Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

HRVATSKI SABOR

4142

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/179

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica, te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

Članak 2.

(1) Turističke zajednice osnivaju se radi promicanja i unapređenja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.

(2) U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, turističke zajednice upotrebljavaju znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje statutom Hrvatske turističke zajednice.

Članak 3.

Sustav turističkih zajednica čine: turističke zajednice mjesta, turističke zajednice općina, turističke zajednice gradova, turističke zajednice područja, turističke zajednice županije, Turistička zajednica Grada Zagreba i Hrvatska turistička zajednica.

Obvezno osnivanje turističke zajednice

Članak 4.

Turistička zajednica se obvezno osniva kao:

1. turistička zajednica općine ili grada na čijem je području najmanje jedno naselje razvrstano u A ili B turistički razred,

2. turistička zajednica područja za područje na kojem nisu osnovane turističke zajednice općina i gradova sukladno točki 1.ovoga članka i članku 5. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona,

3. Turistička zajednica Grada Zagreba za područje Grada Zagreba,

4. turistička zajednica županije za područje županije,

5. Hrvatska turistička zajednica za područje Republike Hrvatske.

Osnivanje neobvezatnih turističkih zajednica

Članak 5.

(1) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, turistička zajednica može se, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: ministarstvo), osnovati kao:

1. turistička zajednica općine ili grada za područje općine ili grada na kojem ni jedno naselje nije razvrstano u A ili B turistički razred,

2. kao turistička zajednica mjesta za područje jednog naselja razvrstanog u A turistički razred.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, općina ili grad osiguravaju sredstva za financiranje rada turističke zajednice.

(3) Prilikom davanja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, ministarstvo će posebno voditi računa o zemljovidnim cjelinama te turističkim, funkcionalnim i prirodnim karakteristikama područja na kojem se želi osnovati turistička zajednica iz stavka 1. ovoga članka, te o mogućnostima financiranja za ostvarivanje zadaća turističke zajednice i za funkcioniranje turističkog ureda.

Pravna osobnost i odgovornost turističkih zajednica

Članak 6.

(1) Turistička zajednica je pravna osoba.

(2) Turistička zajednica ne može započeti s obavljanjem djelatnosti prije stjecanja pravne osobnosti.

(3) Prava i obveze turističke zajednice utvrđuju se ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

(4) Za svoje obveze turistička zajednica odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Upisnik turističkih zajednica

Članak 7.

(1) Turistička zajednica svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik, a gubi brisanjem iz Upisnika.

(2) Zahtjev za upis u Upisnik, turistička zajednica dužna je podnijeti u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

(3) Zahtjev za upis promjene podataka upisanih u Upisnik, turistička zajednica dužna je podnijeti u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

(4) Upisnik vodi ministarstvo.

(5) Ministar nadležan za poslove turizma (u daljnjem tekstu: ministar) će posebnim pravilnikom propisati oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za upis u Upisnik, način upisa te sadržaj i način vođenja Upisnika.

(6) O upisu turističke zajednice u Upisnik, upisu promjene upisanih podataka i brisanju turističke zajednice iz Upisnika ministarstvo donosi rješenje.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članovi turističke zajednice

Članak 8.

(1) Turistička zajednica ima obvezatne i počasne članove.

(2) Osim članova iz stavka 1. ovoga članka, turistička zajednica općine ili grada može imati i dragovoljne članove.

(3) Skupština turističke zajednice, na prijedlog turističkog vijeća, može osobe, posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma, imenovati počasnim članovima turističke zajednice.

(4) Počasni članovi turističke zajednice, ne mogu birati niti biti birani u tijela turističke zajednice.

Ciljevi turističkih zajednica

Članak 9.

Zajednički ciljevi turističkih zajednica su:

1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja za koje su osnovane, na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.

2. promocija turističkog proizvoda područja za koje su osnovane,

3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Djelovanje turističkih zajednica

Članak 10.

(1) Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu opće korisnosti.

(2) Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako je ovim Zakonom drugačije propisano.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, turistička zajednica može:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

2. organizirati manifestacije i priredbe,

3. objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,

4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,

5. posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,

6. obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima.

(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

(5) Što se smatra javnom turističkom infrastrukturom propisat će ministar posebnim pravilnikom.

Javnost rada

Članak 11.

Rad turističkih zajednica je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan statutom turističke zajednice.

Statut turističke zajednice

Članak 12.

(1) Turistička zajednica ima statut.

(2) Statut turističke zajednice sadrži odredbe o:

1. nazivu i sjedištu turističke zajednice,

2. zadaćama turističke zajednice,

3. pravima, obvezama i odgovornosti članova turističke zajednice,

4. načinu predstavljanja i zastupanja turističke zajednice,

5. djelokrugu, ustrojstvu, načinu izbora i opoziva, mandatu te odgovornosti članova tijela turističke zajednice,

6. načinu odlučivanja u turističkoj zajednici i tijelima turističke zajednice,

7. načinu ostvarivanja javnosti rada,

8. načinu donošenja statuta i drugih općih akata,

9. imovini, načinu stjecanja imovine i raspolaganju imovinom,

10. postupku s imovinom u slučaju prestanka turističke zajednice,

11. i drugim pitanjima.

(3) Turistička zajednica koja osniva podružnice, statutom uređuje njihov ustroj, prava i obveze te način poslovanja.

(4) Turistička zajednica donosi statut te izmjene i/ili dopune statuta uz prethodnu suglasnost ministarstva. Ako turistička zajednica ne donese statut, odnosno izmjene i/ili dopune statuta u roku od mjesec dana od dana primitka suglasnosti ministarstva, smatrat će se da suglasnost nije dana.

(5) Statuti turističkih zajednica i njihove izmjene i/ili dopune objavljuju se u službenom glasilu odgovarajuće jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, a statuti turističkih zajednica županija, Turističke zajednice Grada Zagreba i Hrvatske turističke zajednice u »Narodnim novinama«.

(6) Službena glasila jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz stavka 5. ovoga članka, turističke zajednice su dužne dostaviti ministarstvu u roku od 15 dana od dana objave statuta, odnosno izmjene i/ili dopune statuta u službenom glasilu.

Tijela turističkih zajednica

Članak 13.

(1) Tijela turističke zajednice su:

1. skupština,

2. turističko vijeće,

3. nadzorni odbor,

4. predsjednik turističke zajednice.

(2) U Hrvatskoj turističkoj zajednici skupština nosi naziv Sabor.

(3) Statutom turističke zajednice može se predvidjeti osnivanje i drugih tijela.

(4) Članovi tijela i predsjednik turističke zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

(5) Mandat članova tijela turističke zajednice traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

(6) U slučaju prestanka mandata člana tijela ili predsjednika prije isteka vremena na koje je član odnosno predsjednik izabran, novi član, odnosno predsjednik se bira ili delegira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Skupština

Članak 14.

(1) Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.

(2) Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.

(3) Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.

(4) Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Članak 15.

Skupština turističke zajednice:

1. donosi statut turističke zajednice,

2. donosi poslovnik o radu skupštine,

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća i nadzornog odbora, koje prema odredbama ovoga Zakona bira skupština,

4. donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan turističke zajednice i podružnica,

5. donosi godišnje financijsko izvješće turističke zajednice i podružnica,

6. donosi odluku o osnivanju i ustroju turističkog ureda,

7. donosi odluku o izvješćima koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor,

8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke zajednice.

Turističko vijeće

Članak 16.

(1) Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice.

(2) Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

(3) Turističko vijeće je odgovorno skupštini turističke zajednice.

(4) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća.

(5) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 17.

Turističko vijeće turističke zajednice:

1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice,

2. predlaže skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice i podružnica, te godišnje financijsko izvješće,

3. podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,

5. donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,

6. imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,

7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice,

8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

9. donosi poslovnik o svom radu,

10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

Predsjednik turističke zajednice

Članak 18.

(1) Predsjednik turističke zajednice predstavlja turističku zajednicu.

(2) Dužnost predsjednika turističke zajednice općine ili grada i županije obnaša općinski načelnik ili gradonačelnik, odnosno župan ovisno o jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za područje koje je turistička zajednica osnovana.

(3) Dužnost predsjednika turističke zajednice mjesta, u pravilu, obnaša osoba koju odredi općinski načelnik ili gradonačelnik.

(4) Dužnost predsjednika turističke zajednice područja i udruženih turističkih zajednica obnaša, sukladno odredbama statuta, jedan od općinskih načelnika ili gradonačelnika, odnosno župana ovisno o jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za područje kojih je osnovana turistička zajednica područja.

(5) Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar.

(6) Predsjednik turističke zajednice je i predsjednik skupštine i predsjednik turističkog vijeća.

(7) Predsjednik turističke zajednice saziva i predsjeda skupštini turističke zajednice i saziva i predsjeda sjednicama turističkog vijeća.

Nadzorni odbor

Članak 19.

(1) Nadzorni odbor turističke zajednice ima najmanje tri člana, a čine ga:

1. članovi koje bira skupština turističke zajednice,

2. član kojeg delegira turističko vijeće turističke zajednice županije u nadzorni odbor turističke zajednice općine ili grada i područja, odnosno član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice u nadzorni odbor turističke zajednice županije i Turističke zajednice Grada Zagreba.

(2) Statutom se može odrediti veći broj članova nadzornog odbora s time da njihov broj mora biti neparan.

(3) Nadzorni odbor Hrvatske turističke zajednice ima pet članova, od kojih tri člana bira Sabor Hrvatske turističke zajednice iz redova članova Hrvatske turističke zajednice, a po jednog člana delegiraju Odbor za turizam Hrvatskoga sabora i ministarstvo.

(4) Član nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela iste turističke zajednice.

(5) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članak 20.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova turističke zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica,

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

(2) O obavljenom nadzoru nadzorni odbor turističke zajednice općine ili grada podnosi pisano izvješće turističkom vijeću i skupštini turističke zajednice općine ili grada, te turističkom vijeću turističke zajednice županije čiji je turistička zajednica član.

(3) O obavljenom nadzoru nadzorni odbor turističke zajednice županije podnosi pisano izvješće turističkom vijeću i skupštini turističke zajednice županije te turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

(4) O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor Hrvatske turističke zajednice podnosi pisano izvješće na usvajanje Saboru i Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice. Sabor Hrvatske turističke zajednice pisano izvješće o obavljenom nadzoru dostavlja Hrvatskom saboru.

(5) U izvješću iz stavka 2., 3., i 4. ovoga članka nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

(6) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva puta godišnje.

Turistički ured

Članak 21.

(1) Skupština turističke zajednice osniva turistički ured turističke zajednice.

(2) Turistički ured Hrvatske turističke zajednice naziva se Glavni ured.

(3) U turističkom uredu obavljaju se stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće turističke zajednice.

(4) Na radne odnose zaposlenih u turističkom uredu primjenjuju se opći propisi o radu, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(5) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu.

(6) Direktor turističkog ureda, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Članak 22.

(1) Turistički ured ima direktora.

(2) Direktor turističkog ureda zastupa turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističkog ureda, provodi odluke turističkog vijeća turističke zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje turističke zajednice i zakonitost rada turističkog ureda. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku turističke zajednice.

(3) Turističku zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik turističke zajednice.

Članak 23.

(1) Direktor turističkog ureda i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz članka 21. stavka 5. ovoga Zakona, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu (u daljnjem tekstu: stručni ispit).

(2) Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom ministarstva. Članove ispitne komisije imenuje ministar.

(3) Stručni ispit polaže se prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

(4) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

(6) Osoba iz stavka 1. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz članka 21. stavka 5. ovoga Zakona ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

(7) Radniku iz stavka 6. ovoga članka koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Sukob interesa

Članak 24.

(1) Direktor turističkog ureda i drugi radnici zaposleni u turističkom uredu ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.

(2) Direktoru turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica.

(3) Direktor turističkog ureda ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja.

(4) Direktor turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

II. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ILI GRADA

Članak 25.

(1) Turističku zajednicu općine ili grada osnivaju njezini članovi, a pripremne radnje za osnivanje turističke zajednice općine ili grada i sazivanje osnivačke skupštine, obavlja općinski načelnik ili gradonačelnik u suradnji s turističkom zajednice županije.

(2) Zahtjev za osnivanje turističke zajednice općine ili grada, koja nije bila osnovana do stupanja na snagu ovoga Zakona, ministarstvu podnosi općinski načelnik ili gradonačelnik.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilaže se odluka o namjeri osnivanja turističke zajednice i procjena izvornih prihoda potrebnih za rad turističke zajednice.

Članak 26.

(1) Općina i grad u okviru svog samoupravnog djelokruga posebno vode brigu o osiguranju uvjeta za razvoj turizma, a naročito o uređenju naselja, turističkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, prirodne i kulturne baštine i dr.

(2) Turističke zajednice surađuju s tijelima jedinica lokalne samouprave u općinama i gradovima u sljedećim aktivnostima:

1. dogovaraju zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koja se doznačuju općini ili gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista,

2. dogovaraju izradu planova razvoja turizma u općini ili gradu, najkasnije do roka utvrđenog posebnim propisima za donošenje proračuna jedinice lokalne samouprave,

3. prate turistički promet te prijavu i odjavu turista,

4. surađuju pri odlučivanju o radnom vremenu ugostiteljskih objekata,

5. surađuju u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma.

Sjedište turističke zajednice općine ili grada

Članak 27.

Sjedište turističke zajednice općine ili grada je u naselju sjedišta općine ili grada.

Članovi turističke zajednice općine ili grada

Članak 28.

(1) Obvezatni članovi turističke zajednice općine ili grada su sve pravne i fizičke osobe, koje na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnim zakonom.

Članak 29.

(1) Obvezatno članstvo u turističkoj zajednici općine ili grada počinje danom osnivanja turističke zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području općine ili grada na kojem je osnovana turistička zajednica.

(2) Na prestanak obvezatnog članstva u turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

(3) Obvezatno članstvo u turističkoj zajednici općine ili grada prestaje: prestankom rada turističke zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

(4) Obvezatni članovi turističke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.

Članak 30.

(1) Kao dragovoljni članovi u turističku zajednicu općine ili grada mogu se učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu članovi turističke zajednice sukladno članku 28. ovoga Zakona.

(2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga članka odlučuje skupština turističke zajednice.

(3) Dragovoljni članovi turističke zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi.

Članak 31.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona plaćaju članarinu turističkoj zajednici u skladu s posebnim zakonom.

(2) Dragovoljni članovi turističke zajednice plaćaju članarinu turističkoj zajednici u visini koju utvrdi skupština turističke zajednice.

Zadaće turističke zajednice općine ili grada

Članak 32.

Zadaće turističke zajednice općine ili grada su sljedeće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,

20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Turističke zajednice općine ili grada sudjeluju u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

(3) Turistička zajednica općine ili grada može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

Skupština turističke zajednice općine grada ili općine

Članak 33.

(1) Skupštinu turističke zajednice općine ili grada čine fizičke osobe članovi turističke zajednice i/ili predstavnici pravnih osoba članova turističke zajednice.

(2) Ako nema mogućnosti da svaki član turističke zajednice bude predstavljen u skupštini, tada skupštinu čine predstavnici članova, tako da svaki predstavnik u skupštini predstavlja određeni broj članova.

(3) Broj predstavnika članova skupštine iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se statutom turističke zajednice razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu turističke zajednice, ali jedan član može imati maksimalno 40% predstavnika u skupštini.

(4) Kao udio u prihodu turističke zajednice iz stavka 3. ovoga članka, računaju se članarina i 25% boravišne pristojbe koje je taj član uplatio turističkoj zajednici u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za skupštinu turističke zajednice.

(5) Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 3. ovoga članka.

(6) Promjenu iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje skupština istodobno s donošenjem godišnjega financijskog izvješća.

Članak 34.

Pored nadležnosti skupštine iz članka 15. ovoga Zakona skupština turističke zajednice općine ili grada:

1. donosi odluku o osnivanju i ustroju podružnice turističke zajednice,

2. bira predstavnike u skupštinu turističke zajednice županije iz redova svojih članova,

3. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

Turističko vijeće turističke zajednice općine ili grada

Članak 35.

Turističko vijeće turističke zajednice općine ili grada ima predsjednika i osam članova koje bira skupština turističke zajednice općine ili grada iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.).

Turističko društvo

Članak 36.

(1) Na području općine ili grada turistička zajednica, poštujući načelo racionalnosti, može osnivati turistička društva kao svoje podružnice.

(2) Turističko društvo upisuje se u Upisnik.

Članak 37.

(1) Turističko društvo je ustrojstvena jedinica turističke zajednice općine ili grada za koju je statutom turističke zajednice propisano da obavlja dio poslova turističke zajednice usmjerenih na ostvarivanje zadaća turističke zajednice u naselju u kojem se turističko društvo osniva.

(2) Turističko društvo nije pravna osoba.

(3) Prava i obveze koje proisteku iz djelovanja turističkog društva jesu prava i obveze turističke zajednice općine ili grada.

(4) Djelovanje i poslovi turističkog društva određuju se statutom turističke zajednice i odlukom o osnivanju turističkog društva.

(5) Naziv i sjedište turističkog društva utvrđuju se u odluci o osnivanju turističkog društva.

(6) Turističko društvo prestaje odlukom skupštine turističke zajednice o prestanku turističkog društva, te ukoliko turistička zajednica prestane postojati.

Članak 38.

(1) Turističko društvo može raditi tijekom cijele godine ili sezonski.

(2) U turističkom društvu stručne poslove organizira i vodi voditelj turističkog društva, koji poslove obavlja u okviru prava i dužnosti određenih odlukom o osnivanju turističkog društva i statutom turističke zajednice te u okviru ovlaštenja turističkog vijeća.

3) Voditelj turističkog društva za svoj rad odgovara turističkom vijeću turističke zajednice i direktoru turističkog ureda turističke zajednice.

Članak 39.

(1) Za djelovanje turističkog društva koristi se najmanje 50% prihoda iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona turističke zajednice ostvarenih na području za koje je turističko društvo osnovano, preostalih nakon raspodjele sredstava ostalim korisnicima (turistička zajednica županije, Hrvatska turistička zajednica, općina ili grad).

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka posebno se iskazuju u financijskom planu turističke zajednice općine ili grada.

(3) Turističko društvo predlaže turističkom vijeću turističke zajednice godišnji program rada i financijski plan.

(4) Turističko društvo obvezno je sredstva kojima raspolaže sukladno ovom Zakonu, koristiti namjenski u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i financijskim planom.

(5) Godišnji program rada i financijski plan turističkog društva sastavni je dio godišnjeg programa rada i financijskog plana turističke zajednice općine ili grada.

III. TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA

Članak 40.

(1) Turistička zajednica mjesta osniva se na poticaj mjesnog odbora, općinskog načelnika odnosno gradonačelnika ili župana, a uz suglasnost ministarstva.

(2) Prilikom davanja suglasnosti za osnivanje turističke zajednice mjesta, ministarstvo procjenjuje turistički značaj pojedinačnog turističkog mjesta i druge uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima.

(3) Na turističke zajednice mjesta odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i drugih propisa koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada.

IV. TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA

Članak 41.

(1) Turistička zajednica područja osniva se za područje na kojem nisu osnovane turističke zajednice općina, gradova ili mjesta.

(2) Pripremne radnje za osnivanje turističke zajednice područja i sazivanje osnivačke skupštine, obavlja turistička zajednica županije.

(3) Ako se turistička zajednica područja osniva za područje na kojem već postoji osnovana jedna ili više turističkih zajednica općina, gradova ili mjesta, skupštine već osnovanih turističkih zajednica općina, gradova ili mjesta, dužne su po dobivenoj suglasnosti iz članka 5. ovoga Zakona, donijeti odluku o prestanku turističke zajednice općine, grada ili mjesta s danom upisa turističke zajednice područja u Upisnik turističkih zajednica.

(4) Turistička zajednica područja iz stavka 2. ovoga članka je pravni sljednik turističkih zajednica općina, gradova ili mjesta koje prestaju njezinim osnivanjem.

(5) Inicijativu za osnivanje turističke zajednice područja mogu dati gradonačelnici ili općinski načelnici i mjesni odbori, već osnovane turističke zajednice općina, gradova ili mjesta i turističke zajednice županija.

(6) Sjedište turističke zajednice područja iz stavka 1. ovoga Zakona određuje se statutom.

(7) Na turističke zajednice područja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i drugih propisa o turističkoj zajednici općine ili grada, osim ako nije drugačije propisano.

Članak 42.

Turističko vijeće turističke zajednice područja ima predsjednika i osam članova koje bira i razrješava skupština turističke zajednice područja iz redova članova turističke zajednice.

V. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Članak 43.

(1) Turistička zajednica Grada Zagreba osniva se za područje glavnog grada Republike Hrvatske, radi ostvarenja i promicanja turističkih znamenitosti i identiteta glavnog grada, podizanja kvalitete turističke ponude, njegove promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu Grada.

(2) Na Turističku zajednicu Grada Zagreba na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i drugih propisa kojima se uređuje turistička zajednica općine ili grada i županije, osim ako tim propisima nije drugačije propisano.

VI. TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE

Članak 44.

(1) Turistička zajednica županije osniva se za područje županije.

(2) Osnivači turističke zajednice županije su njezini članovi.

(3) Sjedište turističke zajednice županije je u mjestu sjedišta županije, ukoliko statutom nije određeno drugačije.

Podružnice turističke zajednice županije

Članak 45.

(1) Turistička zajednica županije, poštujući načelo racionalnosti, može na području županije osnivati podružnice turističke zajednice, u slučaju kada na području županije nisu osnovane turističke zajednice općina ili gradova i mjesta.

(2) Podružnica turističke zajednice županije se osniva odlukom skupštine turističke zajednice županije u skladu sa statutom.

(3) Podružnica turističke zajednice županije upisuje se u Upisnik.

(4) Podružnica turističke zajednice županije nije pravna osoba.

Zadaće turističke zajednice županije

Članak 46.

(1) Zadaće turističke zajednice županije su sljedeće:

1. promocija turističke destinacije na razini županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,

4. izrada strategije razvoja turizma na nivou županije,

5. promocija turističke ponude županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

6. obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),

7. pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

8. koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije,

9. sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,

10. donošenje strateškoga marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,

11. poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala, te turističke ponude županije,

12. prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

13. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

14. izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice županije,

15. ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,

16. objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju,

17. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Turistička zajednica županije sudjeluje i provoditi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske.

(3) Turističke zajednice županija surađuju s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i mogu biti članovi međunarodnih turističkih organizacija.

Članovi turističke zajednice županije

Članak 47.

(1) Obvezatni članovi turističke zajednice županije jesu turističke zajednice općina, gradova, mjesta i turističke zajednice područja osnovane na području županije.

(2) Ako na području županije nisu osnovane turističke zajednice mjesta, gradova i općina glede obvezatnih članova odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na obvezatno članstvo u turističkoj zajednici općine ili grada.

Skupština turističke zajednice županije

Članak 48.

(1) Skupštinu turističke zajednice županije čine predstavnici članova turističke zajednice.

(2) Broj predstavnika članova u skupštini turističke zajednice županije utvrđuje se statutom, tako da je svaka turistička zajednica zastupljena najmanje s jednim predstavnikom. Veći broj predstavnika pojedinačne turističke zajednice ovisi o turističkom značenju područja za koje je osnovana, a određuje se razmjerno udjelu turističke zajednice u prihodima turističke zajednice županije sukladno kriterijima propisanim u statutu turističke zajednice.

(3) Udio u prihodu iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se prema prihodu u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za skupštinu turističke zajednice županije.

Članak 49.

Pored nadležnosti skupštine iz članka 15. ovoga Zakona, skupština turističke zajednice županije iz redova članova turističke zajednice bira svoje predstavnike u Sabor Hrvatske turističke zajednice.

Turističko vijeće turističke zajednice županije

Članak 50.

Turističko vijeće turističke zajednice županije ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira skupština turističke zajednice županije iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova.

VII. HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Članak 51.

(1) Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija.

(2) Sjedište Hrvatske turističke zajednice je u Zagrebu.

Rad u inozemstvu

Članak 52.

(1) Hrvatska turistička zajednica osniva svoja predstavništva i ispostave u inozemstvu.

(2) Hrvatska turistička zajednica surađuje sa srodnim organizacijama u inozemstvu i može biti članom međunarodnih turističkih organizacija.

Članovi Hrvatske turističke zajednice

Članak 53.

Članovi Hrvatske turističke zajednice jesu turističke zajednice županija i Turistička zajednica Grada Zagreba.

Zadaće Hrvatske turističke zajednice

Članak 54.

Zadaće Hrvatske turističke zajednice su sljedeće:

1. promocije turističke destinacije na nacionalnoj razini samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. koordinacija rada i izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica,

3. donošenje strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,

4. turistička promocija u zemlji i inozemstvu, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma (poglavito putem nastupa na sajmovima i putem predstavništava),

5. ustrojavanje jedinstvenog hrvatskog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja,

6. osnivanje turističkih predstavništava i ispostava u inozemstvu, organiziranje i nadzor rada u njima,

7. poduzimanje mjera i aktivnosti za razvoj i promicanje turizma u turistički nerazvijenim dijelovima Republike Hrvatske,

8. poduzimanje mjera i aktivnosti za razvoj i promicanje svih selektivnih oblika turizma,

9. usklađivanje interesa, pružanje potpore i koordinacija načina izvršenja svih planskih i programskih zadataka turističkih zajednica svih razina,

10. provođenje usklađivanja zajedničkih aktivnosti kroz konzultacije sa vodećim strukovnim udrugama najmanje dva puta godišnje,

11. ustrojavanje i provođenje operativnog istraživanja domaćeg i inozemnog tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma,

12. sudjelovanje u izradi strategije razvoja hrvatskog turizma i drugih razvojnih planova i programa iz područja turizma,

13. obavljanje stručnog nadzora u turističkim zajednicama,

14. vođenje evidencije članstva turističkih zajednica u međunarodnim organizacijama,

15. provođenje permanentnog obrazovanja unutar sustava turističkih zajednica (seminari, tečajevi i sl.),

16. obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava uspješno djelovanje sustava turističkih zajednica i provedba svih postavljenih planova, programa i zadaća,

17. izvršavanje ostalih poslova i zadaća od javnog interesa povjerenih od strane ministarstva.

Sabor Hrvatske turističke zajednice

Članak 55.

(1) Sabor Hrvatske turističke zajednice čine predsjednik Hrvatske turističke zajednice te predstavnici turističkih zajednica županija i Turističke zajednice Grada Zagreba.

(2) Svaka turistička zajednica županije i Turistička zajednica Grada Zagreba ima po dva predstavnika u Saboru Hrvatske turističke zajednice, te na svakih 5% udjela u prihodu još po jednog predstavnika. Udio u prihodu utvrđuje se prema prihodu u godini koja prethodi izbornom Saboru.

Članak 56.

Sabor Hrvatske turističke zajednice donosi odluku o osnivanju predstavništava i ispostava u inozemstvu i strateški marketinški plan hrvatskog turizma.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice

Članak 57.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice ima trinaest članova, a čine ga predsjednik i dvanaest članova, od kojih deset bira Sabor Hrvatske turističke zajednice iz redova članova Hrvatske turističke zajednice, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova.

Članak 58.

(1) Pored nadležnosti turističkog vijeća iz članka 17. ovoga Zakona, Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice:

1. bira direktore i voditelje ispostava u predstavništvima i ispostavama u inozemstvu na temelju javnog natječaja,

2. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Sabor Hrvatske turističke zajednice.

(2) Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice saziva se najmanje jedanput svaka tri mjeseca i kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Turističkog vijeća.

Glavni ured

Članak 59.

(1) Direktor Glavnog ureda odgovoran je za zakonitost rada Hrvatske turističke zajednice i djelovanje sustava turističkih zajednica.

(2) Direktor Glavnog ureda odgovara za svoj rad Saboru Hrvatske turističke zajednice, Turističkom vijeću i predsjedniku Hrvatske turističke zajednice.

(3) Statutom Hrvatske turističke zajednice utvrđuje se koje odluke može donositi direktor Glavnog ureda samostalno, a koje uz suglasnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice.

VIII. UDRUŽIVANJE TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Članak 60.

(1) Turističke zajednice općina i/ili gradova osnovane na području otoka, rivijere ili slične prostorne cjeline mogu se, poštujući načelo racionalnosti, udružiti pod komercijalnim nazivom kojeg same odrede.

(2) Osim odredbi iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, statut turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka Zakona sadrži i odredbe o:

1. načinu financiranja djelovanja turističke zajednice,

2. mjestu, načinu i nositeljima obavljanja stručnih i administrativnih poslova,

3. drugim pitanjima značajnim za djelovanje turističke zajednice.

(3) Na turističku zajednicu iz stavka 1. ovoga članka Zakona odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o turističkim zajednicama općine ili grada.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka na sastav tijela turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o turističkoj zajednici županije.

IX. GOSPODARENJE U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Godišnji program rada i financijski plan

Članak 61.

(1) Turistička zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada i financijskom planu.

(2) Skupština turističke zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za sljedeću godinu.

(3) Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za sljedeću godinu, turističko vijeće turističke zajednice podnosi skupštini turističke zajednice do 31. listopada tekuće godine.

(4) Godišnji program rada i financijski plan turistička zajednica općine ili grada dužna je dostaviti turističkoj zajednici županije, a turistička zajednica županije Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(5) Ako Hrvatska turistička zajednica i turistička zajednica županije po dostavljenim godišnjim programima rada i financijskim planovima utvrde da nisu ispunjene sve zakonom propisane zadaće, dužne su o tome obavijestiti odgovarajuću turističku zajednicu i ministarstvo.

Članak 62.

(1) Godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice obvezno sadrže sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje, te posebno planirane zadatke i financijske planove turističkih društava, podružnica, odnosno predstavništava i ispostava.

(2) Prijedlog programa rada i financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se dostavlja na razmatranje članovima skupštine turističke zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

(3) Sabor Hrvatske turističke zajednice donosi godišnji program rada i financijski plan uz prethodnu suglasnost ministarstva.

(4) Tijekom godine turistička zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

(5) Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

(6) Izmjene programa rada i financijskog plana iz stavka 4. i 5. ovoga članka obavljaju se na način i prema postupku kojim se donosi program rada i financijski plan.

Godišnje financijsko izvješće

Članak 63.

(1) Skupština turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

(2) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu turističko vijeće podnosi skupštini turističke zajednice i nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.

(3) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu turistička zajednica općine ili grada dužna je dostaviti turističkoj zajednici županije, a turistička zajednica županije Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(4) Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

(5) Osim elemenata iz stavka 4. ovoga članka, godišnje financijsko izvješće Hrvatske turističke zajednice sadrži i specificirane izdatke i obveze za promociju hrvatskog turizma koji se financiraju iz državnog proračuna.

(6) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima skupštine turističke zajednice osam dana prije razmatranja na skupštini turističke zajednice.

Članak 64.

Turističke zajednice su se u postupku donošenja programa rada i financijskog plana dužne međusobno usklađivati i koordinirati.

Prihodi

Članak 65.

(1) Prihodi turističke zajednice su:

1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom,

2. članarina, u skladu s posebnim zakonom,

3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz :

– proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, te državnog proračuna,

– dragovoljnih priloga i darova,

– imovine u vlasništvu i sl.

(3) Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

X. NADZOR

Nadzor Hrvatske turističke zajednice

Članak 66.

(1) Hrvatska turistička zajednica je obvezna ustrojiti posebnu organizacijsku jedinicu koja će obavljati nadzor nad radom turističkih zajednica prema godišnjem planu provođenja nadzora kojeg utvrđuje Turističko vijeće i prema potrebi.

(2) U provedbi nadzora Hrvatska turistička zajednica nadzire osobito:

1. rad turističkih zajednica u stručnim poslovima neposredno vezanim za provođenje promocije turizma,

2. djelotvornost, ekonomičnost i svrhovitost izvršavanja zadaća turističkih zajednica,

3. svrhovitost i učinkovitost korištenja financijskih sredstava,

4. svrhovitost unutarnjeg ustrojstva i osposobljenost zaposlenika za obavljanje poslova,

5. namjensko trošenje sredstava.

(3) Hrvatska turistička zajednica je dužna dostavljati ministarstvu izvješća o obavljenim nadzorima.

(4) Ministarstvo može naložiti Hrvatskoj turističkoj zajednici provođenje nadzora.

Nadzor ministarstva

Članak 67.

(1) Ministarstvo obavlja nadzor nad provođenjem odredaba ovoga Zakona, te drugih propisa kojima se uređuju turističke zajednice.

(2) U provedbi nadzora ministarstvo nadzire osobito:

1. zakonitost sustava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica,

2. zakonitost akata turističkih zajednica,

3. izvršavanje zadaća turističkih zajednica,

4. zakonitost rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica

5. ispunjavanje uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu.

(3) Ministarstvo, u pravilu, nadzor obavlja na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice, te putem uvida u dostavljena izvješća Hrvatske turističke zajednice o obavljenim nadzorima.

Provedba nadzora

Članak 68.

(1) U provedbi nadzora ministarstvo i Hrvatska turistička zajednica mogu zahtijevati izvješća, podatke, materijale i druge obavijesti od turističke zajednice.

(2) Turističke zajednice dužne su omogućiti ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici provedbu nadzora, te im dostaviti ili pripremiti točna i potpuna izvješća, podatke i druge materijale i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 69.

Ako u provedbi nadzora ministarstvo ili Hrvatska turistička zajednica utvrdi da postoje nezakonitosti ili nepravilnosti, poduzet će mjere u svrhu otklanjanja uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti, a osobito:

1. naložiti mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti ili nepravilnosti i odrediti za to primjeren rok,

2. naložiti pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika turističkog ureda turističke zajednice,

3. poduzeti i druge propisane mjere.

Članak 70.

(1) Ako se u provedbi nadzora utvrdi da nadzirana turistička zajednica djeluje suprotno odredbama ovoga Zakona, ministarstvo ili Hrvatska turistička zajednica mogu u nadziranoj turističkoj zajednici naložiti pokretanje postupka razrješenja direktora turističkog ureda, predsjednika i članova tijela nadzirane turističke zajednice.

(2) Do okončanja postupka razrješenja iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo je dužno u roku od osam dana od dana pokretanja postupka razrješenja suspendirati osobu protiv koje je postupak pokrenut.

(3) Ako se nadzorom iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona utvrdi da se u nadziranoj turističkoj zajednici sredstva ne koriste svrhovito, sukladno programu rada i financijskom planu ili ako se ne ostvaruje program rada i financijski plan, ministarstvo ili Hrvatska turistička zajednica mogu naložiti privremenu zabranu korištenja sredstava nadzirane turističke zajednice dok ne prestanu razlozi zbog kojih je doneseno.

(4) Nalog iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se nadležnoj ispostavi Financijske agencije (FINA).

(5) Za vrijeme trajanja mjere iz stavka 2. ovoga članka osoba koju imenuju ministarstvo ili Hrvatska turistička zajednica izvršavat će neophodne isplate tekućih izdataka.

XI. POVJERENIK

Članak 71.

(1) Ministarstvo može donijeti rješenje o raspuštanju skupštine turističke zajednice čije je osnivanje obvezno:

1. ako donosi opće akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu, ili zbog povreda zakona i drugih propisa,

2. ako ne izabere predsjednika turističke zajednice ili članove turističkog vijeća i nadzornog odbora u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihovog mandata ili njihova razrješenja, odnosno od dana podnošenja ostavke,

3. ako ne donese godišnji program rada i financijski plan, odnosno godišnje financijsko izvješće u zakonom utvrđenom roku,

4. ako turistička zajednica ne ispunjava zadaće zbog kojih je osnovana.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja turističkoj zajednici.

Članak 72.

(1) Ministarstvo će rješenjem imenovati povjerenika u turističkoj zajednici čije je osnivanje obvezno:

1. kada se raspusti skupština turističke zajednice,

2. kada se u turističkoj zajednici ne održe izbori za novu skupštinu, sukladno zakonu i statutu,

3. kada se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira skupština turističke zajednice,

4. ako ne izvrši mjere koje je naložilo ministarstvo ili Hrvatska turistička zajednica.

(2) Povjerenika iz stavka 1. ovoga članka ministarstvu predlaže turističko vijeće turističke zajednice županije odnosno Hrvatske turističke zajednice.

(3) Povjerenik osigurava djelovanje turističke zajednice i izvršavanje Zakonom utvrđenih zadaća turističke zajednice do ustrojavanja novih tijela turističke zajednice, odnosno do imenovanja direktora turističkog ureda, te osigurava otklanjanje razloga zbog kojih je došlo do raspuštanja skupštine.

(4) Danom dostave rješenja o imenovanju povjerenika turističkoj zajednici, prestaju s radom sva tijela turističke zajednice, te se suspendiraju zakonske ovlasti direktora turističkog ureda, a njihove ovlasti preuzima povjerenik.

(5) Povjerenik može donositi ili mijenjati akte turističke zajednice samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili drugog propisa, ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisima.

(6) Povjerenik ne može donositi ili mijenjati program rada ili financijski plan i ne može raspolagati imovinom turističke zajednice osim radi izvršenja isplate tekućih izdataka, te radi izvršenja prije preuzetih obveza ili dovršenja prije započetih poslova.

(7) Povjerenik je obvezan osigurati konstituiranje skupštine u roku od 60 dana od dana raspuštanja skupštine.

(8) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja turističkoj zajednici.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Razlozi za prestanak postojanja turističke zajednice

Članak 73.

(1) Prestati postojati mogu samo turističke zajednice iz članka 5. ovoga Zakona čije osnivanje nije obvezatno.

(2) Turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka prestaju postojati na temelju:

1. odluke Skupštine turističke zajednice o prestanku turističke zajednice,

2. rješenja ministarstva o zabrani djelovanja turističke zajednice.

(3) Rješenje iz stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, ministarstvo može donijeti iz razloga propisanih u članku 71. stavku 1. i članku 72. stavku 1. točki 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja turističkoj zajednici.

Okončanje djelovanja i raspolaganje imovinom u slučaju prestanka neobvezatne turističke zajednice

Članak 74.

(1) Turistička zajednica županije čiji je član turistička zajednica koja prestaje postojati dužna je okončati poslove turističke zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

(2) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika u slučaju prestanka turističke zajednice stječe jedinica lokalne samouprave.

(3) Ako prestaje postojati turistička zajednica područja koja teritorijalno obuhvaća više županija, turističke zajednice tih županija, na temelju dogovora, a sukladno statutu turističke zajednice područja, okončat će poslove turističke zajednice područja koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

(4) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika, u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, stječu turističke zajednice županija, sukladno statutu.

Brisanje iz Upisnika

Članak 75.

(1) Na temelju odluke skupštine, odnosno pravomoćnog rješenja o zabrani djelovanja turističke zajednice ministarstvo će brisati turističku zajednicu iz Upisnika.

(2) Brisanjem iz Upisnika turistička zajednica prestaje postojati.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj turistička zajednica ako:

1. u provođenju promotivnih aktivnosti u inozemstvu ne upotrebljava znak hrvatskog turizma (članak 2. stavak 2.),

2. započne obavljati djelatnost prije no što je upisana u Upisnik (članak 7. stavak 1.),

3. ne prijavi upis turističke zajednice, upis podružnice, ili promjenu upisanih podataka (članak 7. stavak 2. i 3. i članak 36. stavak 2., članak 45. stavak 3.),

4. ima ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva (članak 10. stavak 4.),

5. ne objavi Statut ili njegove izmjene i dopune u službenom glasilu (članak 12. stavak 5.),

6. zaposleni u turističkom uredu ne ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 21. stavka 5. ovoga Zakona,

7. direktor turističkog ureda ne ispunjava uvjet propisan člankom 21. stavkom 6. ovoga Zakona,

8. direktor turističkog ureda ili drugi radnici zaposleni u turističkom uredu obnašaju ujedno i funkciju predsjednika odnosno člana skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora (članak 24. stavak 1.),

9. direktor turističkog ureda obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica (članak 24. stavak 2.),

10. direktor turističkog ureda donosi odluke odnosno sudjeluje u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja (članak 24. stavak 3.),

11. je direktor turističkog ureda član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice (članak 24. stavak 4.),

12. ne ostvaruje Zakonom utvrđene obvezne zadaće (članak 32., 46. i 54.),

13. ne koristi financijska sredstva sukladno programu rada i financijskom planu (članak 61. stavak 1.),

14. ne donese program rada i financijski plan sukladno odredbama članka 61. i 62. ovoga Zakona,

15. ne donese godišnje financijsko izvješće sukladno odredbama članka 63. ovoga Zakona,

16. ne omogući ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici provedbu nadzora, ili im ne dostavi ili ne pripremi točna i potpuna izvješća, podatke i druge materijale i obavijesti iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona (članak 68. stavak 2.),

17. ako u za to određenom roku ne otkloni nepravilnosti i nezakonitosti utvrđene nadzorom (članak 69 . točka 1.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u turističkoj zajednici.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

(1) Propise iz članka 7. stavka 5., članka 10. stavka 5., članka 21. stavka 5. i članka 23. stavka 4. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi:

1. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (»Narodne novine«, br. 45/94.),

2. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, br. 134/98., 23/99., 138/99., 98/00., 9/03. i 136./05).

Članak 78.

(1) Postojeće turističke zajednice mjesta koje ne ispunjavaju uvjet iz članka 5. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona dužne su zaključiti poslovanje i prestati s radom u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Sredstva, prava i obveze turističkih zajednica mjesta iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju turističke zajednice općina ili gradova na čijem se području nalaze naselja u kojima su bile osnovane turističke zajednice mjesta.

(3) Radnike turističkih zajednica mjesta iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju ili raspoređuju turističke zajednice općina ili gradova na čijem se području nalaze naselja u kojima su bile osnovane turističke zajednice mjesta, sukladno svojim aktima o stručnoj službi.

(4) Na radnike turističkih zajednica iz stavka 1. ovoga članka, koji ne budu raspoređeni sukladno stavku 3. ovoga članka primjenjuju se odredbe općih propisa o radu.

Članak 79.

Postojeće turističke zajednice iz članka 3. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 30/94.) mogu nastaviti djelovati kao turističke zajednice iz članka 60. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 80.

(1) Postojeće turističke zajednice općina ili gradova, mjesta i turističke zajednice područja dužne su uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama ovoga Zakona u roku od 10 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Turističke zajednice županija i turističke zajednice iz članka 79. ovoga Zakona koje nastavljaju djelovati dužne su uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Hrvatska turistička zajednica je dužna uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama ovoga Zakona u roku od 14 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 81.

(1) Postojeće turističke zajednice čije osnivanje nije obvezatno, a koje ne usklade svoje akte i ustrojstvo u rokovima iz članka 80. ovoga Zakona prestaju postojati po sili zakona danom isteka roka.

(2) Sredstva, prava, obveze i radnike turističkih zajednica iz stavka 1. ovoga članka preuzimaju turističke zajednice županija na čijem se području nalaze.

(3) Ministarstvo rješenjem utvrđuje prestanak turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka i briše turističku zajednicu iz Upisnika turističkih zajednica.

Članak 82.

Zahtjevi za upis u Upisnik podneseni do stupanja na snagu ovoga Zakona riješit će se prema odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 30/94.).

Članak 83.

(1) Zatečeni radnici iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona dužni su položiti stručni ispit u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Pravilnika iz članka 23. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Radniku iz stavka 1. ovoga članka koji ne položi stručni ispit u roku iz stavka 1. ovoga članka prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Članak 84.

Do dana upisa u Upisnik turističke zajednice ili upisa promjene podataka koji se upisuju u Upisnik sukladno odredbama članka 78. – 81. ovoga Zakona, odnosno do dana isteka roka za taj upis, na postojeće turističke zajednice primjenjivat će se odredbe Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 30/94.).

Članak 85.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 30/94.).

Članak 86.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-01/08-01/02

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.