Pravilnik o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

NN 147/2008 (18.12.2008.), Pravilnik o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

4046

Na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE1

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuju veterinarski pregledi životinja i proizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: proizvodi) na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika ili životinja i proizvoda iz članka 21. točke 1) ovoga Pravilnika namijenjenih prometu na području Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), koji se više ne obavljaju na granicama Republike Hrvatske, ne dovodeći u pitanje članak 7. ovoga Pravilnika. Pregledi zootehničkih dokumenata obavljaju se u skladu s odredbama propisanim ovim Pravilnikom.

2) Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje provođenje pregleda određenih drugim propisima, koje na nediskriminirajući način provode tijela nadležna za njihovu primjenu.

3) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na veterinarske preglede kod nekomercijalnog kretanja kućnih ljubimaca koje prati njihov vlasnik ili druga odgovorna osoba ovlaštena od vlasnika, s državama članicama EU.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom, koriste se i pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

1. zootehnički pregled je bilo koji fizički i/ili administrativni postupak koji se primjenjuje na životinje obuhvaćene propisima navedenim u Dodatku A Odjeljku II ovoga Pravilnika i koji je namijenjen za izravno ili neizravno unaprjeđenje pasmina.

2. gospodarstvo je poljoprivredni objekt ili objekt trgovca, kako je određeno važećim propisima, u kojem se životinje iz Dodatka A i B ovoga Pravilnika, osim kopitara, drže ili redovito čuvaju te gospodarstvo kako je određeno posebnim propiso m[1];

3. centar ili organizacija je svaki subjekt u poslovanju koji proizvodi, skladišti, prerađuje, ili rukuje s proizvodima navedenim u članku 1. ovoga Pravilnika;

4. nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

5. službeni veterinar je veterinar kojeg imenuje ministar u skladu s odredbama Zakona;

POGLAVLJE I
Pregledi u mjestu podrijetla

Članak 3.

1) Životinje i proizvodi iz članka 1. ovoga Pravilnika koji se stavljaju u promet moraju ispunjavati sljedeće uvjete :

(a) životinje i proizvodi na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika moraju ispunjavati uvjete odgovarajućeg propisa iz navedenog Dodatka, a životinje i proizvodi na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika moraju ispunjavati zahtjeve zdravlja životinja koje propisuje država članica odredišta;

(b) moraju dolaziti iz gospodarstava, centara ili organizacija na kojima se obavljaju službeni veterinarski pregledi u skladu sa stavkom 3. ovoga članka;

(c) moraju biti označeni u skladu sa zahtjevima Europske zajednice i registrirani tako da je omogućena sljedivost na način da je moguće pronaći izvorno ili tranzitno gospodarstvo odnosno centar ili organizaciju;

(d) mora ih tijekom prijevoza pratiti propisani certifikat o zdravlju i/ili bilo koji drugi dokument iz propisa u Dodatku A ovoga Pravilnika, a ostale životinje i proizvode dokument koji je određen pravilima odredišne države članice EU. Takve certifikate ili dokumente mora izdati službeni veterinar odgovoran za gospodarstvo, centar ili organizaciju, a u slučaju dokumenata zahtijevanih zootehničkim propisima iz Dodatka A Odjeljka II nadležno tijelo, te moraju pratiti životinje i proizvode do mjesta odredišta;

(e) prijemljive životinje ili njihovi proizvodi ne smiju potjecati:

1. iz gospodarstava, centara ili organizacija, područja ili regija, za koje važe ograničenja:

– određena u skladu s propisima EU gdje je primjenjivo,

– zbog sumnje, izbijanja ili prisutnosti bolesti životinja iz Dodatka C ovoga Pravilnika, ili

– zbog provođenja zaštitnih mjera;

2. iz gospodarstava, centara ili organizacija, područja ili regija, gdje su radi sumnje, izbijanja ili prisutnosti bolesti životinja koje nisu navedene u Dodatku C ovoga Pravilnika, uvedena službena ograničenja ili zaštitne mjere;

3. iz gospodarstava koja nemaju jamstva vezana uz bolesti osim onih navedenih u Dodatku C ovoga Pravilnika, a namijenjeni su za gospodarstva, centre ili organizacije koje se nalaze u državama koje su dobile jamstva na temelju članka 9. posebnog propisa[2] ili drugih istovjetnih pravila Europske zajednice ili u državama koje su zakonodavstvom Europske zajednice potvrđene kao slobodne od bolesti, na cijelom ili dijelu svoga područja;

4. iz gospodarstva, centra ili organizacije i iz dijela područja koje nema utvrđena dodatna jamstva, a namijenjeni su za državu članicu ili njen dio koji je imao pogodnosti/povlastice dodatnih jamstava na temelju članka 9. posebnog propisa[3] ili drugih istovjetnih pravila Europske zajednice.

Nadležno tijelo države podrijetla će osigurati, prije izdavanja certifikata ili pratećeg dokumenta, da gospodarstva, centri ili organizacije ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj točki;

(f) kad prijevoz uključuje više odredišnih mjesta, životinje i proizvodi moraju biti razdijeljeni u toliko pošiljka koliko je odredišnih mjesta. Svaku pošiljku moraju pratiti dokumenti iz točke (d) ovoga stavka;

(g) kada su životinje i proizvodi na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika namijenjeni za izvoz u treće zemlje preko područja Republike Hrvatske, prijevoz (osim u slučajevima hitne potrebe odobrene od strane nadležnog tijela kako bi se osigurala dobrobiti životinja) mora ostati pod carinskim nadzorom do točke izlaza s područja Europske zajednice u skladu s detaljnim programima Europske komisije.

Provoz životinja i proizvoda koji nisu u skladu s pravilima Europske zajednice ili životinja i proizvoda na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika preko druge države članice, dozvoljen je jedino ukoliko ga izričito odobri nadležno tijelo zemlje članice provoza.

Provoz životinja i proizvoda, koji nisu u skladu s propisima iz Dodataka A ovoga Pravilnika, ili životinja i proizvoda na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika, preko područja Republike Hrvatske, može se dozvoliti uz suglasnost nadležnog tijela. Suglasnost nadležnog tijela zahtijeva osoba koja je odgovorna za pošiljku. Službeni veterinar mora prije otpreme takve pošiljke iz Republike Hrvatske provjeriti da li je za pošiljku dobivena suglasnost.

2) Zabranjuje se otpremanje na područje druge države članice:

– životinja, i proizvoda, iz članka 1. ovoga Pravilnika koje su namijenjene klanju u sklopu nacionalnog programa iskorjenjivanja bolesti koje nisu navedene u Dodatku C ovoga Pravilnika;

– životinja i proizvoda na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika ili životinja i proizvoda na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika ukoliko je promet njima zabranjen na području Republike Hrvatske radi zaštite zdravlja ljudi i životinja.

3) Nadležno tijelo će provoditi preglede gospodarstava, odobrenih sajmova i sabirnih centara ili organizacija kako bi se utvrdilo da životinje i proizvodi namijenjeni prometu udovoljavaju zahtjevima Europske zajednice, a osobito ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točaka (c) i (d) ovoga članka s obzirom na označavanje. Ukoliko postoji sumnja da zahtjevi Europske zajednice nisu ispunjeni, nadležno tijelo će provesti potrebne preglede, a ukoliko se sumnja potvrdi poduzet će odgovarajuće mjere koje mogu uključiti izolaciju gospodarstva, centra ili organizacije.

Članak 4.

1) Nadležno tijelo će prilikom otpreme životinja i proizvoda u drugu državu članicu poduzeti sve potrebne mjere kako bi osiguralo da:

(a) se vlasnici životinja i proizvoda navedeni u članku 1. ovoga Pravilnika pridržavaju nacionalnih zdravstvenih ili zootehničkih propisa ili propisa Europske zajednice u svim fazama proizvodnje i stavljanja u promet;

(b) su životinje i proizvodi na koje se odnose propisi u Dodatku A ovoga Pravilnika pregledani barem jednako kao da se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, osim ako nije drugačije određeno propisima Europske zajednice;

(c) se životinje prevoze u odgovarajućim prijevoznim sredstvima koja zadovoljavaju pravila higijene.

2) Nadležno tijelo o izdanom certifikatu ili dokumentu koji prati životinje ili proizvode, mora istog dana kad je dokument izdan proslijediti podatke putem računalnog sustava TRACES nadležnom tijelu države članice kojoj je pošiljka namijenjena, i nadležnom tijelu mjesta odredišta.

3) Nadležno tijelo poduzet će odgovarajuće mjere kako bi se kaznilo svako kršenje veterinarskih ili zootehničkih propisa od strane fizičkih ili pravnih osoba, osobito ako certifikati, dokumenti ili identifikacijske oznake ne odgovaraju statusu životinja ili gospodarstva njihova podrijetla ili stvarnim karakteristikama proizvoda.

POGLAVLJE II
Pregledi na mjestu odredišta

Članak 5.

1) Na mjestu odredišta provode se sljedeće inspekcijske mjere:

(a) službeni veterinar na mjestu krajnjeg odredišta životinja i proizvoda pri veterinarskom pregledu pristiglih pošiljaka utvrđuje udovoljavaju li pošiljke iz drugih država članica uvjetima iz članka 3. ovoga Pravilnika, te uzima službene uzorke. Ukoliko nadležno tijelo dobije podatke na osnovu kojih se može posumnjati u postupanje protivno odredbama propisa, pregledi pošiljaka životinja i proizvoda mogu se obaviti i tijekom prijevoza uključujući pregled prijevoznog sredstva i propisanih veterinarskih uvjeta vezano za prijevoz.

(b) Po prispijeću pošiljke živih životinja iz drugih država članica koje su namijenjene:

– otpremi na sajam ili u sabirni centar u Republici Hrvatskoj, utvrditi će se odgovornost odgovorne osobe sajma ili sabirnog centra ukoliko prihvati životinje koje nisu udovoljile zahtjeve iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Nadležno tijelo će provjeriti, nediskriminirajućim pregledom certifikata ili dokumenata koji prate životinje, udovoljava li životinja navedenim zahtjevima.

– za klaonicu, službeni veterinar nadležan za klaonicu mora provjeriti da li pošiljku prate svi propisani dokumenti i narediti klanje onih životinja koje ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika. Subjekt u poslovanju odgovoran je za nesukladnost s odredbama propisa o klanju životinja koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavka 1. točaka (c) i (d) ovoga Pravilnika;

– registriranom trgovcu koji dijeli pošiljke ili bilo kojem objektu bez stalnog veterinarskog nadzora, trgovac ili objekt smatra se primateljem životinja i primjenjuju se uvjeti iz stavka 2. ovoga članka;

– za gospodarstva, centre ili organizacije i u slučaju kada je pošiljka djelomično istovarena tijekom prijevoza, svaka životinja ili grupa životinja mora bit praćena originalom certifikata ili pratećim dokumentom u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika do krajnjeg primatelja.

Primatelji iz alineje tri i četiri ove točke moraju, prije nego što se pošiljka podijeli ili naknadno stavi u promet, provjeriti identifikacijske oznake, certifikate ili dokumente navedene u članku 3. stavku 1. točkama (c) i (d) ovoga Pravilnika, obavijestiti nadležno tijelo o svakoj nepravilnosti ili odstupanju, te u tim slučajevima izolirati navedene životinje do odluke nadležnog tijela o pošiljci. Jamstva koja moraju dostaviti navedeni primatelji utvrđuju se u dogovoru s nadležnim tijelom prilikom registracije iz članka 12. ovoga Pravilnika, a nadležno tijelo ih provjerava provođenjem slučajnih kontrola.

Ova točka primjenjuje se mutatis mutandis na primatelje proizvoda navedenih u članku 1. ovoga Pravilnika.

2) Primatelji, navedeni na certifikatu ili dokumentu iz članka 3. stavka 1. točke (d) ovoga Pravilnika moraju:

(a) na zahtjev nadležnog tijela mjesta odredišta, za provedbu kontrola iz stavka 1. ovoga članka najaviti službenom veterinaru predviđeni datum dolaska životinja odnosno proizvoda iz druge države članice, i vrstu pošiljke. Vremenski rok za najavu pošiljke je jedan radni dan prije predviđenog dolaska, osim u izuzetnim slučajevima kada se može tražiti obavijest dva dana ranije. Najava se ne odnosi na registrirane kopitare koje prati identifikacijski dokument u skladu s Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 74/07)[4];

(b) čuvati certifikate ili dokumente iz članka 3. ovoga Pravilnika tri godine te ih na zahtjev nadležnog tijela predočiti.

Članak 6.

1) Gdje pravila Zajednice ili, u područjima koja još nisu usklađena, odredbe propisa Republike Hrvatske, koje su u skladu s općim odredbama Ugovora (eng. Treaty) zahtijevaju da se žive životinje stave u karantenu, karantena će se održati na gospodarstvu odredišta.

2) Karantenski objekt se može koristiti ukoliko je opravdano s veterinarskog stajališta. Karantenski objekt smatrat će se mjestom odredišta pošiljke. Nadležno tijelo obavijestit će Europsku komisiju o razlozima na temelju kojih se navedena mjera poduzima.

3) Obveze vezane za karantenu i mjesto karantene bit će navedene u veterinarskim zahtjevima iz članka 14. točke 3) ovoga Pravilnika.

Članak 7.

1) Tijekom pregleda koji se provode na mjestima gdje se životinje i proizvodi navedeni u članku 1. ovoga Pravilnika mogu unijeti na područje Republike Hrvatske iz treće države, poput luka, zračnih luka i graničnih postaja s trećim državama, poduzimaju se sljedeće mjere:

(a) pregled certifikata ili dokumentacije koja prati životinje i proizvode;

(b) životinje i proizvodi iz Europske zajednice podliježu pregledima opisanima u članku 5. ovoga Pravilnika;

(c)proizvodi podrijetlom iz trećih zemalja podliježu odredbama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 132/08)[5];

(d) životinje podrijetlom iz trećih zemalja podliježu odredbama posebnog propisa[6].

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju redovnog i neposrednog prijevoza između dvije zemljopisne točke na području EU, životinje i proizvodi iz stavka 1. ovoga članka podliježu pregledima utvrđenima u članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

1) Ukoliko tijekom pregleda koji se obavlja na mjestu odredišta pošiljke ili tijekom prijevoza nadležno tijelo utvrdi:

(a) prisutnost uzročnika bolesti navedene u Pravilniku o načinu i postupku prijave sumnje na zarazne bolesti životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca (»Narodne novine«, br. 179/04)[7], zoonoze ili bolesti, ili bilo kojeg uzroka koji bi mogao predstavljati opasnost za životinje ili ljude, ili ukoliko proizvodi dolaze iz područja zahvaćenog epizootijom, naložit će da se životinja ili pošiljka životinja stavi u karantenu u najbliži karantenski objekt ili da se pošalje na klanje i/ili neškodljivo uništavanje. Troškove vezane uz provođenje navedene mjere snosi pošiljatelj, njegov predstavnik ili osoba odgovorna za pošiljku. Nadležno tijelo će o nalazima, donesenim odlukama i razlozima za te odluke odmah pisanim putem obavijestiti nadležna tijela drugih država članica i Europsku komisiju. Mogu se primijeniti i zaštitne mjere utvrđene u članku 10. ovoga Pravilnika;

(b) da, bez obzira na točku (a) ovoga članka, životinje i proizvodi ne udovoljavaju uvjetima utvrđenim propisima Europske zajednice ili, Republika Hrvatska dobije jamstva na temelju članka 9. posebnog propisa[8] ili odgovarajućih propisa Europske zajednice, odnosno nacionalnih veterinarskih propisa, nadležno tijelo će, pod uvjetom da to dopuštaju zdravstveni ili veterinarski uvjeti, dati pošiljatelju ili njegovom predstavniku mogućnost:

– stavljanje životinja i proizvoda pod nadzor dok se ne potvrdi usklađenost s propisima u slučaju prisutnosti rezidua i, primjena mjera utvrđenih zakonodavstvom Europske zajednice u slučaju nesukladnosti s propisima,

– klanje životinja ili uništavanje proizvoda,

– vraćanje životinje ili pošiljke, uz odobrenje nadležnog tijela države članice otpreme i prethodne obavijesti državama članicama kroz koje se pošiljka provozi. Ukoliko se utvrdi da certifikat ili dokumenti sadrže nepravilnosti, vlasnik ili njegov predstavnik moraju dobiti poček prije provođenja mjere iz ove alineje.

Članak 9.

1) U slučajevima utvrđenim u članku 8. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo će bez odgađanja obavijestiti nadležna tijela država članica otpreme. Ukoliko nadležno tijelo smatra da su mjere koje provodi država članica otpreme neprimjerene, može zajedno s nadležnim tijelom te države članice odlučiti o načinu i sredstvima za rješavanje problema i ukoliko je primjereno obaviti inspekciju na licu mjesta. Ukoliko se pregledima iz članka 8. ovoga Pravilnika ponovno utvrde nesukladnosti, nadležno tijelo obavijestit će o tome Europsku komisiju i nadležna tijela drugih država članica. Nadležno tijelo može intenzivirati kontrole životinja koje dolaze iz istog gospodarstva, centra, organizacije, odobrene tržnice ili sabirnog centra ili regije.

2) Nadležno tijelo će o odlukama i razlozima za njihovo donošenje obavijestiti pošiljatelja ili njegovog predstavnika i nadležno tijelo države članice otpreme. Na zahtjev pošiljatelja ili njegovog predstavnika, navedene odluke i razlozi će se proslijediti u pisanom obliku zajedno s uputom o pravnom lijeku na temelju važećih nacionalnih propisa.

3) Troškove povrata pošiljke, zadržavanja ili izoliranja životinja ili, ako je primjereno, njihova klanja ili uništavanja snosi pošiljatelj, njegov predstavnik ili osoba odgovorna za životinje ili proizvode.

POGLAVLJE III
Zajedničke odredbe

Članak 10.

1) Nadležno tijelo će bez odgađanja obavijestiti druge države članice i Europsku komisiju o pojavi bolesti na području Republike Hrvatske, uz pojavu bolesti navedenih u Pravilniku o načinu i postupku prijave sumnje na zarazne bolesti životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca (»Narodne novine«, br. 179/04)[9], i o svakoj pojavi zoonoza, bolesti ili drugih uzroka koji bi mogli predstavljati opasnost za zdravlje životinja ili ljudi.

2) Ukoliko se životinje i proizvodi šalju iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu nadležno tijelo će bez odgađanja primijeniti kontrolne mjere ili mjere opreza utvrđene propisima Europske zajednice, osobito određivanje njima propisanih tampon zona, ili usvojiti bilo koju drugu primjerenu mjeru.

3) Ukoliko je Republika Hrvatska odredišna ili provozna država, a nadležno tijelo u tijeku kontrole navedene u članku 5. ovoga Pravilnika utvrdi postojanje jedne od bolesti ili uzroka navedenih u stavku 1. ovoga članka mogu se, ukoliko je potrebno, poduzeti mjere opreza utvrđene propisima Europske zajednice, uključujući stavljanje životinja u karantenu.

4) U slučaju da je zdravlje ljudi ili životinja ozbiljno ugroženo nadležno tijelo može poduzeti privremene zaštitne mjere vezane uz predmetna gospodarstva, centre ili organizacije ili, u slučaju epizootije, u odnosu na tampon zonu utvrđenu propisima Europske zajednice.

5) Nadležno tijelo o poduzetim mjerama bez odgode obavještava Europsku komisiju i druge države članice.

Članak 11.

Veterinarske preglede i kontrole određene ovim Pravilnikom obavlja nadležno tijelo.

Članak 12.

Svi trgovci uključeni u trgovinu unutar Europske zajednice životinjama i/ili proizvodima obuhvaćenima člankom 1. ovoga Pravilnika:

(a) moraju biti upisani u upisnik nadležnog tijela;

(b) vode evidenciju otprema i, za primatelje navedene u članku 5. stavku 1. točki (b) alineji trećoj ovoga Pravilnika, kasnijeg odredišta životinja i proizvoda. Navedena evidencija mora se čuvati 5 godina tako da se može predočiti nadležnom tijelu na zahtjev.

Članak 13.

Nadležno tijelo će, u suradnji s drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za kontrole:

– provoditi inspekcije gospodarstava, instalacija, prijevoznih sredstava i metoda za označavanje i identificiranje životinja,

– provjeravati, vezano uz proizvode na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika, da se osoblje pridržava propisanih zahtjeva,

– uzimati uzorke od:

1. životinja koje se drže radi prodaje, stavljanja u promet ili prijevoza;

2. proizvoda koji se drže radi skladištenja ili prodaje, stavljanja u promet ili prijevoza,

– pregledavati dokumente ili materijal o obradi podataka relevantan za preglede koji se provode uz mjere poduzete u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Gospodarstva, centri ili organizacije moraju osigurati suradnju s nadležnim tijelom u provođenju kontrola.

Članak 14.

1) Trgovina životinjama i proizvodima na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika, do usvajanja propisa Europske zajednice, i bez dovođenja u pitanje provedbe nacionalnih propisa o označavanju, podliježe pravilima kontrola utvrđenima ovim Pravilnikom, osobito određenim u članku 3. stavku 1. točki (a) ovoga Pravilnika.

2) Nadležno tijelo će obavijestiti Europsku komisiju i druge države članice o važećim uvjetima za promet životinja i proizvoda navedenih u stavku 1. ovoga članka.

3) Pravila kontrola utvrđena za životinje i proizvode na koje se odnose propisi u Dodatka A ovoga Pravilnika primijenit će se na životinje i proizvode životinjskog podrijetla koji još nisu obuhvaćeni ovim Dodatkom kada se usvoje usklađena pravila kojima se regulira njihova trgovina.

Članak 15.

Nadležno tijelo izvještava Europsku komisiju o obavljenim veterinarskim pregledima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 16.

Pri uzimanju uzoraka u mjestu odredišta, od životinja podrijetlom iz država članica primjenjivati će se odredbe članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

1) Uzorci uzeti kao dio nediskriminirajućih nasumičnih kontrola uzimaju se što je moguće prije, a najkasnije dva radna dana nakon dana prispijeća životinja u mjesto odredišta navedeno na certifikatu ili dokumentu iz članka 3. stavka 1. točke (d) ovoga Pravilnika.

2) Rok od dva radna dana ne primjenjuje se na kontrole koje provodi nadležno tijelo na temelju podataka koji ukazuju na moguća postupanja protivno odredbama propisa.

3) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovoga članka, kad je primatelj posrednik koji redistribuira (dalje prodaje) životinje, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. točki (b) alineji trećoj ovoga Pravilnika, primjenjuje se daljnji rok od dva dana od prispijeća životinja u njihovo krajnje odredište.

Članak 18.

1) Uzimaju se dupli uzorci ili u dovoljnoj količini kako bi se dobila najmanje dva alikvota za ispitivanje.

2) Prvi se uzorak ili alikvot ispituje u službenom laboratoriju kojeg je odobrilo nadležno tijelo za određenu bolest.

3) Drugi se uzorak ili alikvot(i), jasno označi i pohrani u odgovarajućim uvjetima na razdoblje od najmanje mjesec dana pod nadzorom nadležnoga tijela.

Članak 19.

1) Obavijest iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika mora se dostaviti bez odgode u pisanom obliku i na najbrži način.

2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– kopiju veterinarskog certifikata i, prema potrebi, broj i opis životinja u pošiljci;

– datum prispijeća pošiljke na mjesto odredišta;

– ako su uzeti uzorci, datum uzimanja uzoraka i datum kada je obavljeno laboratorijsko ispitivanje, ili ako uzorci nisu uzeti, datum provedene kontrole;

– rezultate kontrole i, ako su uzeti uzorci, opis testiranih životinja, vrste provedenih ispitivanja na uzorcima i rezultate tih ispitivanja.

Članak 20.

1) Nadležno tijelo prilikom otpreme pošiljke može zatražiti da se što je prije moguće, a najkasnije u roku od sedam dana nakon što su dobiveni podaci navedeni u članku 19. ovoga Pravilnika provede:

– još jedno ili više ispitivanja, ako je potrebno na drugom uzorku ili alikvotnom dijelu ili dijelovima uzorka iz članka 18. stavka 3. ovoga Pravilnika, u odgovarajućem referentnom laboratoriju Europske zajednice ili u nekom ovlaštenom laboratoriju koje sporazumno odaberu nadležna tijela države članice otpreme i države članice odredišta;

– klinički pregled pošiljke, ukoliko je stavljena u izolaciju u prisutnosti predstavnika.

2) Troškove pregleda iz stavka 1. ovoga članka snosi nadležno tijelo države članice otpreme. Nacionalnim propisima može se odrediti da troškove snosi osoba odgovorna za pošiljku.

Članak 21.

Dodaci A, B i C tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/14

Urbroj: 525-11-08-01

Zagreb, 10. prosinca 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK A

Poglavlje I
VETERINARSKI PROPISI

Odjeljak I

Poseban propis[10]

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine«, br. 60/08)[11]

Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda (»Narodne novine«, br. 74/08)[12]

Poseban propis[13]

Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, br. 112/08)[14]

Poseban propis[15]

Poseban propis[16]

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 42/08)[17]

Poseban propis[18]

Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«,br. 07/07)[19]

Odjeljak II

Poseban propis[20]

– Za uzročnike bolesti:

Poseban propis[21]

Poglavlje II

ZOOTEHNIČKI PROPISI

Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/2003 i 132/2006)[22]

Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine, br. 74/07)[23]

DODATAK B

ŽIVOTINJE I PROIZVODI KOJI NE PODLIJEŽU USKLAĐIVANJU, ALI TRGOVINA U KOJOJ ĆE PODLIJEGATI KONTROLAMA UTVRĐENIM OVIM PRAVILNIKOM

Poglavlje I

Veterinarski propisi – žive životinje koje nisu navedene u Dodatku A, Poglavlju I ovoga Pravilnika.

Poglavlje II

Veterinarski propisi – sjeme, jajne stanice i embriji koji nisu navedeni u Dodatku A, Poglavlju I ovoga Pravilnika.

DODATAK C

POPIS BOLESTI ILI EPIZOOTIJA KOJE PODLIJEŽU OBVEZNIM HITNIM MJERAMA, S OGRANIČENJIMA NA PODRUČJU (DRŽAVE ČLANICE, REGIJE ILI ZONE)

– slinavka i šap

– klasična svinjska kuga

– afrička svinjska kuga

– vezikularna enterovirusna bolest svinja

– Newcastleska bolest

– goveđa kuga

– kuga malih preživača

– vezikularni stomatitis

– bolest plavog jezika

– konjska kuga

– virusni konjski encefalomijelitis

– Teschenova bolest

– influenca ptica

– ovčje boginje i kozje boginje

– bolest kvrgave kože

– groznica riftske doline

– zarazna pleuropneumonija goveda

[1] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEC od 26. lipnja 1990. o uvjetima za zdravlje životinja pri kretanju i uvozu živih kopitara iz trećih zemalja, do 31. prosinca 2008. godine

[2] Posebanim propisom preuzet će odredbe članka 9. Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravlju životinja u prometu unutar Zajednice goveda i svinja, do 31. prosinca 2008.

[3]Posebnim propisom preuzet će odredbe članka 9. Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravlju životinja u prometu unutar Zajednice goveda i svinja, do 31. prosinca 2008.

[4] Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, broj 74/07) u većem su dijelu preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/427/EEC od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i rodoslovnim uvjetima u prometu kopitara unutar Zajednice. Izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika će se do 30. rujna 2009. u potpunosti prenijeti odredbe Direktive 90/427/EEZ, kao i Uredbe Komisije (EZ-a) br. 504/2008.

[5]Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 132/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 97/78/EC od 18. prosinca 1997. koja ukida i zamjenjuje Direktivu Vijeća 90/675/EEC koja utvrđuje načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja.

[6]Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEC od 15. lipnja 1991. koja utvrđuje načela organizacije veterinarskih pregleda životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja, do 31. prosinca 2008.

[7] Pravilnikom o načinu i postupku prijave sumnje na zaraznu bolest životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca (»Narodne novine«, broj 179/04) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. o prijavi bolesti životinja unutar Zajednice.

[8]Posebnim propisom preuzet će se odredbe članka 9. Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravlju životinja u prometu unutar Zajednice goveda i svinja, do 31. prosinca 2008.

[9] Pravilnikom o načinu i postupku prijave sumnje na zaraznu bolest životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca (»Narodne novine«, broj 179/04) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. o prijavi bolesti životinja unutar Zajednice.

[10] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o veterinarsko-zdravstvenim problemima koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice, do 31. prosinca 2008.

[11] Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine«, broj 60/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. kojom se navode veterinarsko-zdravstveni zahtjevi koji vrijede za trgovinu unutar Zajednice i uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih goveda.

[12] Pravilnikom o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda (»Narodne novine«, broj 74/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 89/556/EEZ od 25. rujna 1989. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima se regulira trgovina unutar Zajednice i uvoz iz trećih država embrija domaćih goveda.

[13]Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o uvjetima za zdravlje životinja pri kretanju i uvozu živih kopitara iz trećih zemalja, do 31. prosinca 2008.

[14] Pravilnikom o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 112/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990., kojom se navode veterinarsko-zdravstveni zahtjevi koji vrijede za trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih svinja.

[15] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 90/539/EEC od 15. listopada 1990. o veterinarsko zdravstvenim uvjetima koji uređuju promet unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje, do 30. lipnja 2009.

[16] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe (EZ-a) 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju zdravstveni uvjeti za životinjske nusproizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, do 30. lipnja 2009.

[17]Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodna novine«, br. 42/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EC od 24. listopada 2006. o uvjetima za zdravlje akvakulture i njihovih proizvoda, sprječavanje i kontrolu određenih bolesti akvatičnih životinja, koja je ukinula Direktivu Vijeća 91/67/EEC od 28. siječnja 1991. o uvjetima za zdravlje životinja koji se primjenjuju na stavljanje u promet životinja akvakulture i njihovih proizvoda.

[18] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o veterinarsko zdravstvenim uvjetima koji uređuju trgovinu ovcama i kozama unutar Zajednice, do 30. lipnja 2009.

[19]Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, br. 07/07) preuzete su odredbe Uredbe Vijeća (EZ) od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom transporta i s prijevozom povezanih postupaka i nadopuni Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EC) 1255/97, a koja ukida Direktivu Vijeća 91/628/EEZ od 19. studenog 1991. o zaštiti životinja tijekom transporta i nadopuni Diraktiva 90/425/EEC i 91/496/EEZ.

[20] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju veterinarsko zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se ne odnose veterinarsko zdravstveni uvjeti utvrđeni posebnim pravilima Zajednice iz Dodatka A Poglavlje I Direktive 90/425/EEZ, do 30. lipnja 2009.

[21] Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. kojom se utvrđuju uvjeti za zdravlje životinja i javno zdravlje koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu proizvoda koji nisu predmet dotičnih zahtjeva utvrđenih u posebnim pravilima Zajednice iz Dodatka A dijela I Direktive 89/662/EEZ i, glede patogenih organizama, iz Direktive 90/425/EEZ, do 30. lipnja 2009.

[22] Zakonom o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/2003 i 132/2006) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 77/504/EEZ od 25. srpnja 1977. o čistokrvnim rasplodnim govedima, Direktive Vijeća 88/661/EEZ od 19. prosinca 1988. o zootehničkim standardima koji vrijede za rasplodne svinje, Direktive Vijeća 89/361/EEZ od 30. svibnja 1989. o čistokrvnim rasplodnim ovcama i kozama i Direktive Vijeća 91/147/EEZ od 25. ožujka 1991. o zootehničkim i rodoslovnim zahtjevima za promet čistokrvnih pasmina životinja.

[23] Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 74/07) u većem su dijelu preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/427/EEZ od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i rodoslovnim uvjetima kojima se regulira trgovina kopitarima unutar Zajednice. Izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika će se do 30. rujna 2009. u potpunosti prenijeti odredbe Direktive 90/427/EEZ, kao i Uredbe Komisije (EZ-a) br. 504/2008.