Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima (dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani)

NN 148/2008 (19.12.2008.), Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima (dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

4080

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 15. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/2007) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA (DODAVANJE VITAMINA, MINERALA I DRUGIH TVARI HRANI)[1]

I. PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I POJMOVNIK

Predmet i područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati hrana obogaćena nutrijentima prilikom stavljanja na tržište uz istovremeno osiguranje visoke razine zaštite potrošača.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na vitamine i minerale ne primjenjuju se na dodatke prehrani obuhvaćene Pravilnikom o dodacima prehrani[2].

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na:

a) hranu za posebne prehrambene potrebe, te na zahtjeve takve hrane koja s obzirom na sastav nije obuhvaćena odredbama posebnih propisa[3],

b) novu hranu i sastojke nove hrane,

c) genetski modificiranu hranu,

d) prehrambene aditive i arome,

e) dopuštene enološke prakse i postupke.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

»Agencija« jest Hrvatska agencija za hranu.

»Hrana obogaćena nutrijentima« jest hrana kojoj se dodaju vitamini, minerali i druge tvari.

»Druga tvar« jest tvar s određenim hranjivim ili fiziološkim učinkom koja nije vitamin ili mineral.

II. DODAVANJE VITAMINA I MINERALA

Zahtjevi za dodavanje vitamina i minerala

Članak 3.

Hrani se smiju dodavati isključivo vitamini i/ili minerali koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika, u kemijskim oblicima navedenim u Prilogu II. koji su otisnuti uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Hrani se mogu dodavati vitamini i minerali koji moraju biti u bioiskoristivom obliku, bez obzira na to jesu li uobičajeno sadržani u toj hrani, uz mogućnost uzimanja u obzir sljedećeg:

a) pomanjkanje jednog ili više vitamina i/ili minerala u populaciji ili pojedinim populacijskim grupama, što je moguće prikazati kliničkim ili sub-kliničkim dokazima pomanjkanja ili prikazati na temelju procjena niske razine unosa hranjivih tvari ili

b) mogućnost poboljšanja stanja u prehrani populacije ili pojedinih populacijskih grupa i/ili poboljšanja mogućeg smanjenog unosa vitamina ili minerala u prehrani zbog promijene u prehrambenih navika ili

c) razvoj općeprihvaćenih znanstvenih spoznaja o ulozi vitamina i minerala u prehrani i njihovim učincima na zdravlje.

Ograničenja dodavanja vitamina i minerala

Članak 4.

Vitamini i minerali ne smiju se dodavati u:

a) neprerađenu hranu kao što su u neprerađeno voće, povrće, meso, perad, ribu i ostalo,

b) pića koja sadrže više od 1,2 vol.% alkohola.

Iznimno od točke b stavka 1. ovoga članka, vitamini i minerali smiju se dodavati, ne uzimajući u obzir odredbe članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika pod uvjetom da nemaju prehrambene ili zdravstvene tvrdnje, u sljedeće proizvode:

1.) proizvode pod tarifnom oznakom 2206 00[4]

2.) koji su stavljeni na tržište država članica Europske unije prije 1. srpnja 2007.

Kriteriji čistoće

Članak 5.

Za kemijske oblike vitamina i minerala iz Priloga II. ovoga Pravilnika primjenjuju se kriteriji čistoće koji su propisani posebnim propisima o kriterijima čistoće[5].

Za tvari za koje još nisu određeni kriteriji čistoće do usvajanja takvih propisa upotrebljavaju se općeprihvatljivi kriteriji čistoće koje preporučuju međunarodna tijela.

Uvjeti dodavanja vitamina i minerala

Članak 6.

Prilikom dodavanja vitamina ili minerala u hranu, ukupna količina prisutnog vitamina ili minerala koja se, bez obzira na svrhu, nalazi u hrani koja se nalazi na tržištu, ne smije premašiti preporučene dnevne unose koji su navedene u Prilogu III. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Za koncentrirane ili dehidrirane proizvode preporučene dnevne količine su one koje se nalaze u hrani koja je pripremljena za potrošnju u skladu s uputama proizvođača.

Dodani vitamini ili minerali trebaju biti prisutni u hrani u značajnoj količini, sukladno Prilogu I. Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine« broj 60/2008, 74/08)[6]

III. DODAVANJE ODREĐENIH DRUGIH TVARI

Članak 7.

Hrani se može dodavati ili koristiti pri proizvodnji hrane neka druga tvar koja nije vitamin ili mineral ili sastojak koji sadrži tvar različitu od vitamina ili minerala.

IV. OZNAČAVANJE, REKLAMIRANJE I PREZENTIRANJE

Članak 8.

Prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrane s dodanim vitaminima i mineralima i drugim tvarima ne smije se ni na koji način tvrditi ili upućivati da uravnotežena i raznolika prehrana ne može osigurati odgovarajuće količine hranjivih tvari.

Prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrane s dodanim vitaminima i mineralima i drugim tvarima ne smije se ni na koji način zbunjivati ili zavaravati potrošača u vezi s hranjivom vrijednosti koja je posljedica dodavanja ovih sastojaka u hranu.

Prilikom označavanja hrane s dodanim vitaminima i mineralima i drugim tvarima definirane odredbama ovoga Pravilnika obavezno se moraju navesti sljedeći podaci:

– hranjiva vrijednost, podaci navedeni u članku 4. stavku 1. skupini 2. Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine« broj 60/2008, 74/08)[7] kao i podaci o ukupnim prisutnim količinama vitamina, minerala i drugih tvari, ako su dodani hrani

– prehrambena tvrdnja u kojoj se navodi spomenuto dodavanje sukladno Pravilniku o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na deklaraciji hrane.[8]

Primjena ovoga članka ne dovodi u pitanje ostale odredbe iz Zakona o hrani koje se mogu primijeniti na određene kategorije hrane.

V. SIGURNOSNE MJERE

Članak 9.

Ako se za pojedinu hranu obogaćenu nutrijentima na temelju nove ili ponovne procjene postojećih podataka posumnja ili utvrdi da ugrožava zdravlje ljudi iako je u skladu s odgovarajućim posebnim propisima, ministar nadležan za zdravstvo može privremeno obustaviti ili ograničiti trgovanje takvom hranom na području Republike Hrvatske.

Ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) izvješćuje čelnika nadležnog tijela o poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka i razlozima donošenja takvih mjera.

Ako su posebnim propisima[9] koji se primjenjuju na određenu hranu propisana ograničenja ili zabrana uporabe nekih tvari, ista se primjenjuju i na hranu obogaćenu nutrijentima propisanu odredbama ovoga Pravilnika.

Stavljanje na tržište

Članak 10.

Hrana obogaćena nutrijentima koja je sukladna ovom Pravilniku i posebnim propisima o hrani, vezano uz sastav, proizvodnu specifikaciju, označavanje, reklamiranje i prezentiranje, te stavljanje na tržište može se slobodno nalaziti na tržištu Republike Hrvatske.

Zabranjeno je stavljanje na tržište hrane obogaćene nutrijentima koja ne udovoljava zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

Kad se hrana obogaćena vitaminima i/ili mineralima prvi put stavlja na tržište Republike Hrvatske subjekt u poslovanju s hranom mora o tome obavijestiti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Obavijest sadrži podatke o nazivu i adresi proizvođača ili onoga koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a registriran je u Republici Hrvatskoj i ostale podatke koji označavaju proizvod propisane posebnim propisima. Obavijest se podnosi u pisanom obliku sukladno uputama koje se nalaze na web-stranici Ministarstva (www.mzss.hr).

Članak 12.

Kad se hrana obogaćena drugim tvarima iz članka 7. ovoga Pravilnika prvi put stavlja na tržište Republike Hrvatske subjekt u poslovanju s hranom prije prvog stavljanja na tržište Republike Hrvatske mora podnijeti zahtjev za izdavanje notifikacijskog broja.

Zahtjev za izdavanje notifikacijskog broja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku Ministarstvu.

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. podatke koji označavaju hranu na hrvatskom jeziku,

2. originalnu ambalažu ili idejno rješenje ambalaže,

3. dokaz o količini dodanih vitamina, minerala i/ili drugih tvari koje su dodane hrani

4. ako se hrana uvozi u Republiku Hrvatsku dokaz da se isti proizvod nalazi na tržištu u zemlji proizvođača,

5. ako se hrana uvozi u Republiku Hrvatsku, a već se nalazi na tržištu u zemljama Europske unije, izjavu da se nalazi na tržištu u najmanje dvije zemlje Europske unije,

6. ako se hrana proizvodi u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti izvod iz Upisnika registriranih objekata,

7. dokaz da je podnositelj zahtjeva registriran u Republici Hrvatskoj

8. ostalu dokumentaciju koju Povjerenstvo iz članka 12. ovoga Pravilnika zatraži,

9. presliku uplatnice za pokrivanje troškova postupka odobravanja

Članak 13.

Iznimno od članka 12. ovoga Pravilnika kada se hrana obogaćena tvarima iz članka 7. ovoga Pravilnika koja se proizvodi i uvozi iz zemlje članice Europske unije prvi puta stavlja na tržište Republike Hrvatske subjekt u poslovanju s hranom mora dobiti mišljenje Ministarstva.

Zahtjev za dobivanje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku Ministarstvu.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva registriran u Republici Hrvatskoj,

2. službeni dokument od nadležnog tijela države članice Europske unije gdje se ta hrana proizvodi ili stavlja na tržište kojim se dokazuje da je takva hrane legalno proizvedena, odobrena i stavljena na tržište u zemlji članici Europske unije,

3. podatke koji označavaju hranu na hrvatskom jeziku.

Članak 14.

Subjekt u poslovanju hranom obvezan je Agenciji svake godine do 1. veljače tekuće godine dostaviti podatke za prethodnu godinu o količini godišnje prodaje na tržištu Republike Hrvatske hrane obogaćene nutrijentima. Podaci se podnose u pisanom obliku sukladno uputama koje se nalaze na web-stranici Agencije (www.hah.hr).

Članak 15.

Ministar imenuje Povjerenstvo za obogaćenu hranu i prehrambene i zdravstvene tvrdnje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Notifikacijski broj za stavljanje na tržište hrane obogaćene nutrijentima iz članka 12. ovoga Pravilnika rješenjem daje, odnosno uskraćuje ministar na temelju mišljenja Povjerenstva.

Mišljenje za stavljanje na tržište hrane obogaćene nutrijentima iz članka 13. ovoga Pravilnika daje ministar na temelju mišljenja Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Troškove u postupku izdavanja notifikacijskog broja iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva, a visinu će odlukom odrediti ministar.

Članak 16.

Ministarstvo vodi Registar hrane obogaćene nutrijentima koja je stavljena na tržište Republike Hrvatske u elektroničkom obliku. Registar hrane nalazi se na web-stanici Ministarstva (www.mzss.hr).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Subjekti u poslovanju s hranom moraju do 30. lipnja 2009. uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 46. Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, broj 81/2004).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 16. koji stupa na snagu 30. lipnja 2010. godine.

Klasa: 011-02/08-04/62

Urbroj: 534-07-08-2

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

VITAMINI I MINERALI KOJI SE SMIJU DODAVATI HRANI

1. Vitamini

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin K

Vitamin B1

Vitamin B2

Niacin

Pantotenska kiselina

Vitamin B6

Folna kiselina

Vitamin B12

Biotin

Vitamin C

2. Minerali

Kalcij

Magnezij

Željezo

Bakar

Jod

Cink

Mangan

Natrij

Kalij

Selen

Krom

Molibden

Fluor

Klor

Fosfor

PRILOG II.

KEMIJSKI OBLICI VITAMINA I MINERALA KOJI SE SMIJU DODAVATI HRANI

1. Kemijski oblici vitamina

VITAMIN A

retinol

retinil acetat

retinil palmitat

beta-karoten

VITAMIN D

kolekalciferol

ergokalciferol

VITAMIN E

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferil acetat

DL-alfa-tokoferil acetat

D-alfa-tokoferil kiseli sukcinat

VITAMIN K

filokinon (fitomenadion)

VITAMIN B1

tiamin hidroklorid

tiamin mononitrat

VITAMIN B2

riboflavin

natrijev riboflavin 5’-fosfat

NIACIN

nikotinska kiselina

nikotinamid

PANTOTENSKA KISLINA

kalcijev D-pantotenat

natrijev D-pantotenat

dekspantenol

VITAMIN B6

piridoksin hidroklorid

piridoksin-5’-fosfat

piridoksin dipalmitat

FOLNA KISELINA

pteroilmonoglutaminska kiselina

VITAMIN B12

cianokobalamin

hidroksikobalamin

BIOTIN

D-biotin

VITAMIN C

L-askorbinska kiselina

natrijev-L-askorbat

kalcijev-L-askorbat

kalijev-L-askorbat

L-askorbil 6-palmitat

2. Mineralne tvari

kalcijev karbonat

kalcijev klorid

kalcijeve soli citronske kiseline

kalcijev glukonat

kalcijev glicerofosfat

kalcijev laktat

kalcijeve soli ortofosforne kiseline

kalcijev hidroksid

kalcijev oksid

kalcijev sulfat

magnezijev acetat

magnezijev karbonat

magnezijev klorid

magnezijeve soli citronske kiseline

magnezijev glukonat

magnezijev glicerofosfat

magnezijeve soli ortofosforne kiseline

magnezijev laktat

magnezijev hidroksid

magnezijev oksid

magnezijev sulfat

željezov karbonat

željezov citrat

željezov amonijev citrat

željezov glukonat

željezov fumarat

natrijev željezov difosfat

željezov laktat

željezov sulfat

željezov difosfat (željezov pirofosfat)

željezov saharat

elementarno željezo (karbonil + elektrolitsko + s reduciranim vodikom)

bakrov karbonat

bakrov citrat

bakrov glukonat

bakrov sulfat

kompleks lizina s bakrom

natrijev jodid

natrijev jodat

kalijev jodid

kalijev jodat

cinkov acetat

cinkov klorid

cinkov citrat

cinkov glukonat

cinkov laktat

cinkov oksid

cinkov karbonat

cinkov sulfat

manganov karbonat

manganov klorid

manganov citrat

manganov glukonat

manganov glicerofosfat

manganov sulfat

natrijev bikarbonat

natrijev karbonat

natrijev citrat

natrijev glukonat

natrijev laktat

natrijev hidroksid

natrijeve soli ortofosforne kiseline

natrijev selenat

natrijev hidrogen selenit

natrijev selenit

natrijev fluorid

kalijev fluorid

kalijev bikarbonat

kalijev karbonat

kalijev klorid

kalijev citrat

kalijev glukonat

kalijev glicerofosfat

kalijev laktat

kalijev hidroksid

kalijeve soli ortofosforne kiseline

kromov (III) klorid i njegov heksahidrat

kromov (III) sulfat i njegov heksahidrat

amonijev molibdat (molibden (VI))

natrijev molibdat (molibden (VI))

PRILOG III.

Tablica 1. DNEVNI UNOS VITAMINA I MINERALA NAMIJENJEN ODRASLIM OSOBAMA

 

Najmanji dopušteni dnevni unos

Najveći dopušteni dnevni unos

Preporučeni dnevni unos

Vitamin A (retinol) (a) μg

Provitamin A (β-karoten) mg 

120

1500

18

800

6

Vitamin D (kolekalciferol) (b) μg

0,75

10

5

Vitamin E (tokoferol) (e) mg

1,5

60

10

Vitamin C (askorbinska kiselina) mg

9

350

60

Vitamin K (filokinon) μg

9,75

100

65

Vitamin B1 (tiamin) mg

0,21

4,0

1,4

Vitamin B2 (riboflavin) mg

0,24

4,0

1,6

Vitamin B3 (niacin) (d) mg

2,7

35

18

Vitamin B6 (piridoksin) mg

0,30

6,0

2

Folna kiselina (e) μg

30

600

200

Vitamin B12 (cijanokobalami) (f) μg

0,15

9

1,0

Pantotenska kiselina mg

0,9

15

6

Biotin μg

22,5

300

150

Kolin mg

75

1500

500

Kalcij (Ca) mg

120

1 500

800

Fosfor (P) mg

120

1 500

800

Magnezij (Mg) mg

45

600

300

Željezo (Fe) mg

2,1

30

14

Cink (Zn) mg

2,25

15

15

Fluor (F) mg

0,38

10

2,5

Jod (J) μg

22,50

225

150

Selen (Se) μg

8

100

50

Krom (Cr) μg

10

150

65

Bakar (Cu) μg

173

3 000

1150

Mangan (Mn) mg

0,53

5

3,5

Molibden (Mo) μg

11

150

75

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe 1925/2006/EZ od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i drugih određenih tvari u hranu.

[2] Pravilnikom će se preuzeti odredbe Direktive 2002/46EZ od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u vezi sa dodacima prehrani

[3] Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[4] Posebnim propisom djelomično će se preuzeti odredbe Uredbe 479/2008/EZ od 29. travnja 2008. o zajedničkoj organizaciji tržišta vina, a potpuna primjena započet će danom pristupanja EU.

[5] Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[6] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/496/EZ od 24. rujna 1990. o obilježavanju hranjive vrijednosti prehrambenih proizvoda, koja je dopunjena Direktivom 2003/120/EZ od 5. prosinca 2003.

[7] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/496/EZ od 24. rujna 1990. o obilježavanju hranjive vrijednosti prehrambenih proizvoda, koja je dopunjena Direktivom Komisije 2003/120/EZ od 5. prosinca 2003.

[8] Pravilnikom će se preuzeti odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 1924/2006 od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani

[9] Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU