspektivnog NVO-a za potrebe Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova, uz poslove navedene u stavku 3. ovoga članka, mogu obavljati Agencija i druge pravne i fizičke osobe – obrtnici registrirani za obavljanje poslova uvoza i izvoza NVO-a, odnosno robe vojne namjene upisani u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 10. riječi: »za gospodarsku uporabu« brišu se.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Za vrijeme u kojem kapaciteti za proizvodnju i remont NVO-a, posebno važni za obranu Republike Hrvatske, nisu u funkciji, proizvođači koji su registrirani za proizvodnju i remont NVO-a mogu ostvarivati pravo na novčanu naknadu za hladni pogon. Specificirani zahtjev za novčanu naknadu proizvođači upućuju Ministarstvu obrane najkasnije do 1. rujna tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu.

Sredstva za hladni pogon iz stavka 1. ovoga članka mogu se ostvariti samo za kapacitete za proizvodnju i remont koji su posebno važni za obranu Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom određuje osnovne kriterije koje proizvođači moraju ispunjavati kako bi ostvarili pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka.

Na zahtjev proizvođača iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo obrane u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i ministarstvom nadležnim za gospodarstvo, utvrđuje opravdanost svakoga pojedinačnog zahtjeva te opravdane zahtjeve upućuje Vladi Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva obrane donosi odluku o visini i broju novčanih naknada u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na znanstvenoistraživačke institucije važne za razvoj NVO-a.«

Članak 5.

Članak 17. mijenja se i glasi:

Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova vode evidenciju o izdanim dozvolama za izvoz i uvoz NVO-a namijenjenog Oružanim snagama, odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova i najmanje jednom godišnje izvješćuju Vladu Republike Hrvatske o izvezenom i uvezenom NVO-u za prethodnu godinu.«

Članak 6.

Članak 18. briše se.

Članak 7.

U članku 21. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2.

Članak 8.

U članku 22. riječi: »Zakonom o zaštiti tajnosti podataka obrane« zamjenjuju se riječima: »Zakonom o tajnosti podataka«, a riječi: »za gospodarsku uporabu« brišu se.

Članak 9.

U članku 24. točki 5. iza riječi: »NVO-a« dodaju se riječi: »za potrebe Oružanih snaga,«.

Članak 10.

U članku 26. stavku 1. riječi: »i pravne osobe ovlaštene (akreditirane) od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo« zamjenjuju se riječima: »i pravne osobe koje je akreditiralo tijelo nadležno za akreditaciju«.

Članak 11.

U članku 35. stavku 3. riječ: »patentima« zamjenjuje se riječju: »patentu«.

Članak 12.

U članku 39. stavku 1. točka 4. briše se.

Članak 13.

U članku 41. riječi: »ministar gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za gospodarstvo«.

Članak 14.

U cijelom tekstu Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02. i 173/03.) riječi: »Ministarstvo gospodarstva« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.

Klasa: 213-02/08-01/01

Zagreb, 5. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.