Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

NN 150/2008 (22.12.2008.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4103

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003, 140/2005 i 132/2006) u članku 78. stavku 1. iza riječi: »članak 35. stavak 3. ovog Zakona« stavlja se točka, a ostatak rečenice briše se.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Dana 1. kolovoza 2009. godine prestaju važiti članak 28. stavak 6. i članak 63. stavak 1. točka 10. ovoga Zakona.

(3) Dana 1. siječnja 2010. godine prestaju važiti članak 14. stavak 3., članak 18. stavci 2. i 3., članak 28. stavak 4., članak 29., članak 34. stavak 1., članak 36., članak 37., članak 38., članak 42. stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 8.a, 9., 11. i 15. i članak 68. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 440-01/08-01/01

Urbroj: 5030120-08-1

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.