Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 146/2008 (17.12.2008.), Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

4023

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/168

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 1/01., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 17/04., 8/06., 142/06. i 134/07.) u članku 4. stavku 3. točki 6. dodaje se nova podtočka a) koja glasi:

»6.a) predsjednici županijskih sudova iz članka 24. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,80.«

Dosadašnje podtočka a), b) i c) postaju podtočke b), c) i d).

U točki 7. dodaje se nova podtočka a) koja glasi:

»7.a) suci županijskih sudova iz točke 6.a) ovoga članka određeni za postupanje u kaznenim predmetima korupcije i organiziranog kriminaliteta 5,70.«

Dosadašnje podtočke a) i b) postaju podtočke b) i c).

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.

Klasa: 120-02/08-01/02

Zagreb, 5. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.