Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 148/2008 (19.12.2008.), Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4072

Na temelju članka 206. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENA STRUČNA ORGANIZACIJA IZ ČLANKA 206. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija za obavljanje poslova organiziranja i jedinstvenog provođenja vozačkih ispita, stručnog nadzora nad radom autoškola, stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti, organiziranja i provođenja stručnih ispita za predavače u autoškolama, stručne voditelje i ovlaštene ispitivače i nadzornike te drugih poslova obavljanje kojih joj je dodijeljeno kao javna ovlast.

Članak 2.

Ovlaštena stručna organizacija mora imati prostore i materijalno-tehnička sredstva potrebna za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika u vlasništvu ili zakupu.

Ispitni centri moraju imati odgovarajuću opremu potrebnu za provođenje ispita iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći te odgovarajuće prostore potrebne za prijem kandidata za vozače, rad ovlaštenih ispitivača i djelatnika ovlaštene stručne organizacije. Za provođenje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ispitni centar mora imati prometna vježbališta i potrebnu opremu.

Članak 3.

Ovlaštena stručna organizacija mora u radnom odnosu imati:

1. najmanje 80 ovlaštenih ispitivača za organizaciju i provedbu vozačkih ispita,

2. najmanje 5 ovlaštenih stručnih nadzornika za obavljanje stručnog nadzora nad radom autoškola,

3. najmanje 5 djelatnika koji su završili najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te stekli odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom za obavljanje poslova stručnog usavršavanja, provjere stručne osposobljenosti i organiziranja te provedbe stručnih ispita djelatnika iz članka 1. ovoga Pravilnika,

4. najmanje 6 djelatnika koji su završili najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te stekli odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom za obavljanje drugih poslova, od čega najmanje jednog djelatnika pravnog smjera i jednog djelatnika informatičkog smjera,

5. najmanje 10 administrativnih djelatnika srednje stručne spreme.

Članak 4.

Ovlaštena stručna organizacija mora imati informatičku opremu i računalne programe koji omogućuju provedbu vozačkih ispita uz primjenu računala, jedinstvenu bazu podataka o provedbi stručnog nadzora, stručnog usavršavanja, provjeri stručne osposobljenosti i stručnih ispita te informatičku opremu koja ovlaštenoj stručnoj organizaciji omogućuje informatičku povezanost s drugim subjektima (autoškolama, državnim tijelima i dr.). Ovlaštena stručna organizacija mora voditi i uredno ažurirati evidencije, dokumentaciju i stručne analize o poslovima koji su joj dodijeljeni kao javna ovlast.

Ispitni centri moraju biti informatički povezani u jedinstven informatički sustav.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 179/04).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-66811/08.

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.