Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

NN 146/2008 (17.12.2008.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4028

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 2008. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

Članak 1.

I. OPĆE ODREDBE

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državnog hidrometeorološkog zavoda (u daljnjem tekstu: Zavod), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Zavoda, poslovi koji se obavljaju u okviru tih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja tim jedinicama, te okvirni broj službenika i namještenika Zavoda.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, te okvirni broj državnih službenika i namještenika uređuju se na takav način da Zavod može stručno, racionalno i djelotvorno obavljati poslove iz svoga djelokruga i nadležnosti.

Članak 3.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga Zavoda ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ravnatelja

2. Služba za hidrologiju

3. Služba za motrenje vremena i klime

4. Služba za vremenske analize i prognoze

5. Služba za meteorološka istraživanja i razvoj

6. Služba za kakvoću zraka

7. Služba za informatiku i tehniku

8. Služba za daljinska mjerenja

9. Služba za informiranje, međunarodnu suradnju i korisnike

10. Služba za administraciju i opće poslove

11. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

12. Samostalni odjel za umjerni laboratorij.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET RAVNATELJA

Članak 4.

Kabinet ravnatelja obavlja stručne, administrativne i protokolarne poslove potrebne za ostvarivanje plana i programa aktivnosti ravnatelja i zamjenika ravnatelja. Koordinira rad pomoćnika ravnatelja službi i načelnika samostalnih odjela i obavlja poslove u vezi s odnosima s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave, iz djelokruga Zavoda. U Kabinetu se izrađuju strateški dokumenti Zavoda i objedinjuju izvješća o radu i planovi rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica. Kabinet obavlja sve poslove vezane za sastanke stručnog Kolegija, izradu i pohranu odluka i okružnica ravnatelja, te poslove informacijske sigurnosti. Rješava se pošta upućena ravnatelju te se vodi evidencija i pohrana povjerljive pošte.

2. SLUŽBA ZA HIDROLOGIJU

Članak 5.

Služba za hidrologiju je nadležna za provođenje motrenja na površinskim i podzemnim vodama. Utvrđuje režim i bilancu voda, izdaje hidrološke prognoze i upozorenja, elaborate i studije za potrebe gospodarenja vodama i definiranja stanja i očuvanja vodnih resursa. Aktivno sudjeluje u međunarodnoj razmjeni i unaprjeđenju razvoja u području hidrologije i vodnih resursa, kako na lokalnom i nacionalnom, tako i na regionalnom i širem nivou.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

2.1. Odjel za hidrološka motrenja

2.2. Odjel za studije i prognoze.

2.1. ODJEL ZA HIDROLOŠKA MOTRENJA

Odjel za hidrološka motrenja uspostavlja i održava mreže hidroloških postaja na površinskim i podzemnim vodama, organizira motrenja i prikuplja podatke iz mreže postaja, provodi posebna hidrološka mjerenja, obavlja kontrolu i obradu podataka, te pohranu u Banku hidroloških podataka. U sklopu ovog Odjela istražuje se i suspendirani, vučeni i riječni nanos s dna i spruda. Također se obavlja nadzor i prati kvaliteta rada u skladu s preporukama i zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije i nacionalnog zakonodavstva s područja normizacije i mjeriteljstva, prate se promjene ključeva (kodova) i sastavljaju se hidrološki bilteni za međunarodnu razmjenu, te izrađuju naputci za rad. Odjel također sudjeluje u pripremi hidroloških prognoza i upozorenja, studija, elaborata, prikaza i biltena.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

2.1.1. Odsjek za motrenja površinskih voda

2.1.2. Odsjek za motrenja podzemnih voda

2.1.3. Odsjek za motrenja i obradu nanosa.

2.1.1. Odsjek za motrenja površinskih voda

Odsjek za motrenja površinskih voda uspostavlja i održava mreže hidroloških postaja, provodi redovna i posebna motrenja, te prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje hidrološke podatke s površinskih voda. Operativno prati, analizira i procjenjuje stanje vodnih resursa na području Republike Hrvatske.

2.1.2. Odsjek za motrenja podzemnih voda

Odsjek za motrenja podzemnih voda održava i upravlja mrežom postaja za mjerenje razina podzemnih voda, provodi redovna i posebna motrenja, prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje podatke u Banku hidroloških podataka, obavlja kartiranje izvora i drugih hidrogeoloških objekata, utvrđuje podzemne vodne veze i izračune, te izvodi složene hidrogeološke terenske radove. Operativno prati, analizira i procjenjuje stanja podzemnih voda na području Republike Hrvatske. U Odsjeku se također izrađuje katastar, studije, elaborati, prikazi i bilteni.

2.1.3. Odsjek za motrenja i obradu nanosa

Odsjek za motrenja i obradu nanosa istražuje riječni nanos, i to suspendirani, vučeni, s dna i spruda, na pojedinim vodotocima. Na temelju tih svakodnevnih ili povremenih mjerenja, određuju se hidrološki parametri, putem kojih se iz višegodišnjeg niza mjerenja utvrđuju hidrološko-psamološki odnosi. Obavljaju se djelomične obrade uzetih uzoraka na terenu, završne obrade u hidrotehničkom laboratoriju, te se kao finalni rezultat obrada dobiva koncentracija suspendiranog nanosa, a na bazi poznatoga protoka vode izračunavaju se i pronosi suspendiranog nanosa.

2.2. ODJEL ZA STUDIJE I PROGNOZE

Odjel za studije i prognoze organizira obradu hidroloških podataka, izradu studija, elaborata, prikaza i biltena, te primjenu raznih hidroloških prognostičkih modela. U Odjelu se također utvrđuju promjene režima vodotoka i definiraju vodne bilance.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

2.2.1. Odsjek za studije

2.2.2. Odsjek za prognoze

2.2.3. Odsjek za obradu i arhiviranje podataka.

2.2.1. Odsjek za studije

Odsjek za studije prati stanja i režime površinskih voda na teritoriju Republike Hrvatske, analizira prostorne i vremenske raspodjele hidroloških veličina, s ciljem proučavanja vodnih resursa, te izrađuje hidrološke analize, elaborate i studije za potrebe sagledavanja režima površinskih voda. Generalizira hidrološke analize i proračune i izrađuje hidrološke osnove površinskih voda s prikazima različitih karakteristika hidrološkog režima u formi karata, tablica i regionalnih zavisnosti.

2.2.2. Odsjek za prognoze

Odsjek za prognoze prikuplja podatke u realnom vremenu s nacionalne mreže izvještajnih hidroloških stanica i iz podunavskih zemalja, priprema i dostavlja podatke suglasno međunarodnim standardima i obvezama vezanim za razmjenu hidroloških podataka, obrađuje i analizira hidrološke podatke, meteorološke podatke i prognoze, te izrađuje hidrološke prognoze i upozorenja, izdaje prognoze i upozorenja o opasnim pojavama na vodotocima, kao što su veliki i poplavni valovi, male vode, pojave leda i sl., izdaje dnevne i tjedne biltene o stanju na vodotocima, ažurira internetske stranice, modernizira i održava funkcionalnost hidrološkog informacijsko-prognostičkog sustava u realnom vremenu. Izrađuje i dostavlja posebne prognoze i upozorenja za profile mjerodavne za obranu od poplava na vodotocima, analizira i priprema izvještaje o hidrometeorološkim uvjetima koji su izazvali opasne pojave na vodotocima, izvještaje o kvaliteti izdanih informacija, prognoza i upozorenja, te razvija i primjenjuje različite metode, modele i procedure za hidrološko prognoziranje.

2.2.3. Odsjek za obradu i arhiviranje podataka

Odsjek za obradu i arhiviranje podataka organizira obradu i kontrolu hidroloških podataka, obradu i kontrolu protoka, analizira elemente bilance voda, vodi arhive i banke hidroloških podataka, održava i ažurira hidrološki dio internetske prezentacije Zavoda, te se bavi razvojem i primjenom novih tehnologija.

3. SLUŽBA ZA MOTRENJE VREMENA I KLIME

Članak 6.

Služba za motrenje vremena i klime je nadležna za stručne i tehničke poslove koji se odnose na provođenje meteoroloških motrenja te kakvoću podataka tih motrenja. U Službi se planira, uspostavlja, održava, nadzire i usklađuje rad i metode rada mreže svih vrsta meteoroloških postaja, prikupljaju se, kontroliraju, obrađuju i pohranjuju meteorološki podaci, stvarajući arhive i baze podataka. Pripremaju se operativne klimatološke podloge za opće potrebe te operativno prati klima, izrađuju se naputci za rad, meteorološki bilteni, godišnjaci, sudjeluje se u izradi klimatografije, izrađuju se obavijesti te analize i studije (npr. o optimizaciji mjernog sustava, kvaliteti motrenja, prostorno-vremenskim interpolacijama vrijednosti meteoroloških polja, homogenosti vremenskih nizova podataka).

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

3.1. Odjel za meteorološka motrenja

3.2. Odjel za obradu i kontrolu podataka i praćenje klime.

3.1. ODJEL ZA METEOROLOŠKA MOTRENJA

Odjel za meteorološka motrenja planira, uspostavlja, održava i skrbi za sve vrste meteoroloških, agrometeoroloških i posebnih postaja, obavlja nadzor i prati kakvoću njihova rada u skladu s preporukama i zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije i nacionalnog zakonodavstva s područja normizacije i mjeriteljstva. Prati promjene ključeva i sastavlja meteorološke izvještaje za međunarodnu razmjenu, te izrađuje naputke za rad. Razrađuje, uspostavlja, obavlja i koordinira metodologiju posebnih mjerenja te prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

3.1.1. Odsjek za mreže meteoroloških postaja

3.1.2. Odsjek za automatska i posebna mjerenja.

3.1.1. Odsjek za mreže meteoroloških postaja

Odsjek za mreže meteoroloških postaja, u skladu s pravilnicima o programima rada, provodi meteorološka, agrometeorološka uključujući i fenološka te posebna motrenja, izrađuje izvještaje i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Odsjek također uspostavlja, održava te obavlja stručni i tehnički nadzor za sve vrste meteoroloških, agrometeoroloških i posebnih postaja, obavlja nadzor i prati kakvoću rada te vodi službenu evidenciju o radu svih mreža meteoroloških postaja. Motrenja se obavljaju na meteorološko-aerološkim opservatorijima (MAO), glavnim meteorološkim postajama (GMP), glavnim agrometeorološkim postajama (GAP), klimatološkim postajama (KMP) te kišomjernim postajama (KP) i totalizatorima (TO).

Odsjek sudjeluje u planiranju, razradi, provođenju i koordiniranju modernizacije unutar mreže meteoroloških postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka ustrojavaju se:

3.1.1.1. Pododsjek – istočna Hrvatska

3.1.1.2. Pododsjek – središnja Hrvatska

3.1.1.3. Pododsjek – sjeverni Jadran i gorska Hrvatska

3.1.1.4. Pododsjek – južna Hrvatska

3.1.1.5. Pododsjek meteorološko-aerološki opservatorij (MAO) Zagreb.

3.1.1.1. Pododsjek – istočna Hrvatska

Pododsjek – istočna Hrvatska uspostavlja, održava te obavlja stručni i tehnički nadzor za glavne meteorološke i agrometeorološke postaje, kao i pripadne klimatološke i kišomjerne postaje i totalizatore na svom području, te vodi službenu evidenciju o radu tih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Pododsjeka ustrojavaju se:

3.1.1.1.1. Odjeljak GMP Slavonski Brod

3.1.1.1.2. Odjeljak GAP Križevci

3.1.1.1.3. Odjeljak GMP Bjelovar

3.1.1.1.4. Odjeljak GMP Daruvar.

3.1.1.1.1. Odjeljak GMP Slavonski Brod

Odjeljak GMP Slavonski Brod provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.1.2. Odjeljak GAP Križevci

Odjeljak GAP Križevci provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Obavlja posebna meteorološka i fenološka motrenja u međunarodnom fenološkom vrtu za potrebe agrometeorologije.

3.1.1.1.3. Odjeljak GMP Bjelovar

Odjeljak GMP Bjelovar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.1.4. Odjeljak GMP Daruvar

Odjeljak GMP Daruvar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.2. Pododsjek – središnja Hrvatska

Pododsjek – središnja Hrvatska uspostavlja, održava te obavlja stručni i tehnički nadzor za glavne meteorološke i agrometeorološke postaje, kao i pripadne klimatološke, kišomjerne postaje i totalizatore na svom području te vodi službenu evidenciju o radu tih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Pododsjeka ustrojavaju se:

3.1.1.2.1. Odjeljak GMP Karlovac

3.1.1.2.2. Odjeljak GMP Sisak

3.1.1.2.3. Odjeljak GMP Varaždin

3.1.1.2.4. Odjeljak GMP Ogulin

3.1.1.2.5. Odjeljak GMP Krapina.

3.1.1.2.1. Odjeljak GMP Karlovac

Odjeljak GMP Karlovac provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.2.2. Odjeljak GMP Sisak

Odjeljak GMP Sisak provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.2.3. Odjeljak GMP Varaždin

Odjeljak GMP Varaždin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.2.4. Odjeljak GMP Ogulin

Odjeljak GMP Ogulin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.2.5. Odjeljak GMP Krapina

Odjeljak GMP Krapina provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.3. Pododsjek – sjeverni Jadran i gorska Hrvatska

Pododsjek – sjeverni Jadran i gorska Hrvatska uspostavlja, održava te obavlja stručni i tehnički nadzor za glavne meteorološke i agrometeorološke postaje, kao i pripadne klimatološke, kišomjerne postaje i totalizatore na svom području te vodi službenu evidenciju o radu tih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Pododsjeka ustrojavaju se:

3.1.1.3.1. Odjeljak GMP Pazin

3.1.1.3.2. Odjeljak GMP Gospić

3.1.1.3.3. Odjeljak GMP Mali Lošinj

3.1.1.3.4. Odjeljak GMP Senj

3.1.1.3.5. Odjeljak GMP Rab

3.1.1.3.6. Odjeljak GMP Rijeka

3.1.1.3.7. Odjeljak GMP Parg

3.1.1.3.8. Odjeljak GMP Zavižan.

3.1.1.3.1. Odjeljak GMP Pazin

Odjeljak GMP Pazin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.3.2. Odjeljak GMP Gospić

Odjeljak GMP Gospić provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.3.3. Odjeljak GMP Mali Lošinj

Odjeljak GMP Mali Lošinj provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.3.4. Odjeljak GMP Senj

Odjeljak GMP Senj provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.3.5. Odjeljak GMP Rab

Odjeljak GMP Rab provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.3.6. Odjeljak GMP Rijeka

Odjeljak GMP Rijeka provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.3.7. Odjeljak GMP Parg

Odjeljak GMP Parg provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Povremeno provodi posebna motrenja za potrebe proučavanja planinske meteorologije.

3.1.1.3.8. Odjeljak GMP Zavižan

Odjeljak GMP Zavižan provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Povremeno provodi posebna motrenja za potrebe proučavanja planinske meteorologije.

3.1.1.4. Pododsjek – južna Hrvatska

Pododsjek – južna Hrvatska uspostavlja, održava te obavlja stručni i tehnički nadzor za glavne meteorološke i agrometeorološke postaje, kao i pripadne klimatološke, kišomjerne postaje i totalizatore na svom području te vodi službenu evidenciju o radu tih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Pododsjeka ustrojavaju se:

3.1.1.4.1. Odjeljak GMP Dubrovnik – Gorica

3.1.1.4.2. Odjeljak GMP Knin

3.1.1.4.3. Odjeljak GMP Lastovo

3.1.1.4.4. Odjeljak GMP Šibenik

3.1.1.4.5. Odjeljak GMP Split – Marjan

3.1.1.4.6. Odjeljak GAP Makarska

3.1.1.4.7. Odjeljak GMP Ploče

3.1.1.4.8. Odjeljak GMP Komiža

3.1.1.4.9. Odjeljak GMP Hvar

3.1.1.4.10. Odjeljak GMP Zadar.

3.1.1.4.1. Odjeljak GMP Dubrovnik – Gorica

Odjeljak GMP Dubrovnik – Gorica provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Povremeno provodi posebna mjerenja sunčeva zračenja.

3.1.1.4.2. Odjeljak GMP Knin

Odjeljak GMP Knin provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.4.3. Odjeljak GMP Lastovo

Odjeljak GMP Lastovo provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.4.4. Odjeljak GMP Šibenik

Odjeljak GMP Šibenik provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.4.5. Odjeljak GMP Split – Marjan

Odjeljak GMP Split-Marjan provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Povremeno provodi posebna mjerenja Sunčeva zračenja.

3.1.1.4.6. Odjeljak GAP Makarska

Odjeljak GAP Makarska provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Provodi posebna motrenja za potrebe zaštite od šumskih požara.

3.1.1.4.7. Odjeljak GMP Ploče

Odjeljak GMP Ploče provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.4.8. Odjeljak GMP Komiža

Odjeljak GMP Komiža provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.4.9. Odjeljak GMP Hvar.

Odjeljak GMP Hvar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda.

3.1.1.4.10. Odjeljak GMP Zadar

Odjeljak GMP Zadar provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Opskrbljuje radiosondažni uređaj s radiosondama i meteorološkim balonima koji je smješten u Zemuniku.

3.1.1.5. Pododsjek meteorološko-aeorološki opservatorij (MAO) Zagreb

Pododsjek meteorološko-aeorološki opservatorij (MAO) Zagreb provodi prizemna motrenja, pilotbalonska i/ili radiosondažna mjerenja i specijalna mjerenja, razrađuje, provodi i koordinira poslove meteorološkog opservatorija, istraživanja novih metoda mjerenja i meteoroloških instrumenata i sudjeluje u poslovima planiranja i modernizacije mreže meteoroloških postaja.

Za poslove iz djelokruga Pododsjeka ustrojavaju se:

3.1.1.5.1. Odjeljak GMP Zagreb-Maksimir

3.1.1.5.2. Odjeljak GMP Zagreb-Grič.

3.1.1.5.1. Odjeljak GMP Zagreb-Maksimir

Odjeljak GMP Zagreb-Maksimir provodi prizemna i visinska (pilot-balonska i radiosondažna) meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Obavlja posebna motrenja u cilju usporedbe mjernih sustava i istraživanja površinskog atmosferskog sloja djelomično urbaniziranog područja.

3.1.1.5.2. Odjeljak GMP Zagreb-Grič

Odjeljak GMP Zagreb-Grič provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu Zavoda. Skrbi o očuvanju stoljetnog kontinuiteta i uvjeta motrenja.

3.1.2. Odsjek za automatska i posebna mjerenja

Odsjek za automatska i posebna mjerenja sudjeluje u planiranju te provodi automatska i posebna mjerenja, obavlja uspostavu i održavanje automatskih mjernih sustava, prikuplja podatke i nadzire ispravnost rada automatskih mjernih sustava, razrađuje metodologiju posebnih mjerenja te ista koordinira i obavlja, prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike. Vodi evidenciju za sve automatske meteorološke postaje i posebna mjerenja, obavlja kontrolu i obradu podataka automatskih meteoroloških postaja te ujedno stvara arhivu i bazu podataka navedenih mjerenja. Analizira rezultate usporednog mjerenja automatskim i konvencionalnim instrumentima, izrađuje naputke za rad te obavijesti, analize i studije vezane uz sustav motrenja i kvalitetu podataka. Odsjek sudjeluje u planiranju, razrađuje, provodi i koordinira modernizaciju unutar mreža meteoroloških postaja te sudjeluje u razvoju daljinskih metoda mjerenja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka ustrojavaju se:

3.1.2.1. Pododsjek za razvoj i nadzor mjerenja te verifikaciju podataka

3.1.2.2. Pododsjek za uspostavu i mjernu spremnost automatskih mjernih sustava te obavljanje posebnih mjerenja.

3.1.2.1. Pododsjek za razvoj i nadzor mjerenja te verifikaciju podataka

Pododsjek za razvoj i nadzor mjerenja te verifikaciju podataka prikuplja podatke i nadzire ispravnost rada automatskih mjernih sustava, prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike te vodi evidenciju za sve automatske meteorološke postaje i posebna mjerenja. Obavlja kontrolu i obradu podataka automatskih meteoroloških postaja te ujedno stvara arhivu i bazu podataka navedenih mjerenja. Analizira rezultate usporednog mjerenja automatskim i konvencionalnim instrumentima, sudjeluje u izradi naputaka za rad te izrađuje obavijesti, analize i studije vezane uz sustav motrenja i kvalitete podataka. Pododsjek sudjeluje u planiranju i provođenju modernizacije unutar mreža meteoroloških postaja te u razvoju daljinskih metoda mjerenja.

3.1.2.2. Pododsjek za uspostavu i mjernu spremnost automatskih mjernih sustava te obavljanje posebnih mjerenja

Pododsjek za uspostavu i mjernu spremnost automatskih mjernih sustava te obavljanje posebnih mjerenja obavlja uspostavu i održava mjernu spremnosti automatskih mjernih sustava, sudjeluje u razradi metoda posebnih mjerenja te ista obavlja. Prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike, izrađuje naputke za rad te obavijesti. Pododsjek sudjeluje u postupcima planiranja, razrade te provedbe modernizacije mjerenja kao i u razvoju daljinskih metoda mjerenja.

3.2. ODJEL ZA OBRADU I KONTROLU PODATAKA I PRAĆENJE KLIME

Odjel za obradu i kontrolu podataka i i praćenje klime prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i unosi u računalo podatke prizemnih i visinskih meteoroloških, agrometeoroloških i brodskih postaja (uključujući temperaturu mora), stvarajući meteorološke, agrometeorološke i pomorsko-meteorološke nizove podataka, pohranjuje meteorološku, agrometeorološku i pomorsko-meteorološku dokumentaciju te prati promjene ključeva i priprema podatke za slanje u međunarodnu razmjenu. Nadzire kakvoću prijemnih i otpremnih podataka i izrađuje operativne klimatološke podloge za opće potrebe i operativno praćenje klime. Izrađuje obavijesti, naputke, izvješća o radu postaja, biltene, godišnjake te sudjeluje u izradi klimatografije. U okviru Odjela se ispituje homogenost sekularnih vremenskih nizova te razvijaju metode za kontrolu i vremensko-prostornu interpolaciju meteoroloških podataka.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

3.2.1. Odsjek za obradu i kontrolu podataka

3.2.2. Odsjek za obradu podataka brodskih dnevnika i temperature mora

3.2.3. Odsjek za praćenje klime i klimatske podloge.

3.2.1. Odsjek za obradu i kontrolu podataka

Odsjek za obradu i kontrolu podataka prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i unosi u računalo podatke prizemnih i visinskih meteoroloških te agrometeoroloških postaja stvarajući meteorološke i agrometeorološke nizove podataka. Obavlja pohranu meteorološke i agrometeorološke dokumentacije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka ustrojavaju se:

3.2.1.1. Pododsjek za kontrolu podataka klimatoloških i kišomjernih postaja

3.2.1.2. Pododsjek za kontrolu visinskih i satnih podataka.

3.2.1.1. Pododsjek za kontrolu podataka klimatoloških i kišomjernih postaja

Pododsjek za kontrolu podataka klimatoloških i kišomjernih postaja prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i unosi u računalo podatke klimatoloških, kišomjernih i agrometeoroloških postaja stvarajući meteorološke i agrometeorološke nizove podataka. Obavlja pohranu meteorološke i agrometeorološke dokumentacije. Sudjeluje u razvoju algoritama za kontrolu podataka, ispitivanju homogenosti podataka i interpolaciji.

3.2.1.2. Pododsjek za kontrolu visinskih i satnih podataka

Pododsjek za kontrolu visinskih i satnih podataka prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i unosi u računalo podatke glavnih i aeroloških postaja stvarajući nizove tih podataka. Obavlja pohranu odgovarajuće dokumentacije o postajama i podacima, te sudjeluje u razvoju algoritama za kontrolu podataka.

3.2.2. Odsjek za obradu podataka brodskih dnevnika i temperature mora

Odsjek za obradu podataka brodskih dnevnika i temperature mora prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i unosi u računalo podatke brodskih meteoroloških dnevnika i temperature mora stvarajući nizove tih podataka. Obavlja pohranu odgovarajuće dokumentacije, izrađuje odgovarajuće pomorsko-meteorološke naputke i priručnike te nadzire kakvoću prijemnih i otpremnih podataka. Izdaje izvješća i potvrde o vremenu te izrađuje pomorsko-meteorološke klimatografije. Odsjek u okviru svoje nadležnosti izrađuje potvrde za potrebe sudova, osiguravajućih društava i drugih gospodarskih subjekata i pojedinaca.

3.2.3. Odsjek za praćenje klime i klimatske podloge

Odsjek za praćenje klime i klimatske podloge prati promjene ključeva i priprema klimatske podatke za slanje u međunarodnu razmjenu. Nadzire kakvoću prijemnih i otpremnih podataka, izrađuje operativne klimatološke podloge za opće potrebe i operativno praćenje klime te operativno prati klimu i klimatske promjene, sudjeluje u izradi naputaka i izvješća o radu postaja te izrađuje obavijesti, biltene, godišnjake i sudjeluje u izradi klimatografije. Odsjek izađuje elaborate i potvrde za potrebe sudova, osiguravajućih društava i drugih gospodarskih subjekata i pojedinaca. U Odsjeku se ispituje homogenost sekularnih vremenskih nizova te razvijaju metode za kontrolu i vremensko–prostornu interpolaciju meteoroloških podataka. Odsjek vodi arhivu meteorološke dokumentacije (traka, dnevnika, godišnjaka).

4. SLUŽBA ZA VREMENSKE ANALIZE I PROGNOZE

Članak 7.

Služba za vremenske analize i prognoze nadležna je za stručne i tehničke poslove koji se odnose na organizaciju i provođenje operativnih poslova iz područja vremenske analize i prognoze, upozorenja na vremenske nepogode i opasne vremenske pojave, te na izradu i izdavanje općih i posebnih proizvoda i usluga o vremenskim stanjima raznim korisnicima. Služba prati primjenu stručnih standarda i međunarodnih propisa u izradi vremenskih analiza, prognoza i upozorenja, izrađuje i provodi planove i programe za praćenje, primjenu i razvoj novih metoda i dostignuća u područjima iz svoje nadležnosti, te izdaje meteorološke biltene, obavijesti, analize i studije. Usklađuje i normira metode i postupke meteorološkog nadziranja za sudjelovanje u davanju upozorenja o opasnim vremenskim pojavama.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

4.1. Odjel za vremenske analize i prognoze

4.2. Odjel Pomorski meteorološki centar.

4.1. ODJEL ZA VREMENSKE ANALIZE I PROGNOZE

Odjel za vremenske analize i prognoze organizira i provodi operativno praćenje, analizu i prognozu vremenskih stanja, ponajprije na području Republike Hrvatske, te izrađuje i izdaje opća i posebna vremenska izvješća, upozorenja i prognoze različitih vrsta i namjena raznim korisnicima; obavlja pohranu meteorološke dokumentacije i podataka iz svoje nadležnosti, prati nova dostignuća, te razvija i primjenjuje nove metode.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

4.1.1. Odsjek za upozorenja i opću vremensku prognozu

4.1.2. Odsjek za operativne podloge

4.1.3. Odsjek za primijenjenu vremensku prognozu

4.1.4. Odsjek za verifikaciju vremenske prognoze.

4.1.1. Odsjek za upozorenja i opću vremensku prognozu

Odsjek za upozorenja i opću vremensku prognozu operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja na području Republike Hrvatske i Europe, izrađuje i izdaje vremenske prognoze te upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima, prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke iz svoje nadležnosti, nadzire kakvoću prijamnih i otpremnih podataka te izrađuje meteorološke biltene, obavijesti, analize i studije.

4.1.2. Odsjek za operativne podloge

Odsjek za operativne podloge razvija i primjenjuje metode analize i tumačenja meteoroloških podataka i produkata (npr. prizemni i visinski meteorološki podaci, satelitski, radarski i sodarski podaci, podaci o električnim pražnjenjima, produkti numeričkih modela atmosfere). Po potrebi sudjeluje u izradi vremenske prognoze. Razvija prateće metode i programe za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja.

4.1.3. Odsjek za primijenjenu vremensku prognozu

Odsjek za primijenjenu vremensku prognozu operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja, ponajprije na području Republike Hrvatske, izrađuje i izdaje posebne vremenske prognoze i izvješća različitih vrsta i namjena, te sudjeluje u pripremi i izradi sinoptičkih studija i elaborata općih i posebnih namjena.

4.1.4. Odsjek za verifikaciju vremenske prognoze

Odsjek za verifikaciju vremenske prognoze prati i nadzire kakvoću analiza te općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja. Organizira arhivu izdanih prognoza i upozorenja te po potrebi sudjeluje u izradi vremenske prognoze. Prati najnovija dostignuća iz područja verifikacije te razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela, njihovo tumačenje i ocjenu za primjenjivost u izdavanju vremenskih prognoza i upozorenja. Izrađuje redovita izvješća o kakvoći izdanih vremenskih prognoza i upozorenja.

4.2. ODJEL POMORSKI METEOROLOŠKI CENTAR

Odjel Pomorski meteorološki centar operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju, izdaje vremenske prognoze i upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima na moru i priobalju, pohranjuje meteorološku dokumentaciju i podatke iz svoje nadležnosti, te sudjeluje u razmjeni izvješća na domaćoj i međunarodnoj razini.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

4.2.1. Odsjek za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu – Split

4.2.2. Odsjek za operativne podloge i standarde pomorske vremenske prognoze

4.2.3. Odsjek za pomorsku vremensku prognozu – Rijeka

4.2.4. Odsjek za verifikaciju pomorske prognoze.

4.2.1. Odsjek za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu – Split

Odsjek za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu – Split operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju, izrađuje i izdaje vremenska izvješća, te upozorenja o izvanrednim i opasnim pomorskim vremenskim stanjima, izdaje vremenska izvješća i biltene na stranim jezicima te izrađuje i izdaje posebne prognoze za osiguranje pomorskog prometa na Jadranu. Prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke iz svoje nadležnosti te nadzire kakvoću prijamnih i otpremnih podataka.

4.2.2. Odsjek za operativne podloge i standarde pomorske vremenske prognoze

Odsjek za operativne podloge i standarde pomorske vremenske prognoze razvija i primjenjuje metode analize i tumačenja meteoroloških podataka i produkata, te izrađuje prateće metode i programe za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja. Po potrebi sudjeluje u izradi pomorske vremenske prognoze. Prati primjenu posebnih stručnih standarda u izradi pomorskih vremenskih prognoza i upozorenja, te izrađuje stručne naputke za rad.

4.2.3. Odsjek za pomorsku vremensku prognozu – Rijeka

Odsjek za pomorsku vremensku prognozu – Rijeka operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju, izrađuje i izdaje posebne vremenske prognoze i izvješća različitih vrsta i namjena, te sudjeluje u pripremi i izradi sinoptičkih studija i elaborata općih i posebnih namjena. Po potrebi prikuplja brodske meteorološke podatke i izvješća.

4.2.4. Odsjek za verifikaciju pomorske prognoze

Odsjek za verifikaciju pomorske prognoze prati i nadzire kakvoću pomorskih vremenskih analiza, prognoza i upozorenja i organizira arhivu izdanih prognoza i upozorenja. Po potrebi sudjeluje u izradi vremenske prognoze. Prati najnovija dostignuća iz područja verifikacije te razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela, njihovo tumačenje i ocjenu za primjenjivost u izdavanju pomorskih vremenskih prognoza i upozorenja. Izrađuje redovita izvješća o kakvoći izdanih pomorskih prognoza i upozorenja.

5. SLUŽBA ZA METEOROLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

Članak 8.

Služba za meteorološka istraživanja i razvoj nadležna je za organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova istraživanja lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa, te njihovog modeliranja za potrebe operativne analize i prognoze vremena, modeliranja prijenosa, širenja i taloženja onečišćujućih tvari u atmosferi, te modeliranja procesa u moru i nadzemnim vodotocima. Sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda. Nadležna je za organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova praćenja, analize i istraživanja prostorno-vremenske varijabilnosti klime i klimatskih promjena te ocjenu izvanrednosti meteoroloških pojava. Obavlja poslove primijenjene klimatologije, biometeorologije, agrometeorologije i hidrometeorologije. Nadležna je za međunarodnu suradnju iz djelokruga službe, te vodi i sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

5.1. Odjel za istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa

5.2. Odjel za primijenjenu meteorologiju i modeliranje

5.3. Odjel za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju

5.4. Odjel za agrometeorologiju.

5.1. ODJEL ZA ISTRAŽIVANJA I MODELIRANJA ATMOSFERSKIH PROCESA

Odjel za istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unaprjeđenja metoda njihovog modeliranja. Primjenjuje postojeće i razvija nove metode analize i prognoze, a poseban naglasak daje proučavanju ekstremnih i opasnih vremenskih pojava. Prati i održava rad operativnog prognostičkog modela. Istražuje, razvija i primjenjuje metode asimilacije podataka i objektivnih metoda analize podataka mjerenja i rezultata modela. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Odjela.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se.

5.1.1. Odsjek za razvoj i istraživanja

5.1.2. Odsjek za praćenje i održavanje rada operativnih prognostičkih modela

5.1.3. Odsjek za asimilaciju podataka.

5.1.1. Odsjek za razvoj i istraživanja

Odsjek za razvoj i istraživanja istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unaprjeđenja metoda njihovog modeliranja. Istražuje fizikalne procese u atmosferi i njihovu parametrizaciju za potrebe modeliranja. Prati, razvija i predlaže za operativnu primjenu nove metode i postupke analize i prognoze. Istražuje i razvija područje dinamike operativnog prognostičkog modela. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima.

5.1.2. Odsjek za praćenje i održavanje rada operativnih prognostičkih modela

Odsjek za praćenje i održavanje rada operativnih prognostičkih modela prati i održava rad operativnog prognostičkog modela, te obavlja poslove uspostave i testiranja novih verzija operativnog prognostičkog modela. Surađuje u poslovima razvoja i primjene računalnih kapaciteta na nivou Zavoda. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima.

5.1.3. Odsjek za asimilaciju podataka

Odsjek za asimilaciju podataka istražuje, razvija i primjenjuje metode asimilacije podataka i objektivnih metoda analize podataka mjerenja i rezultata modela. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima.

5.2. ODJEL ZA PRIMIJENJENU METEOROLOGIJU I MODELIRANJE

Odjel za primijenjenu meteorologiju i modeliranje istražuje, razvija i primjenjuje metode i modele za potrebe praćenja stanja mora i nadzemnih vodotoka. Istražuje, razvija i primjenjuje meteorološke metode i modele za primjene u raznim granama gospodarstva, kao i za potrebe zaštite okoliša. Istražuje, razvija i primjenjuje metode verifikacije rezultata operativnih modela analize i prognoze atmosferskih procesa. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Odjela.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

5.2.1. Odsjek za primijenjeno modeliranje

5.2.2. Odsjek za modeliranje i praćenje stanja okoliša.

5.2.1. Odsjek za primijenjeno modeliranje

Odsjek za primijenjeno modeliranje istražuje, razvija i primjenjuje modele za potrebe praćenja stanja mora i nadzemnih vodotoka. Istražuje, razvija i primjenjuje metode integriranja oceanografskih i hidroloških modela s modelima analize i prognoze stanja atmosfere. Istražuje, razvija i primjenjuje meteorološke modele za potrebe primjene u raznim granama gospodarstva. Sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja, u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima.

5.2.2. Odsjek za modeliranje i praćenje stanja okoliša

Odsjek za modeliranje i praćenje stanja okoliša istražuje, razvija i primjenjuje modele analize i prognoze prijenosa, disperzije i taloženja onečišćujućih tvari u atmosferi. Sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima.

5.3. ODJEL ZA KLIMATOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I PRIMIJENJENU KLIMATOLOGIJU

Odjel za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju prati postojeće i razvija nove metode iz područja dinamičke i statističke klimatologije, radi praćenja prostorno-vremenske varijabilnosti klime u Republici Hrvatskoj, u odnosu na europske i svjetske prilike. Prati i istražuje klimatske promjene. Primjenjuje, razvija i tumači klimatske modele i klimatske scenarije. Izrađuje klimatske prikaze, atlase i klimatografije. Razvija i primjenjuje metode za izradu meteoroloških podloga za potrebe odlučivanja u društvu i gospodarstvu. Istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika na zdravlje ljudi, te razvija i primenjuje nove metode biometeoroloških prognoza. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Odjela.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

5.3.1. Odsjek za istraživanje klimatskih promjena

5.3.2. Odsjek za istraživanje prostornih osobitosti klime

5.3.3. Odsjek za primijenjenu klimatologiju

5.3.4. Odsjek za biometeorologiju.

5.3.1. Odsjek za istraživanje klimatskih promjena

Odsjek za istraživanje klimatskih promjena dijagnosticira klimatske promjene, uključujući regionalne prostorne analize tih promjena kao i praćenje komponenata klimatskog sustava. Dijagnosticira i uspoređuje sadašnju klimu s procjenama stanja buduće klime prema globalnim i regionalnim klimatskim modelima.

5.3.2. Odsjek za istraživanje prostornih osobitosti klime

Odsjek za istraživanje prostornih osobitosti klime provodi prostornu analizu klime, izrađuje atlase klime Republike Hrvatske, te regionalne i lokalne klimatografije. Primjenjuje i modificira Geografski informacijski sustav (GIS) za modele prostorne raspodjele meteoroloških parametara.

5.3.3. Odsjek za primijenjenu klimatologiju

Odsjek za primijenjenu klimatologiju razvija i primjenjuje metode za izradu meteoroloških podloga za ocjenu klimatskog potencijala pri odlučivanju u prostornom planiranju, urbanizmu, graditeljstvu, arhitekturi, prometu, energetici i vodnom gospodarstvu. Utvrđuje kriterije izvanrednih meteoroloških prilika za područje Republike Hrvatske s ciljem izrade hrvatskih normi te informiranja i upozoravanja javnosti.

5.3.4. Odsjek za biometeorologiju

Odsjek za biometeorologiju istražuje utjecaj vremena na ljude i prostorno-vremenske karakteristike bioklime. Utvrđuje kriterije izvanrednih biometeoroloških prilika (toplinski valovi). Primjenjuje rezultate istraživanja te unaprjeđuje i provodi operativnu biometeorološku prognozu.

5.4. ODJEL ZA AGROMETEOROLOGIJU

Odjel za agrometeorologiju istražuje, razvija, i primjenjuje metode i modele kojima prati utjecaj vremena i klime na poljodjeljsku proizvodnju, šumarstvo, razvojne faze biljaka i ribarstvo. Organizira fenološka motrenja prateći razvojne faze biljaka i životinja, te faze poljodjeljskih radova. Izrađuje operativna agrometeorološka izvješća i biltene, te agrometeorološke i fenološke godišnjake, atlase i analize. Izrađuje agrometeorološke prognoze i daje upozorenja u izvanrednim meteorološkim situacijama za poljodjeljsku proizvodnju.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

5.4.1. Odsjek za agrometeorološka istraživanja

5.4.2. Odsjek za agrometeorološke informacije.

5.4.1. Odsjek za agrometeorološka istraživanja

Odsjek za agrometeorološka istraživanja istražuje i razvija nove metode i primjenjuje modele iz područja poljoprivredne i šumarske meteorologije, te fenologije. Istražuje utjecaj klimatske varijabilnosti i promjena na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo i ribarstvo. Primjenjujući rezultate globalnih i regionalnih klimatskih modela kao ulazne parametre za agrometeorološke, silvometeorološke i fenološke modele, istražuje utjecaj buduće klime na poljodjeljsku proizvodnju, šumarstvo i prilagodbu biljnog svijeta.

5.4.2. Odsjek za agrometeorološke informacije

Odsjek za agrometeorološke informacije izrađuje klimatske analize i preglede vremena s posebnim osvrtom za potrebe poljodjeljstva, šumarstva, ribarstva i fenologije. Izrađuje agrometeorološke prognoze i biltene s ciljem informiranja javnosti o stanju vremena i upozoravanja javnosti o izvanrednim agrometeorološkim prilikama. Vodi i organizira te izrađuje naputke za rad međunarodnog i domaćeg fenološkog vrta te mreže fenoloških postaja. Priprema podatke za međunarodnu razmjenu podataka te sudjeluje u izradi međunarodne fenološke baze podataka. Izrađuje fenološke godišnjake, atlase, kalendare i priopćenja za javnost.

6. SLUŽBA ZA KAKVOĆU ZRAKA

Članak 9.

Služba za kakvoću zraka je nadležna za organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova praćenja, analize, istraživanja i modeliranja promjena kemijskog i fizičkog stanja atmosfere, a u svrhu sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica mjesnog, regionalnog i daljinskog prijenosa i taloženja kiselih i otrovnih onečišćenja, oslobađanja kemijskih spojeva i radioaktivnih čestica koji utječu na svojstva atmosfere, uništavanje ozonskog omotača i narušavanje atmosferskog sustava u cijelosti. Primjenjuje postojeće, te istražuje i unaprjeđuje metode analiza i prognoza onečišćenja atmosfere u ovisnosti o meteorološkim uvjetima, izrađuje naputke i izvješća, te sudjeluje u izradi procjena stanja kakvoće zraka, elaborata i studija. Razrađuje metodologiju za uspostavu i provođenje posebnih mjerenja.

Za obavljanje poslova iz djelatnosti Službe ustrojavaju se:

6.1. Odjel upravljanja sustavom za praćenje promjena kemijskog sastava atmosfere

6.2. Odjel za istraživanje kakvoće zraka i primjenu

6.3. Odjel kemijski laboratorij.

6.1. ODJEL UPRAVLJANJA SUSTAVOM ZA PRAĆENJE PROMJENA KEMIJSKOG SASTAVA ATMOSFERE

Odjel upravljanja sustavom za praćenje promjena kemijskog sastava atmosfere planira, uspostavlja i održava postaje za mjerenje kakvoće zraka, oborine te količine lebdećih čestica u zraku kao i postaje za provođenje posebnih mjerenja. Nadzire kakvoću rada, primjenu mjernih postupaka, izrađuje naputke i preporuke, osigurava preduvjete za ostvarenje programa mjerenja, izrađuje godišnje programe i izvještaje o programu mjerenja, provodi obradu podataka, kontrolu kakvoće podataka mjernih postupaka i postupaka upravljanja podacima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

6.1.1. Odsjek za mjerenje kakvoće zraka

6.1.2. Odsjek za obradu, kontrolu i razmjenu podataka.

6.1.1. Odsjek za mjerenje kakvoće zraka

Odsjek za mjerenje kakvoće zraka uspostavlja i održava postaje za mjerenje kakvoće zraka, oborine te količine lebdećih čestica u zraku kao i postaje za provođenje posebnih mjerenja, te mjerenja utvrđenih Programom mjerenja u državnoj mreži za praćenje kakvoće zraka. Osigurava provođenje programa mjerenja u skladu s preporukama i zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije i zahtjevima nacionalnog zakonodavstva s područja zaštite okoliša, normizacije i mjeriteljstva te sustavno prati razvoj metodologije i tehnologije mjerenja i mjernih postupaka. Sudjeluje u terenskim mjerenjima i istraživanjima, uspostavlja mjerenja, prati tehnološka rješenja, kao i radi na strukovnoj povezanosti na međunarodnoj razini.

6.1.2. Odsjek za obradu, kontrolu i razmjenu podataka

Odsjek za obradu, kontrolu i razmjenu podataka prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i unosi u računalo podatke mjerenja i kemijske analize podataka o kakvoći zraka, stvarajući bazu podataka o kakvoći zraka. U Odsjeku se ispituje homogenost i usporedivost vremenskih nizova podataka, operativno prate i analiziraju njihova kolebanja (anomalije) te obavlja interpretacija utjecaja stanja okoliša, vezano uz globalne i regionalne klimatske promjene i klimatske scenarije. Odsjek obavlja pohranu dokumentacije i podataka o kakvoći zraka i oborine, prati promjene i izrađuje podatke za međunarodnu razmjenu, nadzire kakvoću prijamnih i otpremnih podataka te izrađuje operativne podloge za opće potrebe i praćenje kakvoće zraka. Sudjeluje u izradi naputaka i izvješća o radu postaja. Izrađuje obavijesti, analize i studije, te biltene, godišnjake, klimatografije i atlase.

6.2. ODJEL ZA ISTRAŽIVANJE KAKVOĆE ZRAKA

Odjel za istraživanje kakvoće zraka uspostavlja i vodi sustav za istraživanje i modeliranje procesa izazvanih promjenama kemijskog i fizičkog stanja atmosfere u svrhu praćenja, sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica daljinskog prijenosa kiselih i otrovnih onečišćenja, oslobađanja kemijskih spojeva i radioaktivnih čestica koji utječu na svojstva atmosfere, uništavanje ozonskog omotača i narušavanje atmosferskog sustava u cijelosti. Primjenjuje postojeće i unaprjeđuje metode analiza i prognoza onečišćenja atmosfere, u ovisnosti o meteorološkim uvjetima. Izrađuje tematske projekte i studije, te sudjeluje u izradi izvješća o stanju i trendovima kakvoće zraka i oborina na području Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

6.2.1. Odsjek za istraživanje promjena kemijskog i fizičkog stanja atmosfere

6.2.2. Odsjek za analize i studije.

6.2.1. Odsjek za istraživanje promjena kemijskog i fizičkog stanja atmosfere

Odsjek za istraživanje promjena kemijskog i fizičkog stanja atmosfere provodi istraživanja iz područja prijenosa, širenja i taloženja onečišćujućih i toksičnih spojeva u atmosferi, primjenjuje suvremene dinamičke i statističke metode analize radi tumačenja pojava i procesa vezanih uz onečišćenje zraka, oborine i čestice u zraku i njihova prostorno-vremenska obilježja, u odnosu na europske i svjetske prilike. Primjenjuje, analizira i testira dijagnostičke i prognostičke modele i scenarije, izdaje prikaze i procjene onečišćenja atmosfere štetnim spojevima. Istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika na veličinu i rasprostiranje onečišćenja na mjesnoj, gradskoj, regionalnoj i globalnoj ljestvici, razvija i primjenjuje nove metode za prognozu onečišćenja. Istražuje i prati višegodišnje trendove promjena kemijskog sastava atmosfere, analizira i povezuje rezultate mjerenja meteoroloških i kemijskih parametara. Istražuje procese i pojave vezane uz uzroke i učinke pojedinačnih komponenata onečišćenja na okoliš i zdravlje ljudi i prati dugoročni utjecaj smanjenja emisije onečišćujućih tvari.

6.2.2. Odsjek za analize i studije

Odsjek za analize i studije primjenjuje rezultate istraživanja o kakvoći zraka i oborina, te o posljedicama širenja, prijenosa i taloženja onečišćenja na različitim prostornim i vremenskim ljestvicama za potrebe utvrđivanja stanja i praćenja trendova kakvoće zraka. Odsjek osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima, za pripremu i provođenje nacionalne zakonske i podzakonske regulative, te međunarodne zakonske i podzakonske regulative iz područja neposredno i posredno povezanih uz zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zdravlja ljudi te materijalnih dobara. Sudjeluje u izradi programa za praćenje kakvoće zraka. Odsjek izrađuje studije, elaborate i prikaze iz područja primijenjene meteorologije i zaštite okoliša, analizira i tumači rezultate dobivene mjerenjima te ih primjenjuje za potrebe planiranja i razvoja gospodarskih djelatnosti. Odsjek priprema stručne podloge za unaprjeđivanje mreže postaja za mjerenje komponenata onečišćenja i fizikalnog sastava atmosfere, te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu.

6.3. ODJEL KEMIJSKI LABORATORIJ

Odjel kemijski laboratorij analizira kemijski sastav uzoraka zraka i oborine, razvija analitičke metode i postupke, istražuje laboratorijske metode kojima se prate kemijski procesi u atmosferi. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju kakvoće zraka. Provodi analize kemijskog sastava zraka, čestica i oborine. Sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kakvoće laboratorijskih postupaka i analiza. Vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kakvoće analiza i kakvoće podataka.

7. SLUŽBA ZA INFORMATIKU I TEHNIKU

Članak 10.

Služba za informatiku i tehniku nadležna je za stručne i tehničke poslove koji se odnose na oblikovanje, uspostavu, održavanje, osiguravanje i razvijanje računalne, telekomunikacijske i funkcionalne komunikacijske infrastrukture Zavoda. Služba prosljeđuje hidrološke i meteorološke informacije kroz postojeći domaći i međunarodni telekomunikacijski sustav.

Pruža sustavnu i primijenjenu programsku podršku ostalim Službama i Odjelima te uspostavlja i održava tehničku infrastrukturu i objekte Zavoda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

7.1. Odjel za informatiku

2.2. Odjel za tehničko održavanje.

7.1. ODJEL ZA INFORMATIKU

Odjel za informatiku organizira i provodi sustavnu potporu korisnicima hidrološkog i meteorološkog informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje tog sustava, te operativno brine o optimalnoj raspodjeli resursa. Razvija i uvodi nove informacijske tehnologije, alate i produkte.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

7.1.1. Odsjek za baze podataka

7.1.2. Odsjek za programsku nadgradnju

7.1.3. Odsjek za računalni sustav.

7.1.1. Odsjek za baze podataka

Odsjek za baze podataka planira, organizira, razvija i administrira hidrološke, meteorološke i ostale baze podataka vezane uz stručnu djelatnost Zavoda, te koordinira raspodjelu i korištenje odgovarajućih resursa. Redovito izrađuje sigurnosne kopije, brine o skladištenju elektroničkih podataka te ih čuva na poseban način od mogućeg uništenja. Uslužuje korisnike u Zavodu.

7.1.2. Odsjek za programsku nadgradnju

Odsjek za programsku nadgradnju planira, organizira i razvija programsku nadgradnju za pretraživanje i izdvajanje podataka, za provođenje kvalitativne kontrole podataka, kao i za pravovremeno i automatsko prosljeđivanje podataka prema korisnicima, te međunarodnu razmjenu u okviru globalnog telekomunikacijskog sustava Svjetske meteorološke organizacije. Sudjeluje u pripremi i izradi programskih paketa u suradnji s ostalim Službama za njihove potrebe.

7.1.3. Odsjek za računalni sustav

Odsjek za računalni sustav organizira i provodi potporu korisnicima informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje sustava, te operativno administrira raspodjelu računalnih kapaciteta. Planira, organizira i nadzire uspostavu i razvoj računalnih mreža u Zavodu. Operativno prati korištenje i ispravnost računalnih sustava i poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima neispravnosti. Izrađuje sigurnosne kopije sistemskih i korisničkih datoteka te nadzire pravodobnost i popunjenost prijemnih i otpremnih podataka.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka ustojavaju se:

7.1.3.1. Pododsjek za sistemsku podršku

7.1.3.2. Pododsjek za operativnu podršku numeričkim modelima.

7.1.3.1. Pododsjek za sistemsku podršku

Pododsjek za sistemsku podršku provodi sistemsku potporu korisnicima informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje sustava, te operativno administrira raspodjelu računalnih kapaciteta. Operativno prati korištenje i ispravnost računalnih sustava i poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima neispravnosti. Izrađuje sigurnosne kopije sistemskih i korisničkih datoteka te nadzire pravodobnost pristizanja i otpremanja podataka.

7.1.3.2. Pododsjek za operativnu podršku numeričkim modelima

Pododsjek za operativnu podršku numeričkim modelima provodi trajni nadzor nad ispravnim odvijanjem svih procesa prijama podataka, inicijalizacije i rada svih sustava za numeričko modeliranje, kontrolira početak i završetak rada procesa i njihovu raspodjelu unutar Zavoda, te korisnicima.

7.2. ODJEL ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE

Odjel za tehničko održavanje uspostavlja i održava tehničku infrastrukturu Zavoda. Održava instalacije jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, te objekte Zavoda. Priprema ugovaranje i obavlja nadzor nad radovima na investicijskom i tekućem održavanju opreme i objekata.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

7.2.1. Pododsjek za održavanje uređaja za daljinska i visinska mjerenja

7.2.2. Pododsjek za komunikacije i veze

7.2.3. Pododsjek za održavanje infrastrukture za potrebe mjerenja.

7.2.1. Pododsjek za održavanje uređaja za daljinska i visinska mjerenja

Pododsjek za održavanje uređaja za daljinska i visinska mjerenja organizira i provodi održavanje meteoroloških radara te pripadajućih instalacija, uređaja za radio-sondažu te ostalih uređaja za obavljanje daljinskih mjerenja s njihovim pripadajućim pratećim tehničkim sustavima.

7.2.2. Pododsjek za komunikacije i veze

Pododsjek za komunikacije i veze obavlja nadzor i održavanje, te koordinira uspostavljanje novih sustava radijskih i ostalih suvremenih sustava veza, nužnih za ispravan i neprekidan rad cijelog Zavoda.

7.2.3. Pododsjek za održavanje infrastrukture za potrebe mjerenja

Pododsjek za održavanje infrastrukture za potrebe mjerenja obavlja sve potrebne poslove pripreme i održavanja mjerne infrastukture (npr. pripreme terena, objekata i potrebnih instalacija te pomoćnih poslova) za uspostavu i redovan rad hidroloških i meteoroloških postaja.

8. SLUŽBA ZA DALJINSKA MJERENJA

Članak 11.

Služba za daljinska mjerenja je nadležna za rad sustava daljinskih mjerena, posebno radarskih mjerenja i mjerenja električnih atmosferskih pražnjenja, te kakvoću podataka daljinskih mjerenja. Služba usklađuje poslove na području najave i proučavanja opasnih meteoroloških pojava upotrebom daljinskih mjerena te vodi stručne i operativne poslove obrane od tuče. Služba obavlja poslove vezane uz radarska mjerenja, planira, uspostavlja, održava i usklađuje metode rada te nadzire rad mreže radarskih postaja, prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje radarske podatke, stvara bazu podataka, izrađuje naputke za rad, obavijesti, analize, izvješća i studije. Obavlja poslove razmjene radarskih podataka i produkata. Brine o održavanju objekata i opreme na radarskim centrima, lansirnim i generatorskim postajama, te koordinira rad radarskih centara s radom lansirnih i generatorskih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

8.1. Odjel za radarsko motrenje

8.2. Odjel za obranu od tuče.

8.1. ODJEL ZA RADARSKO MOTRENJE

Odjel za radarsko motrenje prati, primjenjuje i unaprjeđuje metode i postupke mjerenja na području radarske meteorologije. Obavlja stručne poslove organiziranja, održavanja i provođenja radarskog motrenja, mjerenja oborine i otkrivanja tučoopasnih oblaka. Odjel usklađuje i normira metode i postupke meteorološkog radarskog nadziranja za provođenja obrane od tuče i sudjeluje u davanju upozorenja o opasnim vremenskim pojavama. Prati, primjenjuje i unaprjeđuje metode i postupke mjerenja na području radarske meteorologije te koordinira održavanje radarskih sustava, stručnu i operativnu provedbu projekata proširenja i modernizacije radarske mreže na području Republike Hrvatske. Sudjeluje u provedbi projekata verifikacije mjerenja oborina radarom.

Odjel primjenjuje i razvija metode korištenja podataka daljinskih mjerenja za potrebe upozorenja na vremenske i hidrološke nepogode i opasne vremenske pojave (npr. orkanski vjetar, intenzitet oborina, električna pražnjenja u atmosferi). Odjel izrađuje analize i tumačenja radarskih podataka i mjerenja oblačnih sustava i oborina, sudjeluje u projektima vezanim uz mjerenje i razdiobu oborina, razrađuje i koordinira metodologiju radarskih mjerenja i po potrebi analizira djelovanje sustava obrane od tuče. Kontrolira, obrađuje i pohranjuje radarske podatke te stvara bazu podataka. Obavlja poslove razmjene radarskih podataka i produkata.

8.2. ODJEL ZA OBRANU OD TUČE

Odjel za obranu od tuče obavlja stručne i operativne poslove organiziranja, održavanja i provođenja obrane od tuče na području Republike Hrvatske, koordinira i racionalizira rad sustava obrane od tuče te brine o održavanju objekata i opreme na radarskim centrima, lansirnim i generatorskim postajama. Racionalizira, optimizira, normira i unaprjeđuje metode i postupke provođenja obrane od tuče.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

8.2.1. Odsjek za operativno tehničke poslove

8.2.2. Odsjek radarski centri.

8.2.1. Odsjek za operativno tehničke poslove

Odsjek za operativno tehničke poslove obavlja stručne poslove vezane uz organizaciju, održavanje i provođenje poslova obrane od tuče nabavljanjem sredstava i opreme neophodne za rad, održavanje objekata i opreme na radarskim centrima, lansirnim, generatorskim i tučomjernim postajama, te distribuciju i skladištenje sredstava djelovanja. Koordinira rad radarskih centara s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i ispituje meteorološki reagens.

8.2.2. Odsjek radarski centri

Odsjek radarski centri usklađuje i normira metode i postupke provođenja meteorološkog radarskog nadziranja s ciljem provođenja obrane od tuče i radarskog otkrivanja opasnih meteoroloških pojava na području djelovanja obrane od tuče. Sakuplja i pohranjuje podatke djelovanja obrane od tuče. Sudjeluje u izradi analiza radarskih mjerenja i djelovanja obrane od tuče. Koordinira rad regionalnih radarskih centara.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka ustrojavaju se:

8.2.2.1. Pododsjek regionalni radarski centar Puntijarka

8.2.2.2. Odjeljak radarski centar Varaždin

8.2.2.3. Odjeljak radarski centar Trema

8.2.2.4. Pododsjek regionalni radarski centar Bilogora

8.2.2.5. Odjeljak radarski centar Stružec

8.2.2.6. Odjeljak radarski centar Gorice

8.2.2.7. Odjeljak radarski centar Gradište

8.2.2.8. Pododsjek regionalni radarski centar Osijek.

8.2.2.1. Pododsjek regionalni radarski centar Puntijarka

Pododsjek regionalni radarski centar Puntijarka svakodnevno kontinuirano radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama te operativno provodi poslove obrane od tuče. Tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne i generatorske postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavljaja izvješća, te nadzire poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim regionalnim radarskim centrima i izrađuje analizu rada i djelovanja radarskog centra.

Pododsjek regionalni radarski centar Puntijarka provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhiv Zavoda.

8.2.2.2. Odjeljak radarski centar Varaždin

Odjeljak radarski centar Varaždin obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća. Odjeljak dodatno brine o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče.

8.2.2.3. Odjeljak radarski centar Trema

Odjeljak radarski centar Trema obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća. Odjeljak dodatno brine o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče.

8.2.2.4. Pododsjek regionalni radarski centar Bilogora

Pododsjek regionalni radarski centar Bilogora svakodnevno kontinuirano radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama, te operativno provodi poslove obrane od tuče. Tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijim, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne i generatorske postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavljaja izvješća, te nadzire poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim regionalnim radarskim centrima i izrađuje analizu rada i djelovanja radarskog centra.

Pododsjek regionalni radarski centar Bilogora provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhiv Zavoda.

8.2.2.5. Odjeljak radarski centar Stružec

Odjeljak radarski centar Stružec obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća. Odjeljak obavlja i poslove klimatološke postaje.

8.2.2.6. Odjeljak radarski centar Gorice

Odjeljak radarski centar Gorice obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća. Odjeljak dodatno brine o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče.

Odjeljak GMP Gorice provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhiv Zavoda.

8.2.2.7. Odjeljak radarski centar Gradište

Odjeljak radarski centar Gradište obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća.

Odjeljak GMP Gradište provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhiv Zavoda.

8.2.2.8. Pododsjek regionalni radarski centar Osijek

Pododsjek regionalni radarski centar Osijek svakodnevno kontinuirano radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama te operativno provodi poslove obrane od tuče. Tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijim, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne i generatorske postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavljaja izvješća, te nadzire poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim regionalnim radarskim centrima i izrađuje analizu rada i djelovanja radarskog centra. Pododsjek regionalni radarski centar Osijek dodatno brine o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče.

Pododsjek regionalni radarski centar Osijek provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhiv Zavoda.

9. SLUŽBA ZA INFORMIRANJE, MEĐUNARODNU SURADNJU I KORISNIKE

Članak 12.

Služba za informiranje, međunarodnu suradnju i korisnike obavlja poslove koji se odnose na informiranje o svim značajnim događajima i temama iz djelatnosti Zavoda, posebno u slučajevima prirodnih i civilizacijskih nepogoda i katastrofa. Sustavno promiče rad Zavoda u javnosti, sudjeluje u razvoju politike i strategije Zavoda te svih oblika unutarnje i vanjske komunikacije. Upravlja odnosima s korisnicima i dobavljačima te sudjeluje u razvoju i poboljšanju dostupnosti usluga i produkata Zavoda. Služba obavlja bilateralne i multilateralne poslove s relevantnim međunarodnim organizacijama te s nacionalnim hidrološkim i meteorološkim službama. Brine o usklađivanju rada Zavoda sukladno međunarodnim ugovorima, strategijama, konvencijama i drugim obvezujućim međunarodnim dokumentima, posebno vezanim uz Svjetsku meteorološku organizaciju i Europsku uniju.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

9.1. Odjel za informiranje i odnose s javnošću

9.2. Odjel za međunarodnu suradnju i korisnike.

9.1. ODJEL ZA INFORMIRANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Odjel za informiranje i odnose s javnošću skrbi o predstavljanju aktivnosti i potencijala Zavoda u javnosti, jačanju ugleda i pozitivne slike o Zavodu te informiranju javnosti o značajnim događajima i temama iz djelatnosti Zavoda. Skrbi o knjižnom fondu, intelektualnom kapitalu Zavoda u obliku znanstvenih i stručnih članaka službenika Zavoda, te razvoju multimedijske komunikacije Zavoda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

9.1.1. Odsjek za informiranje i odnose s javnošću

9.1.2. Odsjek biblioteke.

9.1.1. Odsjek za informiranje i odnose s javnošću

Odsjek za informiranje i odnose s javnošću skrbi o informiranju javnosti o značajnim temama iz područja djelatnosti Zavoda, predstavljanju, aktivnostima i potencijalima Zavoda, te o jačanju ugleda i pozitivne slike o Zavodu, planira, usmjerava i provodi unutarnju i vanjsku komunikacijsku strategiju, sudjeluje u jačanju komunikacijskih sposobnosti predstavnika Zavoda, organizira njihove javne nastupe, vodi arhivu medijskih objava, sudjeluje u uređenju web-stranica, godišnjih i drugih izvješća, uređuje govore, organizira i koordinira suradnju s medijima, dizajn i izradu promidžbenih materijala, organizira posebna događanja kao što su godišnjice, jubileji, konferencije, okrugli stolovi, radionice i predavanja. Organizira istraživanja javnog mišljenja, priprema i bavi se izdavaštvom informativnih materijala i publikacija, brine o njihovu prijevodu, organizira snimanje i izradu foto, video i ostalog informativnog i promotivnog materijala.

9.1.2. Odsjek biblioteke

Odsjek biblioteke obavlja poslove objedinavanja i stalnog proširenja knjižnog fonda na svim medijima u skladu s potrebama Zavoda i standardima knjižničarske struke. Naročito organizira popunu referentne zbirke, evidenciju i popunu intelektualnog kapitala Zavoda u obliku znanstvenih i stručnih članaka te vodi evidenciju časopisa i stručnih publikacija upoznaje korisnike s novim informacijskim tehnologijama, upućuje na određenu stručnu literaturu i druge izvore informacija, sudjeluje u prevođenju, organizira predavanja iz djelokruga svog rada te se bavi razvojem multimedijske komunikacije.

9.2. ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I KORISNIKE

Odjel za međunarodnu suradnju i korisnike, izravno i putem nadležnih tijela Republike Hrvatske, obavlja poslove međunarodne suradnje Zavoda, predlaže, potiče i koordinira bilateralnu i multilateralnu suradnju s istovrsnim nacionalnim Službama, poglavito u regiji, odnosno Europskoj Uniji te s relevantnim međunarodnim organizacijama, skrbi o pripremi, evidenciji i provedbi međunarodnih ugovora, evidenciji međunarodnih projekata, prepisci i prijevodima, izrađuje tumačenja o primjeni međudržavnih ugovora i konvencija, priprema godišnje planove i izvješća, brine o usklađivanju rada Zavoda, sukladno međunarodnim ugovorima, strategijama, konvencijama i drugim obvezujućim međunarodnim dokumentima, posebno vezanim uz Svjetsku meteorološku organizaciju i Europsku uniju. Odjel integrira sve značajne podatke o korisnicima usluga i produkata Zavoda, vodi evidenciju ugovora s korisnicima, organizira istraživanja potreba i zadovoljstva korisnika, predlaže poboljšanja u pružanju usluga te sudjeluje u informiranju korisnika o novim uslugama i proizvodima Zavoda. Odjel također, utvrđuje i objedinjuje sve značajne podatke o dobavljačima, analizira uzajamno poslovanje i potiče stvaranje dobrih poslovnih odnosa prema dobavljačima.

10. SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU I OPĆE POSLOVE

Članak 13.

Služba za administraciju i opće poslove obavlja pravne, upravne i druge stručne poslove iz djelokruga Zavoda, a osobito poslove izrade nacrta prijedloga zakona, pravilnika i ostalih provedbenih akata, te davanje mišljenja o nacrtima prijedloga zakona i podzakonskih akata drugih tijela državne uprave. Služba prati promjene u zakonodavstvu, obavlja potrebna usklađenja s njima, te daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa. Izrađuje i kontrolira sve vrste ugovora. Vodi evidenciju i obavlja imovinsko-pravne poslove vezane za nekretnine koje koristi Zavod.

U Službi se nadalje obavljaju poslovi koji se odnose na planiranje zapošljavanja te praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje upravljanja kadrovima i njihov razvoj. Obavljaju se poslovi u vezi s prijamom u državnu službu i rasporedom na radna mjesta, kao i ostali radnopravni poslovi. Vodi se osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, analiziraju potrebe za izobrazbom u državnoj službi te se obavljaju i drugi poslovi koji se odnose na razvoj ljudskih resursa.

U Službi se obavljaju financijski, planski i računovodstveni poslovi, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi nabave, poslovi zaštite na radu, poslovi pisarnice i pismohrane, poslovi tiskare, održavanja službenih vozila te pomoćni poslovi za potrebe Zavoda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:

10.1. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

10.2. Odjel za financijsko-planske i računovodstvene poslove.

10.1. ODJEL ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove obavlja pravne, upravne i druge stručne poslove iz djelokruga Zavoda, a osobito poslove izrade nacrta prijedloga zakona, pravilnika i ostalih provedbenih akata, te davanje mišljenja o nacrtima prijedloga zakona i podzakonskih akata drugih tijela državne uprave. Odjel prati promjene u zakonodavstvu, obavlja potrebna usklađenja s njima, te daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa. Vodi poslove u vezi s utvrđivanjem odgovornosti zbog lakih povreda službene dužnosti i poslove oko pokretanja postupaka zbog teških povreda službene dužnosti pri Službeničkom sudu, odgovara na tužbe u upravnim sporovima i priprema upute za nadležno Državno odvjetništvo u sudskim sporovima. Izrađuje i kontrolira sve vrste ugovora koje sklapa Zavod. Vodi poslove vezane za korištenje nekretnina, provodi mjere zaštite na radu, te poslove nabave za potrebe Zavoda.

Odjel prati i provodi mjere kadrovske politike Zavoda, obavlja poslove koji se odnose na planiranje zapošljavanja, praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje upravljanja kadrovima i njihov razvoj, provodi postupak izbora kandidata za prijam u državnu službu, priprema rješenja o rasporedu na radna mjesta i ostala rješenja na osnovi državne službe, sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji plana i programa stručnog usavršavanja, priprema materijale za postupak ocjenjivanja službenika i namještenika, prati statusna prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, te vodi osobni očevidnik, redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika.

U Odjelu se nadalje obavljaju poslovi koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, raspoređivanje akata, obavljanje vanjske i interne dostave akata, vođenje pismohrane, arhiviranje i čuvanje arhivske građe, zatim poslovi tiskare, poslovi oko održavanja službenih vozila, te poslovi održavanja čistoće.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

10.1.1. Odsjek za planiranje, razvoj, upravljanje kadrovima i radnopravne poslove

10.1.2. Odsjek za pravne i opće poslove

10.1.3. Odsjek za nabavu i zaštitu na radu.

10.1.1. Odsjek za planiranje, razvoj, upravljanje kadrovima i radnopravne poslove

Odsjek za planiranje, razvoj, upravljanje kadrovima i radnopravne poslove prati i provodi mjere kadrovske politike Zavoda, obavlja poslove koji se odnose na planiranje zapošljavanja, praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje upravljanja kadrovima i njihov razvoj, provodi postupak izbora kandidata za prijam u državnu službu, izdaje rješenja u vezi sa statusnim pravima vezanima na prijam, raspored, premještaj i prestanak službe državnih službenika, godišnjim odmorima, plaćenim i neplaćenim dopustima i ocjenama, te izrađuje i sve odluke, ugovore i naloge iz radnog odnosa. Daje usmena i pismena tumačenja i odgovore u predmetima vezanima za prava službenika i namještenika, te obavlja stručne poslove vezane za radnopravni status namještenika. Provodi postupak prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu zaposlenika i članova njihovih obitelji. Obavlja administrativne poslove vezane za polaganje državnih stručnih ispita, vodi osobni očevidnik i propisane evidencije i izdaje potvrde iz tih evidencija. Sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji plana i programa stručnog usavršavanja i karijernog programa, prati statusna prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, te obavlja stručne poslove vezane za izradu strategija i mjera za izradu analize radnih mjesta i opisa poslova.

10.1.2. Odsjek za pravne i opće poslove

Odsjek za pravne i opće poslove sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Zavoda, sudjeluje u davanju mišljenje o nacrtima prijedloga zakona i drugim propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave, prati promjene u zakonodavstvu i sudjeluje u potrebnim usklađenjima s njima. Sudjeluje u izradi pravilnika, naputaka i drugih akata te daje stručna objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa i akata iz djelokruga Zavoda. Vodi evidenciju i obavlja sve pravne poslove vezane za nekretnine koje koristi Zavod. Odsjek nadalje obavlja poslove oko provođenja postupaka zbog lakih povreda službene dužnosti, kao i poslove oko pokretanja i sudjelovanja u postupcima zbog teških povreda službene dužnosti pred Službeničkim sudom. U Odsjeku se obavljaju i poslovi pisarnice i pismohrane, poslovi tiskare, kao i poslovi održavanja čistoće u službenim prostorima Zavoda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka ustrojavaju se:

10.1.2.1. Pododsjek pisarnica i pismohrana

10.1.2.2. Pododsjek tiskara.

10.1.2.1. Pododsjek pisarnica i pismohrana

Pododsjek pisarnica i pismohrana obavlja poslove primitka, razvrstavanja i urudžbiranja pismena, vanjske i interne dostave putem dostavljača kao i svakodnevne otpreme pismena, poslove vezane oko carinjenja pošiljaka, te poslove pismohrane i arhiviranja arhivskog i registraturnog gradiva.

10.1.2.2. Pododsjek tiskara

Pododsjek tiskara obavlja konačnu pripremu materijala za tiskaru, tiskanje svih vrsta obrazaca, dnevnika i publikacija potrebnih u poslovanju Zavoda, te umnažanje dokumenata i drugih materijala.

10.1.3. Odsjek za nabavu i zaštitu na radu

Odsjek za nabavu i zaštitu na radu obavlja poslove nabave roba, radova i usluga na temelju Zakona o javnoj nabavi te prati sve promjene istog Zakona, izrađuje godišnji plan nabave i prati i usklađuje njegovu realizaciju, sukladno pozicijama proračuna. Kontinuirano vodi evidencije postupaka nabave i dostavlja evidencijska izvješća nadležnom tijelu državne uprave. Priprema odluke o početku postupaka nabava, objavljuje i provodi postupke javnih nadmetanja, izrađuje potrebne zapisnike i odluke o izboru dobavljača, priprema ugovore s njima, te čuva dokumentaciju o nadmetanjima. U Odsjeku se obavljaju i svi normativni i administrativni poslovi vezani uz sprječavanje ozljeda na radu, profesionalne i druge bolesti u vezi s radom, te zaštitu radnog okoliša, kao sastavnog dijela organizacije rada i izvođenja radnog procesa. Obavljaju se poslovi planiranja i provedbe protupožarne zaštite te provodi unutarnja kontrola vezana za objekte, sredstva za rad i zaposlenike u Zavodu, sukladno propisima iz područja zaštite na radu. Odsjek također obavlja poslove oko održavanja službenih vozila Zavoda.

10.2. ODJEL ZA FINANCIJSKO-PLANSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Odjel za financijsko-planske i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na analitičko-planske, obračunske, računovodstveno-knjigovodstvene i druge operativne poslove vezane uz državni proračun i financiranje Zavoda.

U okviru svog djelokruga Odjel izrađuje, u skladu sa smjernicama i projekcijom fiskalne politike, prijedlog proračuna i financijskog plana Zavoda, godišnji i mjesečne planove, izrađuje propisana financijska izvješća, na temelju dostavljenih naloga za plaćanje provodi prethodnu kontrolu namjenskog trošenja proračunskih sredstava u okviru odobrenog proračuna, koordinira izvršenje proračunskih rashoda putem državne riznice, obavlja poslove platnog prometa, obavlja poslove proračunskog računovodstva i poslove vođenja pomoćnih analitičkih knjigovodstvenih evidencija, obavlja obračun i isplatu plaća i naknada, poslove, materijalnog knigovodstva, te vodi brigu o čuvanju knjigovodstvene i materijalno-financijske dokumentacije.

Vezano na financijsko upravljanje i kontrole, Odjel provodi unutarnju kontrolu Zavoda kojom se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva, proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. Kontrola obuhvaća sve procese i poslovne transakcije Zavoda, posebno one koji su vezani uz prihode, rashode, natječajne procedure i ugovaranje, povrate pogrešno uplaćenih iznosa, imovinu i obveze. U ovom poslu Odjel sastavlja izvješća, ukazuje na nedostatke i predlaže mjere za njihovo otklanjanje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se:

10.2.1. Pododsjek za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

10.2.2. Pododsjek za materijalno- knjigovodstvene poslove.

10.2.1. Pododsjek za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

Pododsjek za računovodstveno-knjigovodstvene poslove obavlja poslove računovodstvenog poslovanja, sudjeluje u izradi izvješća o financijskom poslovanju, priprema zahtjeve za preraspodjelu sredstava proračuna i zahtjeve za preknjiženja, obavlja poslove unosa rezervacije sredstava i ispostavlja zahtjeve za plaćanje s jedinstvenog računa riznice te prati obveze po dodjeljenim financijskim sredstvima u skladu s financijskim planom, obavlja usklađivanje i konsolidaciju računovodstvenih podataka za Zavod, obavlja prikupljanje dokumentacije i plaćanje obaveza, provedbu kontiranja, poslove knjiženja gotovinskih i negotovinskih uplata i isplata, obračun plaća i drugih primanja i izdavanje potvrda vezanih za osobna primanja. U Pododsjeku se obavljaju i poslovi likvidature i blagajnički poslovi, kao i obračun naknada za honorarne motritelje i raketare.

10.2.2. Pododsjek za materijalno-knjigovodstvene poslove

Pododsjek za materijalno-knjigovodstvene poslove obavlja poslove knjigovodstva osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala, te vodi knjige kapitalne imovine i sitnog inventara. Obavlja pripremu za godišnji popis imovine i obaveza, te obračunava ispravak vrijednosti. Vodi skladišno poslovanje Zavoda, te poslove osiguranja.

11. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 14.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju unutar Zavoda, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu s ciljem poboljšanja poslovanja Zavoda. Procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima. Provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije, usklađena s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, te testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Zavoda. Provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ravnatelju u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, izrađuje strateške i operativne planove revizije te obavlja posebne revizije na zahtjev ravnatelja ili prema potrebi. Obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji, podnosi ih ravnatelju i prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija. Izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije te periodična i godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama. Surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

12. SAMOSTALNI ODJEL ZA UMJERNI LABORATORIJ

Članak 15.

Samostalni odjel za umjerni laboratorij obavlja djelatnosti umjeravanja i ispitivanja osjetnika i mjernih sustava za potrebe Zavoda i drugih korisnika.

Po potrebi obavlja i međulaboratorijska usporedbena mjerenja. Sudjeluje u znanstveno-stručnim mjerenjima i mjeriteljskim istraživanjima.

Razvija ispitne i umjerne metode, uspostavlja, održava i umjerava primarne etalone i mjerila Zavoda te provodi osuvremenjivanje i razvoj novih etalona i mjerila u suradnji s nacionalnim umjernim laboratorijima i regionalnim centrima za instrumente.

IV. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA ZAVODA

Članak 16.

Ravnatelj predstavlja Zavod i upravlja njegovim radom.

Ravnatelja, u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti, zamjenjuje zamjenik ravnatelja.

Radom službi u Zavodu upravljaju pomoćnici ravnatelja.

Radom Kabineta upravlja tajnik Kabineta.

Radom odjela upravljaju načelnici odjela, a odsjeka, pododsjeka i odjeljaka, voditelji.

Članak 17.

Zamjenik ravnatelja, pomoćnici ravnatelja, načelnici samostalnih odjela i tajnik Kabineta za svoj rad odgovorni su ravnatelju.

Čelnici ostalih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odgovorni su za svoj rad ravnatelju, te čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

Članak 18.

Kao stručno i savjetodavno tijelo, ravnatelj osniva stručni Kolegij.

Sastav stručnog Kolegija, pitanja koja će se raspravljati i mjesto održavanja Kolegija, određuje ravnatelj.

Članak 19.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Zavoda, a osobito za utvrđivanje nacrta propisa i davanje mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima, ravnatelj može osnivati stručne savjete, povjerenstva i radne skupine.

Odlukom o osnivanju stručnog savjeta, povjerenstva, odnosno radne skupine, utvrdit će se njegov sastav, djelokrug i način rada.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI ZAVODA

Članak 20.

Poslove iz djelokruga Zavoda, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici raspoređeni na radna mjesta službenika, i namještenici raspoređeni na radna mjesta namještenika, u skladu sa zakonom.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda utvrđuje se u Tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Pitanja od značaja za rad Zavoda koja nisu utvrđena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Zavoda.

Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se potreban broj državnih službenika i namještenika s opisom njihovih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad Zavoda.

Pravilnik o unutarnjem redu ravnatelj Zavoda će donijeti u roku trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ravnatelj Zavoda donijet će, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu, rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika, u roku 30 dana od njegova donošenja.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (»Narodne novine«, br. 57/2004, 154/2004 i 38/2008).

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-01/23

Urbroj: 5030104-08-3

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU

 

 

Službenici

Namještenici

Ukupno

1.

KABINET RAVNATELJA

7

 

7

 

Ukupno 1.

7

0

7

2.

SLUŽBA ZA HIDROLOGIJU

2

 

2

2.1

Odjel za hidrološka motrenja

1

 

1

2.1.1.

Odsjek za motrenja površinskih voda

16

3

19

2.1.2.

Odsjek za motrenje podzemnih voda

7

 

7

2.1.3.

Odsjek za motrenja i obradu nanosa

5

 

5

2.2.

Odjel za studije i prognoze

1

 

1

2.2.1.

Odsjek za studije

3

 

3

2.2.2.

Odsjek za prognoze

3

 

3

2.2.3.

Odsjek za obradu i arhiviranje podataka

2

 

2

 

Ukupno 2.

40

3

43

3.

SLUŽBA ZA MOTRENJE VREMENA I KLIME

2

 

2

3.1.

Odjel za meteorološka motrenja

1

 

1

3.1.1.

Odsjek za mreže meteoroloških postaja

2

1

3

3.1.1.1.

Pododsjek – istočna Hrvatska

1

 

1

3.1.1.1.1.

Odjeljak GMP Slavonski Brod

4

 

4

3.1.1.1.2.

Odjeljak GAP Križevci

3

 

3

3.1.1.1.3.

Odjeljak GMP Bjelovar

3

 

3

3.1.1.1.4.

Odjeljak GMP Daruvar

4

 

4

3.1.1.2.

Pododsjek – središnja Hrvatska

1

 

1

3.1.1.2.1.

Odjeljak GMP Karlovac

3

 

3

3.1.1.2.2.

Odjeljak GMP Sisak

3

 

3

3.1.1.2.3.

Odjeljak GMP Varaždin

3

 

3

3.1.1.2.4.

Odjeljak GMP Ogulin

3

 

3

3.1.1.2.5.

Odjeljak GMP Krapina

3

 

3

3.1.1.3.

Pododsjek – sjeverni Jadran i gorska Hrvatska

1

 

1

3.1.1.3.1.

Odjeljak GMP Pazin

3

 

3

3.1.1.3.2.

Odjeljak GMP Gospić

4

 

4

3.1.1.3.3.

Odjeljak GMP Mali Lošinj

3

 

3

3.1.1.3.4.

Odjeljak GMP Senj

3

 

3

3.1.1.3.5.

Odjeljak GMP Rab

2

 

2

3.1.1.3.6.

Odjeljak GMP Rijeka

3

 

3

3.1.1.3.7.

Odjeljak GMP Parg

3

 

3

3.1.1.3.8.

Odjeljak GMP Zavižan

3

 

3

3.1.1.4.

Pododsjek – južna Hrvatska

1

 

1

3.1.1.4.1.

Odjeljak GMP Dubrovnik – Gorica

3

 

3

3.1.1.4.2.

Odjeljak GMP Knin

2

 

2

3.1.1.4.3.

Odjeljak GMP Lastovo

3

 

3

3.1.1.4.4.

Odjeljak GMP Šibenik

3

 

3

3.1.1.4.5.

Odjeljak GMP Split- Marjan

5

 

5

3.1.1.4.6.

Odjeljak GAP Makarska

3

 

3

3.1.1.4.7.

Odjeljak GMP Ploče

2

 

2

3.1.1.4.8.

Odjeljak GMP Komiža

3

 

3

3.1.1.4.9.

Odjeljak GMP Hvar

3

 

3

3.1.1.4.10.

Odjeljak GMP Zadar

3

 

3

3.1.1.5.

Pododsjek MAO Zagreb

2

 

2

3.1.1.5.1.

Odjeljak GMP Zagreb- Maksimir

6

 

6

3.1.1.5.2.

Odjeljak GMP Zagreb- Grič

3

 

3

3.1.2.

Odsjek za automatska i posebna mjerenja

1

 

1

3.1.2.1.

Pododsjek za razvoj i nadzor mjerenja te verifikaciju podataka

6

 

6

3.1.2.2.

Pododsjek za uspostavu i mjernu spremnost automatskih mjernih sustava....

5

 

5

3.2.

Odjel za obradu i kontrolu podataka i praćenje klime

1

 

1

3.2.1.

Odsjek za obradu i kontrolu podataka

1

 

1

3.2.1.1.

Pododsjek za kontrolu podataka klimatoloških i kišomjernih postaja

7

 

7

3.2.1.2.

Pododsjek za kontrolu visinskih i satnih podataka

3

 

3

3.2.2.

Odsjek za obradu podataka brodskih dnevnika i temperature mora

5

 

5

3.2.3.

Odsjek za praćenje klime i klimatske podloge

7

 

7

 

Ukupno 3.

139

1

140

4.

SLUŽBA ZA VREMENSKE ANALIZE I PROGNOZE

2

 

2

4.1.

Odjel za vremenske analize i prognoze

1

 

1

4.1.1.

Odsjek za upozorenja i opću vremensku prognozu

8

1

9

4.1.2.

Odsjek za operativne podloge

4

 

4

4.1.3.

Odsjek za primijenjenu vremensku prognozu

7

 

7

4.1.4.

Odsjek za verifikaciju vremenske prognoze

3

 

3

4.2.

Odjel Pomorski meteorološki centar

1

 

1

4.2.1.

Odsjek za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu – Split

7

 

7

4.2.2.

Odsjek za operativne podloge i standarde pomorske vremenske prognoze

3

 

3

4.2.3.

Odsjek za pomorsku vremensku prognozu- Rijeka

3

 

3

4.2.4.

Odsjek za verifikaciju pomorske prognoze

3

 

3

 

Ukupno 4.

42

1

43

5.

SLUŽBA ZA METEOROLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

2

 

2

5.1.

Odjel za istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa

1

 

1

5.1.1.

Odsjek za razvoj i istraživanja

2

 

2

5.1.2.

Odsjek za praćenje i održavanje rada operativnih prognostičkih modela

2

 

2

5.1.3.

Odsjek za asimilaciju podataka

2

 

2

5.2.

Odjel za primjenjenu meteorologiju i modeliranje

2

 

2

5.2.1

Odsjek za primjenjeno modeliranje

2

 

2

5.2.2

Odsjek za modeliranje i praćenje stanja okoliša

2

 

2

5.3.

Odjel za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju

1

 

1

5.3.1.

Odsjek za istraživanje klimatskih podloga

3

 

3

5.3.2.

Odsjek za istraživanja prostornih osobitosti klime

2

 

2

5.3.3.

Odsjek za primijenjenu klimatologiju

4

 

4

5.3.4.

Odsjek za biometeorologiju

2

 

2

5.4.

Odjel za agrometeorologiju

1

 

1

5.4.1.

Odsjek za agrometeorološka istraživanja

2

 

2

5.4.2.

Odsjek za agrometeorološke informacije

2

 

2

 

Ukupno 5.

32

0

32

6.

SLUŽBA ZA KAKVOĆU ZRAKA

1

 

1

6.1.

Odjel upravljanja sustavom za praćenje promjena kemijskog sastava atmosfere

2

 

2

6.1.1.

Odsjek za mjerenje kakvoće zraka

2

 

2

6.1.2.

Odsjek za obradu, kontrolu i razmjenu podataka

2

 

2

6.2.

Odjel za istraživanje kakvoće zraka

1

 

1

6.2.1.

Odsjek za istraživanje promjena kemijskog i fizičkog stanja atmosfere

2

 

2

6.2.2.

Odsjek za analize i studije

2

 

2

6.3.

Odjel kemijski laboratorij

13

 

13

 

Ukupno 6.

25

0

25

7.

SLUŽBA ZA INFORMATIKU I TEHNIKU

1

 

1

7.1.

Odjel za informatiku

1

 

1

7.1.1.

Odsjek za baze podataka

7

 

7

7.1.2.

Odsjek za programsku nadgradnju

7

 

7

7.1.3.

Odsjek za računalni sustav

6

 

6

7.1.3.1.

Pododsjek za sistemsku podršku

2

 

2

7.1.3.2.

Pododsjek za operativnu podršku numeričkim modelima

2

 

2

7.2.

Odjel za tehničko održavanje

1

 

1

7.2.1.

Pododsjek za održavanje uređaja za daljinska i visinska mjerenja

3

 

3

7.2.2.

Pododsjek za komunikacije i veze

4

 

4

7.2.3.

Pododsjek za održavanje infrastrukture za potrebe mjerenja

2

2

4

 

Ukupno 7.

36

2

38

8.

SLUŽBA ZA DALJINSKA MJERENJA

1

 

1

8.1.

Odjel za radarsko motrenje

3

 

3

8.2.

Odjel za obranu od tuče

1

 

1

8.2.1.

Odsjek za operativno tehničke poslove

7

 

7

8.2.2.

Odsjek radarski centri

1

 

1

8.2.2.1.

Pododsjek regionalni radarski centar Puntijarka

11

 

11

8.2.2.2.

Odjeljak radarski centar Varaždin

9

 

9

8.2.2.3.

Odjeljak radarski centar Trema

9

 

9

8.2.2.4.

Pododsjek regionalni radarski centar Bilogora

11

 

11

8.2.2.5.

Odjeljak radarski centar Stružec

9

 

9

8.2.2.6.

Pododsjek regionalni radarski centar Osijek

11

 

11

8.2.2.7.

Odjeljak radarski centar Gorice

10

 

10

8.2.2.8.

Odjeljak radarski centar Gradište

10

 

10

 

Ukupno 8.

93

0

93

9.

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE, MEĐUNARODNU SURADNJU I KORISNIKE

1

 

1

9.1.

Odjel za informiranje i odnose s javnošću

1

 

1

9.1.1.

Odsjek za informiranje i odnose s javnošću

2

 

2

9.1.2.

Odsjek biblioteke

2

 

2

9.2.

Odjel za međunarodnu suradnju i korisnike

3

 

3

 

Ukupno 9.

9

0

9

10.

SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU I OPĆE POSLOVE

1

 

1

10.1.

Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

1

 

1

10.1.1.

Odsjek za planiranje, razvoj, upravljanje kadrovima i radnopravne poslove

3

 

3

10.1.2.

Odsjek za pravne i opće poslove

1

8

9

10.1.2.1.

Pododsjek pisarnica i pismohrana

3

2

5

10.1.2.2.

Pododsjek tiskara

1

3

4

10.1.3.

Odsjek za nabavu i zaštitu na radu

3

1

4

10.2.

Odjel za financijsko- planske i računovodstvene poslove

2

 

2

10.2.1.

Pododsjek za računovodstveno- knjigovodstvene poslove

8

 

8

10.2.2.

Pododsjek za materijalno- knjigovodstvene poslove

3

 

3

 

Ukupno 10.

26

14

40

11.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

2

 

2

 

Ukupno 11.

2

0

2

12.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UMJERNI LABORATORIJ

4

 

4

 

Ukupno 12.

4

0

4

SVEUKUPNO

455

21

476