Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

HRVATSKI SABOR

4156

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/193

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Članak 1.

U Zakonu o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04. i 107/07.) u članku 54. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U ispravama iz stavka 1. ovoga članka koje su nastale nakon dana stupanja na snagu ovoga Zakona moraju biti navedeni osobni identifikacijski brojevi svih stranaka u postupku.

(4) Do dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, može se primijeniti jedinstveni matični broj građana (MBG), odnosno matični broj (MB) te sistemski brojevi koje je dodijelilo Ministarstvo financija-Porezna uprava.«

Članak 2.

U članku 121. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Rješenja zemljišnoknjižnog suda o upisima izvršenim u svezi sa stjecanjem nekretnina i prava na nekretninama koja podliježu poreznoj obvezi, kao i rješenja kojima se zasniva ili prestaje založno pravo, moraju sadržavati osobni identifikacijski broj od dana njegove dodjele, te se ista po službenoj dužnosti dostavljaju nadležnoj poreznoj upravi.«

Članak 3.

U članku 184. iza stavka 5. dodaje se stavak 6 koji glasi:

»(6) U postupku osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige vođene do dana stupanja na snagu Zakona o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine«, br. 60/08.) moraju se utvrditi osobni identifikacijski brojevi nositelja knjižnih prava, a ako isti nije dodijeljen, uz podatke o nositeljima knjižnih prava može se primijeniti i jedinstveni matični broj građana (MBG), odnosno matični broj (MB) te sistemski brojevi koje je dodijelilo Ministarstvo financija-Porezna uprava.«

Članak 4.

U članku 214. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravilnikom o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova uredit će se način elektroničke dostupnosti podataka o osobnim identifikacijskim brojevima u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.«

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na postupke koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/08-01/01

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.