Zakon o igralištima za golf

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o igralištima za golf

HRVATSKI SABOR

4146

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IGRALIŠTIMA
ZA GOLF

Proglašavam Zakon o igralištima za golf, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/183

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IGRALIŠTIMA ZA GOLF

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje pojam igrališta za golf, način rješavanja imovinskopravnih odnosa te ostala pitanja od značaja za igrališta za golf kao bitnih elemenata razvojne strategije hrvatskog turizma.

(2) Izgradnja igrališta za golf od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku uključivo i izdvajanje šume i šumskog zemljišta iz šumskogospodarske osnove za izgradnju kvalitetne mediteranske i europske destinacije za golf.

Članak 2.

Igralište za golf je jedinstvena funkcionalna i prostorna cjelina koja predstavlja složenu građevinu u smislu posebnih propisa o prostornom uređenju i gradnji, površine najmanje od 85 ha, a sastoji se od sljedećih sastavnih dijelova, odnosno građevina:

– teren za igranje golfa s pripadajućom infrastrukturom i akumulacijska jezera (u daljnjem tekstu: igralište za golf u užem smislu),

– golf – klupska kuća, parkirališta, servisne zgrade, ugostiteljsko-turističke građevine namijenjene smještaju ukoliko su predviđeni dokumentima prostornog uređenja u sklopu igrališta za golf te ostali prateći sadržaji.

Članak 3.

(1) Igralište za golf iz članka 2. ovoga Zakona, je teren izgrađen i pripremljen za igranje golfa u skladu sa smjernicama međunarodnih krovnih udruga igrača golfa (u daljnjem tekstu: smjernice) sa najmanje 18 rupa.

(2) Gustoća izgrađenosti građevina iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona smije zauzimati do 25% od ukupne tlocrtne površine na kojoj se planira izgradnja igrališta za golf.

Članak 4.

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na gradnju igrališta za golf primjenjuju se propisi o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 5.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju igrališta za golf u užem smislu utvrđuje se obuhvat zahvata u prostoru.

Članak 6.

U postupku izdavanja akata na temelju kojih se može graditi dokaz da investitor ima pravo graditi igralište za golf, pored dokaza predviđenih posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji, smatra se i poziv na odredbu članka 4. ovoga Zakona, odnosno u slučaju ako nije ispunjen uvjet članka 10. stavka 1. ovoga Zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđenom interesu Republike Hrvatske za izgradnju igrališta za golf.

Članak 7.

(1) Ugostiteljsko-turističke građevine iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona, osim hotela, mogu se etažirati uz uvjet da se ne može mijenjati prostornoplanska namjena tih građevina.

(2) Investitor, odnosno upravitelj igrališta za golf iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona obvezan je osigurati održavanje zajedničkih dijelova ugostiteljsko-turističkih građevina iz stavka 1. ovoga članka, kako bi isti trajno ispunjavali propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju objekta sukladno posebnom propisu.

(3) Radi trajnog ispunjavanja propisanih minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju objekta sukladno posebnom propisu, vlasnici posebnih dijelova ugostiteljsko-turističkih građevina mogu povjeriti upravljanje tih nekretnina investitoru igrališta za golf.

Članak 8.

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na postupak izvlaštenja nekretnina radi građenja igrališta za golf primjenjuju se posebni propisi o izvlaštenju.

Članak 9.

(1) U smislu posebnih propisa o izvlaštenju, odredba članka 1. stavka 2. ovoga Zakona primjenjuje se ako površina zemljišta koje treba izvlastiti ne prelazi 20% ukupne površine igrališta za golf.

(2) Površina iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju parcelacijskog elaborata ovjerenog u skladu s posebnim propisima.

(3) U ograničenje površine iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se površine šuma i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 10.

(1) Ako korisnik izvlaštenja želi stupiti u posjed nekretnina koje se izvlašćuju prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, podnosi zahtjev za stupanjem u posjed nadležnom tijelu državne uprave u smislu posebnih propisa o izvlaštenju.

(2) Zahtjev će se odobriti ako korisnik izvlaštenja podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada sukladno posebnim propisima o izvlaštenju, odnosno da mu je navedena naknada stavljena na raspolaganje.

(3) O stupanju u posjed izvlaštenih nekretnina rješenje donosi nadležno tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka. Žalba protiv tog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 11.

Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje su u njihovom vlasništvu ili su od njih osnovane, dužne su na zahtjev investitora koji je vlasnik zemljišta, po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja dio zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevinske čestice na kojoj je u skladu s lokacijskom dozvolom ili urbanističkim planom uređenja planirana izgradnja građevina iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona, ako taj dio ne prelazi 30% od ukupne površine na kojoj se planira izgradnja igrališta za golf.

Članak 12.

Imovinskopravni odnosi na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske te pravnih osoba koje su u njezinom vlasništvu ili su od nje osnovane, na kojemu je dokumentima prostornog uređenja predviđena izgradnja igrališta za golf u užem smislu, rješavaju se u pravilu osnivanjem prava građenja i pravom služnosti uključujući i pravo služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu, ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano.

Članak 13.

(1) Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu kojom se uređuju minimalni standardi, sadržaji i uvjeti za golfsko igralište u skladu sa smjernicama iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, te mjere, kriteriji, nositelji, način utvrđivanja tržišne cijene, pravo građenja, rokovi, postupak, način kontrole i druga važna pitanja koja se odnose na realizaciju projekata izgradnje i gospodarskog korištenja igrališta za golf na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, te pravnih osoba koje su u njezinom vlasništvu ili su od nje osnovane.

(2) Vlada Republike Hrvatske će na svaki način, a naročito planiranjem i izgradnjom infrastrukture, podržavati razvoj izgradnje igrališta za golf.

Članak 14.

Uredbu iz članka 13. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Odredbe članka 10. ovoga Zakona primjenjuju se, po zahtjevu stranke, i u postupcima izvlaštenja koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, ako još nije doneseno pravomoćno rješenje o izvlaštenju.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/08-01/01

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.