Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energiji

NN 152/2008 (24.12.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energiji

HRVATSKI SABOR

4162

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energiji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/199

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGIJI

Članak 1.

U Zakonu o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01., 177/04. i 76/07.) u članku 15. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. trgovina električnom energijom,«.

Dosadašnje točke 5. do 27. postaju točke 6. do 28.

Članak 2.

U članku 20. stavku 2. iza riječi: »(UPP),« dodaju se riječi »organiziranje tržišta prirodnim plinom,«.

Članak 3.

U članku 25. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Regulirana cijena energije za tarifne kupce sadrži:

– dio cijene prema tarifnim stavkama, za energetske djelatnosti za koje se primjenjuje tarifni sustav,

– naknadu za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,

– naknadu za naslijeđene troškove, ako su ti troškovi odobreni za pojedinu vrstu energije,

– ostale naknade, ako je to propisano posebnim zakonom.

(3) Slobodna cijena energije sadrži:

– dio cijene koji se slobodno ugovara,

– dio cijene prema tarifnim stavkama, za energetske djelatnosti za koje se primjenjuje tarifni sustav,

– naknadu za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,

– naknadu za naslijeđene troškove, ako su ti troškovi odobreni za pojedinu vrstu energije,

– ostale naknade, ako je to propisano posebnim zakonom.«

Članak 4.

U članku 28. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Vlada Republike Hrvatske određuje naknadu za organiziranje tržišta električne energije i naknadu za organiziranje tržišta plina na prijedlog Ministarstva. Energetski subjekt za organiziranje tržišta električne energije i energetski subjekt za organiziranje tržišta plina dostavljaju prijedlog Ministarstvu koje pribavlja mišljenje Agencije.«

Članak 5.

Iza članka 35. dodaje se članak 35.a koji glasi:

»Članak 35.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba koja obavlja energetsku djelatnost bez dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (članak 16. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Uz kaznu za prekršaj može se pravnoj ili fizičkoj osobi koja je počinila dva ili više puta prekršaj ili u roku godine dana ponovila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja energetske djelatnosti do godine dana, a odgovornoj osobi pravne osobe izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja istih poslova do godine dana.«

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/08-01/03

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.