Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala

HRVATSKI SABOR

4151

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KAZNENIM DJELIMA PROTIV TRŽIŠTA KAPITALA

Proglašavam Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/188

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O KAZNENIM DJELIMA PROTIV TRŽIŠTA KAPITALA

OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju kaznena djela protiv tržišta kapitala.

Primjena propisa

Članak 2.

Na kaznena djela propisana ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 71/06. i 110/07.).

POSEBNE ODREDBE

Korištenje, otkrivanje i preporučivanje povlaštenih informacija

Članak 3.

(1) Tko s ciljem da sebi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi pribavi protupravnu imovinsku korist ili da drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi prouzroči štetu, raspolažući povlaštenom informacijom:

1. stekne ili otpusti financijski instrument na koji se ta informacija odnosi, za vlastiti račun ili za račun treće osobe, neposredno ili posredno,

2. neovlašteno otkrije, priopći, preda ili na drugi način učini dostupnom povlaštenu informaciju drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi,

3. preporuči drugoj osobi ili je navede da na temelju povlaštene informacije stekne ili otpusti financijski instrument na koji se ta informacija odnosi,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je drugome prouzročena znatna imovinska šteta, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinila osoba koja je raspolagala povlaštenom informacijom na temelju:

1. svojeg članstva u upravnim, upravljačkim ili nadzornim tijelima izdavatelja,

2. svojeg udjela u kapitalu izdavatelja,

3. svojeg pristupa informaciji kroz obavljanje svojeg posla, profesije ili dužnosti,

4. na temelju počinjenog kaznenog djela,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka pribavljena znatna protupravna imovinska korist ili je drugome prouzročena znatna imovinska šteta, počinitelj će se kazniti

kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(5) Za kazneno djelo iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, te stavka 2., 3., i 4. ovoga članka, kad se oni odnose na kazneno djelo iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, pokušaj je kažnjiv.

Manipulacija tržištem

Članak 4.

(1) Tko s ciljem da za sebe ili drugoga pribavi protupravnu imovinsku korist zlorabi tržište financijskih instrumenata protivno odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala tako da:

1. sklopi transakciju ili da nalog za trgovanje koji daje ili bi mogao davati neistinite ili obmanjujuće signale u pogledu ponude, potražnje ili cijene financijskih instrumenata, ili koji usklađenim djelovanjem s jednom ili više osoba drži cijenu jednog ili više financijskih instrumenata na umjetnoj razini,

2. pri sklapanju transakcije ili davanju naloga za trgovanje upotrebljava fiktivne postupke ili druge oblike obmane ili prijevare,

3. širi informacije putem medija, internetom ili bilo kojim drugim načinom koji daje ili bi mogao davati lažne ili obmanjujuće signale u pogledu financijskih instrumenata, uključujući glasine i lažne ili obmanjujuće vijesti, gdje je osoba koja je proširila informaciju znala ili bila dužna znati da je informacija lažna ili obmanjujuća,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je postupanjem iz stavka 1. ovoga članka počinitelj pribavio znatnu imovinsku korist ili je prouzročena znatna imovinska šteta, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(3) Za kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka pokušaj je kažnjiv.

Neovlašteno pružanje investicijskih usluga

Članak 5.

(1) Tko suprotno odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala neovlašteno pruža investicijske usluge s ciljem stjecanja imovinske koristi, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka počinitelj pribavio znatnu imovinsku korist, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(3) Tko organizira grupu osoba radi neovlaštenog pružanja investicijskih usluga suprotno odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala s ciljem stjecanja imovinske koristi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(4) Za kazneno djelo iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka pokušaj je kažnjiv.

Neovlašteno obavljanje poslova vezanog zastupnika

Članak 6.

(1) Tko suprotno odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala neovlašteno obavlja poslove vezanog zastupnika s ciljem pribavljanja imovinske koristi, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka počinitelj pribavio znatnu imovinsku korist, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.

Klasa: 451-04/08-01/02

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.