Pravilnik o smjernicama i postupku elektronskog označavanja ovaca i koza

NN 148/2008 (19.12.2008.), Pravilnik o smjernicama i postupku elektronskog označavanja ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

4075

Na temelju članka 35. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O SMJERNICAMA I POSTUPKU ELEKTRONSKOG OZNAČAVANJA OVACA I KOZA[1]

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju smjernice i postupak elektronskog označavanja ovaca i koza za drugo sredstvo za označavanje u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (b) te Prilogom Odjeljkom A točkom 4. alinejom četvrtom Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07 i 135/08)[2].

Prilog

Članak 2.

Smjernice i postupak iz članka 1. ovoga Pravilnika propisani su u Prilogu, koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 3.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe Dodatka Poglavlja II. točke 4., Poglavlja III. točke 2. podtočke (a) te Poglavlja IV. točke 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/41

Urbroj: 525-06-08-1

Zagreb, 15. prosinca 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG

Smjernice i postupci za odobravanje znakova raspoznavanja i čitača za elektronsko označavanje ovaca i koza u skladu s Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza[3]

POGLAVLJE I.
Pojmovnik

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:

(a) »Kod zemlje« je troznamenkasti brojčani kod koji predstavlja naziv zemlje u skladu s ISO standardom 3166;

(b) »Nacionalni identifikacijski kod« je dvanaestoznamenkasti kod za identifikaciju pojedinih životinja na nacionalnoj razini;

(c) »Kod transpondera« je elektronski kod od 64 segmenta programiran u transponderu koji sadrži, između ostaloga, kod zemlje i nacionalni identifikacijski kod i primjenjuje se za elektronsku identifikaciju ovaca i koza;

(d) »Znak raspoznavanja« je pasivni transponder za samočitanje (engl. read-only) kojim se primjenjuje HDX- ili FDX-B tehnologija definirana u ISO standardima 11784 i 11785, a koristi se kod različitih sredstava za označavanje u skladu s Prilogom Odjeljkom A Pravilnika o obveznom označavanju i registraciju ovaca i koza4;

(e) »Čitač« je sinkronizirajući ili nesinkronizirajući primopredajnik koji omogućuje najmanje:

– pročitati znak raspoznavanja, i

– prikazati kod zemlje i nacionalni identifikacijski kod;

(f) »Sinkronizirajući primopredajnik« je primopredajnik koji je u potpunosti u skladu s ISO standardom 11785 i koji omogućuje otkrivanje prisutnosti drugih primopredajnika;

(g) »Nesinkronizirajući primopredajnik« je primopredajnik, koji nije u skladu s odredbom 6. ISO standarda 11785 i ne omogućuje otkrivanje prisutnosti drugih primopredajnika;

(h) Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

POGLAVLJE II.
Znakovi raspoznavanja

1. Dozvoljena je primjena samo onih znakova raspoznavanja koji su ispitani, s povoljnim rezultatima sukladno metodama navedenim u Međunarodnom sporazumu o postupcima označavanja Međunarodnoga odbora za označavanje životinja (ICAR smjernice o označavanju), te

(a) ako su usklađeni s ISO standardima 11784 i ISO 11785 sukladno metodama navedenim u odjeljku 10.2.4.2.1., »Procjena usklađenosti uređaja za identifikaciju životinja radijskom frekvencijom (RFID), dio 1.: ISO 11784/11785 – usklađenost transpondera uključujući i primjenu koda proizvođača«; i[4]

(b) ako postižu uspješno očitanje na udaljenosti u skladu s Prilogom Odjeljkom A točkom 6. alinejom trećom Pravilnika o obveznom označavanju i registraciju ovaca i koza[5], sukladno metodi navedenoj u odjeljku 10., Dodatka 10.5. »Procjena uspješnosti funkcioniranja uređaja za identifikaciju životinja radijskom frekvencijom (RFID), dio 1.: ISO 11784/11785 – funkcioniranje transpondera, što uključuje mjerenja«:

– aktiviranja jakosti polja,

– dipolnoga momenta, i

– stabilnosti dužine u segmentima za FDX-B i stabilnosti frekvencije za HDX.

2. Ispitivanja iz točke 1. ovoga Poglavlja provode se na najmanjoj količini od 50 uzoraka svakoga modela koji se ispituje.

3. Struktura transpondera mora biti u skladu s ISO 11784 i navodima sukladno sljedećoj tablici:

Segment br.

Broj
znamenki

Broj
kombinacija

Opis

1

1

2

Ovaj segment pokazuje koristi li se ili ne znak raspoznavanja za označavanje životinja. U svim primjenama na životinjama to će biti segment »1«.

2-15

Rezervirani podaci.

16

1

2

Ovaj segment pokazuje postojanje ili nepostajanje bloka podataka (za korištenje kod životinja taj će segment biti »0« = nema bloka podataka).

17-26

4

1024

Kod zemlje kako je definirano u Poglavlju I. točki (a) ovoga Pravilnika.

27-64

12

274877906944

Nacionalni identifikacijski kod, kako je definirano u Poglavlju I. točki (b) ovoga Pravilnika. Ako nacionalni identifikacijski kod ima manje od 12 znamenki, prostor između nacionalnoga identifikacijskoga koda i koda zemlje ispunjava se nulama.

4. Nadležno tijelo može zatražiti dodatna ispitivanja jakosti i izdržljivosti znaka raspoznavanja prema postupku opisanom u dijelu 2. Tehničkih smjernica Zajedničkog centra za istraživanja (JRC).

5. Nadležno tijelo može zahtijevati i druge kriterije za rad, kako bi osiguralo funkcionalnost znakova raspoznavanja u posebnim zemljopisnim i klimatskim uvjetima te uvjetima uzgoja.

POGLAVLJE III.
Čitači

1. Nadležno tijelo odobrava korištenje samo čitača koji su ispitani u odnosu na njihovu usklađenost s ISO standardima 11784 i 11785, s povoljnim rezultatima sukladno metodama navedenim u ICAR smjernicama o označavanju, prema sljedećim ispitivanjem usklađenosti za:

(a) sinkronizirajuće primopredajnike sukladno metodama navedenim u odjeljku 10.3.5.2. »Procjena usklađenosti uređaja za identifikacije životinja radijskom frekvencijom (RFID), dio 2.: ISO 11784/11785 – usklađenost primopredajnika«; ili

(b) nesinkronizirajuće primopredajnike sukladno metodama navedenim u odjeljku 10.4.5.2. »Procjena usklađenosti uređaja za identifikacije životinja radijskom frekvencijom (RFID), dio 3.: Ispitivanje usklađenosti za nesinkronizirajuće primopredajnike za čitanje ISO 11784/11785 transpondera«.

2. Nadležno tijelo može zatražiti:

(a) dodatno ispitivanje u odnosu na mehaničku jakost i izdržljivost čitača sukladno s postupkom opisanim u dijelu 2. Tehničkih smjernica Zajedničkog centra za istraživanja (JRC); i

(b) ispitivanje elektromagnetskog funkcioniranja, kako je navedeno u ICAR smjernicama o označavanju, odjeljak 10., dodatak 10.6.2. »Procjena funkcioniranja uređaja za identifikaciju životinja radijskom frekvencijom (RFID), dio 2.: ISO 11784/11785 – funkcioniranje ručnih radioprijemnika«.

POGLAVLJE IV.
Laboratoriji za ispitivanje

1. Nadležno tijelo ovlašćuje laboratorije za provođenje ispitivanja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

1.1. Nadležno tijelo jedino može ovlastiti laboratorije koji rade i koji su akreditirani u skladu s člankom 12. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07)[6].

2. Nadležno tijelo sastavlja i ažurira popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanja te navedeni popis stavlja na raspolaganje državama članicama Europske unije i objavljuje na web-stranicama nadležnog tijela.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije br. 2006/968/EZ od 15. prosinca 2006. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 vezano uz smjernice i postupke za elektronsko označavanje ovaca i koza

[2] Člankom 4. stavkom 3. točkom (b) i Prilogom Odjeljkom A točkom 4. alinejom četvrtom Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07 i 135/08) preuzete su odredbe članka 4. stavka 2. točke (b) Priloga Odjeljka A točke 4. alineje četvrte Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. kojom se uspostavlja sustav za identifikaciju i registraciju ovaca i koza te mijenja Uredba (EZ) br. 1782/2003 i Direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ

[3],4 Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07 i 135/08) su preuzete odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. kojom se uspostavlja sustav za identifikaciju i registraciju ovaca i koza te mijenja Uredba (EZ) br. 1782/2003 i Direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ

[5]5 Prilogom Odjeljkom A točkom 6. alinejom trećom Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07 i 135/08) preuzete su odredbe Priloga Odjeljka A točke 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. kojom se uspostavlja sustav za identifikaciju i registraciju ovaca i koza te mijenja Uredba (EZ) br. 1782/2003 i Direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ

[6] Člankom 12. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe članka 12. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama pravila o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja