Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujuih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

NN 150/2008 (22.12.2008.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujuih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4101

Na temelju članka 38. stavaka 1. i 3. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 60/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ STACIONARNIH IZVORA

Članak 1.

U Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, broj 21/2007) u članku 31. stavku 1. alineji 9. točka (a) mijenja se i glasi:

»(a) kod peći s U-plamenom s regenerativnim ili keramičkim rekuperativnim predgrijavanjem zraka

1500 mg/ m3«.

Članak 2.

U članku 104. stavku 3. riječi »vođenje očevidnika« zamjenjuju se riječima »dostavu izvješća«.

Članak 3.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»(1) Emisija SO2, NO2, CO, krutih čestica, temperatura, volumni udio kisika i emitirani maseni protok otpadnih plinova iz velikih uređaja za loženje toplinske snage veće od 100 MW koji koriste kruta goriva, goriva od biomase, tekuća i plinska goriva, osim prirodnog plina, utvrđuje se kontinuiranim mjerenjem.

(2) Emisija NO2, CO, volumni udio kisika, emitirani maseni protok i temperatura u otpadnim plinovima iz velikih uređaja za loženje toplinske snage veće od 100 MW koji koriste prirodni plin kao gorivo utvrđuje se kontinuiranim mjerenjem.

(3) Emisija SO2, NO2, CO, krutih čestica, temperatura, volumni udio kisika i emitirani maseni protok otpadnih plinova iz novih velikih uređaja za loženje toplinske snage veće od 50 MW ali manje od 100 MW koji koriste kruta goriva, goriva od biomase, tekuća i plinska goriva utvrđuje se svakih šest mjeseci.

(4) Emisija SO2, NO2, CO, krutih čestica, temperatura, volumni udio kisika i emitirani maseni protok otpadnih plinova iz postojećih velikih uređaja za loženje toplinske snage veće od 50 MW ali manje od 100 MW koji koriste kruta goriva, goriva od biomase i tekuća goriva, utvrđuje se kontinuiranim mjerenjem.

(5) Emisija SO2, NO2, CO, krutih čestica, temperatura, volumni udio kisika i emitirani maseni protok otpadnih plinova iz postojećih velikih uređaja za loženje toplinske snage veće od 50 MW ali manje od 100 MW plinska goriva, osim prirodnog plina, utvrđuje se svakih šest mjeseci.

(6) Emisije SO2 i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje koji koriste prirodni plin kao gorivo utvrđuju se svakih šest mjeseci.

(7) Emisija NO2, CO, volumni udio kisika, emitirani maseni protok i temperatura u otpadnim plinovima iz postojećih velikih uređaja za loženje toplinske snage veće od 50 MW ali manje od 100 MW koji koriste prirodni plin kao gorivo utvrđuje se svakih šest mjeseci.

(8) Kod uređaja za odsumporavanje otpadnih plinova, stupanj odsumporavanja utvrđuje se kontinuiranim mjerenjem, ako se primjenjuje članak 114. ove Uredbe.«

Članak 4.

U članku 127. stavak 5. mijenja se i glasi:

„(5) Pri izračunu srednjih vrijednosti iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka izuzimaju se mjerene vrijednosti dobivene uključivanjem stacionarnog izvora u rad i isključivanjem stacionarnog izvora.«

Članak 5.

Članak 134. mijenja se i glasi:

»(1) GVE oksida dušika izraženih kao NOx za motore s unutarnjim izgaranjem su:

GVE, mg/m3

Motori s paljenjem na svjećicu (Otto motori), 4-taktni,

> 1 MWt:

– motori sa slabim izgaranjem

– svi ostali motori

250

500

Motori s kompresijskim paljenjem (Diesel motori),

>5 MWt:

– gorivo: prirodni plin (motori s mlaznim paljenjem)

– gorivo: teško loživo ulje

– gorivo: diesel ulje ili plinsko ulje

500

600

500

(2) Propisane GVE iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se kod motora s unutarnjim izgaranjem koji rade manje od 500 sati godišnje.«

Članak 6.

U članku 165. stavku 1. riječi »31. prosinca 2009. godine« zamjenjuju se riječima »31. prosinca 2011. godine«.

Članak 7.

U članku 166. stavku 1. riječi »od 1. siječnja 2010. godine« zamjenjuju se riječima »od 1. siječnja 2012. godine«.

U stavku 4. iza riječi »1700 mg/m3« dodaju se riječi »do 31. prosinca 2017. godine«.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-01/17

Urbroj: 5030105-08-1

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.