Zakon o izmjeni i dopuni Zakona posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja

HRVATSKI SABOR

4155

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA RAZMINIRANJA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/192

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA NA POSLOVIMA RAZMINIRANJA

Članak 1.

U Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja (»Narodne novine«, br. 153/05.) u članku 2. stavku 1. riječi: »30 godina« zamjenjuju se riječima: »25 godina« te riječi: »10 godina« zamjenjuju se riječima: »8 godina«.

U stavku 2. riječi: »10 godina« zamjenjuju se riječima: »8 godina«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Prava iz mirovinskog osiguranja utvrđena ovim Zakonom imaju i osobe koje u trenutku ostvarivanja prava više nisu zaposlenici na poslovima razminiranja, ako ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovoga Zakona.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-04/08-01/04

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.