Zakon o boravišnoj pristojbi

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o boravišnoj pristojbi

HRVATSKI SABOR

4144

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

Proglašavam Zakon o boravišnoj pristojbi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/181

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, način utvrđivanja visine boravišne pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava boravišne pristojbe, rokovi i način naplate i uplate boravišne pristojbe, prijava i odjava turista, te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje boravišne pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.

Članak 2.

(1) Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica.

(2) Turističke zajednice boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

II. OBVEZNICI I NAČIN PLAĆANJA
BORAVIŠNE PRISTOJBE

Članak 3.

(1) Boravišnu pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,

2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),

3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,

4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,

5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

(2) Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(3) Boravišnu pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Članak 4.

Iznimno od članka 3. ovoga Zakona, boravišnu pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do dvanaest godina starosti,

2. osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,

3. sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,

4. sezonski radnici,

5. članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,

6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,

7. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,

8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,

9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Članak 5.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,

2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Članak 6.

Osobe iz članka 4. i 5. ovoga Zakona dokazuju pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Članak 7.

Odredbe članka 4. i 5. ovoga Zakona ne primjenjuju se na nautičare, osim odredbi članka 4. točke 1. i 2. ovoga Zakona.

Članak 8.

Članovima uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

Članak 9.

(1) Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (u daljnjem tekstu: smještajni objekt) plaćaju boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

(2) Smještajnim objektom u smislu ovoga Zakona smatraju se svi objekti u kojima usluge smještaja pružaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno propisima o pružanju usluga smještaja, kao i prostori u kojima je, sukladno propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, organizirano kampiranje izvan kampova za vrijeme održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju pravnoj ili fizičkoj osobi s kojom su ugovorile pružanje usluge smještaja.

Putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom
objektu nautičkog turizma

Članak 10.

(1) Putnici koji koriste usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma plaćaju boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

(2) Plovnim objektom nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona smatraju se plovni objekti za odmor i rekreaciju i plovni objekti za višednevna krstarenja na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu (charter, cruising) sukladno propisima o pružanju usluga u turizmu.

(3) Putnici iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju pravnoj ili fizičkoj osobi s kojom su ugovorili pružanje usluga na plovnom objektu.

(4) Putnici iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju u visini utvrđenoj za turistički A razred u razdoblju glavne sezone.

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu

Članak 11.

(1) Iznimno od članka 3. stavka 2. ovoga Zakona osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: osobe u domaćinstvu) plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

(2) Osobe u domaćinstvu koje sukladno rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga osoba u domaćinstvu, iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje, u naseljima, općinama i gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice manja od 40 dana, boravišnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pružene usluge noćenja ili mogu boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu.

(3) Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe iz stavka 1. ovoga članka je umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, koeficijenta razreda turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i visine boravišne pristojbe.

(4) Koeficijenti razreda turističkog mjesta utvrđuju se u visini 1,00 za razred A, u visini 0,85 za razred B, u visini 0,70 za razred C i u visini 0,50 za razred D i druga nerazvrstana mjesta.

(5) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može na prijedlog turističkog vijeća turističke zajednice mjesta, općine ili grada odrediti za turističko mjesto (naselje, općinu, grad) zone i različitu visinu koeficijenta boravišne pristojbe za pojedine zone.

(6) Predstavničko tijelo iz stavka 5. ovoga članka može odrediti najviše tri zone unutar turističkog mjesta. Iznos koeficijenta u najnižoj zoni unutar razreda turističkog mjesta ne može biti manji od koeficijenta utvrđenog za prvi sljedeći niži razred turističkog mjesta.

(7) U D razredu turističkog mjesta ne mogu se određivati zone.

(8) Predstavničko tijelo iz stavka 5. ovoga članka može, za općine i gradove, odnosno naselja u kojima je prosječna popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju veća od 40 dana godišnje, na prijedlog turističkog vijeća turističke zajednice mjesta, općine ili grada, donijeti odluku o povećanju koeficijenta iz stavka 4. ovoga članka, ali tako utvrđeni koeficijent može biti u najviše dvostrukom iznosu od iznosa koeficijenta propisanog u stavku 4. ovoga članka.

(9) Odluke iz stavka 5 i 8. ovoga članka predstavničko tijelo donosi do kraja rujna tekuće godine za sljedeću godinu i dostavlja Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, nadležnoj područnoj jedinici Državnog inspektorata i ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: ministarstvo), te turističkoj zajednici mjesta, općine ili grada.

Osobe koje borave u kući ili stanu za odmor

Članak 12.

(1) Vlasnici kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu boravišnu pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.

(2) Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka i članovi njegove obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor u turističkoj općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju glavne sezone.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu.

(5) Kućom ili stanom za odmor, u smislu ovoga Zakona smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, a koja nije smještajni objekt iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Odredbe stavka 2. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se na strane državljane.

(7) Iznimno, odredbe stavka 2. i 4. ovoga članka primjenjuju se na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Osobe koje borave na plovilu

Članak 13.

(1) Vlasnik ili korisnik plovila za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu (u daljnjem tekstu: nautičari) boravišnu pristojbu plaća u paušalnom iznosu.

(2) Plovilom u smislu ovoga Zakona smatra se svako plovilo duže od 5 m s ugrađenim ležajevima, koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje, a koje nije plovni objekt nautičkog turizma iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 14.

(1) Nautičari su dužni boravišnu pristojbu uplatiti turističkoj zajednici prije isplovljavanja plovila.

(2) Turistička zajednica nautičarima koji su platili boravišnu pristojbu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona izdaje vinjetu kao potvrdu o plaćenoj boravišnoj pristojbi.

(3) Oblik, sadržaj i vrijeme važenja vinjete, mjesto na koje se ona lijepi, te način evidencije i izdavanja vinjete propisat će ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.

(4) Nautičari su dužni vinjetu nalijepiti na mjesto određeno propisom iz stavka 3. ovoga članka.

III. VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE

Članak 15.

(1) Visina boravišne pristojbe ovisi o turističkom razredu u koje je razvrstano naselje u kojem se ostvaruje noćenje i o razdoblju sezone.

(2) Visina paušalnih iznosa boravišne pristojbe utvrđuje se na temelju prosječnog broja noćenja ostvarenih u prethodnoj godini u vrsti smještaja za koje se plaća boravišna pristojba.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu.

(4) Razdoblja sezone u turističkim općinama ili gradovima utvrdit će ministar pravilnikom na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

Članak 16.

Visinu boravišne pristojbe na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, u pravilu, u prvoj polovini tekuće godine za sljedeću godinu.

IV. NAPLATA, UPLATA I RASPODJELA
BORAVIŠNE PRISTOJBE

Naplata boravišne pristojbe

Članak 17.

(1) Pravna i fizička osoba koja naplaćuje pružanje usluga noćenja u smještajnom objektu ili pružanje usluga noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma naplaćuje boravišnu pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge.

(2) U računu za pružene usluge iz stavka 1. ovoga članka posebno se označuje iznos naplaćene boravišne pristojbe, a u slučaju iz članka 4. ovoga Zakona navodi se osnova za oslobođenje od plaćanja, te u slučaju iz članka 5. ovoga Zakona navodi se i osnova za plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, u računu za naplatu izvršne usluge noćenja, ne moraju navesti iznos boravišne pristojbe.

(4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju naplatiti boravišnu pristojbu u visini drugačijoj od utvrđene sukladno članku 16. ovoga Zakona.

Rokovi uplate boravišne pristojbe turističkoj zajednici

Članak 18.

(1) Pravna i fizička osoba iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona obvezna je boravišnu pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravna i fizička osoba koja naplatu boravišne pristojbe obavlja s naplatom usluge pružene na temelju ugovora s putničkom agencijom, iznos boravišne pristojbe uplaćuje tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, a najkasnije u roku od šezdeset dana od posljednjeg dana boravka osobe u smještajnom objektu, odnosno na plovnom objektu nautičkog turizma.

(3) Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu paušalni iznos boravišne pristojbe (članak 11. stavak 1.) uplaćuju u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Uplata obroka paušala obavlja se na temelju uplatnica koje izdaje turistički ured nadležne turističke zajednice.

(4) Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe (članak 12. stavak 4.) obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

(5) Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju (članak 12. stavak 1.), obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu.

(6) Ministar će pravilnikom propisati način naplate boravišne pristojbe iz stavka 3. ovoga članka.

Račun uplate i raspodjela boravišne pristojbe

Članak 19.

(1) Boravišnu pristojbu iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osobe iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona, uplaćuju na poseban račun Hrvatske turističke zajednice.

(2) Hrvatska turistička zajednica 40% sredstava iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje turističkim zajednicama na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu, a preostalih 50% sredstava koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma.

(3) Ministar će pravilnikom propisati kriterije za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe iz stavka 2. ovoga članka, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 20.

(1) Boravišnu pristojbu iz članka 9. stavka 1. i 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 1. i 4. ovoga Zakona pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, osobe u domaćinstvu, te vlasnici kuća i stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobe iz članka 11. stavka 1. i članka 12. ovoga Zakona boravišnu pristojbu mogu uplatiti neposredno u turističkoj zajednici koja je ta sredstva dužna prvog sljedećeg radnog dana od dana uplate uplatiti na račun iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uplaćena sredstva boravišne pristojbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka, banka kod koje je otvoren račun iz stavka 1. ovoga članka, u roku od dva dana od dana uplate dostavlja korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada,

2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,

3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za turističke zajednice općina i gradova koje ostvaruju bruto prihod manji od 200.000,00 kuna godišnje boravišna pristojba raspoređuje se prema sljedećem rasporedu:

1. 80% turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada,

2. 20% turističkoj zajednici županije.

(5) Turistička zajednica 30% sredstava iz stavka 3. točke 1. ovoga članka općini ili gradu doznačuje najkasnije zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Ukoliko nisu osnovane turističke zajednice općine ili grada, uplaćena sredstva boravišne pristojbe raspoređuju se 50% turističkoj zajednici županije i 50% Hrvatskoj turističkoj zajednici, a sredstva se koriste namjenski za unapređenje i promicanje turizma na području na kojem su prikupljena.

(7) Vlada Republike Hrvatske propisom iz članka 16. ovoga Zakona određuje iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na poseban račun Hrvatske turističke zajednice.

(8) Sredstva iz stavka 7. ovoga članka koriste se namjenski za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima.

V. PRIJAVA I ODJAVA TURISTA

Članak 21.

(1) Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu ili uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osoba u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, obvezni su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama, sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.

(2) Vlasnik kuće ili stana za odmor i stanovnik turističke općine ili grada obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama, sve osobe koje borave u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

(3) Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu smještaja u smještajnom objektu, osoba u domaćinstvu i vlasnik kuće ili stana za odmor prijavu i odjavu iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavljaju turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama u općini, gradu ili naselju u kojima osobe borave.

(4) Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu noćenja na plovnom objektu prijavu i odjavu iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja u turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama u naselju, općini ili gradu iz kojeg osobe koje borave na plovnom objektu nautičkog turizma ili na plovilu (posada) prvi put isplovljavaju.

(5) Turističke zajednice su dužne voditi popis osoba čiji se boravak mora prijaviti prema stavku 1. i 2. ovoga članka.

(6) Ministar će pravilnikom propisati način vođenja popisa osoba iz stavka 5. ovoga članka te oblik i sadržaj obrasca prijave.

(7) Iznimno, pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka nisu obvezne prijaviti turističkoj zajednici osobe iz članka 4. točke 4., 5., 8. i 9. ovoga Zakona.

VI. NADZOR

Članak 22.

(1) Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom boravka turista obavlja Državni inspektorat.

(2) Pravnoj i fizičkoj osobi iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, vlasniku kuće ili stana za odmor, koji u propisanom roku (članak 18. stavak 1., 2., 3. i 5.) na račun iz članka 20. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ne uplate boravišnu pristojbu, gospodarski inspektor Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: gospodarski inspektor) rješenjem će naložiti uplatu boravišne pristojbe.

(3) Nautičarima iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona koji prije isplovljavanja plovila ne uplate boravišnu pristojbu u turističkoj zajednici (članak 14. stavak 1.), gospodarski inspektor rješenjem će naložiti uplatu boravišne pristojbe.

Članak 23.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u turističkoj zajednici obavlja ministarstvo.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna fizička osoba iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, ako na propisani račun ne uplati boravišnu pristojbu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju ili ako sredstva boravišne pristojbe ne uplati u roku od tri dana nakon naplate računa, a najkasnije u roku od šezdeset dana po pruženoj usluzi (članak 18. stavak 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 25.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna fizička osoba iz članka 17. stavka 1. ako:

1. u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati boravišnu pristojbu istodobno s naplatom usluge noćenja u smještajnom objektu, odnosno na plovnom objektu nautičkog turizma (članak 17. stavak 1.),

2. iznos boravišne pristojbe posebno ne označi na računu (članak 17. stavak 2.),

3. naplati boravišnu pristojbu u iznosu drugačijem od propisanog (članak 17. stavak 4.),

4. ne prijavi ili ne odjavi boravak osobe koja koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu sukladno članku 21. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 26.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba u domaćinstvu ako:

1. ne uplati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe u propisanim rokovima (članak 18. stavak 3.),

2. ne prijavi ili ne odjavi boravak osobe kojoj pruža usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu (članak 21. stavak 1.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 27.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. vlasnik kuće ili stana za odmor ako ne uplati paušalni iznos boravišne pristojbe do 15. srpnja tekuće godine (članak 18. stavak 4.) ili ne uplati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu (članak 18. stavak 5.),

2. osoba koja propusti prijaviti ili odjaviti boravak osoba sukladno članku 21. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nautičar koji nema nalijepljenu vinjetu sukladno propisu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona (članak 14. stavak 4.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 29.

Za prekršaje utvrđene člankom 24. i 25. ovoga Zakona počinjene u istom smještajnom objektu ili na istom plovnom objektu nautičkog turizma drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu, odnosno usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i zaštitna mjera zabrane pružanja usluga noćenja u tom objektu u trajanju od tri mjeseca do godine dana.

Članak 30.

Za prekršaje utvrđene člankom 24. i 25. ovoga Zakona počinjene u istom smještajnom objektu ili na istom plovnom objektu nautičkog turizma treći put u roku od dvije godine od pravomoćnosti drugog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu, odnosno usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i zaštitna mjera zabrane pružanja usluga noćenja u tom objektu u trajanju od šest mjeseci do godine dana.

Članak 31.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj turistička zajednica ako:

1. prvi sljedeći radni dan ne uplati neposredno uplaćena sredstva boravišne pristojbe na račun iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona (članak 20. stavak 2.),

2. ne vodi popis osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici (članak 21. stavak 5.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u turističkoj zajednici novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 3.000,00 kuna.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Pravilnike iz članka 14. stavka 3., članka 15. stavka 4., članka 18. stavka 6., članka 19. stavka 3. i članka 21. stavka 6. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi:

1. Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, br. 83/95., 95/95., 72/06. i 103/08.),

2. Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, br. 45/94., 32/96. i 71/97.).

(3) Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godinu (»Narodne novine«, br. 81/08.), Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2009. godinu (»Narodne novine«, br. 81/08.) i Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2009. godinu (»Narodne novine«, br. 81/08.) ostaju na snazi u 2009. godini.

Članak 33.

Iznimno od odredbe članka 3. točke 5. ovoga Zakona, korisnici stalnog veza u luci nautičkog turizma, koji su na temelju članka 5a. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. – pročišćeni tekst, 30/99., 64/00., 42/05. i 68/07.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona uplatili paušalni iznos boravišne pristojbe za korištenje stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2009. godinu, u 2009. godini ne plaćaju boravišnu pristojbu u smislu odredbi članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 34.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sve odredbe Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. – pročišćeni tekst, 30/99., 64/00., 42/05. i 68/07.), osim odredaba članka 1. stavka 2. podstavka 2. i 3. i stavka 3. podstavka 2. i 3.

(2) Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. – pročišćeni tekst, 30/99., 64/00., 42/05. i 68/07.), prestaje važiti 31. prosinca 2009.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 38. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06.), u dijelu koji glasi: »s tim da se pri pružanju usluga smještaja mora vidno istaknuti odnosno navesti u računu iznos boravišne pristojbe«.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 13., članka 14., članka 19. stavka 1. u dijelu koji se odnosi na članak 14. stavak 1. i članka 22. stavka 3., koji stupaju na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 412-04/08-01/01

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.