Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 146/2008 (17.12.2008.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

4038

Na temelju članka 68. stavaka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05, 16/07 i 113/08) donosim

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«. broj 80/97. 20/98, 118/01. 49/03, 32/04 i 9/06, 116/08 i 125/08) u članku 1. stavak 4. iza riječi: »poslovanje sudova«, dodaju se riječi: »i stalnih službi«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. iza riječi: »u sudu« dodaju se riječi: »i stalnim službama«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. iza riječi: »rad« dodaju se riječi: »stalnih službi«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 3. iza riječi: »poslovanja suda« dodaju se riječi: »i stalnih službi«.

Članak 5.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako nema uvjeta za osnivanje posebnog odjela za radne sporove, sudovi su dužni osnovati posebno vijeće odnosno u tim predmetima predsjednik suda zadužit će odgovarajuće suce.«

Članak 6.

Iza članka 20. dodaju se članci 20a. i 20b. koji glase:

»Članak 20a.

U općinskim sudovima osnivaju se stalne službe izvan sjedišta suda. kao posebne ustrojstvene jedinice suda.

U stalnim službama rješavaju se svi predmeti iz stvarne nadležnosti općinskog suda sukladno članku 18. Zakona o sudovima.

Poslovi ovjere isprava i ovjere isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu i poslovi međunarodne pravne pomoći iz nadležnosti stalne službe obavljat će se u sjedištu općinskog suda.

Poslove izdavanja uvjerenja da nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica koji je stala na pravnu snagu, a niti je izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna, obavljat će stalne službe iz nadležnosti stalnih službi.

Članak 20b.

Predsjednik općinskog suda može radi ravnomjerne radne opterećenosti sudaca odrediti da se u stalnim službama toga suda rješavaju predmeti iz nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica suda.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sudac kojem je predmet dodijeljen u rad pravovremeno će o tome izvijestiti stranke u postupku.«

Članak 7.

Iza članka 23. dodaje se 23a. koji glasi:

»Članak 23a.

U stalnim službama ustrojit će se sudska pisarnica.

Pismena i podnesci koji se odnose na stalnu službe primaju se u sudskoj pisarnici stalne službe.

Podnesci i dopisi koji se odnose na zemljišne knjige (zemljišnoknjižni podnesci) primaju se u posebnoj pisarnici zemljišnoknjižnog odjela u stalnoj službi.«

Članak 8.

U članku 27. stavak 1. iza riječi: »pravosudnih tijela« dodaju se riječi: »sukladno odluci Ministarstva pravosuđa«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Materijalno-financijski poslovi za stalne službe obavljaju se u općinskom sudu odnosno u sudu kojeg odredi Ministarstvo pravosuđa«.

Članak 9.

U članku 33. dodaju novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Predmete u rad sucima u stalnim službama raspoređuje predsjednik suda, sukladno načinu utvrđenom za podjelu predmeta iz stavka 2. ovoga članka.

Pri rasporedu predmeta u sudu predsjednik suda svaka tri mjeseca utvrđivat će ravnomjernu radnu opterećenost sudaca«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 10.

U članku 41. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Dnevni raspored radnog vremena u stalnim službama utvrđuje predsjednik suda.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 11.

U članku 42. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Rad izvan redovitog radnog vremena za slučajeve iz ovoga članka za stalne službe obavljat će se u sjedištu općinskog suda.«

Članak 12.

U članku 46. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Suci porotnici koji su bili suci porotnici u općinskim sudovima koji se spajaju, postaju suci porotnici spojenog općinskog suda i u uredu predsjednika uvrštavaju se na popis sudaca porotnika.«

Članak 13.

U članku 47. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Predsjednik općinskog suda upravlja i sudskom zgradom stalne službe.«

Dosadašnji stavci 2.,3.,4. i 5. postaju stavci 3.,4.,5. i 6.

Članak 14.

U članku 48. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na zgradi u kojoj je smještena stalna služba općinskog suda. mora biti natpisna ploča koja sadrži grb i naziv Republika Hrvatska, naziv općinskog suda i istaknuti naziv stalne službe«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 15.

U članku 49. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Kućni red u stalnim službama propisuje predsjednik suda i odredbe ovoga Sudskog poslovnika shodno se odnose i na stalne službe.«

Članak 16.

U članku 51. iza riječi: »u sudskoj zgradi« dodaju se riječi: »i u zgradi u kojoj je smještena stalna služba.«

Članak 17.

U članku 55. stavak 1. iza riječi: »u sudu« dodaju se riječi: »i stalnoj službi«. Iza stavka I. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na oglasnoj ploči u stalnim službama objavljivat će se sudske odluke i priopćenja iz nadležnosti stalne službe kao i druga priopćenja općinskog suda.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U stavku 4. iza riječi: »sudske pisarnice« dodaju se riječi: »i upravitelj sudske pisarnice u stalnoj službi«, a riječ: »skrbi« zamjenjuje se sa riječju: »skrbe«.

Članak 18.

U članku 56. stavak 1. iza riječi: »nepozvane u sud« dodaju se riječi: »i u stalnu službu općinskog suda«.

Članak 19.

U članku 59. stavak 1. iza riječi: »sudske pisarnice«. dodaju se riječi: »i službenik sudske pisarnice u stalnoj službi«.

Članak 20.

U članku 60. stavak 2. iza riječi: »u sudskoj pisarnici« dodaju se riječi: »i u sudskoj pisarnici stalne službe«.

Članak 21.

U članku 85. stavak 6. iza riječi: »sjedište suda« dodaju se riječi: »i sjedište stalne službe«.

Članak 22.

U članku 86. iza riječi: »njegovo sjedište« dodaju se riječi: »i sjedište stalne službe«.

Članak 23.

U članku 95. stavak 1. iza riječi: »u sudu« dodaju se riječi: »i stalnoj službi«.

Članak 24.

U članku 96. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ako sud za potrebe stalne službe koristi obrasce koje je sam sastavio i umnožio kao i dopise kojima se od drugih tijela traže neki podaci ili neki drugi postupak. dužan je na tim obrascima i dopisima naznačiti naziv i sjedište stalne službe.«

Članak 25.

U članku 97. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Sudski pečati koje koriste stalne službe moraju biti oblika i veličine kao i sudski pečati općinskog suda sa naznakom da je to pečat općinskog suda i stalne službe iz nadležnosti toga suda.«

Članak 26.

U članku 101. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Na pečate, žigove i štambilje koje u svom poslovanja koristi stalna služba shodno se primjenjuju odredbe ovoga Sudskog poslovnika.«

Članak 27.

U članku 103. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Postupak za obnovu spisa provodi stalna služba općinskog suda kod koje je spis pohranjen ili kojoj je pripadao.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 28.

U članku 124. stavak 1. iza riječi: »odgovarajući način« dodaju se riječi: », odnosno vođenjem E-statistike.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Statistički podaci za stalne službe prikupljaju se i obrađuju u općinskom sudu.«

Članak 29.

U članku 127. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Sudska pisarnica stalne službe općinskog suda vodi. uz svaki upisnik, popisni list o riješenim predmetima za određeno razdoblje statističkog izvještavanja uz naznaku »stalna služba«.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 30.

U članku 129. stavak 1. iza riječi: »sudskih odjela« dodaju se riječi: »i stalnih službi«.

Članak 31.

U članku 132. stavak 1. iza riječi: »sudskoj pisarnici« dodaju se riječi: »i u sudskoj pisarnici stalne službe.«

Članak 32.

U članku 138. iza riječi: »službenik sudske pisarnice« dodaju se riječi: »i službenik sudske pisarnice stalne službe.«

Članak 33.

U članku 151. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Voditelj upisnika u stalnoj službi postupit će sukladno stavku l. i 2. ovoga članka.«

Članak 34.

U članku 163. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Kretanje spisa unutar suda, unosi se u e-Upisnik.«

Članak 35.

U članku 169. stavak 2. iza riječi: »U upisniku» dodaju se riječi: »ili e-Upisniku,«, iza riječi: »primjedbe spisa« dodaju se riječi: »ili u polje »Napomena« spisa,«, a iza riječi: »odjeljke upisnika« dodaju se riječi: »ili e-Upisnika«.

Članak 36.

U članku 209. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Stalna služba ima otpremnu službu za postupanje u predmetima stalne službe.«

Dosadašnji stavak 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 37.

U članku 224. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Sudska pisarnica u stalnoj službi postupa sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 38.

U članku 226. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Sudska pisarnica u stalnoj službi postupa sukladno stavku 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.«

Članak 39.

U članku 245. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Stalna služba vodi arhiv za predmete iz nadležnosti stalne službe i odredbe ovoga Sudskog poslovnika o čuvanju spisa i arhivske građe kao i rokovi za čuvanje spisa u arhivu, primjenjuju se i na stalnu službu.«

Članak 40.

U članku 273. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Upisnici koji se vode u elektroničkom obliku zaključuju se svake godine tako da se iza posljednjeg upisanog rednog broja stavlja bilješka u rubrici »napomena« koja sadrži dan. mjesec i godinu zaključenja, redni broj posljednjeg upisa u upisniku, broj i oznaku poništenja upisa, broj riješenih predmeta, te broj i točan popis predmeta koji su na kraju godine ostali neriješeni.

Početkom nove kalendarske godine sud je dužan napraviti ispis upisnika za prethodnu kalendarsku godinu, povezati s jamstvenikom i pečatiti s pečatnim voskom i žigom i uvezati u knjigu, koji potpisuje voditelj upisnika i predsjednik suda.«

Članak 41.

U članku 281. stavku 1. iza riječi: »ove upisnike« dodaju se riječi: »u elektroničkom obliku i ručno».

U stavku I. točka 2. podstavak 2. briše se.

Članak 42.

Naslov iznad članka 311. i Članak 311. brišu se.

U Glavi XXIII. redni brojevi Naslova od 13. do 34. postaju redni brojevi Naslova od 12. do 33.

Članak 43.

U članku 409. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Predsjednik suda ovlašćuje u stalnoj službi jednog, a po potrebi najviše dva službenika za primanje prispjelih pošiljki.«

Dosadašnji stavak 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 44.

U članku 411. stavak 1. iza riječi: »sudovi«, dodaju se riječi: »i stalne službe«.

Članak 45.

Iza članka 422. dodaje se novi članci 422a.. 422b. i 422c. koji glase:

»Članak 422a.

Godišnji raspored poslova za sudove koji se spajaju sukladno Pravilniku o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih. prostornih. tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima sudova nastalih spajanjem za 2009. godinu, utvrđuje se do 31. siječnja 2009. godine.

Do donošenja godišnjeg rasporeda poslova primjenjivat će se godišnji raspored poslova općinskog suda i stalnih službi iz prethodne godine.

Članak 422b.

U općinskim sudovima i stalnim službama upisnici se od 1. siječnja 2009. godine vode u elektroničkom obliku, a i ručno, ali najdulje do 31. ožujka 2009. godine. Na postupanje s predmetima, upisnicima i imenicima koji se vode ručno primjenjuju se odredbe ovoga Sudskog poslovnika, a za upisnike koji se vode u elektroničkom obliku primjenjuju se i posebna uputstva Ministarstva pravosuda o vođenju e-Upisnika.

U općinskim sudovima sa stalnim službama upisnici se vode jedinstveno za cijeli općinski sud.

Na prijedlog predsjednika suda ministar pravosuda donosi rješenje o prestanku vođenja upisnika ručno. Ručno vođeni upisnici zaključuju se i pohranjuju u arhivi suda.

Članak 422e.

Odredbe članka 263. stavak 1. i 2. i članka 275. ovoga Sudskog poslovnika ne odnose se na e-Upisnik.«

Članak 46.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/08-01/1666

Urbroj: 514-03-01-08-6

Zagreb, 1. prosinca 2008.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.

PRILOG

U Obrascu br. 100 (Članak 206. SP) – Dostavnica – obična (bijela) (148×105mm) mijenjaju se točke 1. i 2. koje glase:

»1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpravak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka punoljetnom članu domaćinstva primatelja – kućepazitelju – susjedu – ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem.

____________________________________
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se. dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

»2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva. odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela. fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu. a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana _________________ 20 _____. god.

u _______ sati.

Potpis dostavljača

___________________________

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke _________________

__________________________________________________

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.

Obrazac 100. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

U Obrascu br. 101 (čl. 206. SP) – Dostavnica za dostavu u vlastite ruke (plava) (148×105 mm) mijenjaju se točke 1. i 2. koje glase:

»1. Budući da primatelj NlJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpravak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka punoljetnom članu domaćinstva primatelja – kućepazitelju – susjedu – ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem.

____________________________________
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se. dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

»2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno. dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu. a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi. odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana _________________ 20 _____. god.

u _______ sati.

Potpis dostavljača

___________________________

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke _________________

__________________________________________________

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.

Obrazac 101. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

U Obrascu br. 102 (čl. 206. SP) – Omot s povratnicom (bijeli) (170×120 mm) mijenjaju se točke I. i 2. koje glase:

»1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpravak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu. dostava je obavljena predajom otpravka punoljetnom članu domaćinstva primatelja – kućepazitelju – susjedu – ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem.

____________________________________
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

»2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva. odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela. fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno. dostavljač će to naznačiti na pismeno i vratiti ga sudu. a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi. odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana _________________ 20 _____. god.

u _______ sati.

Potpis dostavljača

___________________________

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke _________________

__________________________________________________

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostava u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.

Obrazac 102. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

U Obrascu br. 103 (čl. 206. SP) – Omot s povratnicom u vlastite ruke (plavi) (170x120 mm) mijenjaju se točke L i 2. koje glase:

»1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpravak ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka punoljetnom člana domaćinstva primatelja – kućepazitelju – susjedu ovlaštenoj osobi koja radi na istom mjestu s primateljem.

____________________________________
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i prezime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis.)

»2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva. odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela. fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu. a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

dana _________________ 20 _____. god.

u _______ sati.

Potpis dostavljača

___________________________

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke _________________

__________________________________________________

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.

Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.