Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji

NN 147/2008 (18.12.2008.), Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

4049

Na temelju članka 43. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/2007) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O KATASTARSKOJ IZMJERI I TEHNIČKOJ REAMBULACIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način prikupljanja i obrade podataka prikupljenih u okviru katastarske izmjere i tehničke reambulacije, te postupci koji se u okviru katastarske izmjere i tehničke reambulacije provode.

Članak 2.

Način prikupljanja i obrade podataka prikupljenih u okviru katastarske izmjere i tehničke reambulacije te postupci koji se u okviru katastarske izmjere i tehničke reambulacije provode, propisuju se na način da se određuju radnje koje se obavljaju da bi se podaci prikupili i obradili te izradio elaborat katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije.

Članak 3.

Svrha prikupljanja i obrade podataka prikupljenih u okviru katastarske izmjere i tehničke reambulacije je osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta, te izrada elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije.

Elaborat katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije koristi se za izlaganje na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom odnosno tehničkom reambulacijom a nakon izlaganja i za izradu katastarskog operata.

Članak 4.

Katastarsku izmjeru i tehničku reambulaciju provodi Državna geodetska uprava, a određene radnje u okviru katastarske izmjere i tehničke reambulacije obavljaju ovlaštene osobe iz članka 103. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA TE POSTUPCI U OKVIRU KATASTARSKE IZMJERE I TEHNIČKE REAMBULACIJE

Članak 5.

Prikupljanje i obrada podataka obavlja se provedbom osnovnih radnji koje obuhvaćaju:

1. Izradu digitalnog katastarskog plana

2. Uspostavljanje dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove

3. Izradu digitalnog ortofotoplana i digitalnog modela terena

4. Prikupljanje i obradu podataka o položaju i obliku zgrada i drugih građevina

5. Homogenizaciju katastarskog plana i izradu popisa razlika

6. Prikupljanje i obradu podataka o katastarskim česticama

7. Prikupljanje i obradu podataka o zgradama i drugim građevinama

8. Prikupljanje i obradu podataka o nositeljima prava na katastarskim česticama

9. Izradu elaborata

10. Nadzor

11. Kontrolu kvalitete sastavnih dijelova elaborata

12. Pregled i potvrđivanje elaborata

Članak 6.

Za obavljanje pojedinih radnji iz članka 5. ovog pravilnika provode se terenske radnje i terenska mjerenja.

Izrada digitalnog katastarskog plana

Članak 7.

Digitalni katastarski plan u vektorskom obliku izrađuje se sukladno tehničkim specifikacijama za njegovu izradu koje izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave (u daljnjem tekst: Središnji ured).

Ako za neku katastarsku općinu postoji digitalni katastarski plan koji nije izrađen sukladno tehničkim specifikacijama, potrebno ga je uskladiti s tim specifikacijama (standardizacija digitalnog katastarskog plana).

U postupku izrade digitalnog katastarskog plana ili u postupku njegove standardizacije, obvezno se obavlja usporedba sadržaja digitalnog katastarskog plana s popisom katastarskih čestica i posjedovnim listovima, a po potrebi i s ostalim dijelovima katastarskog operata.

Za nesuglasice između podataka digitalnog katastarskog plana i popisa katastarskih čestica i posjedovnih listova izrađuju se popisi razlika.

Kontrolu kvalitete digitalnog katastarskog plana obavlja Središnji ured.

Prije usporedbe sadržaja digitalnog katastarskog plana s popisom katastarskih čestica i posjedovnim listovima, sadržaj digitalnog katastarskog plana mora biti dopunjen podacima odgovarajućih elaborata na temelju kojih su provedene promjene u katastarskom operatu.

Uspostavljanje dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove

Članak 8.

Na uspostavu dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove odgovarajuće se primjenjuje pravilnik iz članka 10. stavak 5. Zakona.

Normirana gustoća uspostavljenih dopunskih stalnih točaka geodetske osnove je jedna točka na 50 hektara s tim da u granicama građevinskog područja i na građevinskom zemljištu izvan granica tog područja, ta gustoća može biti i veća a u ostalim područjima i manja.

Koordinate uspostavljenih dopunskih stalnih točaka geodetske osnove, moraju biti određene u ravninskoj kartografskoj projekciji iz članka 9. stavak 2. Zakona.

Izrada digitalnog ortofotoplana i digitalnog modela terena

Članak 9.

Na izradu digitalnog ortofotoplana i digitalnog modela terena odgovarajuće se primjenjuje pravilnik iz članka 14. Zakona.

Točnost digitalnog ortofotoplana i digitalnog modela terena koji se koristi u katastarske svrhe izražava se srednjom pogreškom u položajnom i visinskom smislu i to m=± 0.20 m za zemljište u granicama građevinskog područja i za građevinsko zemljište izvan granica tog područja, odnosno m=± 0.50 m za ostalo zemljište.

Prikupljanje i obrada podataka o položaju i obliku zgrada i drugih građevina

Članak 10.

Prikupljanje i obrada podataka o položaju i obliku provodi se za sve zgrade i druge građevine na području za koje je predviđeno provođenje tehničkih radnji vezanih uz katastarsku izmjeru odnosno tehničku reambulaciju.

Položaj i oblik zgrade ili druge građevine iskazuje se tlocrtnim prikazom zgrade ili druge građevine, podatkom o vrsti uporabe zgrade i kućnim brojevima zgrade.

Tlocrtni prikaz zgrade ili druge građevine, vrste uporabe zgrade i kućni brojevi zgrade iskazuje se u skladu s pravilnikom iz članka 52. Zakona.

Članak 11.

Uz prikupljanje podataka o zgradama i drugim građevinama mogu se prikupljati i drugi podaci o prostoru sukladno tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured.

Homogenizacija katastarskog plana

Članak 12.

Homogenizacija digitalnog katastarskog plana obavlja se uspoređivanjem digitalnog katastarskog plana i digitalnog ortofotoplana u skladu s pravilnikom iz članka 69. Zakona.

Homogenizacija katastarskog plana obavlja se po programima Državne geodetske uprave i planovima područnih ureda za katastar, odnosno Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi).

Ako homogenizacija katastarskog plana nije provedena ista će se provesti u okviru priprema za tehničku reambulaciju ili u okviru tehničke reambulacije.

Članak 13.

Nakon provedene homogenizacije katastarski plan se uspoređuje s podacima u popisima katastarskih čestica i posjedovnim listovima i s digitalnim ortofotoplanom te se izrađuju popisi razlika.

Ako je rezultat usporedbe iz stavka 1. ovog članka takav da je za maksimalno 30 % katastarskih čestica za neku katastarski općinu ili njezin dio potrebno obaviti izmjeru međa i drugih granica katastarskih čestica, za uspoređeno područje provodi se tehnička reambulacija.

Za područje za koje je potrebno provesti izmjeru međa i drugih granica podaci potrebni za izradu elaborata tehničke reambulacije prikupljaju se po pravilima katastarske izmjere.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, podatke o međama i drugim granicama za područje na kojem se neće provoditi izmjera međa i drugih granica treba preuzeti iz postojećeg katastra zemljišta, te ih obraditi i prilagoditi katastru nekretnina. Ostali podaci potrebni za izradu elaborata tehničke reambulacije, prikupit će se i obraditi po pravilima katastarske izmjere.

Ako je rezultat usporedbe iz stavka 1. ovog članka takav da je za više od 30 % katastarskih čestica potrebno obaviti izmjeru međa i drugih granica katastarskih čestica provodi se katastarska izmjera za ukupno uspoređeno područje.

Postupci i radnje koje se obavljaju u okviru prikupljanja i obrade podataka

Članak 14.

Odluka o katastarskoj izmjeri odnosno tehničkoj reambulaciji (u daljnjem tekstu: Odluka), donosi se sukladno članku 45. stavak 1. Zakona kao i programima iz članka 5. stavak 1. Zakona.

Odluka se objavljuje u »Narodnim novinama« i drugim javnim glasilima na način koji omogućuje da se s njom upoznaju nositelji prava na nekretninama na području na kojemu se provodi katastarska izmjera odnosno tehnička reambulacija.

Članak 15.

Odluka o katastarskoj izmjeri odnosno tehničkoj reambulaciji donosi se za cijelu katastarsku općinu ili za njezin dio.

U svrhu prikaza područja za koje će se provoditi katastarska izmjera ili tehnička reambulacija, izrađuje se pregledna karta.

Pregledna karta mora prikazivati granicu obuhvata na kojem je potrebno provesti katastarsku izmjeru ili tehničku reambulaciju.

Grafička osnova za izradu pregledne karte je digitalni katastarski plan i digitalni ortofotoplan.

Uz preglednu kartu izrađuje se i popis katastarskih čestica na kojima će se provesti katastarska izmjera ili tehnička reambulacija, ako se one provode za dio katastarske općine.

Ako je zbog provođenja katastarske izmjere ili tehničke reambulacije potrebno izmijeniti granice katastarskih općina u skladu s planom podjele na katastarske općine koji se izrađuje sukladno pravilniku iz članka 52. Zakona, pregledna karta služi i za predlaganje promjena područja, granica i imena katastarskih općina.

Prijedlog promjene područja, granice i imena katastarskih općina izrađuje katastarski ured.

Rješenje o promjeni područja, granice i imena katastarskih općina donosi Državna geodetska uprava u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa.

Ako je donijeto rješenje iz stavka 8. ovog članka, u okviru izrade elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije izrađuju se geodetski elaborati za promjenu područja i granica katastarskih općina.

Geodetski elaborati iz stavka 9. ovog članka izrađuju se sukladno pravilniku iz članka 61. Zakona.

Članak 16.

Radi što boljeg obavještavanja i upoznavanja javnosti, na području na kojemu se provodi katastarska izmjera ili tehnička reambulacija, na glavnim cestovnim ulazima u područje pod izmjerom ili reambulacijom postavljaju se ploče kojima se označava radilište.

Na ploči je, osim ostalih informacija, potrebno obvezno istaknuti: naziv zadatka, naručitelje, izvoditelje i tijela nadležna za provođenje nadzora.

Izgled i sadržaj ploče kojom se označava radilište mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured.

Informacija o provedbi katastarske izmjere ili tehničke reambulacije objavljuje se i u lokalnim novinama te na lokalnoj radio postaji.

Nositeljima prava na zemljištima na području na kojemu se provodi katastarska izmjera ili tehnička reambulacija, na javnim skupovima u svim jedinicama mjesne samouprave (opcionalno u lokalnoj samoupravi) i na posebnim sastancima (s upraviteljima općih, javnih i drugih dobara), objašnjava se postupak izmjere i daju upute za obilježavanje granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama.

Članak 17.

Katastarski uredi poduzimaju odgovarajuće mjere da bi nositelji prava na zemljištu pravilno i pravodobno obilježili granice zemljišta a ta tijela provode i stručni nadzor nad obavljanjem tog posla.

Članak 18.

U svrhu provedbe obilježavanja granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama izrađuje se plan obilježavanja.

Planom obilježavanja se područje na kojem se provodi izmjera dijeli na grupe čestica.

Grupe čestica se formiraju tako da se njihovo obilježavanje može izvršiti u jednom danu.

Članak 19.

Granice (lomne točke međa i drugih granica) katastarskih čestica obilježavaju se uz sudjelovanje nositelja prava na zemljištima.

Nositelji prava na zemljištu pismenim se putem pozivaju na obilježivanje granica zemljišta sukladno planu obilježavanja.

Nositelji prava na zemljištima na području na kojemu se provodi izmjera dužni su u roku koji je određen Odlukom, vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljaju (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

Nositelji prava na zemljištu dužni su, prilikom obilježavanja, obilježiti i granice građevnih čestica za koje su bili izrađeni i provedeni parcelacijski i drugi geodetski elaborati.

Nositeljima prava na zemljištu osigurava se, pri obilježivanju granica zemljišta, stručna pomoć bez naknade.

Tijekom obilježavanja vodi se popis katastarskih čestica za koje je obavljeno obilježavanje. Nositelji prava na zemljištu potpisom na popisu obilježenih katastarskih čestica potvrđuju da su izvršili obvezu iz stavka 3. ovog članka.

Tijekom obilježavanja sastavlja se i izvješće o provedbi obilježavanja koje sadrži podatke o broju dostavljenih poziva na obilježavanje, o broju uručenih poziva na obilježavanje te o broju obilježenih katastarskih čestica od strane nositelja prava u odnosu na ukupan broj katastarskih čestica obuhvaćenih izmjerom. Izvješće se dostavlja katastarskom uredu jednom mjesečno.

Članak 20.

Tijekom obilježavanja vodi se skica obilježavanja u koju se unose obilježene točke.

Za izradu plana obilježavanja kao i za skice obilježavanja, koristi se postojeći katastarski plan, digitalni ortofotoplan ili fotomaterijal iz nekog ranijeg snimanja koji posjeduje Državna geodetska uprava.

Izgled skice obilježavanja mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured.

Članak 21.

Lomne točke međa i drugih granica katastarskih čestica, obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama tako da se ovisno o vrsti terena obilježe betonskim stupom, željeznim klinom, keramičkom cijevi, plastičnom oznakom sa željeznom jezgrom ili klesanjem križa u živoj stijeni.

Međe i druge granice katastarskih čestica koje čine jasno raspoznatljive lomne točke građevina (kuća, zgrada, ograda i sl.), nije potrebno obilježavati prema pravilu iz stavka 1. ovog članka.

Nepristupačne lomne točke međa i drugih granica obilježavaju se pomoćnim trajnim oznakama koje omogućavaju nedvosmisleno određivanje nepristupačne lomne točke.

U slučaju sporne međe obilježavaju se lomne točke oba tijeka sporne međe.

Tehničke specifikacije za standardni oblik i izgled vidljivih trajnih oznaka izdaje Središnji ured.

Članak 22.

Mjerenja lomnih točaka međa i drugih granica obavljaju se stereoizmjerom, polarnom metodom, ortogonalnom metodom, lučnim presjekom i GNSS sustavom kao i kombinacijom navedenih metoda.

Mjerenja se obavljaju ispravnom geodetskom opremom za mjerenje.

Za ispravnost geodetske opreme za mjerenje odgovara ovlaštena osoba iz članka 103. Zakona.

Članak 23.

Dopušteno maksimalno odstupanje izmjerenih položajnih koordinata lomnih točaka međa i drugih granica između dva neovisna mjerenja je 0,2 m na zemljištu u građevinskom području i građevinskom zemljištu izvan građevinskog područja, odnosno 0,4 m za ostalo zemljište.

Unutar granica građevinskog područja naselja koja su sjedišta velikih gradova, kao i unutar građevinskog područja naselja koja su u zaštićenom obalnom području, dopušteno maksimalno odstupanje izmjerenih položajnih koordinata lomnih točaka međa i drugih granica između dva neovisna mjerenja je 0,1 m.

Prikupljanje i obrada podataka o katastarskim česticama

Članak 24.

U okviru katastarske izmjere i tehničke reambulacije za katastarsku česticu prikupljaju se i obrađuju sljedeći podaci:

1. podaci o međama i drugim granicama

2. podatak o adresi katastarske čestice

3. podaci o vrsti uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova

4. podaci o površini katastarske čestice i o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različiti način

5. podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici

Članak 25.

Podaci o međama i drugim granicama koji se prikupljaju i obrađuju u okviru katastarske izmjere ili tehničke reambulacije jesu:

1. podatak o položajnim koordinatama međe ili druge granice

2. podatak o tome je li lomna točka granice obilježena vidljivom trajnom oznakom, je li riječ o lomnoj točki koja je istodobno i točka zgrade ili druge građevine, ili je riječ o točki koja nije obilježena vidljivom trajnom oznakom

3. podatak o metodi mjerenja točke sukladno ovom pravilniku

Položajne koordinate međa i drugih granica moraju biti određene u ravninskoj kartografskoj projekciji iz članka 9. stavak 2. Zakona.

Članak 26.

Podatak o adresi katastarske čestice određuje se prikupljanjem podataka o rudinama iz postojećih katastarskih operata, kao i preuzimanjem podatka iz Registra prostornih jedinica.

Osim podataka iz stavka 1. ovog članka za adresu katastarske čestice se može koristiti i uvriježeno ime za katastarske čestice na određenom području.

Za pridruživanje podataka o adresi katastarske čestice izrađuje se plan podjele na područja u kojima se katastarskim česticama pridružuje podatak o istoj adresi katastarske čestice.

Plan iz stavka 3. ovog članka može se koristiti za pridruživanje podatka o adresi katastarskoj čestici nakon što ga odobri katastarski ured.

Članak 27.

Podaci o načinu uporabe katastarske čestice odnosno njezinih dijelova, iskazuju se tako da se katastarskoj čestici, odnosno njezinu dijelu, pridruži podatak o vrsti uporabe.

Vrste uporabe određene su pravilnikom iz članka 52. Zakona.

Ako je na katastarskoj čestici potrebno iskazati više vrta uporabe, granica između vrsta uporabe mjeri se i prikazuje na skici izmjere i na katastarskome planu koji su dio elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije.

Pri iskazivanju više vrsta uporabe na jednoj katastarskoj čestici primjenjuju se pravila iz članka 33. Zakona.

Granice vrsta uporabe mjere se jednostruko od lomnih točaka međa i drugih granica i za njihovo je prikazivanje na katastarskome planu potrebna dvostruko manja točnost od one propisane za lomne točke međa i drugih granica.

Članak 28.

Površine katastarskih čestica izračunavaju se u ravninskoj kartografskoj projekciji iz članka 9. stavak 2. Zakona iz koordinata lomnih točaka međa i drugih granica.

Na područjima iz članka 13. stavak 4. ovog pravilnika, pod uvjetom da katastarske čestice nisu iskazane u popisima razlika, podaci o površinama katastarskih čestica i njihovih dijelova preuzet će se iz popisa katastarskih čestica odnosno posjedovnih listova postojećeg katastra zemljišta.

Površine katastarskih čestica kao i površine dijelova katastarskih čestica koji se upotrebljavaju na različiti način iskazuju se u kvadratnim metrima.

Članak 29.

Podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici iskazuju se pridruživanjem podatka o posebnome pravnom režimu katastarskoj čestici.

Katastarskoj čestici mogu se pridružiti podaci o posebnom pravnom režimu u skladu s pravilnikom iz članka 52. Zakona.

Podaci o posebnim pravnim režimima prikupljaju se od katastarskih ureda te od tijela nadležnih za donošenje odluka o tim režimima.

Članak 30.

U okviru katastarske izmjere i tehničke reambulacije, katastarskoj će se čestici odrediti broj katastarske čestice.

Za obrojčavanje katastarskih čestica izrađuje se plan obrojčavanja.

Obrojčavanje se provodi sukladno planu nakon što plan bude odobren od Središnjeg ureda.

U postupku katastarske izmjere cijele katastarske općine, obavlja se novo obrojčavanje svih katastarskih čestica.

Ako se katastarska izmjera provodi za dio katastarske općine, a za taj dio katastarske općine se ne osniva nova katastarska općina, novo obrojčavanje se provodi nastavno na postojeće brojeve katastarskih čestica u postojećem katastarskom operatu.

Prvi broj koji se koristi u slučaju iz stavka 5. ovog članka određuje katastarski ured vodeći računa o budućem održavanju postojećeg katastarskog operata.

U postupku tehničke reambulacije, obrojčavanje katastarskih čestica provodi se samo za novoosnovane katastarske čestice.

Plan obrojčavanja katastarskih čestica u okviru tehničke reambulacije odobrava katastarski ured.

Prikupljanje i obrada podataka o zgradama i drugim građevinama

Članak 31.

U okviru prikupljanja i obrade podataka o zgradama i drugim građevinama prikupljaju se podaci o položaju i obliku onih zgrada i drugih građevina za koje to prikupljanje još nije obavljeno (sukladno članku 10. ovog pravilnika), podaci o nazivima zgrada i dokumentacija o zgradama propisana člankom 268. ili člancima 330., 331. 332. i 333. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine«, br. 76/2007).

U okviru obrade podataka o zgradama, za zgrade se iskazuje njihova tlocrtna površina, a za kućne brojeve zgrada, podaci o kućnim brojevima se povezuju sa podacima preuzetim iz Registra prostornih jedinica.

U okviru obrade podataka o zgradama, za zgrade za koje nije prikupljena dokumentacija iz stavka 1. ovog članka, zgrada se u elaboratu ne iskazuje već se zemljište pod zgradom iskazuje kao – izgrađeno zemljište (vrsta uporabe zemljišta).

Zgrade koje su bile evidentirane u postojećem katastarskom operatu i u postojećoj zemljišnoj knjizi iskazuju se kao zgrade i za njih nije potrebno prikupljati dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka.

Smatra se da je riječ o istobitnoj zgradi ako je razlika tlocrtne površine zgrade koja proizlazi iz prikupljenih podataka i tlocrtne površine zgrade evidentirane u postojećem katastarskom operatu i u postojećoj zemljišnoj knjizi manja do 15 %.

Članak 32.

Dokumentacija o zgradama iz članka 31. stavak 1. ovog pravilnika iskazuje se (u kopiji) u okviru izvješća o zgradama i drugim građevinama.

Izvješće o zgradama i drugim građevinama izrađuje se za svaku zgradu za koju su prikupljeni podaci o njezinom položaju i obliku.

Izvješća o zgradama i drugim građevinama povezuju se s brojem zgrade ili druge građevine u katastarskoj općini.

Izvješća o zgradama i drugim građevinama potpisuju nositelji prava na njima, predstavnici suvlasnika ili upravitelji zgrada.

Osobe iz stavka 4. ovog članka, u okviru izvješća moraju biti upozorene na postupanja vezana uz članak 39. Zakona.

Prikupljanje i obrada podataka o nositeljima prava na katastarskim česticama

Članak 33.

U postupku katastarske izmjere i tehničke reambulacije, prikupljaju se i podaci o nositeljima prava na katastarskim česticama, na temelju raspoloživih dokumenata (zemljišne knjige, katastra zemljišta, privatnih isprava i dr.) i izjava zainteresiranih stranaka.

Za nositelje prava na katastarskim česticama se prikupljaju podaci o osobnom identifikacijskom broju osobe, o imenu i prezimenu odnosno nazivu, o adresi osobe i o idealnim dijelovima vlasništava sukladno pravilniku iz članka 52. Zakona.

Za nositelje prava za koje nije moguće prikupiti osobni identifikacijski broj prikupljaju se i drugi podaci koji služe za identificiranje osobe sukladno posebnim propisima.

Podaci o nositeljima prava na katastarskim česticama prikupljeni u katastarskoj izmjeri ili tehničkoj reambulaciji, pomoćni su podaci koji služe za potrebe izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije.

Izrada elaborata

Članak 34.

Na temelju prikupljenih i obrađenih podataka izrađuje se elaborat katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije.

Elaborat katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije obavezno sadrži:

1. Elaborat geodetske osnove

2. Digitalni ortofotoplan i digitalni model terena

3. Preglednu skicu podjele na detaljne listove katastarskog plana

4. Skice izmjere

5. Digitalni katastarski plan

6. Preglednu katastarsku kartu

7. Popis katastarskih čestica

8. Popis zgrada i drugih građevina

9. Popisne listove

10. Popis područja pojedinih vrsta uporabe

11. Popis područja posebnih pravnih režima

12. Popis adresa katastarskih čestica

13. Popis kućnih brojeva

14. Popis osoba

15. Dopunske skice izmjere

16. Tehničko izvješće

Članak 35.

Za izradu elaborata geodetske osnove Središnji ured izrađuje projektni zadatak.

Elaborat geodetske osnove može se koristiti za potrebe katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije nakon što ga odobri Središnji ured.

Elaborat geodetske osnove odobren od Središnjeg ureda, dostavlja se nadležnom katastarskom uredu.

Za vrijeme trajanja katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije za održavanje postojećeg katastarskog operata moraju se koristiti stalne geodetske točke iz elaborata geodetske osnove.

Članak 36.

Digitalni ortofotoplan i digitalni model terena prije predaje elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije, mora proći postupak kontrole kvalitete.

Članak 37.

Na temelju potvrđene podjele na detaljne listove katastarskog plana izrađuje se pregledna skica podjele na detaljne listove katastarskog plana.

Podjelu na detaljne listove katastarskog plana odobrava Središnji ured.

Pregledna skica sadrži prikaz podjele na detaljne listove (zajedno sa njihovim općim i lokalnim oznakama), prikaz podjele na skice izmjere (zajedno s njihovim oznakama), prikaz granica katastarskih općina i prikaz stalnih točka geodetske osnove (zajedno s njihovim međusobnim dogledanjima).

Izgled pregledne skice podjele na detaljne listove mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured.

Članak 38.

Skice izmjere izrađuju se iz digitalnog ortofotoplana u mjerilu pogodnom za prikazivanje međa i drugih granica katastarskih čestica, brojeva katastarskih čestica, zgrada i drugih građevina, oznaka načina uporabe zgrada, granica vrsta uporabe katastarskih čestica, oznaka vrste uporabe katastarskih čestica, podataka o osobama nositeljima prava na katastarskim česticama (indikacijama), granica adresa katastarskih čestica, imena ulica, trgova i rudina te ostalog nazivlja, kućnih brojeva te kontrolnih mjerenja.

Mjerilo skice izmjere ne može biti sitnije od 1:500 za zemljište unutar granica građevinskog područja i za građevinsko zemljište izvan granica tog područja odnosno sitnije od 1:1000 za ostala zemljišta.

Skice se numeriraju unutar lokalnih oznaka podjele na detaljne listove katastarskog plana.

Izgled skica izmjere mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured.

Članak 39.

Lomne točke granica katastarskih čestica prikazuju se na skicama izmjere različitom vrstom oznake za:

1. lomne točke granica katastarskih čestica koje su obilježene vidljivim trajnim oznakama

2. lomne točke granica katastarskih čestica koje su istodobno i točke zgrada i drugih građevina

3. lomne točke granica katastarskih čestica koje nisu obilježene vidljivim trajnim oznakama ili nedostaje podatak o njihovom obilježavanju

Lomne točke granica katastarskih čestica koje su istodobno i točke državne granice prikazuju se na skicama izmjere na poseban način.

Članak 40.

Tijek granica katastarskih čestica prikazuju se na skicama izmjere punom debljom linijom.

Ako je tijek međe između katastarskih čestica sporan, na skicama izmjere prikazuju se oba tijeka sporne međe debljom crtkanom linijom.

Do rješenja spora o tijeku međe, lomne točke granice između katastarskih čestica se izračunavaju (srednja točka iz različito pokazanih točaka na terenu), a izračunate točke služe za prikazivanje granica katastarskih čestica na katastarskom planu i obračun površina.

Članak 41.

Broj katastarske čestice prikazuje se na skicama izmjere tako da ne prekriva ostale podatke skice izmjere i da je nedvosmisleno jasno na koji se poligon katastarske čestice odnosi.

Članak 42.

Linije kojima se prikazuju zgrade prikazuju se na skicama izmjere punom tanjom linijom.

Podzemne zgrade prikazuju se crtkanom tanjom linijom.

Građevine se na skicama izmjere prikazuju tanjim punim i isprekidanim linijama koje tvore prikaz građevine.

Članak 43.

Zgrade koje se upotrebljavaju za stanovanje, zgrade za povremeni boravak, poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade te javne, sakralne i zgrade spomeničke baštine prikazuju se na skicama drugom vrstom rastera (ili kružićem – O) od gospodarskih i pomoćnih zgrada uz stambenu ili drugu zgradu koje se mogu prikazati rasterom ili križićem – X.

Ruševine i podzemne zgrade prikazuju se bez rastera ili kakvog znaka.

Članak 44.

Granice vrste uporabe katastarskih čestica prikazuju se na skicama izmjere samo u slučaju kada je na nekoj katastarskoj čestici potrebno prikazati više vrsta uporabe neke katastarske čestice.

Granice vrste uporabe katastarskih čestica prikazuju se na skicama izmjere tanjom linijom.

Članak 45.

Oznaka načina uporabe katastarskih čestica, pridružuje se katastarskoj čestici na skici izmjere navođenjem kratice vrste uporabe ili vrste uporabe.

Kratice vrste uporabe i vrste uporabe koje se navode na skicama su za nerazvrstano poljoprivredno zemljište: npz, za oranice:or, za oranice-staklenike: ors, za oranice-plastenike: orp, za vrtove: vr, za vrtove-staklenike: vrs, za vrtove-plastenike: vrp, za voćnjake: vć, za voćnjake-rasadnike: vćr, za maslinike: msl, za maslinike-rasadnike: mslr, za vinograde: vg, za vinograde-rasadnike: vgr, za livade: l, za pašnjake: pš, za trstike: tr, za ribnjake: rib, za šume: š, za ostalo šumsko zemljište: šz, za rijeke: rijeka, za potoke: potok, za kanale: kanal, za jezera: jezero, za akumulacije: akumulacija, za retencije: retencija, za rukavce: rukavac, za bare: bara, za močvare: močvara, za more: more, za ribogojilišta: ribogojilište, za marikulture: marikultura, za neplodna zemljišta: npl, za stjenjake: stj, za kamenjare: kmnj, za goleti: gol, za gromače: gro, za pijeske: pjs, za klizišta: klz, za vododerine: vdd, za sprudove: spd, za stjenovite obale: sto, za šljunčane obale: šljo, za pješčane obale: pjo, za izgrađeno zemljište: iz, za zemljište pod zgradama zpz, za zemljište pod građevinama: zpg, za dvorište: dv, za park: park, za zemljišta sport i rekreaciju: zsr, za dječja igrališta: di, za tržnice: trž, za sajmišta: sjm, za groblja: groblje, za uređene plaže: uređena plaža, za luke: luka, za kamenolome: kamenolom, za šljunčare: šljunčara, za pješčenjake: pješčenjak, za otvorene kopove: otvoreni kop, za nasipe: nasip, za usjeke: usjek, za ustave: ustava, za deponije: deponija, za ulice: ulica, za trgove: trg, za ceste: cesta, za parkirališta: pk, za putove: put, za autoceste: autocesta, za željezničke pruge: žpr.

Članak 46.

Indikacija sadrži podatke o osobama nositeljima prava na katastarskim česticama koje su utvrđene izmjerom i to: njihov osobni identifikacijski broj, njihovo ime i prezime odnosno naziv i njihovu adresa te podatke o idealnom dijelu vlasništva.

U slučaju da katastarske čestice utvrđene izmjerom drže u mirnom posjedu osobe koje nemaju isprave o vlasništvu, a njihovo vlasništvo nitko ne spori, indikacija sadrži podatke o osobama koje katastarsku česticu drže u mirnom posjedu odnosno o osobama koje su izvršile obilježavanje katastarske čestice vidljivim trajnim oznakama.

Indikacija se prikazuje na skicama izmjere tako da ne prekriva ostale podatke skice izmjere i da je jasno na koji se poligon katastarske čestice odnosi.

Ako se indikacija ne može upisati u poligon katastarske čestice indikacija se upisuje u slobodan prostor na skici, a na poligon katastarske čestice se upisuje oznaka u obliku broja u krugu koji se povezuje sa indikacijom.

Članak 47.

Na skicama izmjere prikazuju se granice adresa katastarskih čestica i njihova imena.

Granice adresa katastarskih čestica na skicama izmjere prikazuju se žutom bojom.

Imena adresa katastarskih čestica za rudine orijentiraju se u smjeru sjevera a za ulice u smjeru protezanja ulice.

Članak 48.

Kućni se brojevi prikazuju na skicama izmjere brojevima i slovima tako da je njihov položaj određen položajem glavnog ulaza kojemu su pridruženi. Kućni brojevi u ulicama orijentiraju se u smjeru protezanja ulice.

Članak 49.

Na skicama izmjere prikazuju se potrebna kontrolna mjerenja lomnih točaka međa i drugih granica, podaci o mjerenjima koja se provode ortogonalnom metodom kao i podaci o lučnim presjecima korištenim za određivanje koordinata.

Članak 50.

Na izradu katastarskog plana katastra nekretnina odgovarajuće se primjenjuje pravilnik iz članka 52. Zakona.

Katastarski plan, kao dio elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije, koji se izlaže na javni uvid, izrađuje se u digitalnom obliku sukladno tehničkim specifikacijama za njegovu izradu te u analognom obliku.

Kada se za katastarsku općinu ili njezin dio provodi katastarska izmjera izrađuje se novi digitalni katastarski plan na temelju prikupljenih i obrađenih podataka za katastarske čestice i zgrade i druge građevine, a u skladu s tehničkim specifikacijama za njegovu izradu.

Kada se za katastarsku općinu ili njezin dio provodi tehnička reambulacija homogenizirani vektorski katastarski plan nadopunjuje se prikupljenim i obrađenim podacima za katastarske čestice i zgrade i druge građevine.

Detaljni listovi katastarskog plana u analognom obliku, izrađuju se u mjerilu 1:500 i 1:1000 za zemljište unutar granica građevinskog područja i građevinsko zemljište izvan granica tog područja odnosno u mjerilu 1:2000 i 1:5000 za ostalo zemljište i to na kvalitetnom crtaćem papiru, s tim da se mogu izraditi i samo u mjerilu 1:1000.

Vanjski opis detaljnog lista katastarskog plana i njegov sadržaj, moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured.

Članak 51.

Pregledna katastarska karta izrađuje se u analognom obliku uz prikaz podjele na listove Hrvatske osnovne karte sukladno pravilniku iz članka 14. Zakona.

Opis pregledne katastarske karte kao i njezin sadržaj mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured.

Članak 52.

Popis katastarskih čestica sadrži podatke o broju katastarske čestice, o lokalnoj oznaci detaljnog lista katastarskog plana na kojem je katastarska čestica prikazana, o adresi katastarske čestice, o vrstama uporabe katastarske čestice odnosno zgradama koje su sastavni dio katastarskih čestica (podaci o vrsti uporabe, nazivu i kućnim brojevima), o površini pod vrstama uporabe odnosno tlocrtnoj površini zgrada, o ukupnoj površini katastarskih čestica, o posebnim pravnim režimima uspostavljenim na katastarskoj čestici te podatak o broju popisnog lista u koji je katastarska čestica upisana.

Popis katastarskih čestica prije njegove uporabe za potrebe katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije treba biti odobren od strane Središnjeg ureda.

U okviru odobravanja popisa katastarskih čestica obavlja se provjera evidentiranih vrsta uporabe katastarskih čestica.

Članak 53.

Popis zgrada i drugih građevina sadrži podatke o broju zgrade odnosno građevine u katastarskoj općini, o vrsti uporabe zgrade, o nazivu zgrade odnosno građevine, o kućnim brojevima zgrade, o tlocrtnoj površini zgrade, o katastarskoj čestici koje je zgrada ili građevina sastavni dio, o popisnom listu, te podatke o vrsti i oznaci akata odnosno dokumentacije iz izvješća o zgradama i drugim građevinama.

Članak 54.

Prikupljeni i obrađeni podaci o nositeljima prava na katastarskim česticama (indikacijama), o katastarskim česticama i o zgradama te podaci o identifikacijama i o izvorima podataka za nositelje prava na katastarskim česticama upisuju se u popisne listove.

Katastarska čestica utvrđena katastarskom izmjerom ili tehničkom reambulacijom u pravilu se svrstava u zaseban popisni list.

Više katastarskih čestica može biti svrstano u isti popisni list ako to zahtijeva nositelj prava na katastarskim česticama.

Članak 55.

Popisni list se sastoji od:

1. natpisa popisnog lista

2. podataka o osobama

3. podataka o katastarskim česticama i zgradama i drugim građevinama

4. podataka o identifikacijama i izvorima podataka za osobe

Članak 56.

Natpis popisnog lista sadrži podatke o katastarskom uredu i o njegovoj ispostavi, o imenu katastarske općine i njezinom matičnom broju i o broju popisnog lista.

Članak 57.

Za osobe upisane u popisni list iskazuje se njihov osobni identifikacijski broj, njihovo ime i prezime odnosno naziv i njihova adresa.

Osim podataka iz stavka 1. ovog članka za osobe se iskazuje njihov idealni dio vlasništva nad katastarskim česticama.

Za osobe koje su upisane u popisne listove, odgovarajuće se primjenjuju pravila o osobama upisanim u posjedovne listove propisana pravilnikom iz članka 52. Zakona.

Članak 58.

Podaci o katastarskim česticama koji se iskazuju u popisnom listu jesu:

1. broj katastarske čestice

2. lokalna oznaka detaljnog lista katastarskog plana na kojemu je katastarska čestica prikazana

3. adresa katastarske čestice

4. vrste uporabe katastarske čestice odnosno podaci o vrsti uporabe, nazivu i kućnim brojevima zgrada

5. površina pod vrstama uporabe odnosno tlocrtne površine zgrada

6. ukupna površina katastarske čestice

7. kratice posebnih pravnih režima uspostavljenih na katastarskim česticama

U popisnom listu se iskazuje i ukupna površina katastarskih čestica upisanih u popisni list.

Za zgrade se u popisnim listovima iskazuje veza na izvješće o zgradama i drugim građevinama (broj zgrade).

Veza iz stavka 3. ovog članka iskazuje se i kada će na katastarskoj čestici umjesto zgrade biti iskazano – izgrađeno zemljište (vrsta uporabe katastarske čestice).

Uz kratice posebnih pravnih režima uspostavljenih na katastarskim česticama, u popisnim listovima evidentiraju se podaci o imenu tijela koje je donijelo odluku o uspostavljanju posebnog pravnog režima i podaci o oznaci akta kojim je posebni pravni režim uspostavljen.

Članak 59.

Identifikacije se izrađuju tako da se prava upisana u postojećim zemljišnim knjigama mogu, kada je to moguće, nesmetano prenijeti u zemljišnu knjigu koja će se temeljem provedene katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije i nastavnih postupaka obnoviti odnosno osnovati.

Pod izvorima podataka za osobe podrazumijevaju se podaci službenih evidencija (katastar, zemljišna knjiga), privatne isprave kojima stranke raspolažu i na kojima zasnivaju svoja prava na katastarskim česticama, kao i izjave stranaka.

Članak 60.

Izgled i sadržaj popisnih listova mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured.

Članak 61.

Popis područja pojedinih vrsta uporabe, popis područja posebnih pravnih režima, popis adresa katastarskih čestica, popis kućnih brojeva i popis osoba, izrađuju su u skladu s pravilnikom iz članka 52. Zakona.

Uz popis područja pojedinih vrsta uporabe, popis područja posebnih pravnih režima i popis adresa katastarskih čestica izrađuju se odgovarajuće pregledne katastarske karte.

Izgled preglednih katastarskih karata iz stavka 2. ovog članka mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured.

Članak 62.

Dopunske skice izmjere izrađuju se po istim pravilima kao i skice izmjere s tim da dopunske skice izmjere moraju sadržavati vezu sa skicama izmjere.

Veza se na skici izmjere iskazuje označavanjem područja koje je prikazano na dopunskoj skici i brojem dopunske skice.

Veza se iskazuje i oznakom skice izmjere i broja dopunske skice na dopunskoj skici.

Članak 63.

Tehničko izvješće izrađuje se tako da se u njemu opiše tijek obavljanja radnji iz članka 5. ovog pravilnika.

Tehničko izvješće sadrži podatke o metodama mjerenja, o geodetskoj opremi i programima korištenim za mjerenje i obradu podataka, opis izrade elaborata te ocjenu točnosti rezultata obavljenih mjerenja.

Nadzor

Članak 64.

Nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija provode osobe koje za to ovlasti ravnatelj Državne geodetske uprave.

Članak 65.

Osobe iz članka 64. ovog pravilnika nadziru provedbu radnji iz članka 5. ovog pravilnika, kao i usklađenost sastavnih dijelova elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije s ovim pravilnikom i tehničkim specifikacijama.

Osobe iz članka 64. ovog pravilnika nadzor obavljaju najmanje jednom mjesečno.

Članak 66.

Osobe iz članka 64. ovog pravilnika nadzor obavljaju u uredu i na terenu.

Za obavljanje nadzora u uredu, za osobe iz članka 64. ovog pravilnika mora se omogućiti uvid u svu dokumentaciju temeljem koje se izrađuje elaborat katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije.

Obavljanje nadzora na terenu uključuje potrebna kontrolna mjerenja i obradu mjerenih podataka.

Članak 67.

Nadzor uključuje utvrđivanje:

1. Jesu li su preuzeti svi katastarski podaci u svrhu prevođenja u vektorski oblik postojećih katastarskih planova ili u svrhu postupka standardizacije vektorskog katastarskog plana

2. Je li prije provedbe usporedbe sadržaja vektorskog katastarskog plana s popisom katastarskih čestica i posjedovnim listovima, sadržaj vektorskog katastarskog plana dopunjen podacima odgovarajućih elaborata na temelju kojih su provedene promjene u katastarskim operatu

3. Jesu li za utvrđene nesuglasice između podataka vektorskog katastarskog plana i popisa katastarskih čestica i posjedovnih listova izrađeni popisi razlika

4. Je li za uspostavu polja stalnih točaka geodetske osnove odgovarajuće primijenjen pravilnik iz članka 10. stavak 5. Zakona, je li polje uspostavljeno u skladu s projektnim zadatkom iz članka 35. ovog pravilnika te je li projektirana gustoća uspostavljenih stalnih točaka geodetske osnove jedna točka na 50 hektara

5. Je li na izradu digitalnog ortofotoplana i digitalnog modela terena odgovarajuće primijenjen pravilnik iz članka 14. Zakona i je li postignuta tražena točnost

6. Jesu li prikupljeni i obrađeni podaci o položaju i obliku svih zgrada i drugih građevina sukladno ovom pravilniku i tehničkim specifikacijama

7. Jesu li u okviru homogenizacije vektorskog katastarskog plana određene linije i točke koje se mogu smatrati identičnima na katastarskom planu i na terenu

8. Je li nakon provedene homogenizacije katastarski plan uspoređen sa podacima u popisima katastarskih čestica i posjedovnim listovima i s digitalnim ortofotoplanom te jesu li izrađeni popisi razlika

9. Je li izrađena pregledna karta područja obuhvaćenog katastarskom izmjerom odnosno tehničkom reambulacijom, te prijedlog za eventualne promjene područja, imena i granica katastarskih općina

10. Je li obavljeno obavještavanje i upoznavanje javnosti s provedbom katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije

11. Jesu li poduzete odgovarajuće mjere da bi nositelji prava na zemljištu pravilno i pravodobno obilježili granice zemljišta

12. Je li izrađen plan obilježavanja granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama

13. Jesu li nositelji prava na zemljištu pismenim putem pozivani na obilježivanje granica zemljišta sukladnu planu obilježavanja

14. Jesu li nositelji prava na zemljištu potpisom na popisu obilježenih katastarskih čestica potvrdili da su obavili obilježavanje granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama

15. Izrađuju li se izvješća o provedbi obilježavanja, i dostavljaju li se ona katastarskom uredu

16. Je li izrađena skica obilježavanja

17. Jesu li podaci o ulicama i trgovima preuzeti iz Registra prostornih jedinica te iz odluka tijela nadležnih za donošenje odluka o ulicama i trgovima

18. Je li obrojčavanje katastarskih čestica izvršeno u skladu s ovim pravilnikom

19. Jesu li za zgrade i druge građevine izrađena izvješća o zgradama i drugim građevinama

20. Jesu li prikupljene indikacije sukladno ovom pravilniku

21. Jesu li izrađeni svi dijelovi elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije i sve potrebne pregledne karte sukladno ovom pravilniku

O utvrđenome u nadzoru sastavlja se izvješće o nadzoru o kojem se obavještava Središnji ured.

Nadzorom se mogu utvrđivati i druge činjenice od onih navedenih u stavku 1. ovog članka.

Članak 68.

Nadzor na terenu obvezno se provodi pri: uspostavljanju dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove, terenskom mjerenju identičnih točaka u svrhu homogenizacije katastarskog plana, kontroli izmjerenih zgrada i drugih građevina (u odnosu na njihov prikaz na katastarskom planu), obilježavanju lomnih točaka međa i drugih granica, izmjeri lomnih točaka međa i drugih granica, kontroli sadržaja skica izmjere i kontroli sadržaja katastarskog plana.

Članak 69.

Ako se provedbom nadzora utvrdi da se pojedine radnje iz članka 5. ovog pravilnika ne obavljaju sukladno ovom pravilniku i tehničkim specifikacijama osobe iz članka 64. ovog pravilnika poduzimaju mjere da se nedostatci utvrđeni nadzorom otklone.

Ukoliko se do sljedećeg nadzora utvrđeni nedostatci ne otklone obustavit će se daljnji radovi na katastarskoj izmjeri odnosno tehničkoj reambulaciji dok se utvrđeni nedostatci ne otklone.

Članak 70.

Osobi koja provodi nadzor pripada odgovarajuća naknada čija se visina utvrđuje posebnom odlukom.

Kontrola kvalitete sastavnih dijelova elaborata

Članak 71.

Sustav kontrole kvalitete sastavnih dijelova elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije zasniva se na međunarodnim standardima koji definiraju sustav upravljanja kontrolom kvalitete, načela i procedure kontrole kvalitete, metapodatke i postupke uzimanja uzoraka.

Postupak kontrole kvalitete provodi se izradom plana kontrole kvalitete te samom provedbom kontrole kvalitete.

Sustav kontrole kvalitete sastavnih dijelova elaborata temelji se na tehničkim specifikacijama proizvoda.

Kontrolu kvalitete obavljaju Državna geodetska uprava i Hrvatski geodetski institut.

Ovlaštene osobe iz članka 103. Zakona, koje obavljaju određene radnje u okviru katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije, moraju uspostaviti interne mehanizme kontrole kvalitete.

Kontrola kvalitete sastavnih dijelova elaborata obavlja se u tri faze (kontrola kvalitete isporuke, automatizirane kontrole i manualne kontrole).

Kontrolom isporuke sastavnih dijelova elaborata utvrđuje se potpunost sastavnih dijelova prema tehničkim specifikacijama te njihova prihvatljivost za daljnju kontrolu.

Automatizirane kontrole obavljaju se koristeći uspostavljene automatizirane linije.

Za manualne kontrole koriste se metode uzimanja uzoraka.

Druga faza kontrole kvalitete obavlja se ukoliko je rezultat kontrole kvalitete isporuke prihvatljiv, a obavljanje treće faze kontrole kvalitete ukoliko je prihvatljiv rezultat automatske kontrole kvalitete.

Pregled i potvrđivanje elaborata

Članak 72.

O provedenom pregledu svih dijelova elaborata i provedenoj kontroli kvalitete obavještava se Središnji ured.

Pri tome se posebno navodi:

1. Je li elaborat izrađen u skladu s ovim pravilnikom i tehničkim specifikacijama

2. Ima li elaborat ima propisani izgled i potrebne sastavne dijelove

3. Može li se elaborat koristiti za potrebe izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom odnosno tehničkom reambulacijom s istovremenom obnovom/osnivanjem zemljišne knjige

Članak 73.

Elaborat katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije, na temelju izvješća katastarskog ureda, potvrđuje se u Središnjem uredu.

Članak 74.

Elaborat katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije potvrđuje se izradom potvrde koja se prilaže elaboratu.

Potvrda glasi: »Ovaj elaborat izrađen je u skladu s propisima o katastarskoj izmjeri/ tehničkoj reambulaciji, ima propisani oblik i potrebne sastavne dijelove, te se može koristiti za potrebe izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom/tehničkom reambulacijom s istovremenom obnovom/osnivanjem zemljišne knjige«.

O potvrđenom elaboratu katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije obavještava se ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, nadležni općinski sud i nadležni katastarski ured.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Postupci izrade elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije započeti po pravilima koja su vrijedila da stupanja na snagu ovog pravilnika dovršit će se po odredbama tih pravila.

Članak 76.

Postupci pregledavanja i potvrđivanja elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije započeti po pravilima koja su vrijedila do stupanja na snagu ovog pravilnika dovršit će po odredbama tih pravila.

Članak 77.

Datumom započinjanja pregledavanja i potvrđivanja iz članka 76. ovog pravilnika smatra se datum započinjanja izrade elaborata katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije.

Članak 78.

Do izdavanja tehničkih specifikacija iz ovog pravilnika odgovarajuće se primjenjuju postojeća pravila za provedbu katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije i postojeće tehničke specifikacije.

Članak 79.

Upute i objašnjena za primjenu ovog pravilnika daje Središnji ured.

Članak 80.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/07-01/14

Urbroj: 541-01/1-08-6

Zagreb, 27. studenoga 2008.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.