Uredba o dopuni Zakon o športu

NN 150/2008 (22.12.2008.), Uredba o dopuni Zakon o športu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4102

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O ŠPORTU

Članak 1.

U Zakonu o športu (»Narodne novine«, broj 71/2006), u članku 67. stavku 1., na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/08-01/02

Urbroj: 5030104-08-1

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.