Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

HRVATSKI SABOR

4143

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Proglašavam Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/180

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanja članarine turističkoj zajednici.

Članak 2.

Članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 3.

(1) Pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.

(2) Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

(3) Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice općine ili grada ili Turističke zajednice Grada Zagreba, ovisi o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj ovim Zakonom.

(4) Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 4.

Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja sljedeće djelatnosti:

PRVA SKUPINA

– Smještaj (55)

– Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (56)

– Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (79)

– Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta (73)

– Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (93.29)

– Vodeni prijevoz (50)

– Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom (55.22)

– Zračni prijevoz putnika (51.10)

– Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom (52.23)

– Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (49.31)

– Ostali kopneni prijevoz putnika (49.39)

– Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima (djelatnosti mjenjačnica) (66.12)

– Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja (65)

– Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja (66)

– Poslovanje nekretninama (68)

– Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje (69.2)

– Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (81.30)

– Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (82.3)

– Rad sportskih objekata (93.11)

– Sportske djelatnosti (93.1)

– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport (77.21)

– Iznajmljivanje videokaseta i diskova ((77.22)

DRUGA SKUPINA

– Ostale prateće djelatnosti u prijevozu (52.29)

– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (77.11)

– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava (77.34)

– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava ((77.35)

– Taksi služba (49.32)

– Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (uključuju: izvođačku umjetnost, pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti; umjetničko stvaralaštvo; rad umjetničkih objekata) (90)

– Djelatnosti kockanja i klađenja (92)

– Djelatnost zabavnih i tematskih parkova (93.21)

TREĆA SKUPINA

– Održavanje i popravak motornih vozila (45.20)

– Poštanske i kurirske djelatnosti (53)

– Izdavačka djelatnost (58)

– Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa (59)

– Emitiranje programa (60)

– Telekomunikacije (61)

– Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (62)

– Informacijske uslužne djelatnosti ((63)

– Specijalizirane dizajnerske djelatnosti (74.1)

– Fotografske djelatnosti (74.2)

– Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača (74.3)

– Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (96.02)

– Pranje i tekstilno čišćenje tekstila i krznenih proizvoda (96.01)

– Djelatnost za njegu i održavanje tijela (96.04)

Članak 5.

Obveznici plaćanja članarine u djelatnosti trgovine razvrstavaju se u posebne skupine i to:

PRVA SKUPINA

– Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (47.19)

– Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama (47.25)

– Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (47.26)

– Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama 47.5)

– Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama (47.6)

– Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama (47.71)

– Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože (47.72)

– Ljekarne (47.73)

– Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama (47.74)

– Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (47.75)

– Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama (47.76)

– Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama (47.77)

– Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama (47.78)

– Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama (47.79)

– Trgovina na malo na štandovima i tržnicama (47.8)

– Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (47.9)

– Trgovina na malo preko pošte ili interneta (47.91)

– Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (47.99)

– Trgovina motornim vozilima (45.1)

– Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila (45.32)

– Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala (45.40)

– Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (47.30)

DRUGA SKUPINA

– Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (uključuje: trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; ostalu trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama) (47.1)

– Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (uključuje: trgovinu na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama; trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama) (47.2)

TREĆA SKUPINA

– Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala (45)

– Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila (45.31)

– Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala (45.40)

– Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom (uključuje: trgovinu na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom; trgovinu na veliko cvijećem i sadnicama; trgovinu na veliko; trgovinu na veliko živom stokom; trgovinu na veliko sirovom i štavljenom kožom) (46.2)

– Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom (uključuje: trgovinu na veliko voćem i povrćem; trgovinu na veliko mesom i mesnim proizvodima; trgovinu na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; trgovinu na veliko pićima; trgovinu na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; trgovinu na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima; trgovinu na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke; nespecijaliziranu trgovinu na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima) (46.3)

– Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo (uključuje: trgovinu na veliko tekstilom; trgovinu na veliko odjećom i obućom; trgovinu na veliko električnim aparatima za kućanstvo; trgovinu na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje; trgovinu na veliko parfemima i kozmetikom; trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima; trgovinu na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu; trgovinu na veliko satovima i nakitom; trgovinu na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo) (46.4)

– Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom (uključuje: trgovinu na veliko računalima, perifernom opremom i softverom; trgovinu na veliko električnim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom) (45.5)

– Ostala specijalizirana trgovina na veliko (uključuje: trgovinu na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; trgovinu na veliko metalima i metalnim rudama; trgovinu na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; trgovinu na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; trgovinu na veliko kemijskim proizvodima; trgovinu na veliko ostacima i otpacima (46.7)

– Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom (uključuje: trgovinu na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom; trgovinu na veliko alatnim strojevima; trgovinu na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo; trgovinu na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje; trgovinu na veliko uredskim namještajem; trgovinu na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom) (46.6)

– Nespecijalizirana trgovina na veliko (46.9)

ČETVRTA SKUPINA

Sve djelatnosti iz treće skupine koje se bave i vanjskom trgovinom.

III. TURISTIČKI RAZREDI

Članak 6.

(1) Turistička mjesta razvrstavaju se po svom značenju za turizam u četiri turistička razreda: A, B, C i D.

(2) U turističke razrede iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se naselja, općine i gradovi koji ispunjavaju uvjete za razvrstavanje u pojedini turistički razred prema kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u turistički A razred razvrstavaju se sva naselja koja imaju više od 30.000 stanovnika.

(4) Općine i gradovi na području kojih je najmanje jedno naselje razvrstano u turistički razred proglašavaju se turističkom općinom, odnosno gradom.

Članak 7.

(1) Razvrstavanje naselja u turističke razrede provodi se na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku prema sljedećim kvantitativnim kriterijima:

1. petogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja u turističkoj općini, gradu ili naselju (broj noćenja),

2. broju turističkih noćenja po stanovniku turističke općine, grada ili naselja (koeficijent intenziteta turističkog prometa),

3. vrijednosti prometa u ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku općine, grada ili naselja (koeficijent specifičnoga turističkog prometa),

4. petogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja po krevetu ili smještajnoj jedinici.

(2) Vrijednosti pokazatelja iz stavka 1. točke 1. i 4. ovoga članka izračunava se iz broja noćenja u pet uzastopnih kalendarskih godina koje su neposredno prethodile godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

(3) Vrijednost pokazatelja iz stavka 1. točke 3. ovoga članka izračunava se na osnovi podataka za posljednju godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

(4) Broj stanovnika iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka utvrđuje se prema posljednjem popisu pučanstva.

(5) Srednja vrijednost pokazatelja utvrđuje se na način da se vrijednosti pokazatelja svih turističkih naselja poredaju po veličini u niz posebno za svaki od pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka nakon čega se za svaki niz izračunava medijan.

(6) Tako izračunati medijani predstavljaju srednje vrijednosti pokazatelja.

Članak 8.

(1) Kvalitativni kriteriji iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona jesu:

1. turistički i smještajni ugostiteljski kapaciteti odgovarajuće kvalitete,

2. razina izgrađenosti infrastrukture,

3. prirodna i kulturna baština, a naročito: povijesni i umjetnički spomenici i sadržaji, prirodne ljepote, pojave, običaji i tradicija, te druge turističke zanimljivosti,

4. stanje organiziranosti zdravstvene zaštite,

5. uređenost javnih površina te

6. dodatna ponuda: sport, kultura, trgovine i sl.

(2) Ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se potanje razrađuju kriteriji iz članka 7. stavka 1. i stavka 1. ovoga članka, način njihovog ocjenjivanja, proglašavaju turističke općine i gradovi te naselja razvrstavaju u turističke razrede.

IV. STOPE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE ČLANARINE

Članak 9.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Turistički razred

A

B

C

D

Prva skupina

0,25

0,23

0,20

0,18

Druga skupina

0,20

0,18

0,15

0,13

Treća skupina

0,15

0,13

0,10

0,08

Članak 10.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Turistički razred

A

B

C

D

Prva skupina

0,05

0,048

0,043

0,040

Druga skupina

0,04

0,038

0,035

0,033

Treća skupina

0,03

0,028

0,025

0,023

Četvrta skupina

0,02

0,013

0,010

0,010

V. OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE ČLANARINE

Članak 11.

(1) Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu.

(2) Osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost.

(3) Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.

(4) Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njezinoga ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.

(5) Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine.

VI. NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 12.

(1) Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine, grada, ili Grada Zagreba, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.

(2) Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području općine, grada, ili Grada Zagreba, gdje obavlja djelatnost.

Članak 13.

(1) Pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.

(2) Konačni obračun članarine pravna i fizička osoba obavlja u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak.

(3) Ako pravna i fizička osoba u vidu predujma plati više članarine nego što je dužna po konačnom obračunu, preplaćeni dio vraća joj se na njezin zahtjev ili se uračunava u sljedeće razdoblje plaćanja članarine uvećan za eskontnu stopu.

(4) Ako pravna i fizička osoba ne uplati članarinu u zakonom utvrđenom iznosu i roku, postupit će se sukladno propisima i po postupku za prisilnu naplatu poreza.

VII. EVIDENCIJA I RASPOREĐIVANJE ČLANARINE

Članak 14.

(1) Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.

(2) Pravna ili fizička osoba uplaćuje članarinu na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

(3) Uplaćena sredstva članarine, banka kod koje je otvoren račun iz stavka 2. ovoga članka u roku od dva dana dostavlja korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada,

2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,

3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za turističke zajednice općina i gradova koje ostvaruju bruto prihod manji od 200.000,00 kuna godišnje, uplaćena sredstva članarine dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 85% turističkoj zajednici općine ili grada,

2. 15% turističkoj zajednici županije.

(5) Porezna uprava turističkim zajednicama općina i gradova jednom mjesečno dostavlja podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Troškovi evidencije, obračuna i naplate članarine te dostave podataka iz stavka 4. ovoga članka iznose 3% od naplaćene članarine.

VIII. DOSTAVA PODATAKA O OSNOVICI ZA OBRAČUN ČLANARINE

Članak 15.

(1) Pravna i fizička osoba dostavlja Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 11. ovoga Zakona, posebno za sjedište pravne i fizičke osobe i za poslovne jedinice za svako naselje razvrstano u turistički razred.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka pravna i fizička osoba dostavlja na obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje ministar.

(3) O izboru načina i obračuna plaćanja članarine iz stavka 1. ovoga članka, pravna i fizička osoba dužna je pisano izvijestiti Poreznu upravu do 10. siječnja tekuće godine.

IX. NADZOR

Članak 16.

Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.

Članak 17.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona u turističkoj zajednici obavlja ministarstvo nadležno za turizam sukladno propisu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u propisanom roku ne plati članarinu (članak 14. stavak 2.) ili koja ne dostavi Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine (članak 15.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u propisanom roku ne plati članarinu (članak 14. stavak 2.) ili koja ne dostavi Poreznoj upavi podatke o osnovici za obračun članarine (članak 15.).

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Propis iz članka 8. stavka 2. i članka 15. stavka 2. ovoga Zakona, ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja propisa iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona, ostaje na snazi Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (»Narodne novine«, br. 75/94., 69/97., 60/98., 78/99., 127/07. i 88/08.).

(3) Do donošenja propisa iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona, ostaje na snazi Obrazac TZ iz Upute u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 69/96.).

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 61/91., 109/93., 30/94. i 35/95. – pročišćeni tekst),

– Uputa u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 69/96.), osim u dijelu navedenom u članku 20. stavku 3. ovoga Zakona.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-01/08-01/01

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.