Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

4157

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/194

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08.) u članku 7. iza točke 44. dodaju se točke 45., 46. i 47. koje glase:

»45. mirovina je primitak koji se fizičkoj osobi – umirovljeniku isplaćuje po osnovi prava iz obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske, osim invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti;

46. prosječna neto plaća je prosječni iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku i služi za utvrđivanje obveze doprinosa za razdoblje u osiguranju godine koja slijedi iza godine na koju se prosječna neto plaća odnosi;

47. nezaposlena osoba je osoba koja se kao nezaposlena vodi u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, sukladno propisima o zapošljavanju.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. iza točke 24. dodaju se točke 24.a i 24.b koje glase:

»24.a korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

24.b nezaposlena osoba – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju.«

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje koji se:

3.1. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće uključujući i iznos prosječne neto plaće (dalje u tekstu: do iznosa prosječne neto plaće) – obračunava po stopi od 1%,

3.2. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće – obračunava po stopi od 3% i

3.3. za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe – obračunava po stopi od 5%.«

Članak 4.

Iza članka 134. dodaje se podnaslov pod brojem 1.24.a i članci 134.a, 134.b, 134.c, 134.d, te podnaslov pod brojem 1.24.b i članci 134.e, 134.f, 134.g i 134.h koji glase:

»1.24.a Za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske

Članak 134.a

Za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske (članak 9. stavak 1. točka 24.a), i to:

1. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće doprinosi idu na teret sredstava državnog proračuna, a obveznik obračunavanja doprinosa jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

2. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće obveznik doprinosa je osiguranik, a obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa koje obustavlja od mirovine jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Članak 134.b

(1) Za osiguranike čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće doprinos se obračunava na osnovicu, prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.c stavka 1. ovoga Zakona i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje.

(2) Za osiguranike čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće doprinos se obračunava iz osnovice, prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.c stavka 2. ovoga Zakona i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 134.c

(1) Za osiguranike čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće mjesečna osnovica zbrojeni je iznos mjesečne mirovine koja se isplaćuje svim osiguranicima.

(2) Za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće mjesečna je osnovica iznos mirovine.

(3) Iznosom mirovine se smatra primitak za određeni mjesec u bruto iznosu, prije umanjenja za obračunani iznos doprinosa i predujma poreza na dohodak.

(4) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka kada se mirovina isplaćuje u jednom iznosu za više mjeseci obveza doprinosa se utvrđuje za taj mjesec, i to ako je ukupni iznos tako isplaćene mirovine do prosječne neto plaće osnovica za obračunavanje je iznos iz stavka 1. ovoga članka, a ako je ukupni iznos tako isplaćene mirovine iznad prosječne neto plaće osnovica za obračunavanje doprinosa određuje se prema prethodnim stavcima ovisno o visini svote prosječne mjesečne mirovine za te mjesece.

(5) Kada se s mirovinom za određeni mjesec isplaćuje i razlika mirovine za više proteklih mjeseci ili se isplaćuje samo razlika mirovine za više proteklih mjeseci, razlika mirovine za prethodne mjesece ne uzima se u osnovicu za obračun doprinosa.

Članak 134.d

(1) Doprinos obračunan prema članku 134.b stavku 1. ovoga Zakona dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je isplaćena mirovina a o iznosu obračunanog doprinosa obveznik obračunavanja izvješćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(2) Doprinos obračunan prema članku 134.b stavku 2. ovoga Zakona dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je isplaćena mirovina a o iznosu obračunanog doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi.

(3) Način izvješćivanja te rok, oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.24.b Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe

Članak 134.e

Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe (članak 9. stavak 1. točka 24.b) doprinosi idu na teret sredstava državnog proračuna, a obveznik obračunavanja doprinosa jest Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Članak 134.f

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.g ovoga Zakona, i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 134.g

Mjesečna osnovica jest umnožak broja nezaposlenih osoba prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za koji se utvrđuje obveza i iznosa najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se odnosi obveza.

Članak 134.h

(1) Doprinos dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a o iznosu obračunanog doprinosa obveznik obračunavanja izvješćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(2) Način izvješćivanja te rok, oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.«

Članak 5.

U članku 254. stavku 1. iza riječi: »koeficijenta« dodaju se riječi: »i iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće te početni iznos mirovine čiji je iznos iznad iznosa prosječne neto plaće«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.

Klasa: 411-01/08-01/04

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.