Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

NN 148/2008 (19.12.2008.), Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4069

Na temelju članka 255. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati objekti i prostor za obavljanje tehničkih pregleda vozila, uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila, uvjeti i način obavljanja tehničkih pregleda vozila, način i rokovi za obavljanje preventivnih tehničkih pregleda, postupak isključivanja vozila iz prometa u stanici za tehnički pregled vozila, sadržaj, oblik i veličina obrazaca u svezi s tehničkim pregledima i način vođenja evidencije o tehničkim pregledima te obliku, sadržaju, veličini i postavljanju posebnog znaka kojim se označava važenje tehničkog pregleda vozila.

Članak 2.

Tehnički pregledi vozila su redovni s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, preventivni i izvanredni.

Članak 3.

Redovni tehnički pregledi s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila obavljaju se u mjesecu u kojem ističe rok važenja tehničkog pregleda.

Članak 4.

Preventivni tehnički pregledi su dnevni i periodični. Dnevni preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno, a periodični u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 5.

U slučajevima predviđenim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, stanica za tehnički pregled vozila obavlja izvanredni tehnički pregled. Izvanredni tehnički pregled, kao i ispitivanje ispušnih plinova može se obavljati i u svim drugim slučajevima kada se pokaže potreba za ocjenom tehničkog stanja vozila.

II. OBJEKT STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 6.

Objekt stanice za redovni tehnički pregled vozila mora biti čvrsta građevina. Tehnološke linije moraju biti prolaznog tipa (ulaz s jedne strane, a izlaz s druge strane tehnološke linije) prohodne za vozila najvećih dopuštenih dimenzija. U objektu stanice za tehnički pregled vozila moraju se nalaziti i prostorije za obavljanje administrativnih poslova i poslova registracije vozila kao i prostorije za stranke. Prostor od najmanje 15 metara ispred i najmanje 10 metara iza uređaja za ispitivanje sustava za kočenje mora biti vodoravan, napravljen od asfalta, betona ili drugog sličnog materijala. Na objektu ili na prikladan način neposredno uz objekt mora biti istaknuta propisana »Natpisna ploča stanice za tehnički pregled vozila«.

Članak 7.

Prostor ispred i iza stanice za tehnički pregled vozila mora osiguravati jednostavan ulaz i izlaz iz objekta stanice. Te površine moraju biti izgrađene od asfalta, betona ili drugoga sličnog materijala.

Članak 8.

Objekt stanice za tehnički pregled vozila kao i uređaji i oprema u objektu moraju se redovno i uredno održavati.

Članak 9.

Stanica za tehnički pregled vozila mora osigurati zaštitu objekta i inventara stanice.

Uz obvezu iz stavka 1. ovoga članka stanica za tehnički pregled je dužna osigurati video nadzor procesa tehničkog pregleda vozila, odnosno cjelovite tehnološke linije u radnom vremenu stanice i to za svaku tehnološku liniju zasebno.

Sustav videonadzora mora osigurati najmanje očitanje (identifikaciju) registracijskih pločica na vozilima.

Podaci iz sustava video nadzora pohranjuju se na tvrdi disk, odnosno takav medij koji omogućava kontinuirano pohranjivanje te čuvanje istih podataka najmanje godinu dana.

Stanica za tehnički pregled je podatke iz sustava videonadzora na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova i stručne organizacije dužna dati na uvid.

Stanice za tehnički pregled vozila moraju biti opremljene sustavom nadzora iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA

Članak 10.

Za obavljanje redovnih tehničkih pregleda s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, stanica za tehnički pregled mora imati:

1. uređaj s valjcima kojim se provjerava kočna sila po obodu kotača kod motornih i priključnih vozila. Uređaj mora biti odobrenog tipa;

2. kanal za pregled donjeg postroja vozila duljine najmanje osam metara, širine 0,80 do jedan metar i dubine 1,40 do 1,80 metara, s najmanje jednim stepenicama koje moraju biti izgrađene na izlaznoj strani, ugrađenom unutarnjom rasvjetom koja omogućuje osvijetljenost gornjeg ruba kanala od najmanje 250 luksa te jednim pokretnim svjetlom. Kanal mora biti potpuno obložen keramičkim pločicama ili drugim materijalom iste kakvoće. Na početku kanal mora imati ispunjeno zaobljeno uzdignuće polukružnog oblika. Gornji rub kanala i zaobljeno uzdignuće polukružnog oblika moraju biti obloženi čvrstim rubom najmanje visine 7 cm koji otežava pad vozila u kanal. Na one dijelove kanala na koje su postavljeni pojedini uređaji (valjci, razvlačilica itd.) ili tamo gdje tehnologija tehničkih pregleda to ne dopušta, ne moraju biti postavljeni čvrsti rubovi.

Kanal mora biti opremljen kanalskom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila.

Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila ima dvije ili više tehnoloških linija za pregled vozila, na linijama za pregled samo lakih vozila (vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase), umjesto kanala za pregled donjeg postroja vozila, može imati dizalicu za podizanje cijelog vozila. Dizalica mora biti opremljena s dodatnom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila.

Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila ima jednu tehnološku liniju za pregled vozila na kojoj je ugrađen uređaj za razvlačenje kotača – razvlačilica za teška vozila, onda mora biti ugrađena i kanalska dizalica koja omogućava podizanje najmanje jednog kraja lakih vozila.

Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila ima dvije ili više tehnoloških linija za pregled vozila, na linijama za pregled samo teških vozila (vozila iznad 3,5 tone najveće dopuštene mase) umjesto kanalske dizalice može imati ugrađen samo uređaj za razvlačenje kotača – razvlačilicu;

3. kutomjer za mjerenje slobodnog hoda upravljača kojim se može točno utvrditi svaki pojedinačni stupanj kuta zaokretanja;

4. regloskop s ugrađenim svjetlomjerom koji omogućuje utvrđivanje podešenja kratkih i dugih svjetala i svjetala za maglu, neovisno o tomu je li vozilo prazno ili opterećeno. Regloskop mora biti ugrađen na vodilice;

5. svjetlomjer pomoću koga se može utvrditi razlika intenziteta svjetlosti dvaju ili više istovrsnih svjetala na vozilu;

6. dinamometar za mjerenje sile pritiskanja na papučicu radne kočnice;

7. kompresor (ili priključak na kompresorsku stanicu) s manometrom i priključkom za kontrolu tlaka u gumama;

8. pomičnu mjerku s mogućnošću očitavanja dubine gaznog sloja pneumatika;

9. zvukomjer za mjerenje buke vozila;

10. indeks (etalon) osnovnih boja;

11. metar ili metarsku traku;

12. uređaj za mjerenje zamućenosti ispušnih plinova diesel motora cestovnih vozila. Uređaj mora biti odobrenog tipa;

13. uređaj za mjerenje značajki (koncentracije) ispušnih plinova benzinskih motora cestovnih vozila. Uređaj mora biti odobrenog tipa;

14. dva klinasta podmetača za kotače vozila;

15. uređaj za mjerenje usporenja vozila na cesti;

16. štopericu;

17. brojke i slova za utiskivanje broja šasije;

18. indikator točke isparivanja tekućine za kočenje;

19. uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila;

20. uređaj za kontrolu najveće brzine mopeda opremljenih varijatorskim elementima transmisije na pogonski kotač;

21. uređaj za odsis ispušnih plinova koji mora biti postavljen uz svaku tehnološku liniju (ili prostor između njih tako da se može upotrebljavati na više tehnoloških linija);

22. uređaj za ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije (detektor plina);

23. informatički sustav koji omogućava primjenu jedinstvenog programskog rješenja za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima vozila. Jedinstveno programsko rješenje dužna je izraditi i održavati stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama;

24. sitni automehaničarski alat;

25. stručnu literaturu i kataloge.

Stanice za tehnički pregled vozila koje obavljaju periodični tehnički pregled kočnica moraju biti opremljene i sa sljedećom opremom:

26. Najmanje dva analogna manometra za mjerenje tlaka u zračnoj kočnoj instalaciji vozila minimalnog promjera 100 mm, mjernog područja od 0 bar do minimalno 16 bar, točnosti klase 1,6 ili boljom, sa spojnim crijevima duljine najmanje 12 metara opskrbljenim sa standardnim priključcima;

27. Adapter pomoću kojeg se može manometrom spojiti na standardne spojnice zračne kočne instalacije motornog vozila na koje se spaja zračna kočna instalacija priključnog vozila;

28. Adapter pomoću kojeg se može manometrom spojiti na upravljački (žuti) i napojni (crveni) vod između vučnog i priključnog vozila;

29. Ručni ventil za regulaciju toka stlačenog zraka sa tri položaja: otvoreno, zatvoreno, zatvoreno sa odzračivanjem jedne strane zatvorenog voda;

IV. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA REDOVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA S ISPITIVANJEM ISPUŠNIH PLINOVA

Članak 11.

Tehnički pregled vozila može se ovjeriti ako se utvrdi da vozilo ima sve propisne i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima.

Tehnički pregled lake prikolice obavlja se svake treće godine od prvoga tehničkog pregleda.

Na tehničkom pregledu lake prikolice provjerava se broj šasije, uređaj za spajanje s vučnim vozilom, stanje šasije, nadogradnje i ovjesa, ispravnost uređaja za davanje svjetlosnih znakova te stanje guma.

Tehnički pregled lake prikolice ovjerava se u »Kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice«.

Članak 12.

Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, osim ispitivanja buke, zvučnih signala, ispušnih plinova, usporenja te pregleda kočnica iz članka 27. ovoga Pravilnika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehnički pregled može se obaviti izvan objekta stanice za tehnički pregled ako se vozilo zbog dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne može uvesti u objekt stanice ili se ne može izvršiti tehnički pregled na određenim uređajima u prostorima stanice za tehnički pregled vozila.

Za vozila za koja se unaprijed zna da zbog svojih dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu ući u objekt stanice za tehnički pregled vozila, tehnički pregled se može obaviti na mjestima gdje se vozila nalaze (gradilište i dr.) uz odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled vozila. Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda ovakvih vozila vrši se vizualni pregled propisanih sklopova vozila uz primjenu lako dostupnih alata za tu kontrolu.

Na otocima, ako nema stanice za tehnički pregled, tehnički pregledi se mogu obavljati na odgovarajućim prostorima uz prethodno odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled. Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda na otocima, ako nema stanice za tehnički pregled, vrši se vizualni pregled propisanih sklopova te mjerenje i rad pomoću uređaja iz članka 10. stavka 1. točke 2., 4., 12., 13., 15., 18., 19., 22., 23. i 24.

Članak 13.

Iznimno, uz odobrenje, tehnički pregledi traktora i njihovih priključnih vozila mogu se obavljati izvan prostora stanica za tehnički pregled vozila – na terenu. Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda traktora na terenu vrši se samo vizualni pregled propisanih sklopova vozila uz primjenu lako dostupnih alata za tu kontrolu. Pregled kočnica mora se izvoditi na asfaltiranoj, ravnoj i osiguranoj površini.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje policijska postaja na čijem se području obavlja tehnički pregled.

Članak 14.

Nadzornici tehničke ispravnosti vozila (u daljnjem tekstu: nadzornici) dužni su nositi zaštitnu odjeću prema općem aktu što ga donosi stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i identifikacijsku karticu na kojoj je ispisan naziv stanice za tehnički pregled vozila, funkcija te ime i prezime djelatnika.

Članak 15.

Na tehničkom pregledu se mora utvrditi odgovaraju li podaci u prometnim dokumentima (prometnoj dozvoli i knjižici vozila) stvarnim podacima vozila koje je dovezeno na redovni tehnički pregled.

Ako se utvrdi da podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, tehnički pregled se ne smije ovjeriti. Takvo vozilo se upućuje na utvrđivanje točnih tehničkih podataka (ispitivanje vozila) nakon čega stanica za tehnički pregled vozila obavlja ispravak podataka u prometnoj dozvoli i knjižici vozila ili izdavanje potpuno novih dokumenata.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka ukoliko stanica za tehnički pregled utvrdi da je u knjižici vozila ili u prometnoj dozvoli neki od podataka upisan pogrešno, izdat će novu prometnu dozvolu odnosno knjižicu vozila, a dokumente s pogrešnim podacima dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u kojoj se vozilo nalazi u evidenciji, uz naznaku koji su podaci bili pogrešno upisani.

Ako se utvrdi da su podaci na vozilu usklađeni s dokumentima o vozilu, a osnovano se posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, tehnički pregled i produljenje važenja prometne dozvole će se ovjeriti, a na prvoj stranici u gornjem desnom uglu obrasca za produljenje registracije utisnut će se pečat »PS« (podaci sumnjivi), dimenzije 1x1 cm u crvenoj boji.

O slučajevima iz stavka 4. ovoga članka stanica za tehnički pregled vozila dužna je u roku od tri dana obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju kod koje se vozilo nalazi u evidenciji. Obavijest sadrži naziv stanice za tehnički pregled vozila, marku, tip, godinu proizvodnje i registarsku oznaku vozila, kratak opis neispravnosti i potpis ovlaštene osobe.

Članak 16.

Za vozilo koje nema utisnut broj šasije ili taj broj nije utisnut na pločici proizvođača vozila, tehnički pregled vozila može se ovjeriti samo ako se prethodno na osnovi naloga nadležnog tijela, utisne odgovarajuće brojeve. U slučaju naknadno utisnutog broja šasije izdaje se nova prometna dozvola i knjižica vozila.

Za lake prikolice nastale samogradnjom, stanica za tehnički pregled vozila samostalno određuje i utiskuje broj šasije.

Stanica za tehnički pregled za sve naknadno utisnute brojeve šasije izdaje Potvrdu o naknadnom utiskivanju broja šasije i o tome vodi evidenciju.

Članak 17.

Tehnički podaci o vozilu utvrđuju se uvidom u dokumentaciju o vozilu ili identifikacijske pločice s vozila, ili potvrdu o ispitivanju vozila, prometnu dozvolu i knjižicu vozila ili kataloge vozila. Vozilima koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase i dopuštenoga osovinskog opterećenja ispunit će se registracijski list s tim da se u gornjem desnom uglu prednje stranice registracijskog lista upiše tekst »PLOČICE S CRVENIM BROJKAMA I SLOVIMA«.

Članak 18.

Tehničkom pregledu vozila može se pristupiti samo ako je vozilo čisto i uredno. Tehnički pregled obavlja se na praznom vozilu, osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta. Tehnički pregled vozila mora se izvršiti u potpunosti, bez obzira na to je li tijekom pregleda utvrđena neka neispravnost.

Članak 19.

Tehnički pregled ne smije se obavljati na uređajima i opremi na kojima nije provedena kontrola ispravnosti ili umjeravanje, kao niti na onima uređajima i opremi na kojima se obavlja kontrola ispravnosti ili umjeravanje, odnosno na uređajima koji nisu ispravni.

Ukoliko je stanica za tehnički pregled vozila opremljena s dvije ili više tehnoloških linija tehnički pregled se ne smije obavljati samo na onoj liniji na kojoj se trenutno obavlja umjeravanje ili ispituje ispravnost uređaja i opreme.

Članak 20.

Nadzornik tehničke ispravnosti vozila će pregledati, a prema potrebi i zahvatima ruke utvrditi ima li vozilo sve propisne oznake, jesu li one pravilno postavljene, dobro pričvršćene i ispravne, odnosno da li su oštećene i prljave u tolikoj mjeri da je narušen njihov funkcionalni i estetski izgled. Za registarske pločice provjerava se i jesu li originalne.

Članak 21.

Na redovnom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila te na izvanrednom tehničkom pregledu (sukladno kategorizaciji vozila: L-mopedi i motocikli, M-osobni automobili i autobusi, N-teretni automobili, i O-priključna vozila), nadzornici provjeravaju:

Dijelovi koji moraju biti provjereni:

Nedostaci:

Neispravnost uređaja je razlog za neprolazak TP:

Kategorija vozila na kojoj se uređaj provjerava:

1. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE

1.1 Kolo upravljača

– iskrivljenost, napuknutost, pričvršćenost, pokidana obloga

– teško se pomiče

– prevelika zračnost, slobodni hod

DA

M, N

1.2 Stup upravljača

– pričvršćenost

– iskrivljenost

– laka pokretljivost

DA

L, M, N

1.3 Prijenosni mehanizam upravljača

– pričvršćenost

– zračnost (cvilenje, struganje ili lupanje)

– manžete

– zauljenost

DA

M, N

1.4 Poluge i zglobovi upravljača

– zračnost

– iskrivljenost

– poremećen trag kotača

DA

M, N

1.5 Pojačalo sile zakretanja upravljača

– funkcioniranje

– stanje elastičnih crijeva i remena

– zauljenje pumpe

– stanje elektromotora

DA

M, N

1.6 Amortizer upravljača

– stanje, pričvršćenost

– propuštanje ulja

DA

L, M, N

1.7 Graničnik kuta zakretanja upravljača

– puknut, iskrivljen

– mogućnost nagnječenja kabela i crijeva

DA

L

1.8 Zakretno postolje priključnog vozila

– zračnost postolja

– podmazanost

DA

O

Uređaj za upravljanje ispituje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda uređaja za upravljanje može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za upravljanje.

2. UREĐAJ ZA KOČENJE

2.1 Radna kočnica

– efikasnost (koeficijent kočenja)

– razlika kočenja lijevo – desno

– skokovit porast sile kočenja

DA

L, M, N, O

2.2 Pomoćna kočnica

– efikasnost (koeficijent kočenja)

– razlika kočenja lijevo – desno

DA

L, M, N, O

2.3 Parkirna kočnica

– funkcionalnost

– stanje sajli (popucanost, zapletenost, korozija, svinutost, stanje žabica)

– upravljački mehanizam – stanje

DA

O

2.4 Komanda radne kočnice

– hod (prevelik ili premalen)

– jastučić protiv klizanja potrošen, nema ga ili je labav

– prevelika zračnost u zglobnim elementima

– prevelik otpor pokretanju

– propuštanje zraka

DA

L, M, N

2.5 Komanda pomoćne kočnice

– poluga iskrivljena, slomljena

– potršeni zupci za držanje

– otpuštanjem kočnice poluga se ne vraća samostalno u položaj »otkočeno«

– hod (prevelik ili premalen)

– propuštanje zraka

DA

M, N

2.6 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi zračnog kočnog sustava)

– kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, propusnost, korozija, spojne glave)

– elastična crijeva (učvršćenost, propusnost, ispucanost, bubrenje, spojne glave)

– kompresor (potrošnja ulja, vrijeme za postizanje tlaka)

– spremnici zraka (korodiranost, oštećenost, loša postavljenost)

– kontrolni manometri u kabini (funkcioniranje)

– regulator tlaka (funkcioniranje, nepravilno podešeni tlakovi, loša postavljenost)

– kočni cilindri (ne brtve, korodiranost, loša postavljenost)

– kočno polužje (iskrivljenost, korozija, nepodmazanost, funkcionalnost, loša postavljenost)

– regulacijski ventili (funkcionalnost, podešenost, propuštanje zraka, korozija, stanje polužja)

– elementi upravljanja i napajanja priključnog vozila (odziv i visina tlakova)

– elementi ABS sustava (el. vodovi, senzori, signal ABS lampice)

DA

M, N, O

2.7 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi hidrauličnog kočnog sustava)

– kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, propusnost, korozija, spojne glave)

– elastična crijeva (učvršćenost, propusnost, ispucanost, bubrenje, spojne glave

– vakuum pumpa (oštečenost, korodiranost, spoj s motorom)

– regulacijski ventili (funkcionalnost, propuštanje ulja, korozija, stanje polužja)

– kočni cilindri (ne brtve, korodiranost, loša postavljenost,

– kočna tekućina (vrelište)

DA

L, M, N, O

2.8 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi mehaničkog kočnog sustava)

– ispucalost sajli

– iskrivljenost ili puknuće prijenosnih poluga

DA

L, M, N, O

2.9 Izvršeni kočni elementi

– debljina kočnih pločica i pakni

– diskovi (izbrazdanost, napuknutost, površinska izgorenost, debljina vanjskog srha)

– doboši (ispucanost, zauljenost)

DA

L, M, N, O

2.10 Spojne glave za kočnicu prikolice

– propuštanje zraka

– ispucanost crijeva

– prikladna duljina crijeva

– stanje brtvi

DA

M, N, O

Učinkovitost kočnica (koeficijenti kočenja i razlika sila kočenja lijevo – desno) provjerava se na uređaju iz članka 10. točke 1., a za vozila koja zbog svojih tehničkih karakteristika ne mogu biti ispitana na valjcima, učinkovitost kočnica (koeficijent kočenja) ispituje se pomoću uređaja iz članka 10. točke 15.

Ostali dijelovi uređaja za kočenje ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda uređaja za kočenje može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za kočenje.

3. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

3.1 Kratko svjetlo

– podešenost,

– intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima

DA

L, M, N

3.2 Dugo svjetlo

– podešenost,

– intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima

DA

L, M, N

3.3 Prednje svjetlo za maglu

– podešenost,

– intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima

DA

M, N

3.4 Pokretno svjetlo (reflektori za osvjetljavanje radova)

– funkcioniranje

NE

M, N, O

3.5 Svjetlo za vožnju unatrag

– intenzitet, boja, položaj, povezanost s mjenjačem,

DA

M, N, O

3.6 Prednja pozicijska svjetla

– broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima

DA

L, M, N, O

3.7 Stražnja pozicijska svjetla

– broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima

DA

L, M, N, O

3.8 Stražnje svjetlo za maglu

– broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima

DA

M, N, O

3.9 Parkirna svjetla

– broj, boja, učvršćenost

NE

M, N, O

3.10 Gabaritna svjetla

– broj, boja, učvršćenost

DA

M, N, O

3.11 Svjetla registracijske pločice

– broj, boja, učvršćenost

NE

L, M, N, O

3.12 Žuta rotacijska ili treptava svjetla

– boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozila

NE

L, M, N, O

3.13 Plava ili crvena rotacijska ili treptava svjetla

– boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozila

– smije li takvo vozilo biti opremljeno takvim svjetlom

DA

L, M, N, O

3.14 Katadiopteri

– broj, boja, oblik, učvršćenost, funkcioniranje

DA

L, M, N, O

3.15 Stop svjetla

– broj, boja, učvrščenost, funkcioniranje

DA

L, M, N, O

3.16 Pokazivači smjera

– broj, boja, učvrščenost, funkcioniranje

DA

L, M, N, O

3.17 Uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera

– funkcioniranje

DA

M, N, O

Podešenost dugog i kratkog svjetla i prednjih svjetala za maglu obavlja se na uređaju iz članka 10. točke 4.

Ostali svjetlosni uređaji ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda svjetlosnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti pregledavanih svjetala.

4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST

4.1 Vjetrobran i druge staklene površine

– neoštečenost, providnost, deformabilnost slike, funkcionalnost pokretnih prozora,

– postavljanje folija

DA

L, M, N, O

4.2 Brisači i perači vjetrobrana

– funkcioniranje, broj

DA

M, N

4.3 Retrovizori

– učvrščenost, neoštečenost, funkcionalnost, broj

DA

L, M, N

Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda ovih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

5. SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADOGRADNJOM

5.1 Samonosiva karoserija

– korozija, boja, mehanička oštečenja, izbočenost pojedinih elemenata na karoseriji, otvor za nalijevanje goriva, pričvrščenost svih elemenata na karoseriju

DA

L, M, N, O

5.2 Šasija

– broj šasije

– korozija, boja, mehanička oštečenja, pričvrščenost svih elemenata na šasiju, stanje varova, zakovica, vijaka, deformacije

DA

L, M, N, O

5.3 Kabina

– korozija, boja, mehanička oštečenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvrščenost za šasiju, pričvrščenost drugih dijelova na kabinu

DA

M, N, O

5.4 Nadogradnja

– korozija, boja, mehanička oštečenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvrščenost za šasiju, pričvrščenost drugih dijelova na nadogradnju (ljestve, arnjevi, stranice sanduka itd.)

DA

M, N, O

Stanje samonosive karoserije te šasije s kabinom i naogradnjom utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

6. ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI

6.1 Polužje ovjesa

– stanje poluga, mehaničke deformacije, korozija

– dodirivanje poluga od elemente karoserije vozila

– szračnost i pričvrščenost stabilizirajučih poluga

DA

L, M, N, O

6.2 Zglobovi ovjesa

– stanje gumenih elemenata

– zračnost

DA

L, M, N, O

6.3 Amortizeri

– stanje zglobnih mjesta prihvata na ovjes i karoseriju

– zauljenost, potrošenost

– korozija, mehanička dotrajalost

DA

L, M, N, O

6.4 Opruge

– korozija

– mehanička oštećenja

– plastična deformacija

– učvršćenost na karoseriju i ovjes

– stanje gumenih dijelova zračnih jastuka

DA

L, M, N, O

6.5 Glavina kotača

– zračnost u ležajevima

– korozija

– stanje manžeta

DA

L, M, N, O

6.6 Naplatci

– korozija

– mehanička deformacija od udaraca

– napuknutost

– nedostajanje pojedinih vijaka za pričvrščenje na glavčinu

DA

L, M, N, O

6.7 Gume

– dubina gaznog sloja

– istovjetnost guma na istoj osovini

– odgovarajuće karakteristike guma za promatrano vozilo

– stanje bočnice gume

DA

L, M, N, O

Stanje elemenata ovjesa, osovina i kotača utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

7. MOTOR

7.1 Oslonci motora

– stanje zglobnih elemenata ovjesa

DA

L, M, N

7.2 Zauljenost motora

– zauljenost motora oko svih brtvi na motoru i mogučnost kapanja ulja na cestu

DA

L, M, N

7.3 Ispušni sustav

– pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde, karakteristike ispuha za promatrano vozilo

DA

L, M, N

7.4 Usisni sustav

– pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zraka

DA

L, M, N

7.5 Sustav za paljenje

– pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motora

DA

L, M, N

7.6 Sustav za napajanje gorivom

– pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora

– nepropusnost spremnika goriva i svih vodova kojima gorivo prolazi

DA

L, M, N

7.7 Razvodni mehanizam

– zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost, istrošenost

DA

L, M, N

Stanje motora utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

8. BUKA VOZILA

8.1 Buka u mirovanju vozila s upaljenim motorom

– pretjerana buka ispušnog ili usisnog sustava motora

DA

L, M, N

Ocjena buke vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Ako se posumnja da vozilo ispušta veću količinu buke od propisane, ispitivanje buke treba provesti na prikladnom (propisanom) prostoru izvan objekta stanice za tehnički pregled pomoću uređaja iz članka 10. točka 9.

9. ELEKTROUREĐAJI I ELEKTROINSTALACIJE

9.1 Elektropokretač

– ispravan rad bez metalnih zvukova

– pričvršćenost

DA

L, M, N

9.2 Generator

– iskrenje

– gašenje kontrolne lampice nakon starta motora

– stanje remena

DA

L, M, N

9.3 Akumulator

– pričvrščenost

– nepropusnost

– nekorodiranost el. spojeva

– postojanje oduška van prostora za putnike

DA

L, M, N

9.4 Kontakt brava

– ispravno funkcioniranje

– mehaničko oštečenje

DA

L, M, N

9.5 Električni vodovi

– izoliranost

– uredna položenost po vozilu

– eventualna rastopljenost izolacije

DA

L, M, N

Ocjena elektrouređaja i instalacije vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

10. PRIJENOSNI MEHANIZAM

10.1 Spojka

– hod papučice spojke

– stanje papučice spojke

– proklizavanje

DA

L, M, N

10.2 Mijenjač

– stanje, pričvršćenost, zauljenost

DA

L, M, N

10.3 Vratila, diferencijal i poluvratila

– zračnost u zglobovima

– stanje manžeta

– mehanička deformacija

– stanje spojki

– zauljenost diferencijala

– pričvršćenost

DA

L, M, N

10.4 Lanac, lančanici, remen, remenice

– zračnost

– stanje prstenova lanca

– istegnuće

– stanje zubaca

– podmazanost

– pričvršćenost

DA

L

Ocjena prijenosnog mehanizma utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda prijenosnog mehanizma može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

11. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI

11.1 Brzinomjer s putomjerom

– funkcioniranje

DA

L, M, N

11.2 Kontrolna plava lampa za dugo svjetlo

– funkcioniranje

DA

L, M, N

11.3 Sirena

– funkcioniranje

DA

L, M, N

11.4 Tahograf i li nadzorni uređaj (euro tahograf)

– da li je obavljeno ispitivanje

DA

M, N

11.5 Ograničivač brzine

– postojanje na vozilu sukladno propisima

DA

M, N

11.6 Svjetlosni ili zvučni signal pokazivača smjera

– funkcioniranje

DA

L, M, N

11.7 Ostali signalni uređaji za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu

– funkcioniranje

DA

L, M, N,

Ocjena kontrolnih i signalnih uređaja utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda kontrolnih i signalnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

12. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)

12.1 Ispušni sustav

– pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde

NE

M, N

12.2 Usisni sustav

– pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zraka

NE

M, N

12.3 Sustav za paljenje

– pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motora

NE

M, N

12.4 Sustav za napajanje gorivom

– pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora

NE

M, N

12.5 Razvodni mehanizam

– zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost i zadnja izmjena zupčastog remena

NE

M, N

12.6 BEZ-KAT vozila – ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu na brzini vrtnje praznog hoda

– prevelik CO

DA

M, N

12.7 REG-KAT vozila – ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu pri povišenoj brzini vrtnje i pri brzini vrtnje praznog hoda. Izračun faktora zraka lambda na povišenoj brzini vrtnje

– prevelik CO

– neodgovarajuć faktor zraka lambda

DA

M, N

12.8 DIZEL – ispitivanje srednjeg stupnja zacrnjenja ispušnog plina

– prevelik srednji stupanj zacrnjenja

DA

M, N

EKO TEST se sastoji od vizualne kontrole nabrojenih uređaja te mjerenjem sastava ispušnog plina na uređajima iz članka 10. točka 12. i 13. Način mjerenja ispušnih plinova ovisi o vrsti ugrađenog motora u vozilo. Za vrijeme obavljanja EKO TESTA može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

Izmjerene i izračunate vrijednosti ispušnog plina se uspoređuju s posebno pripremljenim proizvođačkim podacima za EKO TEST, a ako proizvođački podaci nisu poznati, izmjerene i izračunate vrijednosti se uspoređuju s propisanim vrijednostima. Iznimno za BEZ-KAT vozila ne smije se ovjeriti redovni tehnički pregled ako izmjerene vrijednosti ispušnih plinova prelaze propisane vrijednosti.

13. UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA

13.1 Mehanička spojka

– mehanička potrošenost, korodiranost

– postojanje dodatnog osigurača

– pričvršćenost za vučno vozilo

DA

M, N, O

13.2 Električni priključak spojke

– ispravna električna spojenost

– funkcioniranje

DA

M, N, O

Ocjena uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda električnog priključka na vučnom vozilu koristi se uređaj iz člnaka 10. točke 19., a može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.

14. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA

14.1 Unutrašnjost kabine, sjedala i prostora za putnike

– izbočenost pojedinih oštrih predmeta

– kvaliteta i čvrstoća sjedala

– unutarnja rasvjeta

– rasvjeta instrument table

DA

L, M, N

14.2 Uređaj za ventilaciju kabine i vjetrobrana

– grijanje i hlađenje kabine (funkcioniranje)

DA

M, N

14.3 Vrata vozila

– zatvaranje

– brtvljenje

DA

M, N, O

14.4 Pokretni prozori i krovovi

– zatvaranje

– brtvljenje

DA

M, N, O

14.5 Brave

– postojanje i funkcioniranje

– mejhanička oštečenost

DA

M, N, O

14.6 Izlazi za slučaj opasnosti

– označenost

– nezagrađenost od pojedinih predmeta

DA

M

14.7 Blatobrani

– postojanje

– učvršćenost

– korozija

DA

L, M, N, O

14.8 Branici

– postojanje

– učvršćenost

– korozija

DA

M, N, O

14.9 Sigurnosi pojasevi

– postojanje

– funkcioniranje kopči pojaseva

– neoštećenost pojaseva

– funkcioniranje brzih spojki pojaseva

DA

M, N

14.10 Dodatne komande za vozilo kojim upravlja osoba s tjelesnim nedostacima

– postojanje

– ispravno funkcioniranje

DA

L, M

14.11 Kontrola ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije

– ispravno funkcioniranje

DA

L

Ocjena ostalih uređaja i dijelova vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda ostalih uređaja i dijelova može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.

Ocjena ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije (točka 14.11) obavlja se na uređaju iz članka 10. točka 20.

15. OPREMA VOZILA

15.1 Aparat za gašenje požara

– postojanje

– provjera roka do kada vrijedi ispitivanje

DA

M, N

15.2 Sigurnosni trokut

– postojanje

– provjera ispravnosti

DA

M, N

15.3 Kutija prve pomoći

– postojanje i urednost materijala

DA

M, N

15.4 Klinasti podmetači

– postojanje

DA

N

15.5 Čekić za razbijanje stakla u slučaju nužde

– postojanje

DA

M

15.6 Rezervne žarulje

– postojanje

DA

M, N

15.7 Rezervni kotač

– postojanje, stanje

– postojanje opreme koja zamjenjuje rezervni kotač

DA

M, N, O

Ocjena opreme vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda opreme vozila može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede. Nadzornik je dužan upozoriti vozača na eventualne nedostake u opremi vozila.

16. REGISTRACIJSKE PLOČICE I OZNAKE

16.1 Registracijske pločice

– postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja

DA

L, M, N, O

16.2 Ploče za »teška vozila«

– postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja

DA

N

16.3 Ploče za »duga vozila«

– postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja

DA

O

16.4 Ploče za »spora vozila«

– postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnja

DA

L, M, N, O

Ocjena registracijskih pločica i oznaka utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda registracijskih pločica i oznaka može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

17. PLINSKA INSTALACIJA

17.1 Spremnik plina

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.2 Armatura spremnika plina

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.3 Priključak za punjenje

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.4 Priključak za pražnjenje

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.5 Višesmjerni ventil

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.6 Pokazivač količine plina

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.7 Pročistač plina

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.8 Isparivač plina

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.9 Regulator tlaka

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.10 Ventil plina

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.11 Ventil tekućeg goriva

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.12 Vodovi visokog tlaka (VT)

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.13 Vodovi niskog tlaka (NT)

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.14 Vodovi sredstva za grijanje

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.15 Električni uređaji i instalacije

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, izoliranost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.16 Lambda sonda

– oštećenost, spojenost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.17 Regulator količine plina

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, izoliranost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.18 Elektronički uređaj za lambda kontrolu

– oštećenost, spojenost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.19 Mješač plina

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, izoliranost, učvršćenost,

DA

L, M, N

17.20 Brizgaljke plina

– usklađenost s posebnim propisima

– oštećenost, izoliranost, učvršćenost,

DA

L, M, N

Ocjena plinske instalacije utvrđuje se pomoću uređaja iz članka 10. točke 22. kao i subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda plinske instalacije može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

Članak 22.

Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila ima oblik pravokutnika, dimenzija 52×40 mm. Gornji dio znaka sadrži nazive: »REPUBLIKA HRVATSKA, REPUBLIC OF CROATIA i REPUBLIQUE DE CROATIE«, smještene jedan ispod drugoga. Lijevi i desni rub znaka sadrže crvena i bijela polja s brojkama od 1 do 12 koja predstavljaju mjesece u godini. Gornji rub znaka sadrži dva plava i jedno žuto polje u kojima su upisane buduće kalendarske godine. Znak sadrži optičkopromjenjivi element (hologram) i jedinstvenu numeričku oznaku. Rok valjanosti tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca na lijevom ili desnom rubu naljepnice te godine na gornjem rubu naljepnice u kojoj ističe rok valjanosti tehničkog pregleda.

Znak iz stavka 1. ovog članka postavlja se na vjetrobransko staklo s vanjske strane u gornji desni kut, a ako zbog veličine vozila to nije moguće onda u donji desni kut. Kod motornih vozila bez vjetrobrana postavlja se na prednjom desnom kraju vozila, a kod priključnih vozila na stražnjem kraju vozila, pokraj registracijske pločice.

Nadzornik je nakon obavljenog tehničkog pregleda na kome je vozilo ispravno, dužan skinuti staru i postaviti novu naljepnicu.

V. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA

Članak 23.

Preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno (dnevni preventivni tehnički pregled) i u propisanim rokovima (periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica).

Stanice koje su obavljale samo preventivne tehničke preglede, a koje su prestale s radom zbog neispunjavanja mjeriteljskih zahtjeva na mjernoj opremi, brisat će se iz registra stanica koje obavljaju samo preventivne tehničke preglede vozila.

1. Dnevni preventivni tehnički pregled

Članak 24.

Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač prije svakog uključivanja vozila u promet. Dnevni preventivni tehnički pregled obavlja se na svim vozilima.

Dnevni preventivni tehnički pregled vozila koje se daje u najam (rent-a-car) obavlja se prije svakog davanja vozila u najam. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač s ovlaštenim djelatnikom pravne osobe koja je najmodavac vozila.

Članak 25.

Za vrijeme obavljanja dnevnoga preventivnoga tehničkog pregleda provjeravaju se sljedeći uređaji:

– kolo upravljača (zračnost, položaj – vizualno i osjetom);

– radna i pomoćna kočnica (funkcioniranje – osjetom);

– dodatni usporivač (funkcioniranje – osjetom);

– stanje tahografa ili nadzornog uređaja (euro tahografa) – vizualno;

– svjetlosni uređaji na vozilu (pozicijska, kratka, duga, gabaritna i stop svjetla, pokazivači pravca, uređaj za uključivanje svih pokazivača smjera i katadiopteri – vizualno funkcioniranje);

– vjetrobran, retrovizori i druge staklene površine (stanje – vizualno);

– brisači i perači vjetrobrana (vizualno funkcioniranje);

– gume (stanje, dubina šare – vizualno);

– kontrolna signalizacija u kabini vozila (brzinomjer, kontrolna lampa za dugo svjetlo, tahograf, signalizator rada pokazivača smjera, pokazivač tlaka kočne instalacije, signali ostalih uređaja ugrađenih na vozilo – vizualno funkcioniranje);

– ispušni sustav (stanje – slušanjem);

– uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila (stanje – vizualno);

– oprema vozila (stanje i postojanje – vizualno);

– i drugi uređaji bitni za sigurnost prometa.

Ispitivanje uređaja i opreme iz stavka 1. ovoga članka obavlja se subjektivnom ocjenom bez uređaja za ispitivanje.

Ako se za vozilo vodi putna evidencija, osoba koja je obavila dnevni preventivni tehnički pregled potvrđuje ispravnost vozila na putnom radnom listu.

2. Periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica

Članak 26.

Pravne osobe koje obavljaju periodične tehničke preglede moraju imati ispravne i ispitane uređaje i opremu iz članka 10. točka 1., 2., 3., 4., 7., 8., 14., 15., 19., 23., 24. i 25. ovoga Pravilnika i odobrenje prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 27.

Periodičnim tehničkim pregledima i periodičnim tehničkim pregledima kočnica vozila se podvrgavaju u sljedećim rokovima:

– vozila do dvije godine starosti, tijekom 12-og mjeseca od dana obavljenoga redovnoga tehničkog pregleda;

– vozila od dvije do sedam godina starosti, tijekom 6-og mjeseca od dana obavljenoga redovnoga ili preventivnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica tijekom svakog 12-og mjeseca;

– vozila starija od sedam godina starosti, tijekom 3-og mjeseca od dana obavljenoga redovnoga ili preventivnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica tijekom svakog 12-og mjeseca;

– vozila za prijevoz opasnih tvari, tijekom drugog mjeseca od dana obavljenoga redovnoga ili preventivnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica tijekom svakog 12-og mjeseca.

Periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica vrijedi do zadnjeg dana onog mjeseca u kojem ističe propisani rok.

Članak 28.

Periodični tehnički pregledi vozila obavljaju se na isti način kao i redovni tehnički pregledi.

Na periodičnom tehničkom pregledu pregledavaju se uređaji iz članka 21. ovoga Pravilnika iz točki:

1. uređaj za upravljanje;

2. uređaj za zaustavljanje;

3. uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju;

4. uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost;

5. samonosiva karoserija te šasija s kabinom i nadogradnjom;

6. elementi ovjesa, osovine i kotači;

7. motor;

8. buka vozila;

9. elektrouređaji i instalacije;

10. prijenosni mehanizam;

11. kontrolni i signalni uređaj;

13. uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila

14. ostali uređaji i dijelovi vozila

Članak 29.

Ako se periodični tehnički pregled vozila (osim posebnoga periodičnog pregleda kočnica) vremenski podudara s redovnim godišnjim pregledom, izvršit će se samo redovni godišnji pregled s tim da se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda ovjeri periodični tehnički pregled.

Nova vozila ne podliježu obvezi periodičnog tehničkog pregleda kočnica.

Članak 30.

Periodični tehnički pregled kočnica iz članka 27. ovoga Pravilnika obavlja se ispitivanjem ispravnog rada i performansi svih funkcija kočne instalacije te uspoređivanjem izmjerenih vrijednosti s uobičajenom tehničkom praksom za pojedine uređaje kočne instalacije. Efikasnost kočnog sustava procjenjuje se izračunom koeficijenata kočenja s obzirom na masu praznog vozila i s obzirom na najveću dopuštenu masu vozila. Izračun tih koeficijenata kočenja izrađuje se mjerenjem sile kočenja, tlakova aktiviranja izvršnih kočnih elemenata, te iz poznatih podataka o masi praznog vozila (ili vaganjem trenutne mase vozila koja se oslanja na valjke) i najvećoj dopuštenoj masi vozila.

Periodični tehnički pregled kočnica obavlja se najviše 30 dana prije obavljanja redovnoga tehničkog pregleda i ovjerava se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda.

Periodični tehnički pregled kočnica obavlja se samo u stanicama za tehnički pregled vozila u kojima se obavljaju redovni tehnički pregledi s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, osim u onim preventivnim stanicama za tehnički pregled koje su obavljale periodični tehnički pregled kočnica do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Periodične tehničke preglede kočnica smiju obavljati samo nadzornici koji prođu posebnu obuku i provjeru znanja koju organizira i provodi stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

VI. NAČIN OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA CESTI

Članak 31.

Policijski službenici ili nadzornici tehničkog pregleda mogu obavljati tehničke preglede vozila na cesti.

Za vrijeme obavljanja pregleda na cesti, policijski službenici zaustavljat će vozila koja vizualno izgledaju loše održavana pri tome ne praveći nikakvu diskriminaciju na osnovi nacionalnosti vozača ili države registracije vozila. Mjesta pregleda vozila moraju biti dodatno osigurana tako da se zbog ovih pregleda ne remeti redovni promet.

Za vrijeme pregleda vozila na cesti policijski službenici dužni su voditi evidenciju o pregledanim vozilima na »Zapisniku o tehničkom pregledu vozila na cesti« te svakom vozaču vozila uručiti kopiju ovog dokumenta.

U slučaju ponovljenog zaustavljanja vozila na cesti u tekućem danu, na vozilu se neće obavljati ponovna kontrola ako vozač predoči na uvid Zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti iz kojeg je vidljivo da je kontrola obavljena isti dan.

Pregled vozila na cesti obavlja se vizualnom kontrolom dijelova vozila bitnih za sigurnost prometa na cestama i ekološku podobnost.

U slučaju sumnje u bitnu neispravnost vozila na onim sklopovima vozila na kojima se može izvršiti kontrola ili mjerenje pomoću instrumenata, policijski službenik mora dopratiti vozilo u najbližu stanicu za tehnički pregled gdje će na vozilu biti obavljen izvanredni tehnički pregled.

U slučaju utvrđenja tehničke neispravnosti na cesti ili na izvanrednom tehničkom pregledu zbog koje je prema ocjeni policijskog službenika ili nadzornika tehničke ispravnosti bitno ugrožena sigurnost prometa na cestama, policijski službenik će vozilu zabraniti daljnje sudjelovanje u prometu, tj. vozilu će skinuti registracijske pločice i dopratiti ga do najbližeg parkirališta ili servisa za popravak.

Vozilu će se vratiti registracijske pločice tek nakon što vozač dokaže da je na vozilu obavljen popravak pokvarenih sklopova.

VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 32.

Nakon obavljenog tehničkog pregleda nadzornik koji je izvršio taj pregled potpisuje pripadajući Kontrolni list, a rezultati tehničkog pregleda se ispisuju na Zapisniku o tehničkom pregledu.

Redovni tehnički pregled ovjerava se u obrascima za produljenje važenja prometne dozvole. Tehnički pregled vozila nakon kojeg se ispisuju obrasci za produljenje važenja prometne dozvole ovjerava se »Posebnim žigom za ovjeru tehničkog pregleda». Na mjestima gdje se zbog svoje veličine ne može postaviti »Posebni žig za ovjeru tehničkog pregleda«, postavlja se »Mali žig za ovjeru tehničkog pregleda«.

Članak 33.

Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda vozila koje je opremljeno dijelovima i uređajima koji nisu obvezni na vozilu, ali isti utječu na sigurnost prometa na cesti, nadzornik je dužan provjeriti ispravno funkcioniranje i takvih uređaja.

Tehnički pregled se obavlja bez bitnoga mehaničarskog rastavljanja dijelova vozila.

Detaljniju tehnologiju postupka tehničkih pregleda te upute za pregled pojedinih vozila ovisno o njihovim tehničkim karakteristikama propisat će stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 34.

Tehnički pregled vozila, osim policijskih vozila, neće se ovjeriti ako je ono obojeno ili ima oznake kao policijsko vozilo.

Članak 35.

Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, ponovljeni tehnički pregled može se obaviti u roku od deset radnih dana.

Ako se u roku iz stavka 1. ovoga članka vozilo podvrgne ponovnom tehničkom pregledu, provjerava se ispravnost ranije utvrđenoga neispravnog uređaja ili opreme. Iznimno, kod periodičnog tehničkog pregleda kočnica, kod ponovnog pregleda, provjeravaju se samo dijelovi, funkcije i efikasnost ranije utvrđenih neispravnih uređaja za kočenje.

Ako se ranije utvrđeno neispravno vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na ponovnom tehničkom pregledu postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.

Članak 36.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna je na zahtjev ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, pravosudnih tijela ili na zahtjev vlasnika vozila izdati duplikat zapisnika tehničkog pregleda sa svim pojedinačnim ispisima iz pojedinih mjernih uređaja.

Članak 37.

O ovjerenom tehničkom pregledu vozila, produženju važenja prometne dozvole ili bilo kojoj drugoj evidentiranoj radnji na vozilu ili dokumentima vozila, stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa dužna je isti ili sljedeći radni dan dostaviti podatke Ministarstvu unutarnjih poslova. Podaci se dostavljaju pomoću jedinstvenog informatičkog sustava (članak 10. točka 23. ovoga Pravilnika).

VIII. ISKLJUČIVANJE VOZILA IZ PROMETA U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 38.

Ako nadzornik utvrdi da uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući plin nisu ispravni u tolikoj mjeri da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama, zatražit će od vozača da skine i preda registarske pločice te da prestane koristiti vozilo u prometu na cestama dok se ne otklone utvrđene neispravnosti.

Ako vozač odbije ili nije u stanju skinuti registarske pločice, skinut će ih nadzornik tehničke ispravnosti vozila.

Ako vozač spriječi nadzornika da isključi vozilo iz prometa prema stavku 1. i 2. ovoga članka, stanica za tehnički pregled vozila odmah će o tomu obavijestiti najbližu policijsku upravu odnosno policijsku postaju.

Članak 39.

O isključivanju vozila iz prometa i skidanju registarskih pločica, stanica za tehnički pregled vozila izdaje potvrdu koja sadrži: naziv stanice za tehnički pregled vozila, registarsku oznaku vozila, ime i prezime vozača, razloge za isključivanje vozila iz prometa, datum, pečat stanice i potpis nadzornika.

Stanica za tehnički pregled vozila zadržava i čuva registarske pločice dok se ne otklone neispravnosti zbog kojih je vozilo isključeno iz prometa, a najduže deset dana.

Ako vozač ne doveze vozilo na tehnički pregled u roku iz stavka 2. ovog članka ili se na tehničkom pregledu utvrdi da neispravnosti nisu otklonjene, stanica za tehnički pregled vozila dostavit će registarske pločice policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji kod koje se vozilo vodi u evidenciji.

IX. EVIDENCIJA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 40.

Stanica za tehnički pregled vozila vodi evidenciju o tehničkim pregledima.

Evidencija se vodi na jedinstvenom sustavu za automatsku obradu podataka. Sustav za automatsku obradu podataka mora omogućiti uvid u podatke o obavljenim tehničkim pregledima po vrstama vozila, vrstama tehničkih pregleda i za određeni vremenski period, za najmanje posljednjih dvije godine.

Članak 41.

Rezultati redovnog, preventivnog i izvanrednog tehničkog pregleda utvrđuju se u kontrolnom listu za obavljanje tehničkog pregleda vozila, kontrolnom listu za obavljanje periodičnog tehničkog pregleda kočnica, te zapisniku o tehničkom pregledu vozila i zapisniku o periodičnom tehničkom pregledu kočnica.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rezultati samostalnog ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila utvrđuju se u zapisniku o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila.

Kontrolni listovi i eventualni ispisi pojedinih rezultata mjerenja iz mjeriteljskih instrumenata čuvaju se u pismohrani stanice za tehnički pregled vozila najmanje dvije godine, a zapisnik o tehničkom pregledu predaje se stranci.

Članak 42.

Stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama objedinjuje sve podatke o tehničkim pregledima iz stanica za tehnički pregled vozila u informatičkom obliku i čuva ih najmanje deset godina.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka stanice za tehničke preglede vozila dužne su dostavljati stručnoj organizaciji.

Članak 43.

Primjer obrasca »Karton tehničke ispravnosti lake prikolice« (obrazac broj 1), primjer obrasca »Kontrolni list za obavljanje tehničkog pregleda vozila« (obrazac broj 2), primjer obrasca »Kontrolni list za obavljanje periodičnog tehničkog pregleda kočnica« (obrazac broj 3), primjer obrasca »Zapisnik o tehničkom pregledu vozila« (obrazac broj 4), primjer obrasca »Zapisnik o periodičnom tehničkom pregledu kočnica« (obrazac broj 5), primjer obrasca »Zapisnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila – EKO test« (obrazac broj 6), primjer obrasca »Tehnički pregled na cesti temeljem direktive 2000/30/EC« (obrazac broj 7), »Znak kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda vozila (obrazac broj 8), »Pečat PS« (obrazac broj 9), »Posebni žig za ovjeru tehničkog pregleda vozila« (obrazac broj 10), »Mali žig za ovjeru tehničkog pregleda (obrazac broj 11), »Natpisna ploča stanice za tehnički pregled vozila« (obrazac broj 12) i »Potvrda o naknadnom utiskivanju broja šasije« (obrazac broj 13) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Obrazac znaka kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda iz članka 22. ovog Pravilnika počet će se primjenjivati na tehničkom pregledu od 1. lipnja 2009. godine.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Kartoni tehničke ispravnosti lake prikolice izdani po dosadašnjim propisima zamijenit će se kod prvoga tehničkog pregleda lake prikolice.

Članak 45.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, broj 136/04, 38/06, 119/06 i 11/07).

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-66813/2-2008.

Zagreb, 11. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Obrazac broj 1

Veličina kartona tehničke ispravnosti lake prikolice je 148 x 105 mm

Prednja strana

Zadnja strana

Obrazac broj 2

Obrazac broj 3

Obrazac broj 4

Obrazac broj 5

Obrazac broj 6

Obrazac broj 7

Obrazac broj 8

Obrazac broj 9

Obrazac broj 10

Obrazac broj 11

Obrazac broj 12

Obrazac broj 13