Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

HRVATSKI SABOR

4147

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/184

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 20

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja, drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama te udruživanje u strukovnu udrugu ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka u svojstvu odgovorne osobe obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije koji se udružuju u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: komora).

(3) Ovim se Zakonom uređuje i temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u komori.

Članak 2.

(1) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova državne izmjere u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova, elaborata izrade Hrvatske osnovne karte, elaborata izrade digitalnih ortofotokarata, elaborata izrade detaljnih i preglednih topografskih karata i elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice.

(2) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova katastara nekretnina u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik, elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu, elaborata za homogenizaciju katastarskog plana, elaborata katastarske izmjere, elaborata tehničke reambulacije, parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra nekretnina te geodetskih elaborata za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina.

(3) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova katastra vodova u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova.

(4) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije (izrada elaborata stanja zemljišta koje je predmet komasacije, izrada parcelacijskog elaborata za formiranje građevnih i drugih čestica na području komasacije, izrada pojedinačnih geodetskih elaborata stvarnog stanja nekretnina glede njihova oblika, veličine i izgrađenosti, izrada geodetskog elaborata za potrebe određivanja razmjernog umanjenja za izdvojenu površinu te izrada geodetskog elaborata određivanja i obilježavanja građevnih i drugih čestica prema rješenju o izvršenju komasacije).

(5) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja i geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskog projekta (projekt i elaborat operativne geodetske osnove, situacijski nacrt stvarnog stanja terena prije gradnje s projektom iskolčenja), iskolčenje i izrada elaborata iskolčenja građevine, izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju kao i izrada elaborata geodetskog praćenja.

(6) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta u smislu ovoga Zakona podrazumijevaju se izrada projekta komasacije i drugi geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta.

(7) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se izrada posebnih geodetskih podloga za ta područja.

(8) Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga pravnim i fizičkim osobama u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se svaka usluga kojoj je rezultat georeferencirani prikaz određenog stanja u prostoru ili iskaz određenih podataka o prostoru, geoinformatičke usluge i usluge davanja stručnih geodetskih mišljenja, a koje se ne odnose na navedeno u stavcima 1. do 8. ovog članka.

Članak 3.

(1) Pojmovi: stalne geodetske točke, osnovni geodetski radovi, Hrvatska osnovna karta, ortofotokarta, topografska karta, homogenizacija katastarskog plana, katastarska izmjera, tehnička reambulacija, parcelacijski i drugi geodetski elaborati, elaborat katastra vodova, tehničko vođenje katastra vodova imaju značenje određeno posebnim propisom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(2) Pojmovi: posebna geodetska podloga, geodetski projekt, elaborat iskolčenja, situacijski nacrt stvarnog stanja i geodetski poslovi u urbanoj komasaciji imaju značenje određeno posebnim propisom kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja.

(3) Pojmovi: projekt komasacije poljoprivrednog zemljišta, geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta i posebne geodetske podloge za zaštićena i štićena područja imaju značenje određeno posebnim propisima koji uređuju komasaciju poljoprivrednog zemljišta i zaštićena i štićena područja.

Članak 4.

Za obavljeni posao pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovlašteni inženjeri geodezije koji su osnovali ured ovlaštenog inženjera geodezije ili zajednički geodetski ured odgovaraju prema odredbama posebnog zakona.

Članak 5.

Na postupovna pitanja u postupcima prema ovom Zakonu koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 6.

Izrazi koji se u ovom Zakonu rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

II. OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Odgovorna osoba i suradnici

Članak 7.

(1) Stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije sukladno ovom Zakonu.

(2) Stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: stručni suradnik) mogu obavljati osobe koje imaju akademski naziv magistar inženjer geodezije ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i koje su položile stručni ispit.

(3) Stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mogu obavljati i osobe koje imaju status vježbenika-kandidata sukladno ovom Zakonu.

(4) Stručne geodetske poslove u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: suradnik) mogu obavljati osobe koje imaju stručni naziv geodetski tehničar (IV. stupanj, SSS) i koje su položile stručni ispit.

(5) Stručni suradnik i suradnik su za svoj rad odgovorni ovlaštenom inženjeru geodezije.

(6) Stručne geodetske poslove u uredima propisanim ovim Zakonom i pravnim osobama registriranim za obavljanje stručnih geodetskih poslova mogu obavljati samo osobe koje su u tim uredima i pravnim osobama u radnom odnosu sukladno propisima o radu i koje nisu zaposlene kod drugog poslodavca.

Organizacijski oblici obavljanja stručnih
geodetskih poslova

Članak 8.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije može stručne geodetske poslove obavljati samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, u zajedničkom geodetskom uredu i kao zaposlenik u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(2) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu i pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova smatraju se ovlaštenim osobama u smislu propisa koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Članak 9.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu može, ovisno o uvjetima koje ispunjava, obavljati sljedeće stručne geodetske poslove (djelatnosti):

1. izradu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,

2. izradu elaborata katastarske izmjere,

3. izradu elaborata tehničke reambulacije,

4. izradu elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,

5. izradu elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,

6. izradu elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,

7. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

8. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

9. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja, katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,

10. izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,

11. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,

12. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

13. izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

14. izradu geodetskoga projekta,

15. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,

16. izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,

17. geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,

18. praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,

19. geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,

20. izradu projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,

21. izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,

22. stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 10.,11.,12.,13.,15.,17., 18. i 20. ovoga članka.

(2) Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može, ovisno o uvjetima koje ispunjava, obavljati sljedeće stručne geodetske poslove (djelatnosti):

1. izradu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,

2. izradu elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,

3. izradu elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,

4. izradu elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,

5. izradu elaborata izrade detaljnih topografskih karata,

6. izradu elaborata izrade preglednih topografskih karata,

7. izradu elaborata katastarske izmjere,

8. izradu elaborata tehničke reambulacije,

9. izradu elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,

10. izradu elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,

11. izradu elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,

12. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

13. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

14. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,

15.izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,

16. tehničko vođenje katastra vodova,

17. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,

18. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

19. izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

20. izradu geodetskoga projekta,

21. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,

22. izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,

23. geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,

24. praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,

25. geodetske poslove koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,

26. izradu projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,

27. izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,

28. stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. i 27. ovoga stavka.

Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 10.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.

(2) Protiv suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, odnosno rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje te suglasnosti žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. U ovom slučaju postupak je hitan.

Članak 11.

(1) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka Državna geodetska uprava će oduzeti rješenjem ako ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu, odnosno pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako stručne geodetske poslove obavlja protivno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje pojedino od područja navedenih u članku 2. ovog Zakona.

(2) Protiv rješenja o oduzimanju suglasnosti žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. U ovom slučaju postupak je hitan.

Članak 12.

Uvjete i mjerila za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisuje ravnatelj Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: ravnatelj) pravilnikom.

Članak 13.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova dužni su:

– voditi upisnik obavljanja stručnih geodetskih poslova (djelatnosti) za koju su dobili suglasnost,

– u roku od 30 dana od dana nastanka promjene obavijestiti Državnu geodetsku upravu o svakoj promjeni koja utječe na ispunjavanje uvjeta za davanje suglasnosti te o promjeni svojeg sjedišta,

– obavljati stručne geodetske poslove za koje su dobili suglasnost savjesno i u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i propisa koji uređuju područja navedena u članku 2. ovog Zakona.

(2) Sadržaj i način vođenja upisnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ravnatelj pravilnikom.

Osnivanje ureda za obavljanje stručnih geodetskih poslova i upisi u upisnike komore

Članak 14.

(1) Ured ovlaštenog inženjera geodezije osniva se upisom u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije komore.

(2) Ovlašteni inženjer geodezije može osnovati samo jedan ured.

(3) Više ovlaštenih inženjera geodezije mogu osnovati zajednički geodetski ured. U tom slučaju međusobna prava ovlašteni inženjeri geodezije uređuju pisanim ugovorom.

(4) Ovlašteni inženjer geodezije koji s drugim ovlaštenim inženjerima geodezije osnuje zajednički geodetski ured može stručne geodetske poslove obavljati samo u tom uredu.

(5) Ovlašteni inženjeri geodezije koji namjeravaju imati zajednički geodetski ured dužni su na temelju sklopljenog ugovora iz stavka 3. ovoga članka podnijeti prijavu komori.

(6) Zajednički ured osniva se upisom u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda komore.

(7) Upise iz stavka 1. i stavka 6. ovoga članka komora je dužna obaviti u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Pravne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova i obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 15.

(1) Pravna osoba registrira se za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno propisima o trgovačkim društvima.

(2) Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe ovoga Zakona i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje tih poslova bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni inženjeri geodezije.

(3) Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova odgovara za obveze i štetu nastale obavljanjem stručnih geodetskih poslova po pravilima koja vrijede za odgovornost pravnih osoba.

(4) Pravna osoba može obavljati stručne geodetske poslove ako ima, pored ostalih uvjeta, zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije.

Strane osobe i obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 16.

(1) Strane fizičke i pravne osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove i imaju sjedište izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: strane osobe) mogu obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da za obavljanje tih poslova ishode odobrenje, potvrdu ili odluku komore, u skladu s ovim Zakonom.

(2) Strane fizičke osobe mogu u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove iz članka 9. stavka 1. točke 4., 5., 6., 12., 13., 14, 17., 18. i 21. ovoga Zakona.

(3) Strane pravne osobe mogu u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove iz članka 9. stavka 2. točke 3., 4., 5., 6., 10., 11., 18., 19., 20., 21., 23., 24. i 27. ovoga Zakona.

Članak 17.

(1) Strane osobe koje imaju sjedište u državi koja nije članica Europske unije, a koje u toj državi imaju pravo obavljati stručne geodetske poslove, mogu u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove ako su na natječaju stekle pravo na izvedbu stručnih geodetskih poslova i ako ishode odobrenje komore.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se dati, pod pretpostavkom uzajamnosti, ako odgovorna osoba zaposlena u stranoj osobi ishodi rješenje komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u skladu s ovim Zakonom, te ako strana osoba ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na strane osobe sa sjedištem u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije.

(3) Odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. U ovom slučaju postupak pred Upravnim sudom Republike Hrvatske je hitan.

(4) Odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka komora dostavlja Državnoj geodetskoj upravi.

Članak 18.

(1) Strane osobe koje imaju sjedište u drugoj državi članici Europske unije, a koje u toj državi imaju pravo obavljati stručne geodetske poslove, mogu u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove ako se prije početka prvog posla prijave komori uz uvjet da:

– su osigurane od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogle učiniti investitoru ili drugim osobama,

– imaju zaposlene osobe koje su upisane u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ili koje su ishodile rješenje komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u skladu s ovim Zakonom,

– da im odgovorna osoba nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja i

– da posjeduju odgovarajuću geodetsku opremu.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prijave mora priložiti:

– pisanu izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti investitoru ili drugim osobama,

– dokaz za zaposlene osobe o stečenom stupanju obrazovanja odgovarajuće struke,

– dokaz o kvalifikaciji za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno ovom Zakonu,

– dokaz da odgovorna osoba nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja i

– dokaz o posjedovanju odgovarajuće geodetske opreme.

(3) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje stručnih geodetskih poslova provodi i rješenje o tome donosi komora na način propisan posebnim zakonom.

(4) O primitku uredne prijave iz stavka 2. ovoga članka komora izdaje potvrdu u roku od 8 dana.

(5) Povodom prijave iz stavka 2. ovoga članka komora je, u roku od 30 dana od dana uredno podnesene prijave, dužna provjeriti ispunjava li podnositelj prijave propisane uvjete za obavljanje stručnih geodetskih poslova, te o tome donijeti odluku.

(6) Odluka kojom se utvrđuje da podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete za obavljanje stručnih geodetskih poslova dostavlja se podnositelju prijave i Državnoj geodetskoj upravi.

(7) Ako komora u roku od 30 dana ne donese odluku, podnositelj prijave može započeti obavljati stručne geodetske poslove i ove poslove obavljati do donošenja odluke kojom se utvrđuje da ne ispunjava propisane uvjete.

(8) Odluka da podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete odnosno odluka kojom se utvrđuje da ne ispunjava propisane uvjete upravni je akt protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. U ovom slučaju postupak pred Upravnim sudom Republike Hrvatske je hitan.

(9) Uvjete za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije propisuje ravnatelj pravilnikom iz članka 12. ovog Zakona.

Evidencije koje vodi Državna geodetska uprava

Članak 19.

(1) Državna geodetska uprava ustrojava i vodi evidenciju o izdanim suglasnostima, rješenjima o oduzimanju suglasnosti te odobrenjima iz članka 17. i odlukama iz članka 18. ovog Zakona.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

- naziv, sjedište i adresu tvrtke,

- vrstu izdanog akta,

- klasu, urudžbeni broj i datum akta,

- odjeljak za napomene i promjene.

(3) O izdanim suglasnostima i rješenjima o oduzimanju suglasnosti Državna geodetska uprava obavještava komoru.

III. UDRUŽIVANJE U KOMORU

1. USTROJ, PODRUČJE I NAČIN RADA KOMORE

Članak 20.

(1) Komora je samostalna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

(2) U komoru se udružuju ovlašteni inženjeri geodezije i to udruživanje je obvezatno.

Članak 21.

(1) Komora je pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu koja za svoje obveze odgovara, prema pravilima koja vrijede za pravne osobe, čitavom imovinom. Članovi komore ne odgovaraju za obveze komore čiji su članovi.

(2) Komora počinje s radom na dan upisa u sudski registar.

(3) Komora ima svoj znak, pečat i žigove.

(4) Međusobni odnos komore s drugim strukovnim komorama određuje se statutom i sporazumom između strukovnih komora.

Članak 22.

Komora u skladu s ovim Zakonom ima sljedeće javne ovlasti:

– uspostavlja i vodi Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koji sadrži stručnu spremu ovlaštenog inženjera geodezije te podatke o uredu ili pravnoj osobi u kojemu on obavlja posao,

– uspostavlja i vodi evidenciju počasnih članova komore,

– uspostavlja i vodi evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije,

– uspostavlja i vodi evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije koja sadrži stručnu spremu tih suradnika te podatke o uredu ili pravnoj osobi u kojoj on obavlja posao,

– uspostavlja i vodi Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije koja sadrži i suglasnosti Državne geodetske uprave,

– uspostavlja i vodi Upisnik zajedničkih geodetskih ureda koji sadrži i suglasnosti Državne geodetske uprave,

– uspostavlja i vodi evidenciju pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– uspostavlja i vodi evidenciju odobrenja iz članka 17. ovoga Zakona,

– uspostavlja i vodi evidenciju potvrda i odluka iz članka 18. ovoga Zakona,

– izdaje i oduzima ovlaštenom inženjeru geodezije pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera geodezije,

– vodi evidenciju o prijavama protiv svojih članova, ureda i pravnih osoba,

– vodi evidenciju o stegovnim postupcima,

– vodi evidenciju o članovima ispisanim iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije,

– vodi evidenciju o ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama kojima je oduzeta suglasnost,

– vodi i druge evidencije propisane statutom komore.

Članak 23.

Akt na temelju kojega se obavlja upis ili promjena stanja u Imeniku, upisniku ili evidenciji koje vodi komora te izvadak i potvrda izdana na temelju podataka iz tog imenika, upisnika ili evidencije, javne su isprave.

Članak 24.

(1) Rad komore je javan.

(2) Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, izdavanjem službenih glasila i objavama na internetskim stranicama komore.

2. TIJELA KOMORE

Članak 25.

(1) Tijela komore jesu skupština komore, upravni odbor komore, nadzorni odbor komore, predsjednik komore, stegovna tijela komore, arbitraža, odbor za upis i tajništvo komore. Komora može statutom odrediti osnivanje i drugih tijela.

(2) Ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela komore podrobnije se uređuju statutom i drugim općim aktima komore.

(3) Članovi komore ostvaruju svoje interese putem svojih izabranih predstavnika u tijelima komore i drugim ustrojenim oblicima rada utvrđenih statutom komore.

Skupština komore

Članak 26.

(1) Skupština komore je najviše tijelo odlučivanja koju čine predstavnici određeni Statutom komore.

(2) Predsjednik komore je član skupštine komore po položaju.

Članak 27.

(1) Skupština komore se sastaje najmanje jednom godišnje.

(2) Predsjednik komore može sazvati skupštinu komore u svako doba ako to zbog rješavanja određenih pitanja, pisano zatraži upravni odbor komore ili najmanje jedna trećina članova komore, uz navođenje predmeta rasprave.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka predsjednik komore dužan je sazvati skupštinu komore te predložiti dnevni red koji se dostavlja uz poziv, najkasnije u roku od 21 dan od primitka zahtjeva za sazivanje skupštine komore.

Članak 28.

(1) Skupština komore donosi:

– statut komore i druge opće akte određene ovim Zakonom i statutom komore,

– program rada komore,

– godišnji proračun prihoda i rashoda komore i prihvaća izvješće o izvršenju tog proračuna,

– poslovnik o radu skupštine komore i drugih tijela komore i

– druge akte određene ovim Zakonom ili statutom komore.

(2) Skupština komore odlučuje o:

– visini upisnine i članarine,

– raspisivanju izbora te provodi imenovanja i razrješenja u skladu sa statutom komore,

– međusobnim odnosima i udruživanju s drugim komorama,

– suradnji s drugim komorama i udrugama radi provedbe programa od zajedničkog interesa i

– drugim pitanjima određenim ovim Zakonom ili statutom komore.

(3) Skupština komore odgovara na sva pitanja koja joj uputi upravni odbor komore i obavlja druge poslove određene ovim Zakonom i statutom komore.

Upravni odbor komore

Članak 29.

(1) Upravni odbor čine 4 člana koje iz redova svojih članova bira skupština komore i predsjednik komore.

(2) Upravni odbor komore izvršno je tijelo komore, koje vodi poslovanje, brine za izvršenje programa rada komore i donesenih odluka.

(3) Radom upravnog odbora rukovodi i predstavlja ga predsjednik komore koji ga u svako doba može sazvati.

(4) Upravni odbor komore:

– provodi odluke i zaključke skupštine komore,

– utvrđuje prijedlog statuta komore i drugih općih akata koje donosi skupština komore,

– predlaže odluke, zaključke i stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima skupština komore raspravlja,

– utvrđuje i usklađuje interese članova komore,

– rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu komore i

– obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i statutom komore.

(5) Upravni odbor komore odgovara za svoj rad skupštini komore.

Nadzorni odbor komore

Članak 30.

(1) Nadzorni odbor komore ima predsjednika i dva člana.

(2) Članovi nadzornog odbora komore ne mogu biti članovi drugih tijela komore.

(3) Nadzorni odbor komore odgovara za svoj rad skupštini komore.

Članak 31.

(1) Nadzorni odbor komore nadzire:

– provođenje statuta komore i drugih općih akata komore te ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova komore,

– materijalno i financijsko poslovanje komore i raspolaganje sredstvima komore i

– rad tajništva komore.

(2) Skupština komore može ovlastiti nadzorni odbor komore i za obavljanje drugih poslova.

Predsjednik komore

Članak 32.

(1) Predsjednika komore iz reda svojih članova bira skupština komore.

(2) Predsjednik komore predstavlja i zastupa komoru, odgovara za zakonitost rada te obavlja druge poslove određene ovim Zakonom i statutom komore.

(3) Predsjednik komore može samostalno odlučivati o sklapanju pravnih poslova, čija vrijednost ne prelazi iznos određen statutom komore.

(4) Predsjednik komore odlučuje o sklapanju ugovora o radnim odnosima te o pravima i obvezama iz radnih odnosa, ako statutom komore nije drugačije određeno.

Odbor za upis

Članak 33.

(1) Odbor za upis čine 4 člana koje iz reda svojih članova bira skupština komore i predsjednik komore.

(2) Odbor za upis provodi postupke i donosi odluke određene ovim Zakonom, statutom komore i drugim aktima komore.

(3) Radom odbora za upis rukovodi i predstavlja ga predsjednik komore koji ga u svako doba može sazvati.

(4) Odbor za upis u skladu s važećim propisima:

– odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik i odgovarajuće upisnike i evidencije komore i o brisanju iz njih,

– izdaje potvrde i donosi odluke o upisima i brisanju iz Imenika i evidencija,

– izdaje iskaznice i pečate,

– provodi izrečene stegovne mjere,

– odlučuje o mirovanju statusa članova komore,

– odlučuje o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja članarina i

– odlučuje i o drugim pitanjima određenim statutom komore i drugim općim aktima komore.

(5) Odbor za upis je samostalan i neovisan, a za svoj rad odgovara skupštini komore.

Arbitraža

Članak 34.

(1) Ovlašteni inženjeri geodezije mogu rješavanje međusobnih sporova u obavljanju svojih poslova sporazumno povjeriti arbitraži komore.

(2) Sporovi koji u svezi sa članstvom i djelovanjem nastanu između članova izuzimaju se iz sudske nadležnosti te o njima odlučuje arbitraža.

(3) Odluka arbitraže o tužbenom zahtjevu ima prema strankama snagu pravomoćne presude redovnog suda.

(4) Imenovanje arbitra ili arbitražnog vijeća te druga pitanja arbitražnog postupka uređuju se pravilnikom o arbitraži koji donosi skupština komore.

Stegovna tijela

Članak 35.

(1) U stegovnim predmetima protiv članova komore u prvom stupnju odlučuje stegovni sud komore, a u drugom stupnju viši stegovni sud komore.

(2) Predsjednika i članove stegovnog suda, višeg stegovnog suda te stegovnog tužitelja i njegovog zamjenika imenuje skupština komore na prijedlog upravnog odbora komore. Izabrani na funkcije u stegovna tijela ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima komora.

(3) Uvjeti odgovornosti, stegovne mjere, pokretanje stegovnog postupka, postupak pred stegovnim sudom te ostala pitanja vezana za rad stegovnih tijela uređuju se statutom komore i pravilnikom o stegovnom postupanju koji donosi skupština komore.

(4) Stegovna tijela su samostalna i neovisna, a za svoj rad odgovaraju skupštini komore.

Tajništvo komore

Članak 36.

(1) Redovito i tekuće poslovanje komore obavlja tajništvo. Tajništvo čini glavni tajnik i potreban broj stalno zaposlenih stručnih i administrativnih službenika.

(2) Glavni tajnik vodi rad i poslovanje komore u skladu s odlukama skupštine komore, predsjednika komore i upravnog odbora komore.

(3) Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja ima završeni diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke (geodetske ili pravne struke).

(4) Pitanja vezana za rad tajništva podrobnije se uređuju statutom komore i pravilnikom o radu kojega donosi skupština komore.

3. OPĆI AKTI KOMORE

Statut komore

Članak 37.

(1) Statutom komore pobliže se uređuje:

– ustrojstvo komore i tijela komore,

– oblici udruživanja ovlaštenih inženjera geodezije za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave,

– postupak upisa u Imenik i upisnike komore,

– način vođenja Imenika, upisnika i evidencija komore,

– stručne zadaće ovlaštenih inženjera geodezije,

– prava i dužnosti ovlaštenih inženjera geodezije udruženih u komoru,

– stegovni postupak za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera geodezije,

– tijela za pokretanje i vođenje stegovnog postupka,

– ustrojstvo tajništva komore,

– uređenje koordinacije s drugim strukovnim komorama,

– druga pitanja određena ovim Zakonom i

– druga pitanja važna za rad ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Statut komore donosi skupština komore uz suglasnost Državne geodetske uprave.

(3) Statut komore se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Kodeks strukovne etike

Članak 38.

(1) Kodeksom strukovne etike utvrđuje se skup načela i pravila kojih su se članovi komora dužni pridržavati pri obavljanju poslova.

(2) Kodeks strukovne etike donosi skupština komore uz prethodno mišljenje Državne geodetske uprave.

(3) Kodeks strukovne etike objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Cjenik usluga

Članak 39.

(1) Cjenikom usluga određuju se cijene poslova koje obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije.

(2) Cjenik usluga donosi skupština komore uz prethodnu suglasnost Državne geodetske uprave.

(3) Cjenik usluga objavljuje se u »Narodnim novinama«.

4. UPIS U IMENIK KOMORE, MIROVANJE I PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI

Strukovni naziv

Članak 40.

(1) Pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije i članstvo u komori stječe se rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Pravo na obavljanje poslova u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije stječe se upisom u evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

(3) Prava koja se stječu na temelju statusa vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije mogu se ostvariti ako je vježbenik-kandidat upisan u evidenciju vježbenika-kandidata.

(4) Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije donosi odbor za upis.

(5) Komora može imati i počasne članove u skladu s uvjetima propisanim statutom komore.

Članak 41.

Ovlašteni inženjer geodezije može obavljati one stručne geodetske poslove za koje je on, odnosno pravna osoba u kojoj je zaposlen dobio suglasnost Državne geodetske uprave.

Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Članak 42.

(1) Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– da je potpuno poslovno sposobna,

– da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

– da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,

– da je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,

– da je po završetku diplomskog sveučilišnog studija, odnosno stjecanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja, uspješno provela propisani komorski postupak za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije u trajanju od najmanje tri godine ili da je po završetku diplomskog sveučilišnog studija, odnosno stjecanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja, najmanje tri godine bila zaposlena u tijelima nadležnim za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

– da je položila stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova,

– da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog rada ili službene dužnosti,

– da je dostojna za obavljanje stručnih geodetskih poslova i

– da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa stručnom geodetskom djelatnošću.

(2) Strana fizička osoba iz druge države članice Europske unije koja u Republici Hrvatskoj namjerava obavljati stručne geodetske poslove, ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 4., 5. i 6. ovoga članka dokazuje rješenjem komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u skladu s ovim Zakonom.

(3) Komora može statutom odrediti posebne uvjete za izniman upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

Nedostojnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 43.

Nije dostojna za obavljanje stručnih geodetskih poslova osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja koje ju čini moralno nedostojnom za obavljanje stručnih geodetskih poslova prema Kodeksu strukovne etike.

Odbijanje zahtjeva za upis

Članak 44.

(1) Upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije odbija se ako osoba koja je podnijela zahtjev za upis u taj Imenik ne ispunjava koji od uvjeta propisanih u članku 42. ovoga Zakona.

(2) Ako je zahtjev za upis u Imenik odbijen iz razloga navedenih u članku 42. stavku 1. podstavku 8. i 9. ovoga Zakona, novi zahtjev za upis ne može se podnijeti prije isteka roka od dvije godine od dana pravomoćnosti rješenja kojim je zahtjev odbijen.

Mirovanje članstva u komori

Članak 45.

(1) Ovlaštenom inženjeru geodezije članstvo u komori miruje:

– ako je u pritvoru,

– ako je izabran ili imenovan na kakvu plaćenu javnu dužnost,

– ako se zaposli u tijelima državne uprave ili lokalne ili područne (regionalne) samouprave,

– ako to sam zatraži,

– iz drugih razloga određenih statutom komore.

(2) Ovlašteni inženjer geodezije kojemu miruje članstvo u komori dužan je upotpunjavati i usavršavati svoje znanje u skladu s pravilnikom iz članka 66. ovog Zakona.

Članak 46.

(1) Za vrijeme mirovanja ovlaštenom inženjeru geodezije miruju sva prava i obveze koje proizlaze iz članstva u komori, osim obveze određene člankom 45. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Po prestanku mirovanja ovlašteni inženjer geodezije stječe ponovno sva prava koja proizlaze iz članstva u komori na temelju rješenja o prestanku mirovanja.

(3) Rješenje o mirovanju i rješenje o prestanku mirovanja donosi odbor za upis.

(4) Rješenjem o mirovanju određuje se rok trajanja mirovanja.

(5) Ovlašteni inženjer geodezije kojemu članstvo u komori miruje dužan je, do isteka roka trajanja mirovanja, zatražiti od odbora za upis donošenje rješenja o prestanku mirovanja ili o produžavanju mirovanja.

Prestanak prava na obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe

Članak 47.

(1) Ovlaštenom inženjeru geodezije prestaje pravo na obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe:

– ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost,

– ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova,

– ako podnese zahtjev za brisanje iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije,

– ako više od šest mjeseci bez opravdanog razloga ne obavlja stručne geodetske poslove, a nije zatražio mirovanje članstva,

– ako kroz program upotpunjivanja i usavršavanja znanja propisan člankom 66. stavkom 3. ovoga Zakona nije sakupio minimalan broj bodova određen Statutom komore,

– ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci,

– ako mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe,

– ako je stegovno kažnjen zabranom obavljanja stručnih geodetskih poslova,

– ako nije zatražio donošenje rješenja o prestanku mirovanja ili produženju mirovanja sukladno članku 46. ovoga Zakona,

– ako je u mirovini,

– smrću.

(2) U slučaju prestanka prava na obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe odbor za upis rješenjem određuje brisanje člana iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije.

Članak 48.

(1) Brisanjem iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije gubi se strukovni naziv ovlašteni inženjer geodezije.

(2) Pravo na obavljanje poslova ovlaštenog inženjera geodezije u svojstvu odgovorne osobe u slučaju iz članka 47. stavka 1. podstavka 1., 7., 8. i 10. ovoga Zakona prestaje danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju ili djelomičnom oduzimanju poslovne sposobnosti, odluke kojom se izriče sigurnosna mjera zabrane obavljanja stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe, odluke o stegovnoj mjeri zabrane obavljanja stručnih geodetskih poslova, odnosno od dana stupanja u mirovinu.

(3) Pravo na obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u slučaju iz članka 47. stavka 1. podstavka 1. 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona prestaje danom pravomoćnosti rješenja o brisanju člana iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije.

Ponovni upis u Imenik ovlaštenik inženjera geodezije

Članak 49.

(1) Osoba koja je brisana iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije ne smije biti ponovno upisana u taj Imenik:

– ako joj je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe, prije nego što ta zabrana istekne ili bude obustavljena,

– ako joj je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja stručnih geodetskih poslova, prije proteka vremena na koje se zabrana odnosi,

– ako je podnijela zahtjev za brisanje iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno ako nije obavljala stručne geodetske poslove bez opravdanog razloga dulje od 6 mjeseci, prije nego što istekne 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju člana iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) U ostalim slučajevima osoba koja je brisana iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije može zahtijevati ponovni upis u taj Imenik kad prestanu razlozi zbog kojih je brisana.

Pravni lijek

Članak 50.

Protiv rješenja kojim je odlučeno o upisu i brisanju iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije, mirovanju i prestanku mirovanja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Uvjeti za upis u evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Članak 51.

Uvjeti za upis u evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, način praćenja rada vježbenika i iznos naknade za mentore vježbenika pobliže se propisuju statutom komore.

Uvjeti za upis u evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije

Članak 52.

Uvjete za upis u evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije pobliže propisuje skupština komore pravilnikom.

Članak 53.

(1) O svim promjenama u Imeniku ovlaštenih inženjera geodezije, evidenciji vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i evidenciji stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije koji utječu na izdane suglasnosti iz članka 10. ovoga Zakona komora je bez odgađanja dužna obavijestiti Državnu geodetsku upravu.

(2) Način vođenja Imenika, upisnika i evidencija komore propisuje skupština komore pravilnikom.

5. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 54.

(1) Financijsko poslovanje komore obavlja se prema godišnjem proračunu prihoda i rashoda komore.

(2) Prihodi komore jesu: članarina, vlastiti prihodi komore, donacije i druga sredstva ostvarena u skladu s propisima.

(3) Visinu članarine i visinu naknade za poslove kojima komora ostvaruje vlastite prihode određuje skupština komore.

(4) Računovodstvo komore obavlja se u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 55.

Sredstvima proračuna upravlja i raspolaže upravni odbor komore, ako statutom za neka sredstva nije drukčije određeno.

Članak 56.

(1) Imovinu komore čine njezine nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i imovinska prava.

(2) Članovi komore ne odgovaraju za obveze komore.

(3) Statutom komore određuju se tijela ovlaštena za stjecanje, opterećivanje ili otuđenje imovine.

6. STEGOVNA ODGOVORNOST OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE

Stegovna djela

Članak 57.

(1) Ovlašteni inženjeri geodezije odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda pred stegovnim tijelima komore.

(2) Težom povredom smatra se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih statutom komore i kodeksom strukovne etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena.

(3) Lakša je povreda narušavanje dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije ona koja je manjeg značenja.

(4) Statutom komore pobliže se određuje što se smatra težom i lakšom povredom dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije te se za te povrede određuju primjerene stegovne mjere koje se izriču počiniteljima tih povreda.

Stegovne mjere

Članak 58.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije statutom komore može se kao stegovna mjera odrediti:

– novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna,

– zabrana obavljanja poslova u trajanju od 6 mjeseci do tri godine,

– brisanje iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije statutom komore može se kao stegovna mjera odrediti:

– ukor i

– novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 59.

Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist proračuna komore.

Pokretanje stegovnoga postupka

Članak 60.

Stegovni postupak po službenoj dužnosti ili po prijedlogu ravnatelja pokreće stegovno tijelo određeno statutom komore.

Pravo priziva

Članak 61.

(1) Pravo na priziv u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije, pored njega ima i ravnatelj.

(2) Priziv se podnosi višem stegovnom sudu komore putem stegovnog tijela iz članka 60. ovoga Zakona.

Primjena materijalnih i postupovnih propisa u vođenju stegovnog postupka

Članak 62.

U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera geodezije na odgovarajući način primjenjuju se odredbe kaznenoga materijalnog i postupovnog zakonodavstva, ako nije drukčije određeno statutom komore ili drugim općim aktom komore donesenim sukladno ovom Zakonu.

Ovršnost novčanih kazni

Članak 63.

Pravomoćna odluka stegovnog suda komore kojom je izrečena novčana kazna ovršna je isprava i komora je ovlaštena tražiti njezinu prisilnu ovrhu.

Pokretanje upravnog spora

Članak 64.

Protiv odluke višeg stegovnog suda komore može se pokrenuti upravni spor.

Zastara

Članak 65.

(1) Pravo pokretanja stegovnog postupka za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije zastarijeva nakon tri godine, a za lakše povrede nakon godine dana od dana počinjene povrede.

(2) Pravomoćna odluka stegovnog tijela komore kojom je izrečena novčana ili druga kazna može se izvršiti u roku od tri godine od dana pravomoćnosti odluke kojom je izrečena stegovna mjera ili u roku od tri godine od dana isteka roka kojim je izvršenje stegovne mjere odgođeno.

IV. STRUČNI ISPIT

Članak 66.

(1) Osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe i osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije dužne su položiti stručni ispit za obavljanje tih poslova te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(2) Stručnim ispitom provjerava se poznavanje propisa iz područja navedenih u članku 2. ovoga Zakona i drugih propisa važnih za primjenu ovoga Zakona.

(3) Program, uvjete i način polaganja stručnih ispita i upotpunjavanja i usavršavanja znanja osoba koje su položile ispit iz stavka 1. ovoga članka te provjere znanja propisuje ravnatelj pravilnikom.

(4) Stručni ispit polaže se u Državnoj geodetskoj upravi.

V. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Dužnost osiguranja

Članak 67.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije koji je osnovao ured ovlaštenog inženjera geodezije ili zajednički geodetski ured dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem stručnih geodetskih poslova mogao učiniti naručitelju tih poslova ili drugim osobama te je dužan uredno produživati osiguranje od odgovornosti za sve vrijeme obavljanja poslova.

(2) Ugovor o osiguranju od odgovornosti za ovlaštene inženjere geodezije koji su zaposleni u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova zaključuje pravna osoba.

(3) Ako dođe do promjene uvjeta osiguranja ovlašteni inženjer geodezije i pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka dužni su, nakon primitka obavijesti komore o tome bez odgađanja uskladiti svoje osiguranje s izmijenjenim uvjetima.

Članak 68.

(1) Komora može preuzeti osiguranje od odgovornosti svih ovlaštenih inženjera geodezije koji su upisani u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. U tom slučaju ovlašteni inženjer geodezije, odnosno pravna osoba u kojoj je zaposlen dužni su komori plaćati naknadu za osiguranje od odgovornosti.

(2) Kršenje obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno neplaćanje naknade za osiguranje komori teža je povreda dužnosti ovlaštenog inženjera geodezije.

(3) Kršenje obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno neplaćanje naknade za osiguranje komori razlogom je pokretanja postupka za oduzimanje suglasnosti pravnoj osobi koja je registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(4) O kršenju, odnosno neplaćanju naknade iz stavka 3. ovoga članka komora je dužna obavijestiti Državnu geodetsku upravu.

Članak 69.

Na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije, pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, odnosno komore osiguravatelj je dužan sklopiti ugovor o uvjetima osiguranja od odgovornosti.

Članak 70.

Smatra se da su ovlašteni inženjeri geodezije i pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, odnosno komora sklopili ugovor o osiguranju kad su podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora o osiguranju, bez obzira na to je li u to vrijeme već bio postignut dogovor o uvjetima osiguranja.

Uvjeti osiguranja

Članak 71.

(1) Uvjete osiguranja za ovlaštene inženjere geodezije utvrđuju osiguravatelji u dogovoru s komorom.

(2) Osiguravatelji su dužni za svaku iduću godinu odrediti osiguravatelja koji će ih zastupati. Ako osiguravatelji ne odrede zastupnika do konca listopada tekuće godine, zastupnikom će se smatrati osiguravatelj kojega odredi Državna geodetska uprava. Odluka Državne geodetske uprave o tome nije upravni akt.

(3) Uvjetima osiguranja može se predvidjeti da štetu do određenog iznosa izravno nadoknađuje ovlašteni inženjer geodezije, odnosno pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(4) Ako se dogovor iz stavka 1. ili 2. ovoga članka ne postigne u roku od 30 dana od dana postavljanja zahtjeva bilo koje strane drugim stranama, o uvjetima osiguranja na prijedlog bilo koje strane odlučuje Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Pravorijek Stalnoga izbranog sudišta kojim se određuju uvjeti osiguranja za iduću godinu pravomoćan je i djeluje prema svim osiguravateljima, Državnoj geodetskoj upravi, komori, ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama koje su registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Pravo na povrat isplaćene naknade za štetu

Članak 72.

Ako je šteta nastala obavljanjem stručnih geodetskih poslova učinjena namjerno ili iz grube nepažnje, osiguravatelj koji je naknadio štetu oštećenom ima pravo na povrat isplaćene naknade za štetu od ovlaštenog inženjera geodezije, odnosno pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

VI. NADZOR

Članak 73.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u pogledu zakonitost rada i ispunjavanja uvjeta za započinjanje obavljanja stručnih geodetskih poslova provodi Državna geodetska uprava.

(2) Državna geodetska uprava nadzire i prati rad komore u obavljanju poslova koji su komori dani kao javne ovlasti.

Članak 74.

(1) Nadzor provodi službenik Državne geodetske uprave kojeg ovlasti njezin ravnatelj.

(2) Osoba koja obavlja stručne geodetske poslove i komora dužni su Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provođenja nadzora dostaviti sve zatražene podatke, dokumente i izvješća u zatraženom roku.

(3) Nadzor nad radom ureda ovlaštenih inženjera geodezije, zajedničkih geodetskih ureda i pravnih osoba registriranih za obavljanje stručnih geodetskih poslova obavlja geodetska inspekcija Državne geodetske uprave sukladno propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja upotrebljava strukovni naziv protivno ovom Zakonu.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja neovlašteno koristi znak komore.

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj komora ako Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provođenja nadzora ne dostavit zatraženi podatak, dokument ili izvješće u propisanom roku.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u komori.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni inženjer geodezije ako Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provođenja nadzora ne dostavit zatraženi podatak, dokument ili izvješće u propisanom roku.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova ako Državnoj geodetskoj upravi u svrhu provođenja nadzora ne dostavi zatraženi podatak, dokument ili izvješće u propisanom roku.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Članak 77.

(1) Postupci davanja i oduzimanja suglasnosti započeti po odredbama članka 103. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

(2) Postupci za upis u Imenik i upisnike Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu koji se odnose na ovlaštene inženjere geodezije i njihove urede i prekršajni postupci koji se odnose na ovlaštene inženjere geodezije započeti po odredbama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, br. 47/98.) započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i općih akata donesenih na temelju tog Zakona.

(3) U trajanje propisanog komorskog postupka za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije obračunat će se i vrijeme koje su kandidati proveli radeći pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 78.

Do stupanja na snagu ovoga Zakona ovlašteni inženjeri geodezije koji su poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavljali samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravne osobe registrirane za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, koji imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastara nekretnina nastavljaju s radom kao ovlašteni inženjeri geodezije, odnosno pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Članak 79.

Suglasnosti izdane za obavljanje poslova državne izmjere i katastara nekretnina uredima ovlaštenih inženjera geodezije i zajedničkim geodetskim uredima smatraju se izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih geodetskih poslova kako slijedi:

1. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona,

2. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 2., 3.,4.,5., i 6. ovoga Zakona,

3. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 7. ovoga Zakona,

4. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 4. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 8. i 9. ovoga Zakona,

5. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 10. ovoga Zakona,

6. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 6. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 11., 12.,13.,14.,17. i 18. ovoga Zakona,

7. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 7. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 16. ovoga Zakona,

8. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 15. ovoga Zakona,

9. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 9. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 21. ovoga Zakona,

10. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 10. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 19. i 20. ovoga Zakona,

11. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 2. podstavka 11. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 1. podstavka 22. ovoga Zakona.

Članak 80.

Suglasnosti izdane za obavljanje poslova državne izmjere i katastara nekretnina pravnim osobama registriranim za obavljanje poslova državne izmjere i katastara nekretnina smatraju se izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih geodetskih poslova kako slijedi:

1. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona,

2. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona,

3. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 3.,4.,5. i 6. ovoga Zakona,

4. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 4. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 7.,8.,9.,10. i 11. ovoga Zakona,

5. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 12. ovoga Zakona,

6. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 6. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 13. i 14. ovoga Zakona,

7. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 7. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 15. i 16. ovoga Zakona,

8. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 17.,18.,19.,20.,23. i 24. ovoga Zakona,

9. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 9. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 22. ovoga Zakona,

10. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 10. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 21. ovoga Zakona,

11. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 11. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 27. ovoga Zakona,

12. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 12. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 25. i 26. ovoga Zakona,

13. suglasnost izdana za obavljanje poslova iz članka 104. stavka 1. podstavka 13. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatra se suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. podstavka 28. ovoga Zakona.

Članak 81.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ovlašteni inženjeri geodezije i drugi zaposlenici koji rade u uredima ovlaštenih inženjera geodezije, zajedničkim geodetskim uredima i pravnim osobama registriranim za obavljanje stručnih geodetskih poslova, na temelju čijeg zaposlenja je ishođena suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastara nekretnina, nastavljaju s radom kao odgovorne osobe i stručni suradnici i suradnici ovlaštenih inženjera geodezije, sukladno ovom Zakonu.

(2) Zaposlenici koji nastavljaju s radom kao stručni suradnici i suradnici ovlaštenih inženjera geodezije dužni su u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona položiti stručni ispit za stručnog suradnika odnosno suradnika ovlaštenog inženjera geodezije i zatražiti upis u evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

(3) Ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu i pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova dužni su u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona prijaviti komori sve stručne suradnike i suradnike koji su kod njih zaposleni.

(4) Važeći pečati i iskaznice ovlaštenih inženjera geodezije koje je izdala Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu ostaju u primjeni do izdavanja novih od strane komore osnovane na temelju ovoga Zakona.

Police osiguranja od odgovornosti

Članak 82.

Police osiguranja od odgovornosti izdane ovlaštenim inženjerima geodezije i pravnim osobama registriranim za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina vrijede do isteka roka na koji su izdane.

Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i konstituiranje komore

Članak 83.

(1) Razred ovlaštenih inženjera geodezije nastavlja s radom u okviru Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, a do osnivanja komore prema ovom Zakonu.

(2) Prestanak rada Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu uređuje se posebnim zakonom.

Članak 84.

(1) Komora iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, s danom početka rada, preuzima članove Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu koji su ovlašteni inženjeri geodezije, službenike Stručne službe Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, prava, obveze, imovinu, poslove, imenike, upisnike, evidencije, pismohranu i drugu dokumentaciju Stručne službe Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonom iz članka 83. ovoga Zakona.

(2) Komora iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona pravni je sljednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu u skladu s posebnim zakonom iz članka 83. ovoga Zakona.

Članak 85.

(1) Postupak konstituiranja komore u skladu s odredbama ovoga Zakona, provest će predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i predsjednik razreda ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) S danom početka konstituiranja komore prema ovom Zakonu odbor razreda ovlaštenih inženjera geodezije s predsjednikom razreda na čelu postaje odbor za konstituiranje komore te donosi statut i druge odluke potrebne za konstituiranje komore i njezin upis u sudski registar.

Članak 86.

Danom početka rada komore iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu postaje Imenik ovlaštenih inženjera geodezije komore.

Članak 87.

(1) Danom početka rada komore iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu postaje upisnikom ureda ovlaštenih inženjera geodezije u dijelu koji se odnosi na urede ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Danom početka rada komore iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona Upisnik zajedničkih ureda Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu postaje upisnikom zajedničkih geodetskih ureda u dijelu koji se odnosi na zajedničke geodetske urede.

Članak 88.

Ovlašteni inženjer geodezije koji obavlja poslove državne izmjere i katastra nekretnina u uredu upisanom u Upisnik zajedničkih ureda Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu koji obavljaju poslove s ovlaštenjima više struka dužan je uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Strane osobe

Članak 89.

Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji članak 17. ovoga Zakona primjenjuje se i na strane osobe koji imaju sjedište u državi članici Europske unije.

Pravilnici

Članak 90.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz članka 12. ovoga Zakona u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona primjenjuje se Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 105/07. i 116/07.).

(2) Obvezuje se ravnatelj Državne geodetske uprave donijeti pravilnike iz članka 12., 13. i 66. ovoga Zakona u roku od godine dana od njegovog stupanja na snagu.

Akti Komore

Članak 91.

Do stupanja na snagu odgovarajućih akata komore koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuju se:

– Pravilnik o cijenama usluga (»Narodne novine«, br. 47/98.),

– Kodeks strukovne etike hrvatskih arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, br. 40/99.) i

– drugi akti Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu potrebni za njezin rad do konstituiranja komore prema ovom Zakonu.

Stručni ispiti

Članak 92.

(1) Sa stručnim ispitom iz članka 66. ovoga Zakona izjednačuje se stručni ispit položen po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja propisa iz članka 66. ovoga Zakona stručni ispit iz stavka 1. ovoga članka polagat će se po dosadašnjim propisima.

Fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina koje nisu ovlašteni
inženjeri geodezije

Članak 93.

Fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07.), a koje nisu ovlašteni inženjeri geodezije, mogu nastaviti trajno obavljati poslove izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta, izrade elaborata katastra vodova, izrade situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt te poslove iskolčenja građevina.

Članak 94.

Osobe iz članka 93. ovoga Zakona dužne su za svoj rad, pri obavljanju poslova za koje su ovlaštene po ovome Zakonu, obračunavati cijene sukladno odredbama propisa o cijenama usluga Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Prestanak važenja propisa

Članak 95.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 101., članci 103. do 109., članak 111. i članak 117. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07.).

Stupanje na snagu Zakona

Članak 96.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 18. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 930-01/08-01/01

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.