Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju

HRVATSKI SABOR

4154

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/191

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

Članak 1.

U Zakonu o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/05. i 63/07.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Ukoliko stručno osposobljeni i opremljeni službenici za protueksplozijsku zaštitu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: službenici za protueksplozijsku zaštitu Ministarstva) ili postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske prilikom obavljanja poslova humanitarnog razminiranja utvrde da se radi o minski sumnjivom području, izvijestit će Hrvatski centar za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR), koji je dužan to područje uvrstiti u minski sumnjivo područje ili građevinu.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prijedlog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja i Plana izrađuje HCR uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva turizma, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Nacionalni program protuminskog djelovanja i Plan izradit će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 3.

U članku 6. riječi: »Županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Županija«, a riječ: »ovlašteno« zamjenjuje se riječju: »ovlaštena«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme za najmanje 5 pirotehničara,

– dokaz o posjedovanju odgovarajućeg poslovnog prostora za smještaj eksplozivnih tvari koji je uređen sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima za smještaj eksplozivnih tvari,

– podatke o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili kod obrtnika,

– opći akt kojim su određena radna mjesta djelatnika za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja, stručna sprema i opis poslova za svako radno mjesto.«

U stavku 3. podstavku 3. riječi: »propisan Zakonom o radu« brišu se.

Iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– je pravna osoba upisana u sudski registar ili nevladina udruga u registar udruga ili da fizička osoba ima obrtnicu.«

Članak 5.

U članku 12. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Ovlaštena pravna osoba i obrtnik dužni su izvoditi poslove pretraživanja i/ili razminiranja sukladno ovjerenom SOP-u.«

Članak 6.

U članku 15. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»HCR će naložiti ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku ponavljanje poslova na površini za koju je izdana izjava o očišćenosti od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova ili izjava o utvrđenoj nezagađenosti područja i/ili građevine, kada se prilikom stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja pronađe MES i/ili njegovi dijelovi te pronađe NUS i/ili njegovi dijelovi na površini pregledanoj ručnom detekcijom mina.

Kada se prilikom stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja pronađe NUS kalibra 20 mm i veći i/ili njegovi dijelovi na površini pregledanoj metodama koje nisu ručna detekcija mina, HCR će naložiti ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku ponavljanje poslova ručnom detekcijom mina na površini oko pronađenog NUS-a, u promjeru od 20 metara.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 7.

U članku 21. stavku 3. riječi: »ili promjene metode obavljanja radova« brišu se.

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»U slučaju naknadnog pronalaska MES-a ili njegovih dijelova koji su zaostali nakon provedenog općeg izvida ili nakon završnog nadzora, HCR će takvo područje uvrstiti u minski sumnjivo područje.«

Članak 9.

Iza članka 23. dodaje se članak 23. a koji glasi:

»Članak 23. a

U slučaju naknadnog pronalaska MES-a, NUS-a ili njihovih dijelova na površini za koju je ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dala izjavu o očišćenosti ili izjavu o utvrđenoj nezagađenosti područja i/ili građevine te za koju je HCR izdao potvrdu o očišćenosti ili nezagađenosti sukladno odredbama ovoga Zakona, uklanjanja i/ili uništavanja naknadno pronađenog MES-a, NUS-a ili njihovih dijelova dužan je izvršiti HCR.«

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. riječi: »ili NUS-om« zamjenjuju se riječima: »te uklanja sav NUS koji pronađe«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Poslovima humanitarnog razminiranja ne smatraju se poslovi pretraživanja i razminiranja na moru, rijekama, jezerima i drugim podvodnim područjima.«

Članak 11.

U članku 26. stavku 2. iza riječi: »MES-om« briše se zarez, a riječi: »NUS-om i njihovim dijelovima« zamjenjuju se riječima: »ili njegovim dijelovima«.

U stavku 6. iza riječi: »izmjere« dodaju se riječi: »i izradu elaborata«.

Članak 12.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslove humanitarnog razminiranja u ovlaštenoj pravnoj osobi i kod obrtnika mogu, na temelju ugovora o radu, obavljati osobe koje imaju ovlast i iskaznicu humanitarnog razminiranja.«

Članak 13.

U članku 33. stavak 7. briše se.

Članak 14.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za izdavanje ovlasti za voditelja radilišta, pirotehničara i pomoćnog djelatnika podnosi se Ministarstvu.

Ministarstvo će izdati ovlast za voditelja radilišta, pirotehničara i pomoćnog djelatnika ako podnositelj zahtjeva:

– ima navršenih 18 godina života,

– ima najmanje srednju stručnu spremu (pirotehničar, voditelj radilišta), odnosno ima završenu osnovnu školu i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima tehničkog izvida, pretraživanja i/ili razminiranja, pod uvjetom da u roku od 4 godine od dana izdavanja ovlasti stekne srednju stručnu spremu (pirotehničar), ili ima osnovnu školu (pomoćni djelatnik),

– nije osuđivan za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv života i tijela, kazneno djelo protiv imovine, kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, ako se ta kaznena djela progone po službenoj dužnosti ili ako se protiv njega ne vodi kazneni postupak za navedena kaznena djela,

– je duševno, tjelesno i zdravstveno sposoban, što dokazuje uvjerenjem ustanove koju za to ovlasti ministar nadležan za zdravstvo u Republici Hrvatskoj,

– ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz članka 33. stavka 5. ovoga Zakona.

Voditelj radilišta uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka mora imati i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima pirotehničara.

Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. podstavka 1., 3. i 5. ovoga članka.

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje ovlasti nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 15.

Iza članka 35. dodaje se članak 35.a koji glasi:

»Članak 35.a

Osobe koje su osposobljene za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja prema stranim propisima mogu obavljati poslove humanitarnog razminiranja na temelju radne dozvole u Republici Hrvatskoj ako ispunjavaju uvjete utvrđene propisima kojima se uređuje rad stranaca u Republici Hrvatskoj i ako su duševno, tjelesno i zdravstveno sposobne, što dokazuju uvjerenjem ustanove ovlaštene od strane ministra nadležnog za zdravstvo u Republici Hrvatskoj.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje obavljaju poslove voditelja radilišta moraju imati ovlast voditelja radilišta i iskaznicu humanitarnog razminiranja za voditelja radilišta, izdanu sukladno odredbama ovoga Zakona.

Hrvatskom državljaninu s prebivalištem u inozemstvu, koji osim hrvatskog državljanstva ima i strano državljanstvo, priznat će se program izobrazbe stečen u inozemstvu.«

Članak 16.

U članku 36. podstavku 1. riječi: »od 16 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od 18 mjeseci«.

U podstavku 2. riječi: »od 14 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »od 16 mjeseci«.

Članak 17.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »rane« stavlja se zarez, a riječi: »ili ozljede nastale« zamjenjuju se riječima: »ozljede ili profesionalnog oboljenja nastalog«.

Članak 18.

U članku 40. stavku 1. iza riječi: »ozljede« dodaju se riječi: »odnosno profesionalnog oboljenja«.

Članak 19.

U članku 41. stavku 1. riječi: »stradalih osoba iz članka 36. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »osoba iz članka 36. ovoga Zakona koje su stradale ili profesionalno oboljele,«.

Članak 20.

U članku 58. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev za izdavanje ovlasti iz stavka 1. ovoga članka moraju se za osobu za koju se podnosi zahtjev priložiti dokazi da:

1. je duševno, tjelesno i zdravstveno sposobna što dokazuje uvjerenjem zdravstvene ustanove koju za to ovlasti ministar nadležan za zdravstvo u Republici Hrvatskoj,

2. ima najmanje stručni naziv stručni, odnosno sveučilišni pristupnik ili stručni, odnosno sveučilišni prvostupnik te ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja (pirotehnički nadzornik), odnosno srednju stručnu spremu te tri godine radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja (pirotehnički nadglednik).«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti dokaze da je osoba za koju se podnosi zahtjev:

1. hrvatski državljanin,

2. nije osuđivan za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv života i tijela, kazneno djelo protiv imovine, kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, ako se ta kaznena djela progone po službenoj dužnosti ili ako se protiv njega ne vodi kazneni postupak za navedena kaznena djela,

3. ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz članka 33. stavka 5. ovoga Zakona te dokaz o položenom stručnom ispitu za pirotehničara.«

Članak 21.

Članak 65.a briše se.

Članak 22.

U članku 67. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– izgledu odore inspektora Ministarstva.«

Članak 23.

U članku 71. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– obavlja poslove pretraživanja i/ili razminiranja koji nisu utvrđeni u ovjerenom izvedbenom projektu (članak 20. stavak 3.),«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– se nakon izjave o utvrđenoj nezagađenosti iz članka 15. stavka 1. pronađe zaostali MES ili NUS, odnosno nakon izjave iz članka 15. stavka 2. pronađe zaostali MES ili NUS ili njihovi dijelovi,«.

U podstavku 6. riječ: »plana« zamjenjuje se riječju: »projekta«.

Članak 24.

U članku 72. a stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ako se nakon obavljenih poslova pirotehničara pronađu MES, NUS ili njihovi dijelovi, Ministarstvo će pirotehničaru, na vrijeme od 30 dana do jedne godine, oduzeti iskaznicu humanitarnog razminiranja za pirotehničara te iskaznicu humanitarnog razminiranja za voditelja radilišta ukoliko istu posjeduje.«

U stavku 2. riječ: »ovlast« zamjenjuje se riječju: »iskaznicu humanitarnog razminiranja«, a riječi: »ponovnu izobrazbu i osposobljavanje za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja« zamjenjuju se riječima: »ponovno polaganje stručnog ispita«.

Članak 25.

HCR će poslove iz članka 9. ovoga Zakona započeti obavljati nakon što uskladi i organizira potrebne tehničke uvjete, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o humanitarnom razminiranju.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-04/08-01/03

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.