Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

NN 148/2008 (19.12.2008.), Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

4082

Na temelju članka 148. stavak 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/07.) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i mjerila za određivanje visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (u daljnjem tekstu podaci), korištenje servisa Državne geodetske uprave, te za određena postupanja i obavljanje pojedinih poslova na zahtjev stranaka.

Članak 2.

Pod stvarnim troškovima podrazumijeva se dio troškova potrebnih za održavanje, isporuku i stavljanje na uvid podataka državne izmjere i katastra nekretnina sukladno svrsi za koju se traže.

Članak 3.

Iznos stvarnog troška izražava se jediničnom naknadom. Jedinične naknade iskazane su u Prilozima 1. – 4. ovog Pravilnika.

Ukupna naknada za izdavanje podataka ili određena postupanja (Prilog 1.) obračunava se sukladno elementima izračuna danim u Prilogu.

Ukoliko je u zahtjevu za izdavanje podataka navedeno više svrha, pripadajući koeficijent izračunava se zbrajanjem pojedinačnih koeficijenata.

Ukupna naknada za izdavanje podataka prema članku 146. Zakona o državnoj izmjeri i katastra nekretnina (u daljem tekstu: Zakon) (Prilog 3.) ili putem CROPOS sustava (Prilog 4.) obračunava se zbrajanjem jediničnih naknada ili zbrajanjem odabranih modela korištenja sustava.

Članak 4.

U Središnjem uredu Državne geodetske uprave, područnim uredima i tijelu nadležnom za katastarske poslove Grada Zagreba izdaju se:

– javne isprave,

– službeni podaci kao službeni dokumenti ili službene prostorne podloge,

– posebni podaci dobiveni obradom, spajanjem i oblikovanjem nekoliko pojedinačnih službenih podataka (u daljnjem tekstu: proizvodi), a mogu biti standardni i nestandardni,

– ostali podaci i dokumentacija nastali obavljanjem poslova iz članaka 121. i 122. Zakona, kao i na tomu utemeljene potvrde,

– podaci iz članka 12. stavak 1. i stavak 3. za opću uporabu neposredno.

Za određena postupanja i obavljanje pojedinih poslova iz Zakona, naknada se obračunava s obzirom na uloženi rad i vrijeme rada.

Članak 5.

U cilju detaljnijeg pregleda i dodatnog opisa podataka i standardnih proizvoda Državna geodetska uprava izrađuje i objavljuje Katalog podataka državne izmjere i katastra nekretnina.

Članak 6.

Pristup službenim podacima državne izmjere i katastra nekretnina može se omogućiti i putem web servisa.

Članak 7.

Za izdavanje podataka korisnici podnose zahtjev u kojem navode svrhu uporabe, osim za podatke iz članka 146. Zakona.

Članak 8.

U smislu ovoga Pravilnika korisnikom se smatra svaka fizička i pravna osoba kao i tijela javne vlasti.

Stalni korisnici su fizičke i pravne osobe i tijela javne vlasti kojima je po posebnom zahtjevu odobren status stalnog korisnika, obzirom na učestalost izdavanja podataka.

Obrazac zahtjeva za odobravanjem izdavanja podataka kao stalnom korisniku nalazi se u Prilogu 5. ovog Pravilnika i u pravilu se podnosi jednom godišnje.

Obrazac zahtjeva za odobravanjem korištenja CROPOS servisa nalazi se u Prilogu 6. ovog Pravilnika i podnosi se sukladno odabranom modelu korištenja servisa.

Članak 9.

S korisnicima podataka koji sudjeluju u sufinanciranju izrade podataka državne izmjere i katastra nekretnina sklapaju se (posebni) sporazumi u kojima se pored ostaloga utvrđuje način i vrijeme korištenja sufinanciranih podataka, pri tome uzimajući u obzir visinu uloženih sredstava.

Članak 10.

Podaci za koje je odobrena uporaba prema odredbama ovog Pravilnika mogu se koristiti samo za svrhu navedenu u zahtjevu i ne smiju se umnožavati ili davati na korištenje drugim osobama bez posebne suglasnosti Državne geodetske uprave.

Odobrenjem zahtjeva stječe se pravo uporabe podataka za odobrenu svrhu, te se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad podacima.

Članak 11.

Prilikom preuzimanja podataka državne izmjere i katastra nekretnina potrebno je potpisati izjavu kojom se korisnik obvezuje da će preuzete podatke upotrebljavati isključivo u navedenu svrhu.

Obrazac izjave nalazi se u Prilogu 7. ovog Pravilnika. Izjava može biti i sastavni dio zahtjeva za izdavanje podataka.

Kod izdavanja podataka putem web servisa korisnik prije preuzimanja podataka prihvaća uvjete korištenja i navodi svrhu korištenja putem elektroničke forme, što ima snagu izjave iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Naknada za uporabu podataka za posebne namjene obračunava se uz primjenu dodatnih koeficijenat s kojima se množi ukupna naknada:

1. Javno objavljivanje, što podrazumijeva objavljivanje podataka u izvornom nepromijenjenom obliku. (K = 2.0)

2. Uporaba za znanstveno-obrazovne potrebe, isključivo kao nastavno pomagalo, odnosno podaci potrebni za znanstveno-istraživačke radove koji ne mogu biti komercijalni ili komercijalno financirani. (K = 0.1)

3. Komercijalna uporaba uz prethodno sklapanje posebnog ugovora.

Za uporabu podataka u znanstveno-obrazovne svrhe, potrebno je uz zahtjev za izdavanje podataka priložiti potvrdu kojom se potvrđuje svrha uporabe navedena u zahtjevu. Potvrda treba biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe znanstveno-istraživačke, odnosno obrazovne ustanove. Kod izdavanja podataka putem web servisa, podaci se izdaju tek po primitku rečene potvrde.

Članak 13.

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 19/03).

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-05/07-01/07

Urbroj: 541-06/1-08-3

Zagreb, 16. prosinca 2008.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.

PRILOG 1.

NAKNADE ZA IZDAVANJE PODATAKA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA SUKLADNO ČLANKU 144. ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

1. PODACI O GEODETSKIM TOČKAMA

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Geodetska točka s pripadajućim koordinatama i visinom

analogni

točka

5,00 kn

Svi podaci o geodetskoj točki s pripadajućim koordinatama i visinom i skicom položaja

analogni

točka

20,00 kn

2. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJALI

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Skanirani crno-bijeli aerofotogrametrijski snimak (23x23 cm) u rezoluciji skaniranja 21, 28, 56, 112 ili 224 μm

digitalni

(tiff ili jpeg)

snimak

100,00 kn

Skanirani crno-bijeli aerofotogrametrijski snimak (23x23 cm) u rezoluciji skaniranja od 7, 14 μm

digitalni

(tiff ili jpeg)

snimak

150,00 kn

Skanirani kolor aerofotogrametrijski snimak (23x23 cm) u rezoluciji skaniranja 21, 28, 56, 112 ili 224 μm

digitalni

(tiff ili jpeg)

snimak

150,00 kn

Skanirani kolor aerofotogrametrijski snimak (23x23 cm) u rezoluciji skaniranja od 7, 14

digitalni

(tiff ili jpeg)

snimak

200,00 kn

Aerofotogrametrijski snimak snimljen digitalnom fotogrametrijskom kamerom sa prostornom veličinom slikovnog elementa na terenu do 0,50 m

digitalni

(tiff ili jpeg)

snimak

200,00 kn

Aerofotogrametrijski snimak (23x23 cm) ispisan na kolor pisaču

analogni

snimak

50,00 kn

Aerofotogrametrijski materijal u analognom obliku – fotoskica na format papira A2-A0

analogni

snimak

240,00 kn

Povijesni aerofotogrametrijski snimak snimljen prije 1990.

analogni

snimak

(ili dio snimka)

500,00 kn

Podaci aerotriangulacije

digitalni

blok aerotrangulacija

500,00 kn

3. ORTOFOTO KARTE MJERILA 1: 2000 i 1: 5000

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Ortofoto karta – c/b

digitalni

(tiff ili jpeg)

list

200,00 kn

Ortofoto karta – kolor

digitalni

(tiff ili jpeg)

list

300,00 kn

Ortofoto karta – c/b

analogni

list

235,00 kn

Ortofoto karta – kolor

analogni

list

345,00 kn

Ortofoto karta – izvod iz sadržaja karte u originalnom mjerilu

analogni

izvod na A4

50,00 kn

4. HRVATSKA OSNOVNA KARTA (HOK)

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

HOK 1:5.000

digitalni

(tiff ili jpeg)

list

200,00 kn

HOK 1:5.000 – vektorizirani reprodukcijski originali (crna, sepia, plava ili zelena)

digitalni

(vektorski)

list/sloj

150,00 kn

HOK 1:5.000

analogni

list

235,00 kn

HOK 1:5.000 – izvod iz sadržaja karte u originalnom mjerilu

analogni

izvod na A4

50,00 kn

5. DETALJNE TOPOGRAFSKE KARTE (DTK)

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

DTK u mjerilu 1:25.000 (DTK25)

digitalni

(tiff ili jpeg)

list

300,00 kn

DTK u mjerilu 1:25.000 (DTK25)

digitalni

(tiff ili jpeg)

ha

50,00 kn + 0,022 kn/ha

DTK u mjerilu 1:100.000 (TK100)

digitalni

(tiff ili jpeg)

list

75,00 kn

DTK u mjerilu 1:100.000 (TK100)

digitalni

(tiff ili jpeg)

km2

50,00 kn + 0,03 kn/km2

DTK u mjerilu 1:200.000 (TK200)

digitalni

(tiff ili jpeg)

list

100,00 kn

DTK u mjerilu 1:200.000 (TK200)

digitalni

(tiff ili jpeg)

km2

50,00 kn + 0,01 kn/km2

DTK u mjerilu 1:25.000 (DTK25)

analogni

list

345,00 kn

DTK u mjerilu 1:25.000 (DTK25) – izvod iz sadržaja karte u originalnom mjerilu

analogni

izvod na A4

50,00 kn

DTK u mjerilu 1:100.000 (TK100)

analogni

list

97,00 kn

DTK u mjerilu 1:200.000 (TK200)

analogni

list

125,00 kn

DTK u mjerilu 1:25.000 (DTK25) prikazana u neprekinutom nizu za odabrano područje (»kartotzid«)

digitalna

(pdf)

Broj listova (BL)

BL x

150,00 kn

Ukupna naknada za podatke iz tablica 2.-5. izračunava se na sljedeći način:

– 6-10 proizvoda 0.9 jedinične cijene

– 11-20 proizvoda 0.8 jedinične cijene

– 21-50 proizvoda 0.7 jedinične cijene

– 51-100 proizvoda 0.6 jedinične cijene

– iznad 100 proizvoda 0.5 jedinične cijene

6. DIGITALNI MODEL RELJEFA

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Izvorni podaci DMR-a nastali fotogrametrijskom restitucijom

digitalni vektorski

ha

50,00 kn + 0,20 kn/ha

Izvorni podaci DMR-a nastali fotogrametrijskom restitucijom iz HOK-a

digitalni vektorski

ha

50,00 kn + 0,15 kn/ha

Digitalni model visine (DMV) rezolucije 25 x 25 m

digitalni ASCII

ha

50,00 kn + 0,20 kn/ha

7. PODACI O DRŽAVNOJ GRANICI

Naziv proizvoda

Jedinica mjere

Naknada

Granična crta u vektorskom obliku

lomna točka

0,50 kn

Napomena 1. Svi podaci o državnoj granici (popis koordinata i položajni opis graničnih oznaka, aerofotogrametrijski materijali, ortofotokarte i HOK 1:5000 i topografske karte s prikazom granične crte, vektorski prikaz granice u DWG formatu i ostalo u svezi s granicom) naplaćuje s sukladno navedenim naknadama ovog Pravilnika.

8. PODACI REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA

8.1. PODACI IZ POPISA PROSTORNIH JEDINICA

Naziv proizvoda
(izdaje se u digitalnom obliku)

Jedinica mjere

Naknada

Popis gradova i općina (županije, gradovi i općine) za područje Republike Hrvatske

1 popis

400,00 kn

Popis prostornih jedinica mjesne samouprave (gradski kotar, gradska četvrt, mjesni odbor) za područje Republike Hrvatske

1 popis

600,00 kn

Popis katastarskih prostornih jedinica (katastarske općine, katastarski uredi i ispostave) za područje Republike Hrvatske

1 popis

600,00 kn

Popis naselja (naselja, gradovi/općine, županije) za područje Republike Hrvatske

1 popis

800,00 kn

Popis statističkih krugova za područje Republike Hrvatske

1 popis

1000,00 kn

Popis popisnih krugova za područje Republike Hrvatske

1 popis

3000,00 kn

Popis popisnih krugova za područje jedne županije

1 popis

600,00 kn

Popis ulica za područje Republike Hrvatske

1 popis

3000,00 kn

Popis ulica za područje jedne županije

1 popis

600,00 kn

Popis kućnih brojeva za područje Republike Hrvatske

1 popis

6000,00 kn

Popis kućnih brojeva za područje jedne županije

1 popis

1000,00 kn

Popis pojedinačnih prostornih jedinica

1
prostorna jedinica

10,00 kn + 2,00 kn po prostornoj jedinici

Popis pojedinačnih ulica

1 ulica

10,00 kn + 0,30 kn po ulici

Popis pojedinačnih kućnih brojeva

1 kućni broj

10,00 kn +
0,15 kn po kućnom broju

8.2. PODACI IZ GRAFIČKOG DIJELA SREDIŠNJEG REGISTRA (DO RAZINE STATISTIČKOG KRUGA)

Naziv proizvoda

Jedinica mjere

Naknada

Podaci za prostornu jedinicu u digitalnom obliku

1 prostorna jedinica

200,00 kn

Svi podaci za područje grada/općine u digitalnom obliku

1 grad/općina

2100,00 kn

Svi podaci za područje županije u digitalnom obliku

1 županija

3500,00 kn

Svi podaci za područje Republike Hrvatske u digitalnom obliku

RH

5000,00 kn

8.3. PODACI IZ GRAFIČKOG DIJELA PODRUČNIH REGISTARA

Naziv proizvoda

Jedinica mjere

Naknada

Podaci za popisni krug u digitalnom obliku

1 popisni krug

10,00 kn + 1,00 kn po popisnom krugu

Podaci za ulicu u digitalnom obliku

1 ulica

10,00 kn + 1,00 kn po ulici

Podaci za kućni broj u digitalnom obliku

1 kućni broj

10,00 kn + 0,15 kn po kućnom broju

8.4. KARTOGRAFSKI PRIKAZI PROSTORNIH JEDINICA

Naziv proizvoda

Jedinica mjere

Naknada

Osnovni kartografski prikaz na papiru formata A0

(grafička osnova – reducirani sadržaj digitalnog katastarskog plana)

kartografski prikaz

800,00 kn

Osnovni kartografski prikaz na papiru formata A1

(grafička osnova – reducirani sadržaj digitalnog katastarskog plana)

kartografski prikaz

400,00 kn

Osnovni kartografski prikaz na papiru formata A0

(grafička osnova – HOK)

kartografski prikaz

500,00 kn

Osnovni kartografski prikaz na papiru formata A1

(grafička osnova – HOK)

kartografski prikaz

250,00 kn

Pregledni kartografski prikaz na papiru formata A0

(grafička osnova – topografske i sl. baze podataka)

kartografski prikaz

300,00 kn

Pregledni kartografski prikaz na papiru formata A1

(grafička osnova – topografske i sl. baze podataka)

kartografski prikaz

250,00 kn

Preslik osnovnog kartografskog prikaza u mjerilu 1:5000

(ako se grafički dio registra vodi u analognom obliku)

– alogni oblik (jedan list)

kartografski prikaz

300,00 kn

Napomena: Kod ponovnog izdavanja podataka (nadopune) prethodno izdanih podataka, cijena za te podatke iznosi 20% od navedenog iznosa. Ovo se odnosi na izdavanje podataka u digitalnom obliku.

9. PODACI IZ KATASTRA NEKRETNINA ODNOSNO KATASTRA ZEMLJIŠTA

9.1. KATASTARSKI PLANOVI

9.1.1. Katastarski plan u analognom obliku

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Izvod iz katastarskog plana

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 5,00 kn)

analogni

A4

30,00 kn

Izvod iz katastarskog plana

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 10,00 kn)

analogni

A3

60,00 kn

Izvod iz katastarskog plana

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 40,00 kn)

analogni

A2

150,00 kn

Izvod iz katastarskog plana

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 80,00 kn

analogni

list

300,00 kn

9.1.2. Katastarski plan u digitalnom rasterskom obliku (geokodirani)

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Katastarski plan

digitalni
(tiff ili jpeg)

A4

30,00 kn

Katastarski plan

digitalni
(tiff ili jpeg)

A3

60,00 kn

Katastarski plan

digitalni
(tiff ili jpeg)

A2

120,00 kn

Katastarski plan

digitalni
(tiff ili jpeg)

cm² plana

10,00 kn + 0,05 kn/cm²

9.1.3. Katastarski plan u digitalnom vektorskom obliku

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Katastarski plan grafičke izmjere

digitalni
(vektorski)

katastarska čestica

10,00 kn + 1,50 kn/čest

Katastarski plan u Gauss-Krügerovoj projekciji

digitalni
(vektorski)

katastarska čestica

10,00 kn + 3,00 kn/čest

Katastarski plan katastra nekretnina

digitalni
(vektorski)

katastarska čestica

10,00 kn + 6,00 kn/čest.

Katastarski plan u Gauss- Krügerovoj projekciji i katastarski plan katastra nekretnina bez detaljnih točaka

digitalni
(vektorski)

katastarska čestica

10,00 kn + 2,00 kn/čest

Napomena: Za katastarske općine katastra zemljišta za koje je katastarska izmjera završena nakon 2000. godine, a za koje je izvršeno obrojčavanje detaljnih točaka, podaci se izdaju po cijeni katastra nekretnina.

9.2. SKICE KATASTARSKE IZMJERE

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Skica izmjere

analogni/rasterski

A4

20,00 kn

Skica izmjere

analogni/rasterski

A3

40,00 kn

Skica održavanja izmjere

analogni/rasterski

A4

10,00 kn

Skica održavanja izmjere

analogni/rasterski

A3

20,00 kn

Skica tehničke reambulacije

analogni/rasterski

A4

15,00 kn

Skica tehničke reambulacije

analogni/rasterski

A3

30,00 kn

9.3. PISANI (alfanumerički) DIO KATASTARSKOG OPERATA

9.3.1. Izvodi

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Posjedovni list

analogni

A4

5,00 kn

Popis katastarskih čestica s površinama i kulturama

analogni

A4

5,00 kn

Popis katastarskih čestica s korisnicima i adresama

analogni

A4

5,00 kn

Izdavanje podataka iz pismohrane

analogni

A4

10,00 kn

Zapisnici izmjere

analogni

A4

5,00 kn

Za pojedinačni zahtjev (1 list A4) iz tablice 9.3.1. naknada se ne naplaćuje.

9.3.2. Nestandardni izvodi

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Alfanumerička baza podataka-

nestandardni upiti

digitalni

katastarska čestica

10,00 kn + 0,20 kn/čest

Izrada upita po zahtjevu za izvod iz alfanumeričke baze podataka

analogni

upit

400,00 kn

Ispis podataka prema upitu i izrada

analogni

A4

50,00 kn

Nestandardni izvodi prostornih podloga

analogni, (digitalni)

sat

750,00 kn

Podaci sadržani u odgovoru na upit i prilozi u odgovoru na upit naplaćuju se prema ovom pravilniku.

10. REGISTAR KATASTARA VODOVA

10.1. GRAFIČKI DIO

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Izvod iz plana katastra vodova crno-bijelo

analogni/rasterski

A4

30,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova crno-bijelo

analogni/rasterski

A3

60,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova crno-bijelo

analogni/rasterski

A2

170,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova crno-bijelo

analogni/rasterski

A1

250,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova crno-bijelo

analogni/rasterski

A0

400,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova u boji

analogni/rasterski

A4

40,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova u boji

analogni/rasterski

A3

70,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova u boji

analogni/rasterski

A2

200,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova u boji

analogni/rasterski

A1

300,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova u boji

analogni/rasterski

A0

500,00 kn

Izvod iz plana katastra vodova (samo vod)

digitalni

(vektorski)

1 km voda

35,00 kn

10.2 KNJIŽNI DIO

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Preslik dokumenta crno-bijelo

analogni

A4

15,00 kn

Preslik dokumenta u boji

analogni

A4

20,00 kn

Preslik dokumenta crno-bijelo

analogni

A3

30,00 kn

Preslik dokumenta u boji

analogni

A3

35,00 kn

11. POSTUPANJA TEMELJEM ODREDBI ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Naziv postupanja

Vrsta i onova postupanja

Naknada po stvarno utrošenom satu

Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Obilježavanje granica neobilježenih zemljišta (članak 45. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)

230,00 kn

Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Ispravak pogrešaka koje nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta (članak 45. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)

230,00 kn

Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Izrada elaborata za promjene na nekretninama koje nositelji prava nisu prijavili (članak 57. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)

230,00 kn

Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Privremeno ili trajno premještanje ili odstranjivanje oznake iznjere (članak 116. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)

230,00 kn

Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Geodetske usluge koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta (članak 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)

230,00 kn

Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Identifikacija u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave (članak 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)

230,00 kn

Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Obrada službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave (članak 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)

230,00 kn

12. OSTALI POSLOVI

Za ostale poslove koji nisu definirani u točkama 11. ovog Pravilnika naknada se obračunava po stvarno utrošenom satu od 230,00 kuna.

PRILOG 2.

NAKNADE ZA IZDAVANJE PODATAKA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA PUTEM GEOPORTALA

1. PODACI DOSTUPNI PUTEM GEOPORTALA

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Ortofoto karta – c/b

digitalni
(tiff ili jpeg)

ha

0,30 kn/ha

Ortofoto karta – kolor

digitalni
(tiff ili jpeg)

ha

0,44 kn/ha

Hrvatska osnovna karta

digitalni
(tiff ili jpeg)

ha

0,30 kn/ha

Skanirani katastarski plan

digitalni
(tiff ili jpeg)

list

200,00 kn

Geodetska točka s pripadajućim koordinatama i visinom

digitalni (ASCII, pdf)

točka

5,00 kn

Svi podaci o geodetskoj točki s pripadajućim koordinatama i visinom i skicom položaja

digitalni (pdf)

točka

20,00 kn

Napomena: Zahtjev za izdavanje podataka državne izmjere i katastra nekretnina putem Geoportala podnosi se elektronski korištenjem aplikacije ugrađene u Geoportal. Izdavanje podataka putem Geoportala odobrava se za kalendarsku godinu.

PRILOG 3.

NAKNADE ZA IZDAVANJE PODATAKA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA SUKLADNO ČLANKU 146. ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

1. DETALJNE TOPOGRAFSKE KARTE (DTK)

DETALJNE TOPOGRFSKE KARTE (DTK) – analogne, preklopljene (falcane)

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

TK u mjerilu 1:25.000 (DTK25)

analogni, formatirana

list

30,00 kn

2. POVIJESNE TOPOGRAFSKE KARTE

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Topografske karte ranijih verzija

analogni

list

200,00 kn

3. ZBIRKA KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Zbirka kartografskih znakova

analogni

kom

50,00 kn

4. PREGLEDNA TOPOGRAFSKA KARTA U MJERILU 1:300.000

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

PTK u mjerilu 1:300.000 (PTK300)

digitalni

(vektorski)

cijela RH-

5000,00 kn

PTK u mjerilu 1:300.000 (PTK300)

Pojedinačni tematski sloj

digitalni

(vektorski)

cijela RH

500,00 kn

PTK u mjerilu 1:300.000 (PTK300) slojevi po izboru u proizvoljnom mjerilu

analogni

komplet

300,00 kn

5. EURO GLOBAL MAP 1: 1.000.000

Naziv proizvoda

Oblik

Jedinica mjere

Naknada

Euro Global Map (EGM) u mjerilu 1:1.000.000 za područje RH

digitalna baza podataka

cijela RH

661,50 kn

PRILOG 4.

NAKNADE ZA KORIŠTENJE PODATAKA CROPOS SUSTAVA

1. CJENIK CROPOS USLUGA (naknada za jedan korisnički uređaj)

Vrsta servisa

Točnost

Format podataka

Jedinica

Cijena

Troškovi registracije

CROPOS – DPS

diferencijalni servis pozicioniranja

0.3 – 0.5 m

RTCM 2.3

1
godina *

1000,00 kn

300,00 kn***

CROPOS – VPPS

visokoprecizni servis pozicioniranja

0.02 – 0.04 m

RTCM 2.3

RTCM 3.1

1 minuta

1 godina

0,35 kn

5000,00 kn

CROPOS – GPPS

geodetski precizni servis pozicioniranja

post
processing

RINEX

RINEX VRS

1 minuta**

0,50 kn

* Usluga CROPOS – DPS naplaćuje se isključivo na godišnjoj razina

** Usluga CROPOS – GPPS naplaćuje se isključivo po odabranom vremenskom intervalu

*** Troškovi registracije iznose 300,00 kn i naplaćuju se jednokratno prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, bez obzira na zahtijevani broj servisa.

Naknada za svaki sljedeći korisnički uređaj (istog korisnika):

Za svaki sljedeći korisnički uređaj istog, već registriranog korisnika, obračunat će se naknada na način da se naknada za prethodno registrirani korisnički uređaj pomnoži s koeficijentom 0.9, bez naplate troškova registracije.

PRILOG 5.

____________________________________

____________________________________

MBG/MB ___________________________
(stalni korisnik)

DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI

Područni ured za katastar _________________________

Ispostava _________________________

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJEM IZDAVANJA PODATAKA KAO STALNOM KORISNIKU

Molim vas da odobrite izdavanje podataka državne izmjere i katastra nekretnina kao stalnom korisniku temeljem članka 8. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN)

Podnošenjem ovog zahtjeva preuzimam-o obavezu da će se za izdavanje podataka podnositi pojedinačni zahtjevi, te da će se stvarni troškovi uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina plaćati po dostavljanju računa od strane Državne geodetske uprave.

Račun će se dostavljati: a) po dosizanju iznosa od cca 1000,00 kn

b) po dosizanju iznosa od cca 3000,00 kn

c) jednom mjesečno

d) jednom tromjesečno

U ___________, ___, ____, ______ Za stalnog korisnika:

Odobrava se izdavanje podataka za stalnog korisnika prema podnesenom zahtjevu.

Ovaj je zahtjev oslobođen naplate upravne pristojbe prema članku __ točka ___ Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 8/96 i 131/97), ili

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. Tarife upravnih pristojbi u iznosu od 20,00 kn naplaćena i poništena na zahtjevu.

U ___________, ___, ____, ______ Odobrio:

Klasa: ____________________

Urbroj: ____________________

PRILOG 6.

PRILOG 7.

Klasa:

Urbroj:

Mjesto i datum

Temeljem članka 11. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN) dolje potpisani KORISNIK PODATAKA, daje sljedeću

IZJAVU

Izjavljujem da sam od Državne geodetske uprave preuzeo

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________
(detaljno popisati preuzete podatke)

Preuzeti podaci bit će korišteni isključivo za

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________
(navesti svrhu, odnosno konkretni posao/zadatak)

Upoznati smo s činjenicom da smo preuzimanjem stekli pravo uporabe podataka za odobrenu svrhu/posao, te nam ni na koji način nije preneseno pravo vlasništva nad podacima.

Po okončanju posla nećemo zadržati niti jednu kopiju, odnosno sa svojih računala izbrisat ćemo sve podatke dobivene od Državne geodetske uprave.

Poznato nam je da je svako umnožavanje, davanje dobivenih podataka na uporabu drugim osobama kao i uporaba istih u druge svrhe osim za svrhu za koju su izdani, kažnjivo u smislu čl. 155. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N. 16/07).

___________________ _____________________
Podatke izdao Odgovorna osoba korisnika