Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama

NN 154/2008 (29.12.2008.), Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

4189

Na temelju članka 6a. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU STAVLJANJA U PROMET RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način stavljanja i izvješćivanja o stavljanju u promet riba i drugih morskih organizama iz gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: riba).

Članak 2.

(1) U smislu ovog Pravilnika smatra se da su ribe stavljene u promet kad ih ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: ribar) stavi na raspolaganje ili ih isporuči prvom kupcu.

(2) U smislu ovog Pravilnika, stavljanje ribe na raspolaganje ili isporučivanje prvom kupcu smatra se prvom prodajom.

(3) Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na promet živom ribom u svrhu daljnjeg uzgoja.

Članak 3.

(1) Ribari koji obavljaju ribolov ribarskim plovilom jednakim ili duljim od 15 metara duljine preko svega smiju ulov iskrcati samo na posebno određenim mjestima za iskrcaj (u daljnjem tekstu: iskrcajna mjesta).

(2) Ribari koji obavljaju ribolov plovilom ispod 15 metara duljine preko svega smiju ulov iskrcati na iskrcajnim mjestima iz stavka 1. ovoga članka, kao i na iskrcajnim mjestima posebno namijenjenim za mala plovila.

(3) Ministar će donijeti odluku o popisu iskrcajnih mjesta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, radi plovidbenih ili sigurnosnih razloga (kvar pogonskog stroja ili uređaja za upravljanje ribarskim plovilom, loših vremenskih uvjeta i slično), iskrcaj se može obaviti izvan iskrcajnog mjesta, na mjestu koje odredi odgovorna osoba ministarstva nadležnog za sigurnost plovidbe na moru nadležna za određeno područje.

(5) Odgovorna osoba iz stavka 4. ovoga članka dužna je, odmah po donošenju odluke o iskrcaju, obavijestiti nadležnog ribarskog inspektora.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, radi očuvanja kvalitete ulova, iskrcaj se može obaviti izvan iskrcajnog mjesta, na mjestu koje odredi ribarski inspektor.

Članak 4.

(1) Iskrcajna mjesta mogu biti samo mjesta određena unutar luka, u skladu s prostornim planovima županija.

(2) Uvjeti kojima moraju udovoljavati iskrcajna mjesta unutar pojedinog lučkog područja namijenjenog za iskrcaj su:

– nesmetan prilaz teretnim vozilima s kopnene strane, odnosno ribarskim plovilima s mora, te

– neometan rad osobama koje sudjeluju neposredno u poslovima iskrcaja, nadležnim inspektorima i drugim ovlaštenim osobama za vrijeme iskrcaja.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, iskrcajna mjesta mogu biti luke namijenjene za iskrcaj ribe unutar objekata odobrenih za preradu i/ili skladištenje ribe.

Članak 5.

(1) Ribari smiju obavljati prvu prodaju samo na za to određenim mjestima (u daljnjem tekstu: mjesta prve prodaje).

(2) Mjesto prve prodaje je odobreni objekt u skladu s odredbama posebnih propisa o sigurnosti hrane na kojem se obavlja prva prodaja ribe prvom kupcu na veliko ili malo.

(3) Prvi kupac je fizička ili pravna osoba, koja obavlja djelatnost veleprodaje, maloprodaje, prerade i/ili skladištenje ribe.

(4) Prvom prodajom ne smatra se prodaja kupcima za osobne potrebe od strane ribara, s plovila do najviše 5 kilograma ribe po pojedinom kupcu, a 50 kilograma ukupno, odnosno u protuvrijednosti do najviše 1000,00 kuna dnevno po povlastici.

(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka, prva prodaja se može obaviti izvan mjesta prve prodaje u slučaju prodaje prvom kupcu s kojim proizvođač ima unaprijed dogovorenu kupnju.

(6) Odredbe stavaka 4. i 5. ovog članka ne odnose se na žive školjkaše, bodljikaše, plaštenjake i morske puževe, koji se u promet smiju stavljati isključivo preko otpremnog centra za žive školjkaše ili objekta za preradu školjkaša.

Članak 6.

(1) Odgovorne osobe mjesta prve prodaje moraju proslijediti podatke o prvoj prodaji ribe po vrstama, količinama i cijenama u roku od 48 sati od obavljene prve prodaje Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) U slučaju prve prodaje prvom kupcu na mjestima koja nisu određena za prvu prodaju, prvi kupac ne smije staviti ribu u daljnji promet dok ne dostavi Ministarstvu podatke o kupnji ribe po vrsti, količini i cijeni, a najkasnije u roku od 48 sati od kupnje.

(3) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se na Prodajnom listu (Prilog 1.) u elektronskom obliku.

(4) Ribu tijekom prijevoza mora pratiti dokumentacija u skladu s odredbama posebnih propisa o veterinarstvu.

(5) Ukoliko se riba nakon iskrcaja ne stavlja u prodaju ili se namjerava staviti u prodaju u kasnijem razdoblju, ribar je dužan u roku od 48 sati dostaviti Ministarstvu podatke o skladištenju ribe, na obrascu Izjave o skladištenju ribe (Prilog 2.).

(6) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka do 30. lipnja 2009. prvi kupac smije staviti ribu u daljnji promet i prije dostave podataka a podatke o prvoj prodaji ribe po vrstama, količinama i cijenama mora proslijediti u roku od 48 sati od kupnje Ministarstvu.

Članak 7.

(1) Ribarsko plovilo koje plovi pod stranom zastavom i namjerava iskrcati ulov ribe u Republici Hrvatskoj, o tome mora obavijestiti Ministarstvo najkasnije 72 sata prije predviđenog dolaska u luku iskrcaja, pod uvjetom da je dobilo odobrenje za ulazak u teritorijalno more i unutrašnje morske vode Republike Hrvatske od nadležnog ministarstva.

(2) Ribarsko plovilo koje plovi pod stranom zastavom ulov može iskrcati samo u lukama koje su otvorene za međunarodni promet, na dijelu obale koji ispunjava uvjete za prihvat ulova u skladu s posebnim propisima.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, iskrcaj se može obaviti izvan iskrcajnog mjesta na mjestu koje odredi odgovorna osoba ministarstva nadležnog za sigurnost plovidbe na moru nadležna za određeno područje, radi plovidbenih ili sigurnosnih razloga (kvar pogonskog stroja ili uređaja za upravljanje ribarskim plovilom, loši vremenski uvjeti).

Članak 8.

(1) Zapovjednici ribarskih plovila ili stručno osposobljene osobe ribarskih plovila s kojih se obavlja prekrcaj i na koje se obavlja prekrcaj vode evidenciju o prekrcaju.

(2) Odgovorne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su izvijestiti Ministarstvo o prekrcaju najkasnije 24 sata prije početka prekrcaja, odnosno najkasnije 24 sata nakon završetka prekrcaja, na obrascu koji je određen posebnim propisom o dostavi podataka u gospodarskom ribolovu na moru.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, prekrcaj se može obaviti bez najave, radi plovidbenih ili sigurnosnih razloga (kvar pogonskog stroja ili uređaja za upravljanje ribarskim plovilom, loši vremenski uvjeti ili radi očuvanja kvalitete ulova), a o završenom prekrcaju mora se izvijestiti Ministarstvo.

Članak 9.

Prilozi 1. i 2. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 136/06, 133/07, 63/08 i 104/08).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine, osim članka 3. ovog Pravilnika koji stupa na snagu 1. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-02/08-01/51
Urbroj: 525-8-08-2
Zagreb, 22. prosinca 2008

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
I RURALNOG RAZVOJA

PRODAJNI LIST BR. ______

PODACI O PRVOM KUPCU

PODACI O PROIZVOĐAČU

NAZIV

NAZIV

ADRESA

ADRESA

MJESTO

MJESTO

REG. BROJ

OZNAKA PLOVILA

CFR BROJ

KUPNJA

DATUM

ISKRCAJ

DATUM

MJESTO

MJESTO

BR. SKLADIŠNE DEKL.

BR. OBRASCA O PODRIJETLU

BR. ISKRCAJNE DEKL.

BR. IZVJEŠĆA O ULOVU

PODACI O PRODANOJ RIBI

VRSTA

PODRUČJE ULOVA
(ribolovna zona)

KATEGORIJA

ODREDIŠTE

KOLIČINA (kg)

CIJENA
(kn)

VRIJEDNOST
(kn)

Veličina

Prezentacija

Prezervacija

Svježina

POTPIS PRVOG KUPCA POTPIS ODGOVORNE OSOBE

___________________ ________________________

MP

PRILOG 2

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
I RURALNOG RAZVOJA

IZJAVA O SKLADIŠTENJU RIBE BR. ________

PODACI O RIBARU

NAZIV

ISKRCAJ

DATUM

ADRESA

MJESTO

REG. OZNAKA PLOVILA

CFR BROJ

BR. OBRASCA O PODRIJETLU

BROJ ISKRCAJNE. DEKL.

BR. IZVJEŠĆA O ULOVU

DATUM SKLADIŠTENJA

DATUM

BROJ ODOBRENOG OBJEKTA

MJESTO

PODACI O USKLADIŠTENOJ RIBI

VRSTA

PODRUČJE ULOVA

PREZENTACIJA

KOLIČINA (kg)

POTPIS ODGOVORNE OSOBE POTPIS OSOBE
KOJA JE PREUZELA RIBU

_______________________ ______________________

MP