Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

4150

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/187

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06 i 110/07.) u članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske neće se pokrenuti protiv počinitelja kaznenog djela koje je, osim na području Republike Hrvatske, počinjeno i na području države ugovornice Konvencije o provedbi Sporazuma iz Schengena u kojoj je za to djelo kazneni postupak pravomoćno okončan.«

U stavku 4. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«

Članak 2.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) Nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom. Ta korist oduzet će se sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je kazneno djelo počinjeno.

(2) Ako je počinjeno kazneno djelo za koje je nadležan Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta pretpostavlja se da je ukupna imovina počinitelja stečena kao imovinska korist od kaznenog djela osim ako počinitelj ne učini vjerojatnim da je njezino podrijetlo zakonito.

(3) Imovinska korist iz stavka 2. ovoga članka oduzet će se i kada se učini vjerojatnim da je po bilo kojem pravnom temelju kod počiniteljevog bračnog ili izvanbračnog druga, rođaka u uspravnoj lozi, rođaka u pobočnoj lozi do trećeg stupnja zaključno te srodnika po tazbini do drugog stupnja zaključno i posvojenika i posvojitelja.

(4) Imovinska korist iz stavka 2. ovoga članka oduzet će se i kada se po bilo kojem pravnom temelju nalazi kod druge fizičke ili pravne osobe ako nije stečena u dobroj vjeri.

(5) Kada se utvrdi nemogućnost oduzimanja imovinske koristi, sud će naložiti osobi od koje se imovinska korist oduzima isplatu odgovarajuće protuvrijednosti u novčanom iznosu.

(6) Oštećenik koji najkasnije u roku od tri mjeseca od dana utvrđenja pravomoćnosti odluke o oduzimanju imovinske koristi pokrene parnični postupak radi ostvarenja svojih prava, može se namiriti iz oduzete imovinske koristi u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti odluke o njegovom pravu.«

Članak 3.

U članku 86. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Podaci iz kaznene evidencije o počinitelju kaznenog djela za kazneno djelo iz glave XIV. ovoga Zakona koje je počinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi mogu se iznimno i na njihov obrazloženi zahtjev dati na uvid ustanovama kojima su djeca ili maloljetnici povjereni na obrazovanje, odgoj, njegu ili skrb.

(4) Podaci iz kaznene evidencije o izrečenoj sigurnosnoj mjeri zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti o počinitelju kaznenog djela iznimno će bi dostavljeni tijelima nadležnim za vođenje upisnika osoba koje obavljaju određene djelatnosti.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 89. iza stavka 36. dodaje se stavak 37. koji glasi:

»(37) Imovinska korist je svako uvećanje ili sprječavanje umanjenja imovine bez obzira je li ona materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, ili se radi o ispravi u bilo kojem obliku koja dokazuje pravo ili interes nad imovinom koja je izravno ili neizravno ostvarena kaznenim djelom.«

Članak 5.

Članak 141. briše se.

Članak 6.

Članak 143. briše se.

Članak 7.

U članku 151.a riječi: »članka 138., 139., 140., 141. i 143.« zamjenjuju se riječima: »članka 138., 139. i 140.«.

Članak 8.

U članku 152. stavku 1. riječi: »članka 141. do 143.« zamjenjuju se riječima: »članka 142.«.

Članak 9.

U članku 153. riječi: »članka 141. do 143.« zamjenjuju se riječima: »članka 142.«.

Članak 10.

U članku 154. stavku 1. riječi: »članka 141. do 143.« zamjenjuju se riječima: »članka 142.«.

Članak 11.

U članku 155. stavku 1. riječi: »članka 141. do 143.« zamjenjuju se riječima: »članka 142.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 169. mijenja se i glasi: »Terorizam«.

Članak 169. mijenja se i glasi:

»(1) Tko s ciljem izazivanja ozbiljne zastrašenosti pučanstva, prisiljavanja Republike Hrvatske, strane države ili međunarodne organizacije da što učini, ne učini ili ozbiljnog ugrožavanja ili uništenja temeljnih ustavnih vrednota, političkih i društvenih vrijednosti, ustavnog ustrojstva državne vlasti i pravnih osoba s javnim ovlastima, Republike Hrvatske, strane države ili međunarodne organizacije počini jedno od sljedećih djela:

a) napad na život, tijelo ili slobodu drugoga,

b) otmica ili uzimanje talaca,

c) uništenje državnih ili javnih objekata, prometnog sustava, infrastrukture uključujući i informacijske sustave, fiksne platforme u epikontinentalnom pojasu, općeg dobra ili privatne imovine koje može prouzročiti ugrožavanje života ljudi ili znatnu gospodarsku štetu,

d) otmica zrakoplova, broda, sredstva javnog prijevoza ili prijevoza robe za koju je vjerojatno da može ugroziti život ljudi,

e) izrada, posjedovanje, pribavljanje, prijevoz, opskrba ili uporaba oružja, eksploziva, nuklearnog ili radioaktivnog materijala ili uređaja, nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja,

f) istraživanje i razvoj nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja,

g) ispuštanje opasnih tvari ili prouzročenje požara, eksplozija ili poplava ili poduzimanje druge općeopasne radnje za koju je vjerojatno da može ugroziti život ljudi,

h) ometanje ili obustava opskrbe vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursom kojima je ugrožen život ljudi,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.

(2) Tko prijeti počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(3) Ako počinitelj prigodom počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka s namjerom usmrti jednu ili više osoba,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba ili su prouzročena velika razaranja,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje deset godina.«

Članak 13.

Iza članka 169. dodaju se naslovi i članci 169.a i 169.b koji glase:

»Javno poticanje na terorizam

Članak 169.a

(1) Tko s ciljem počinjenja kaznenog djela iz članka 169. ovoga Zakona javno iznese ili pronese zamisli kojima se izravno ili neizravno potiče terorizam i time prouzroči opasnost od počinjenja tog kaznenog djela,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Za pokretanje kaznenog postupka radi kaznenog djela iz ovoga članka potrebno je odobrenje Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Novačenje i obuka za terorizam

Članak 169.b

(1) Tko s ciljem počinjenja kaznenog djela iz članka 169. ovoga Zakona vrbuje drugoga da počini ili sudjeluje u počinjenju kaznenog djela terorizma ili da se pridruži grupi ljudi ili zločinačkoj organizaciji radi doprinosa u počinjenju tog kaznenog djela od strane te grupe ili zločinačke organizacije,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko s ciljem počinjenja kaznenog djela iz članka 169. ovoga Zakona daje upute o izradi i korištenju eksplozivnih naprava, vatrenog ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari ili obučava drugoga u primjeni metoda i tehnika za počinjenje ili sudjelovanje u počinjenju tog kaznenog djela.

(3) Za pokretanje kaznenog postupka radi kaznenog djela iz ovoga članka potrebno je odobrenje Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske.«

Članak 14.

Naslov iznad članka 172. mijenja se i glasi: »Zlouporaba nuklearnog ili radioaktivnog materijala«.

Članak 172. mijenja se i glasi:

»(1) Tko nuklearni ili radioaktivni materijal ili uređaj neovlašteno izradi, pribavi, posjeduje, rabi, prevozi, smješta i odlaže, dade drugome ili drugome omogući da do njega dođe,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do tri godine.

(2) Tko radnjama iz stavka 1. ovoga članka izazove opasnost za život ljudi ili imovinu većeg opsega,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Tko prijetnjom da će uporabiti nuklearni ili radioaktivni materijal ili uređaj ugrozi sigurnost ljudi,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(4) Kaznom iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se tko koristi ili ošteti nuklearni objekt na način koji oslobađa ili postoji opasnost da oslobodi radioaktivni materijal.

(5) Tko silom ili prijetnjom uporabe sile neovlašteno zahtijeva predaju nuklearnog ili radioaktivnog materijala ili uređaja ili nuklearnog objekta,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(6) Tko kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka počini iz nehaja,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(7) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1., 4. i 5. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, ili je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.«

Članak 15.

U članku 175. stavku 2. iza riječi: »prisilnog rada ili služenja,« dodaju se riječi: »nezakonitog posvojenja djeteta,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije ili je počinitelj službena osoba, ako je počinjeno u odnosu na veći broj osoba ili je prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.«

Članak 16.

U članku 187. stavku 2. riječi: »od šest mjeseci do pet godina« zamjenjuju se riječima: »od jedne do osam godina«.

Članak 17.

U članku 187.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko na bilo koji način, izravno ili neizravno, daje ili prikuplja sredstva s namjerom da će se ona, u cijelosti ili djelomično, biti korištena za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka će se kazniti bez obzira jesu li sredstva u cijelosti ili djelomično korištena za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka i bez obzira je li to djelo pokušano.

(4) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka će se oduzeti.«

Članak 18.

Naslov iznad članka 224.b mijenja se i glasi: »Prijevara na štetu Europskih zajednica«.

Članak 224.b mijenja se i glasi:

»(1) Tko uporabom ili prikazivanjem lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili isprava ili propuštanjem posebne obveze davanja podataka protupravno prisvoji ili zadrži sredstva iz općeg proračuna Europskih zajednica, proračuna kojima upravljaju Europske zajednice ili kojima se upravlja u njihovo ime,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko sredstva iz stavka 1. ovoga članka koristi suprotno izvorno odobrenoj namjeni.

(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko uporabom ili prikazivanjem lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili isprava, propuštanjem posebne obveze davanja podataka ili zlouporabom zakonito stečene dobiti protupravno umanji sredstva iz općeg proračuna Europskih zajednica, proračuna kojima upravljaju Europske zajednice ili kojima se upravlja u njihovo ime.«

Članak 19.

Naslov iznad članka 279. mijenja se i glasi: »Pranje novca«.

Članak 279. mijenja se i glasi:

»(1) Tko u bankarskom, novčarskom ili drugom poslovanju uloži, preuzme, prenese, zamijeni, pretvori ili na drugi način prikrije pravi izvor novca, predmeta, prava ili imovinske koristi za koju zna da je nastala ili je pribavljena kaznenim djelom,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko novac, predmete, prava ili imovinsku korist iz stavka 1. ovoga članka pribavlja sebi ili drugome, posjeduje ili upotrebljava, iako je u vrijeme primitka znao za njihovo podrijetlo.

(3) Tko djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini kao član grupe ili zločinačke organizacije,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Tko u slučaju počinjenja djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka postupa s nehajom glede okolnosti da su novac, predmeti, prava ili imovinska korist pribavljeni kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(5) Ako su novac, predmeti, prava ili imovinska korist iz stavka 1., 2. i 4. ovoga članka pribavljeni kaznenim djelom počinjenim u stranoj državi, ta će se djela ocijeniti prema odredbama hrvatskoga kaznenog zakonodavstva, ali će se na njih primijeniti odredbe članka 16. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

(6) Novac, predmeti i imovinska korist iz stavka 1., 2. i 4. ovoga članka oduzet će se, a prava utvrditi ništavim.

(7) Počinitelja kaznenog djela iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka koji dragovoljno pridonese otkrivanju kaznenog djela sud može osloboditi kazne.«

Članak 20.

Članak 292.a briše se.

Članak 21.

U članku 304. stavku 1. iza riječi: »da spriječi ili oteža dokazivanje prema« dodaju se riječi: »pretpostavljenom svjedoku« i zarez.

Članak 22.

Članak 305. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko bez dozvole suda objavi tijek postupka koji je po zakonu tajan ili je odlukom suda proglašen tajnim, ili tko bez dozvole suda objavi tijek kaznenog postupka prema maloljetnoj osobi ili objavi odluku u tom postupku.«

Članak 23.

Naslov iznad članka 305.a mijenja se i glasi: »Otkrivanje identiteta zaštićenog ili ugroženog svjedoka«.

Članak 305.a mijenja se i glasi:

(1) Tko neovlašteno drugome priopći, preda ili objavi podatke o identitetu osobe koja je ili će biti ispitana kao zaštićeni svjedok u kaznenom postupku, ili za koju je na temelju posebnog zakona pokrenut postupak za uključenje u program zaštite ili je ta osoba uključena u program zaštite, ili tko poduzme drugu radnju s ciljem otkrivanja podataka o identitetu te osobe ili s ciljem njezinog pronalaska,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko počini kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka prema ugroženom svjedoku.«

Članak 24.

U članku 308. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) Tko obavlja određeno zvanje, djelatnost ili dužnost ili određene poslove iako je prema njemu primijenjena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera ili su nastupile pravne posljedice osude zbog čega je takvo obavljanje zabranjeno ili nije dopušteno,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko upravlja motornim vozilom iako je prema njemu primijenjena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.«

U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 3., iza riječi: »sigurnosna mjera« dodaju se riječi: »ili zaštitna mjera«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 4., iza riječi: »sigurnosna mjera« dodaju se riječi: »ili zaštitna mjera«.

Članak 25.

Članak 390.a briše se.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim člankom 1. izmijenjene odredbe članka 15. stavka 2. ovoga Zakona koja stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 740-02/08-01/03

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.