Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 146/2008 (17.12.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

4034

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08) i članka 128. stavak 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06 i 68/07) u članku 11. iza stavka 9., dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Plaćom se smatraju i primici po osnovi nesamostalnog rada prema članku 14. stavcima 1. i 3. Zakona, koje fizičke osobe rezidenti ostvare kao članovi posade po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi u skladu s posebnim zakonom. Članom posade broda u međunarodnoj plovidbi smatra se, u skladu s posebnim zakonom, zapovjednik i druga fizička osoba ukrcana za obavljanje poslova na brodu u međunarodnoj plovidbi i upisana u popis posade broda.«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pomorski dodatak iz stavka 2. točke 17. ovoga članka primjenjuje se za:

1. pomorce članove posade brodova koji plove nacionalnom plovidbom, u skladu s posebnim propisima,

2. pomorce članove posade brodova koji plove na brodovima u međunarodnom linijskom pomorskom prometu koji obavljaju prijevoz između hrvatskih i stranih luka unutar granica Jadranskog mora,

3. ribare članove posade ribarskih plovila koji plove u ribolovnom moru Republike Hrvatske, u skladu s posebnim propisima.«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Pomorski dodatak iz stavka 2. točke 18. ovoga članka primjenjuje se za pomorce članove posade brodova koji plove u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, a na temelju obračuna pomorskog dodatka koji prilažu uz prijavu poreza na dohodak za porezno razdoblje. Brod u međunarodnoj plovidbi je, u skladu s posebnim zakonom, brod koji plovi iz Republike Hrvatske u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka ili plovi na otvorenom moru ili u teritorijalnim vodama stranih država radi pružanja usluga vezanih uz djelatnosti na pučini kao što su istraživanje i iskorištavanje energenata i slično.«

Članak 3.

U članku 18. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od članka 16. stavka 1. Zakona i stavka 1. ovoga članka izdacima koji se oduzimaju od primitaka po osnovi nesamostalnog rada smatraju se doprinosi za obvezna osiguranja, koje su tijekom poreznog razdoblja na temelju rješenja Porezne uprave uplatile fizičke osobe rezidenti u svojstvu članova posade broda u međunarodnoj plovidbi, a u iznosu i na način propisan posebnim propisima, osim doprinosa za koje je odobrena otplata duga u obrocima prema posebnom propisu.«

Članak 4.

U članku 51. stavku 1. riječi »1.600,00 kuna« zamjenjuju se riječima »1.800,00 kuna«, a riječi »najmanje 1.600,00 kuna, a najviše do 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »najmanje 1.800,00 kuna, a najviše do 3.200,00 kuna«.

U stavku 2. riječi »1.600,00 kuna« zamjenjuju se riječima »1.800,00 kuna«.

Članak 5.

U članku 53. stavcima 1., 2., 3. i 4. riječi »9.600,00 kuna« zamjenjuju se riječima »10.800,00 kuna«.

Članak 6.

U članku 56. stavku 1. riječi »a najviše do 3.000,00 kuna«, zamjenjuju se riječima »a najviše do 3.200,00 kuna«.

Članak 7.

U članku 57. stavku 8. riječi »točke 6.« zamjenjuju se riječima »točke 5.«.

Članak 8.

U članku 61. stavku 1. drugoj rečenici, iza riječi: »isplatitelj«, dodaju se riječi: »ili sam porezni obveznik«.

U stavku 6. riječi »1.600,00 kuna« zamjenjuju se riječima »1.800,00 kuna«.

U stavku 7. riječi »najmanje 1.600,00 kuna, a najviše 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »najmanje 1.800,00 kuna, a najviše 3.200,00 kuna«, a riječi »1.600,00 kuna mjesečno« zamjenjuju se riječima »1.800,00 kuna mjesečno«.

Iza stavka 15. dodaju se stavci 16. i 17. koji glase:

»(16) Iznimno od članka 45. Zakona i stavaka 1., 2., 11. i 12. ovoga članka, a u skladu s posebnim zakonom, poslodavac tijekom poreznog razdoblja nema obvezu obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada (plaće) koju isplaćuje za rad članovima posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su rezidenti. Poslodavac nema ni obvezu sastavljanja i podnošenja izvješća koja su propisana člancima 63. i 65. ovoga Pravilnika.

(17) Iznimno od članka 45. Zakona i stavaka 1., 2., 11. i 12. ovoga članka, obvezu obračuna i uplate predujma poreza na dohodak iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koje tijekom poreznog razdoblja ostvare radom na brodu u međunarodnoj plovidbi te sastavljanja i podnošenja izvješća koja su propisana člancima 63. i 65. ovoga Pravilnika, nemaju ni članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su rezidenti, a u skladu sa odredbama posebnog zakona.«

Članak 9.

Iza članka 65. dodaje se podnaslov: »1.2.2.4. Potvrda o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi« i članak 65.a koji glasi:

»Članak 65.a

(1) Za isplaćene primitke u poreznom razdoblju po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi tuzemni poslodavac je obvezan članu posade broda dostaviti potvrdu.

(2) Tuzemni poslodavac obvezan je potvrdu o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada iz stavka 1. ovoga članka dostaviti članu posade broda u međunarodnoj plovidbi i Poreznoj upravi najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu.

(3) Potvrda o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada iz stavka 1. ovoga članka treba osobito sadržavati sljedeće podatke:

1. podaci o poslodavcu (naziv/ime i prezime, adresa sjedišta, prebivališta/ uobičajenog boravišta, matični broj/ matični broj građana),

2. podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident (ime i prezime, adresa prebivališta /uobičajenog boravišta, matični broj građana),

3. podatak o poreznom razdoblju (kalendarskoj godini),

4. podatak o ukupno, u poreznom razdoblju, isplaćenim primicima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi koji uključuju i pomorski dodatak,

5. nadnevak izdavanja potvrde,

6. pečat i potpis odgovorne osobe.«.

Članak 10.

Iza članka 81. dodaje se podnaslov »1.1. Utvrđivanje godišnjeg dohotka od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi« i članak 81.a koji glasi:

»Članak 81.a

(1) Ako je član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, ispunio, u skladu s posebnim zakonom, uvjet trajanja razdoblja plovidbe 183 dana ili više od 183 dana unutar jednog poreznog razdoblja, primici koje je ostvario za rad na brodu u međunarodnoj plovidbi u tom poreznom razdoblju ne podliježu godišnjem obračunavanju poreza na dohodak. Ako porezni obveznik rezident kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi nije ispunio uvjet trajanja razdoblja plovidbe 183 dana ili više od 183 dana u tekućem i u prethodnom poreznom razdoblju (za u prethodnom obračunu prekobrojne dane), primici za rad ostvareni na brodu u međunarodnoj plovidbi u tekućem poreznom razdoblju podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak.

(2) Ukupan broj dana iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema evidenciji lučke kapetanije i to na način:

1. stvarni broj dana plovidbe u poreznom razdoblju, koji se može povećati za:

2. dane plovidbe iz prethodne godine koje, kao prekobrojne, član posade broda u međunarodnoj plovidbi nije u prethodnoj godini uračunao u 183 dana,

3. dodatne dane za putovanje i to:

3.1. jedan (1) dan prije dana svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u županiji prebivališta odnosno uobičajenog boravišta člana posade broda,

3.2. dva (2) dana prije svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u luci u Republici Hrvatskoj, ali izvan županije prebivališta odnosno uobičajenog boravišta člana posade broda,

3.3. četiri (4) dana prije svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja u luci izvan Republike Hrvatske,

4. stvarne dane provedene na stručnoj izobrazbi u inozemstvu unutar razdoblja za koje je sklopljen ugovor o radu za poslodavca i prema potvrdi ustanove u kojoj je izobrazba obavljena. Ukupan broj dana provedenih na stručnoj izobrazbi u inozemstvu, koji se uključuje u izračun ukupnog broja dana plovidbe, ne može biti veći od petnaest (15) dana godišnje,

5. stvarne dane liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku nakon iskrcaja prema potvrdi liječničke ustanove odnosno liječnika privatne prakse.

(3) Član posade broda u međunarodnoj plovidbi može ukupan broj dana, umjesto dodatnih dana putovanja iz stavka 2. točke 3. ovoga članka, povećati, u skladu s posebnim zakonom i prema evidenciji lučke kapetanije, za dane provedene na putu od mjesta prebivališta odnosno uobičajenog boravišta do mjesta ukrcaja na brod i dane potrebne za povratno putovanje, ako lučkoj kapetaniji dostavi izvorne račune prijevoznika o kupljenim prijevoznim kartama sredstvima javnog domaćeg ili međunarodnog prometa u skladu sa člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika i posebnim propisima. Ako je na putu za ukrcaj odnosno na putu nakon iskrcaja do mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta, član posade broda u međunarodnoj plovidbi koristio privatni automobil, priznaje se jedan (1) dan za put na ukrcaj i jedan (1) dan za put do mjesta njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

(4) Ako je stvarni broj dana plovidbe iz stavka 2. točke 1. ovoga članka u poreznom razdoblju 183 dana ili više od 183 dana tada se razlika dana iznad 183 dana može prenijeti u porezno razdoblje odnosno godinu koja slijedi izravno iza godine za koju je utvrđen ukupan broj dana plovidbe zbog utvrđivanja poreznog statusa u slijedećem poreznom razdoblju. Porezni status utvrđuje se temeljem podataka o broju dana iz Potvrde o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrasca DPOM iskazanih u stupcu 8 pod 6.

(5) U skladu sa stavcima 1. – 4. ovoga članka i posebnim zakonom, za svrhe utvrđivanja ukupnog broja dana plovidbe, lučke kapetanije obvezne su Poreznoj upravi i članu posade broda u međunarodnoj plovidbi dostaviti, najkasnije do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu, Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM, koja sadrži sljedeće podatke:

1. opći podaci o lučkoj kapetaniji: naziv i adresa sjedišta (pod I.)

2. opći podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi: ime i prezime, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, matični broj građana (pod II.),

3. podaci o danima plovidbe u godini za koju se utvrđuje obveza plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak ili oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak (pod III.).

(6) Pod točkom III. Potvrde o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrasca DPOM iz stavka 5. ovoga članka unose se sljedeći podaci:

1. Podaci o danima plovidbe (pod 1) i to:

1.1. donos dana iz prethodnog razdoblja (pod r. br. 4. stupac 2 i stupac 8). Upisuje se broj dana za prijenos iskazan u Obrascu DPOM prethodne godine,

1.2. broj dana plovidbe u tekućem poreznom razdoblju (pod r. br. 5. stupac 2) kao zbroj dana iz stupca 2 r. br. 5.1. do 5.4.,

1.3. pod r. br. 5.1. do 5.4. stupac 1 upisuje se razdoblje plovidbe na brodu u međunarodnoj plovidbi: upisuje se nadnevak ukrcaja (od) i nadnevak iskrcaja (do). Ako se radi o ukrcaju koji je započeo prethodne godine kao početak se upisuje 1. siječnja tekuće godine, a ako ukrcaj nije završen u istoj godini tada se kao iskrcaj upisuje 31. prosinca tekuće godine. U stupcu 2 pod r. br. 5.1. do 5.4. upisuje se broj dana plovidbe u iskazanim razdobljima,

1.4. pod r. br. 6 stupac 8 upisuje se ukupan broj dana u tekućem razdoblju zbog utvrđivanja poreznog statusa tekućeg razdoblja i to u stupcu 8 zbroj dana iz prethodnog (pod r. br. 4) i tekućeg razdoblja (pod r. br. 5.),

1.5. pod r. br. 7. stupac 2 upisuje se razlika između broja dana iskazanih pod r. br. 5 stupac 2 i brojke 183 odnosno 0, ako je razlika 0 ili negativan broj,

2. dodatni dani (pod 2.) i to:

2.1. dani za putovanje (pod 2.1. stupac 3). Upisuje se broj dodatnih dana iz stavka 2. točke 3. ili stavka 3. ovoga članka, a u svezi svakog pojedinog razdoblja plovidbe iskazanog u stupcu 1 pod r. br. 5.,

2.2. dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu unutar razdoblja za koje je sklopljen ugovor o radu za poslodavca prema stavku 2. točki 4. ovoga članka (pod 2.2. stupci 4 i 5):

2.2.2. razdoblje početka izobrazbe (od) i završetka izobrazbe (do) – stupac 4,

2.2.3. broj dana izobrazbe koji se dodatno priznaju (stupac 5),

2.3. dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku nakon iskrcaja iz stavka 2. točke 5. ovoga članka (pod 2.3. stupci 6 i 7):

2.3.1. razdoblje početka liječenja (od) i završetka liječenja (do) – stupac 6,

2.3.2. broj dana liječenja koji se dodatno priznaju (stupac 7).

(7) Za svrhe utvrđivanja pomorskog dodatka iz članka 13. stavka 2. točke 18. ovoga Pravilnika i dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, član posade broda u međunarodnoj plovidbi obvezan je popuniti i godišnjoj poreznoj prijavi priložiti Evidenciju o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM.

(8) Evidencija o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM iz stavka 7. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. opći podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi: ime i prezime, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, matični broj građana (pod I.),

2. izračun pomorskog dodatka u godini za koju se utvrđuje obveza plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak ili oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak (pod II.):

2.1. redni broj (stupac 1),

2.2. broj dana u plovidbi odnosno na brodu (stupac 2). Podatak se upisuje iz stupca 2 pod r. br. 5 Obrasca DPOM (broj dana plovidbe u tekućem razdoblju),

2.3. iznos pomorskog dodatka po danu plovidbe iz članka 13. stavak 2. točke 18. ovoga Pravilnika (u kunama i lipama) – stupac 3,

2.4. ukupni iznos pomorskog dodatka koji se iskazuje kao umnožak broja dana u plovidbi odnosno na brodu iz stupca 2 i iznosa pomorskog dodatka po danu plovidbe iz stupca 3 – stupac 4,

2.5. ukupni iznos pomorskog dodatka,

3. izračun dohotka od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi (pod III.):

3.1. ukupni primici od nesamostalnog rada (plaća) – pod r. br. 1,

3.2. ukupni pomorski dodatak – pod r. br. 2,

3.3. primici od nesamostalnog rada umanjeni za ukupni iznos pomorskog dodatka (r. br. 1. – r. br. 2.) – pod r. br. 3,

3.4. izdaci za doprinose za obvezna osiguranja – pod r. br. 4,

3.5. dohodak od nesamostalnog rada (r.br. 3. – r. br. 4.) – pod r. br. 5,

4. prilozi (pod IV.) – upisuju se prilozi na temelju kojih je popunjen Obrazac EPOM i koji se obvezno prilažu uz godišnju poreznu prijavu, a osobito: potvrda o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi iz članka 65.a ovoga Pravilnika, potvrda o ukupno isplaćenim primicima u poreznom razdoblju za rad u svojstvu člana posade broda u međunarodnoj plovidbi koji nije u vlasništvu tuzemne osobe, potvrda lučke kapetanije o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM.

(9) Potvrda lučke kapetanije o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM i Evidencija o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM, sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.

U članku 85. stavak 1. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvare članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su rezidenti«.

U stavku 2. iza prve rečenice dodaju se riječi: »Član posade broda koji je rezident i čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s posebnim zakonom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, nije obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona, osim ako u skladu s člankom 39. Zakona, ima obvezu podnošenja godišnje porezne prijave. Ako član posade broda čiji ostvareni primici po osnovi nesamostalnog rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ne podliježu, u skladu s posebnim zakonom, obvezi poreza na dohodak od nesamostalnog rada, u godišnjoj poreznoj prijavi iskaže dohodak iz ostalih izvora iz članka 5. Zakona, obvezan je iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, osim dohotka koji ne podliježe oporezivanju.«.

Članak 12.

U članku 88. stavku 2. točki 7. iza riječi »i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje« briše se zarez i dodaje točka te nova rečenica: »Pod 4.1.1. podatke o primicima od nesamostalnog rada (plaći) i propisanim izdacima (uplaćenim doprinosima za obvezno osiguranje prema posebnim propisima i premijama osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona) te dohotku od nesamostalnog rada, iskazuju i porezni obveznici rezidenti koji su primitke od nesamostalnog rada ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, ako su u poreznom razdoblju za koje podnose poreznu prijavu iz toga dohotka, u skladu s posebnim zakonom, obvezni platiti porez na dohodak po toj osnovi. U tom slučaju u stupcu 3 iskazuju iznos primitka od nesamostalnog rada koji su po toj osnovi ostvarili u poreznom razdoblju, koji je prethodno umanjen za ukupni iznos pomorskog dodatka iz članka 13. stavak 2. točka 18. ovoga Pravilnika. Podatke o ostvarenom dohotku od nesamostalnog rada ne iskazuju članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su rezidenti ako, u skladu s posebnim zakonom, nisu iz toga dohotka u poreznom razdoblju obvezni platiti porez na dohodak,«.

Članak 13.

U članku 89. stavku 1. točki 1. iza riječi »isplaćene mirovine,« dodaju se riječi »a za dohodak od nesamostalnog rada koji je u poreznom razdoblju ostvario član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji je rezident, Potvrdu o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM, Evidenciju o primicima od nesamostalnog rada – Obrazac EPOM i propisane isprave iz članka 81.a stavka 8. točke 4. ovoga Pravilnika,«.

Članak 14.

U članku 90. stavku 2. točki 9. riječi »ne prelaze 9.600,00 kuna« zamjenjuju se riječima »ne prelaze 10.800,00 kuna«.

Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. nagrade nerezidentima iz članka 32. stavka 5. točke 3. Zakona i članka 44. stavka 15. ovoga Pravilnika, za sudjelovanje na športskim, umjetničkim i drugim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, ako se do završetka natjecanja ne zna koji od natjecatelja ostvaruje pravo na novčanu nagradu.«.

Članak 15.

U članku 91. stavak 1. iza riječi »iz članka 62. stavka 2. Zakona« briše se točka, dodaje zarez i riječi: »uključivo i za dohodak od nesamostalnog rada koji ostvaruju članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu domaćeg ili stranog brodara.«.

Članak 16.

U članku 93. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Prava i obveze propisana člankom 128. Pomorskog zakonika i ovim Pravilnikom, a koja se odnose na utvrđivanje i oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada što ga ostvaruju porezni obveznici rezidenti radom kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, primjenjuju se i u postupku podnošenja godišnje porezne prijave za 2008. godinu. Članovima posade broda u međunarodnoj plovidbi se u razdoblje duže od 183 dana ne uračunavaju dani po osnovama iz članka 128. stavak 2. Pomorskog zakonika iz poreznih razdoblja koja su prethodila 2008. godini.«.

Članak 17.

(1) Iznimno od članka 5. ovoga Pravilnika, pri utvrđivanju dohotka u 2008. godini, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika, smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici iz članka 5. Zakona, primici na koje se ne plaća porez na dohodak iz članka 10. Zakona i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom (članak 9. Zakona), ne prelaze 10.200,00 kuna na godišnjoj razini.

(2) Iznimno od članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika, tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državne tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom mogu u gotovu novcu isplatiti primitke koje ostvaruju djeca do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja, od obavljanja sezonskih poslova (sezonski poslovi u poljoprivredi, branje i skupljanje plodova i bilja, poslovi prodaje poljoprivrednih proizvoda, šumskih proizvoda, osvježavajućih napitaka, ledenih slastica, dnevnog tiska, ulaznica i slično, poslovi popisivanja, anketiranja, očitanja brojila i slično, amatersko sudjelovanje u radu kulturno-umjetničkih društava i slični poslovi), uz uvjet da ovi primici kod jednog isplatitelja ne prelaze 10.200,00 kuna u 2008. godini.

Članak 18.

Prilog UPO koji je sastavni dio godišnje porezne prijave-obrasca DOH, a na temelju kojeg se utvrđuje godišnji porez i prirez i razlike za 2008. godinu, sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/08-01/444

Urbroj: 513-07-21-01/08-6

Zagreb, 1. prosinca 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

Obrazac DPOM

Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi u _______ godini

I. OPĆI PODACI O LUČKOJ KAPETANIJI

1. Lučka kapetanija _____________________

2. Sjedište _____________________________

3. Telefon _____________________________

II. OPĆI PODACI O POMORCU

1. Ime i prezime _______________________

2. Adresa _____________________________

3. MBG ______________________________

III. PODACI O DANIMA PLOVIDBE

1. DANI PLOVIDBE

2. DODATNI DANI

3. UKUPNO

U TEKUĆEM

RAZDOBLJU

(2+3+5+7)

2.1. PUTOVANJE1

2.2. STRUČNA IZOBRAZBA

2.3. LIJEČENJE

OPIS

BROJ DANA2

BROJ DANA3

RAZDOBLJE

OD – DO

BROJ DANA

RAZDOBLJE

OD – DO

BROJ DANA

1

2

3

4

5

6

7

8

4. DONOS DANA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA4

5. PLOVIDB A U TEKUĆEM
RAZDOBLJU5 (5.1 + 5.2 + 5.3 +5.4)

5.1

5.2

5.3

5.4

6. UKUPNO DANA6

7. DANI ZA PRIJENOS7

U ____________________, ________________ _____________________________

M.P. (potpis ovlaštene osobe)

1 Upisuje se broj dodatnih dana vezano uz svaku plovidbu navedenu u stupcu 1 pod 5 i za ukrcaj i/ili iskrcaj unutar istog razdoblja

2 Upisuje se broj dana donesenih iz prethodnog razdoblja (pod 4) i dana plovidbe unutar istog razdoblja - po svakoj plovidbi (od 5.1 do 5.4) te za sva razdoblja (pod 5)

3 Broj dana utvrđuje se vezano uz svaku plovidbu iskazanu u stupcu 1 pod 5 i sukladno odredbi članka 81.a stavka 2. ili 3. Pravilnika o porezu na dohodak

4 Upisuje se broj dana za prijenos iskazan na Obrascu prethodne godine

5 U stupcu 1 od 5.1. do 5.4. upisuju se datumi ukrcaja (od) i iskrcaja (do). Kada se radi o ukrcaju koji je započeo prethodne godine kao početak se upisuje 1. siječnja tekuće godine a kada ukrcaj nije završen u istoj godini tada se kao iskrcaj upisuje 31. prosinca tekuće godine. U stupcima 4 i 6 upisuje se razdoblje trajanja stručne izobrazbe ili liječenja od – do, u stupcima 5 i 7 broj dana i to najviše 15 dana u godini a u stupcu 7 stvarni broj dana liječenja

6 Upisuje se ukupan broj dana radi utvrđivanja poreznog status tekućeg razdoblja i to u stupcu 8 zbroj broj dana iz prethodnog (pod 4) i tekućeg razdoblja (pod 5)

7 Upisuje se razlika između broja dana iskazanih pod 5 i brojke 183 odnosno 0 ako je razlika 0 ili negativna

Obrazac EPOM

Evidencija o primicima od nesamostalnog rada u _______ godini

I. Opći podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi

Ime i prezime: ____________________________________________________________________________________________

Adresa: __________________________________________________________________________________________________

MBG: ___________________________________________________________________________________________________

II. Izračun pomorskog dodatka

R. br.

Broj dana u plovidbi

Iznos pomorskog dodatka po danu plovidbe (u kunama i lipama)

Ukupni iznos pomorskog dodatka
(u kunama i lipama)

1

2

3

4

Ukupni iznos pomorskog dodatka

III. Utvrđivanje dohotka od nesamostalnog rada

R. br.

Opis

Iznos
(u kunama i lipama)

1

2

3

1.

Ukupni primici (plaća)

2.

Ukupni pomorski dodatak

3.

Primici (r. br. 1. – r. br. 2.)

4.

Izdaci za doprinose za obvezna osiguranja

5.

Dohodak od nesamostalnog rada (r. br. 3. – r. br. 4.)

IV. Prilozi

1. _______________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________________________________

U _____________, __________ godine ______________________________________
(potpis člana posade broda u međunarodnoj plovidbi)

PRILOG UPO (u kunama i lipama)

9. UTVRĐIVANJE POREZA I PRIREZA ZA ___________ 2008. __________ GODINU

9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRŽAVANE ČLANOVE

MJESEC

UKUPNI FAKTOR

IZNOS
OSOBNOG ODBITKA IZVAN PPDS I DRUGIH PODRUČJA

IZNOS OSOBNOG ODBITKA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I DRUGIM PODRUČJIMA

OSOBNI ODBITAK UMIROVLJENIKA (DO 3.000,00 I.-VI. mj., DO 3.200,00 OD VII. mj.)

IZNOS MJESEČNOG OSOBNOG ODBITKA

IZVAN PPDS I DRUGIH PODRUČJA

NA PPDS I
DRUGIM
PODRUČJIMA

P1

P2

P3 i P4

P1 (3.840,00)

P2 (3.200,00)

P3, P4 (2.400,00)

1

2

3

4

5

6 (st. 2 × 1.600,00
I.–VI. mj; st.
2 × 1.800,00 od VII. mj.)

7
(3 × 3.840,00)

8
(4 × 3.200,00)

9
(5 × 2.400,00)

10

11 (6+7+8+9+10)

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 9.1.

 

9.2. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA PLAĆENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU, ZDRAVSTVENE USLUGE, STAMBENE POTREBE I DANA DAROVANJA (pod 3.5.)

 

9.3. UKUPNO GODIŠNJI OSOBNI ODBITAK (9.1.+ 9.2.)

 

9.4. UTVRĐIVANJE GODIŠNJE POREZNE OSNOVICE

9.4.1. SVEUKUPNI GODIŠNJI DOHODAK (pod 5.)

 

9.4.2. UKUPNI GODIŠNJI OSOBNI ODBITAK (pod 9.3.) < ili = 9.4.1.

 

9.4.3. GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA (9.4.1. - 9.4.2.)

 

9.5. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA I PRIREZA

9.5.1. GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA (9.4.3.)

 

9.5.2. DIO POREZNE OSNOVICE DO 40.800,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 15%

 

9.5.3. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 40.800,00 DO 102.000,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 25% (NA IDUĆIH 61.200,00 kn)

 

9.5.4. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 102.000,00 DO 285.600,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 35% (NA IDUĆIH 183.600,00 kn)

 

9.5.5. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 285.600,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 45%

 

9.5.6. GODIŠNJI POREZ PO STOPI 15% (9.5.2. x 15%)

 

9.5.7. GODIŠNJI POREZ PO STOPI 25% (9.5.3. x 25%)

 

9.5.8. GODIŠNJI POREZ PO STOPI 35% (9.5.4. x 35%)

 

9.5.9. GODIŠNJI POREZ PO STOPI 45% (9.5.5. x 45%)

 

9.5.10. UKUPNI GODIŠNJI POREZ (9.5.6.+ 9.5.7.+ 9.5.8.+ 9.5.9.)

 

9.5.11. GODIŠNJI PRIREZ (9.5.10. x stopa prireza)

 

9.6. UTVRĐIVANJE RAZLIKE POREZA I PRIREZA

9.6.1. GODIŠNJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.10.+ 9.5.11.)

 

9.6.2. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PPDS PRVE SKUPINE I GRADA VUKOVARA1

 

9.6.3. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PPDS DRUGE SKUPINE2

 

9.6.4. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PPDS TREĆE SKUPINE I BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA3

 

9.6.5. UKUPNO UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (9.6.2.+9.6.3.+ 9.6.4.)

9.6.6. UMANJENJE ZA OLAKŠICU HRVI4

 

9.6.7. GODIŠNJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.6.1. - 9.6.5. - 9.6.6.)

 

9.6.8. UPLAĆENI PREDUJAM POREZA I PRIREZA U TUZEMSTVU (pod 5.)

 

9.6.9. UPLAĆENI POREZ U INOZEMSTVU (pod 4.7.1.)

 

9.6.10. UPLAĆENI POREZ U INOZEMSTVU KOJI SE MOŽE ODBITI (= ili < 9.6.9.)

 

9.6.11. UKUPNO UPLAĆENI POREZ I PRIREZ (9.6.8.+ 9.6.10.)

 

9.6.12. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA UPLATU (9.6.7. - 9.6.11.)

 

9.6.13. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA POVRAT (9.6.11. - 9.6.7.)

 

1 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. grada Vukovara i prve skupine)] * 100%

2 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. druge skupine)] * 75%

3 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. treće skupine i brdsko-planinska područja)] * 25%

4 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godišnja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.1.4.) ] * postotak invalidnosti. Ako se stupanj invalidnosti mijenja tijekom godine, umanjenje godišnje obveze poreza i prireza izračunava se posebno za pojedini stupanj invalidnosti te se dobiveni iznosi zbrajaju i upisuju.